ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

1/509

ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

บทนำ

บทที่ 1 - การสร้างอุปนิสัยเพื่อนิรันดร์กาล

ดิฉันสนใจเรื่องของเยาวชนอย่างสุดซึ้งและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นพวกเขาบากบั่นเพื่อขัดเกลาอุปนิสัยแบบคริสเตียนให้ดีพร้อม เพื่อแสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียรและอธิษฐานอย่างจริงใจที่จะได้รับการฝึกอบรมซึ่งจำเป็นสำหรับการรับใช้ที่คู่ควรกับพระราชกิจของพระเจ้า ดิฉันหวังที่จะเห็นพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ประสบการณ์คริสเตียนในระดับที่สูงขึ้น {MYP 15.1} MYPTh 1.1

พระคริสต์เสด็จมาสอนทางแห่งความรอดให้แก่ครอบครัวมนุษย์และพระองค์ทรงทำทางให้เรียบง่ายมากจนเด็กก็ยังเดินบนเส้นทางนี้ได้ พระองค์ทรงเชิญชวนสาวกของพระองค์ให้ติดตามต่อไปเพื่อเรียนรู้พระองค์ และในขณะที่ปฏิบัติตามคำชี้แนะของพระองค์ทุกวัน พวกเขาเรียนรู้ว่าการปรากฏของพระองค์ก็แน่นอนเหมือนรุ่งอรุณ {MYP 15.2} MYPTh 1.2

คุณเคยมองดูดวงอาทิตย์ขึ้นและเห็นความสว่างค่อยๆ แผ่คลุมโลกและท้องฟ้า รุ่งอรุณสว่างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ปรากฏ แล้วแสงจะร้อนแรงและเจิดจ้ายิ่งขึ้นจนเป็นรัศมีแรงกล้าเต็มที่ของเที่ยงวัน นี่เป็นคำบรรยายอันสวยงามเพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะประกอบกิจเพื่อบุตรทั้งหลายของพระองค์ในการขัดเกลาประสบการณ์คริสเตียนของพวกเขาให้ดีพร้อม ในขณะที่เราดำเนินไปในแต่ละวันภายใต้แสงสว่างที่พระองค์ประทานให้เรา ด้วยความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระองค์ ประสบการณ์ของเราจะเติบโตและขยายเพิ่มขึ้น บรรลุถึงการเป็นชายหญิงที่เจริญเต็มที่จนถึงความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ {MYP 15.3} MYPTh 1.3

เยาวชนจำเป็นต้องนำแนวทางที่พระคริสต์ปฏิบัติมาวางไว้อยู่เบื้องหน้าเสมอ ทุกย่างก้าวเป็นแนวทางของการเอาชนะ พระคริสต์ไม่ได้เสด็จมายังโลกในฐานะพระราชาเพื่อปกครองประชาชาติ พระองค์เสด็จมาในฐานะมนุษย์ผู้ถ่อมตน เพื่อถูกทดลองและชนะการทดลอง เราต้องคอยติดตามต่อไปเพื่อเรียนรู้พระเป็นเจ้า ในการศึกษาชีวิตของพระองค์ เราจะเรียนรู้โดยผ่านพระองค์ว่าพระเจ้าทรงประกอบกิจให้แก่บุตรทั้งหลายของพระองค์มากเพียงไร และเราจะเรียนรู้ว่า ไม่ว่าการทดลองของเราจะรุนแรงเพียงไร ก็จะไม่หนักเกินกว่าที่พระคริสต์ทรงรับมาแล้วเพื่อเราจะเรียนรู้ถึงทางนั้น เป็นสัจธรรมและชีวิต ด้วยการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ เราจะแสดงออกถึงความชื่นชมในการเสียสละของพระองค์ที่ทรงกระทำเพื่อเรา {MYP 16.1} MYPTh 1.4

เยาวชนได้รับการไถ่แล้วด้วยราคาที่เหนือการประเมินใดๆ แม้กระทั่งด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระเจ้า ให้พิจารณาการเสียสละของพระบิดาด้วยการอนุญาตให้พระบุตรของพระองค์สละพระชนม์นี้ ให้พินิจดูว่าพระคริสต์ทรงเสียสละอะไรบ้างเมื่อพระองค์ทรงก้าวออกจากราชสำนักแห่งแผ่นดินสวรรค์และราชบัลลังก์เพื่อสละชีวิตเป็นเครื่องบูชาประจำวันสำหรับมนุษย์ พระองค์ทรงทนต่อการถูกตำหนิและการทารุณข่มเหง พระองค์ทรงทนต่อการดูถูกและการเยาะเย้ยที่มนุษย์ชั่วนำมากองใส่พระองค์ และเมื่อพระราชกิจของพระองค์ในโลกเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานจนกระทั่งมรณาบนกางเขน ให้พินิจถึงความทุกข์บนกางเขน ความทุกข์จากตะปูที่ตรึงใส่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ จากการเยาะเย้ยและการข่มเหงของคนที่พระองค์เสด็จมาช่วยให้รอดพ้น จากพระพักตร์ของพระบิดาที่หันออกไปจากพระองค์ แต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ พระคริสต์ทรงเปิดทางที่เป็นไปได้สำหรับคนทั้งหลายที่ปรารถนาจะได้รับชีวิตเทียบเคียงกับชีวิตของพระเจ้า {MYP 16.2} MYPTh 2.1