แพทย์ผู้ประเสริฐ

34/267

ภาคสาม —กิจการของผู้ประกาศศาสนาทางด้านการแพทย์

การสอนและการรักษาคนไข้ให้หาย

เมื่อพระคริสต์ส่งพวกสาวก ๑๒ คน ออกไปประ กาศศาสนาครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสแก่เขาว่า “ในเวลาที่ ไปนั้นจงประกาศว่า “แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” จง รักษาคนเจ็บให้หาย คนตายแล้วเป็นขึ้น คนโรคเรื้อน ให้หายสะอาดบริสุทธิ์และจงขับผีให้ออกเสีย ท่านทั้งหลาย ได้รับเปล่า ๆ จงให้เปล่า ๆ” MHTH 215.1

พระเยซูทรงตรัสแก่สาวกอีก ๗๐ คน ที่ส่งออกไป ภายหลังว่า “ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใด ๆ จงรักษาคน ป่วยให้หายและสอนเขาว่า “แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ ท่านทั้งหลายแล้ว” อำนาจของพระคริสต์ได้อยู่กับเขา “และสาวกเจ็ดสิบคนนั้นจึงกลับมาด้วยความยินดี ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถึงผีทั้งหลายก็ได้อยู่ใต้บังคับของพวก ข้าพเจ้าโดยพระนามของพระองค์” MHTH 215.2

ภายหลังที่พระคริสต์ได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วพวก สาวกก็ยังคงทำกิจการอย่างเดียวกันต่อไป พวกสาวก ได้ออกไปประกาศสั่งสอนในที่แห่งเดียวกับพระองค์ “ประ ชาชนได้ออกมาจากเมืองทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบกรุงยะรู ซาเล็มพาคนป่วยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมา และ เขาก็หายทุกคน” MHTH 216.1

พวกสาวกเหล่านั้น “จึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุก แห่งทุกตำบล และพระองค์ทรงโปรดช่วยเขา” MHTH 216.2

“ฝ่ายฟีลิปก็ได้ไปยังเมืองซะมาเรียและได้ประกาศ เรื่องพระคริสต์แก่คนทั้งปวง ประชาชนก็พากันเลื่อมใส ศรัทธาในถ้อยคำซึ่งฟีลิปได้ประกาศ ด้วยว่าผีโสโครกที่สิง อยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงอันดังแล้วออกมา จากเขา และคนที่เป็นโรคอำมพาตกับคนเขยกก็หายปกติ ในเมืองนั้นจึงบังเกิดความยินดีอย่างยิ่ง” MHTH 216.3