แพทย์ผู้ประเสริฐ

33/267

เครื่องป้องกันภัยอย่างเดียว

ไม่ว่าจะอยู่ในกรณีย์แวดล้อมใด ๆ นายแพทย์จะ ต้องกระทำทุกสิ่งตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง เขาจะต้องมี ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในพระเจ้า สิ่งเหล่านี้แหละจะ ช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงจากทางชั่วได้ เขาจะต้องเป็นผู้มี ศีลธรรมและอุปนิสสัยดีงาม ทุก ๆ วัน, ทุก ๆ ชั่วโมง และทุก ๆ ขณะ เขาจะต้องดำรงชีวิตอยู่ในคลองพระเนตร ของพระเจ้า เช่นเดียวกับโมเซเขาต้องอดทนเพื่อจะได้เห็น พระองค์ผู้ซึ่งไม่มีใครมองเห็น MHTH 212.1

ความชอบธรรมมีรากฐานอยู่ในความเป็นผู้มี ศีลธรรมดี ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถจะแสดงให้ผู้อื่นเห็น ว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์และดีงามได้เว้นไว้แต่ชีวิตของเขาจะ ถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า ผู้ที่มีการติดต่อเกี่ยว ข้องกับมนุษย์มากเพียงใดเขาจะต้องเกี่ยวข้องกับพระเจ้า มากเพียงนั้น MHTH 212.2

นายแพทย์ยิ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบมาก เพียงใด เขาก็จำเป็นจะต้องได้รับอำนาจจากพระเจ้ามาก เพียงนั้น เขาจะต้องเลิกใช้เวลาให้หมดเปลืองไปโดยการ คิดถึงสิ่งที่เป็นอยู่ชั่วคราว และคิดใคร่ครวญในสิ่งที่ดำรง อยู่ชั่วนิรันดร์ เขาต้องต่อต้านโลกซึ่งล่วงล้ำสิทธิ์ของเขา ซึ่งจะบีบบังคับให้เขาแยกออกจากบ่อเกิดแห่งกำลัง โดย การอธิษฐานและศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์ นายแพทย์จะ ต้องมอบตัวเองอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระเจ้ามากยิ่งกว่าผู้อื่น เขาต้องดำรงชีวิตอยู่โดยแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเขามี การติดต่อเกี่ยวข้องกับหลักแห่งความจริง, ความชอบ ธรรมและความเมตตากรุณา, ซึ่งสำแดงคุณความดีของ พระเจ้าภายในจิตต์วิญญาณ MHTH 213.1

ถ้าเรายอมรับพระคำของพระเจ้าไว้และประพฤติ ตามพระคำนั้น พระคำของพระเจ้าก็จะบันดาลให้เรากลับ ประพฤติชอบธรรมและมีอุปนิสสัยดีงาม พระคำของพระ เจ้าจะทำให้ความคิดทุก ๆ อย่างบริสุทธิ์ และให้เรามีความ ปรารถนาในทางบริสุทธิ์ชอบธรรม คนที่ไว้วางใจใน พระคำของพระเจ้าจะมีความเข้มแข็ง เขาจะสามารถหลีก เลี่ยงให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายและทุกสิ่งที่เป็นมลทินได้ MHTH 213.2

เมื่อมนุษย์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าความตั้งใจ อันมั่นคงซึ่งาคุ้มครองป้องกันโยเซฟและดานิเอลไว้ในท่าม กลางราชสำนักของพระราชาที่มิได้นับถือพระเจ้าจะทำให้ ชีวิตของเขาบริสุทธิ์ อุปนิสัยของเขาจะดีงามปราศจาก จุดด่างพร้อย ในชีวิตของเขาแสงสว่างของพระคริสต์จะไม่ อับแสง ดาวรุ่งอันสว่างสุกใสจะส่องรัศมีอันแจ่มจ้าอยู่ เหนือเขาโดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลง MHTH 214.1

ชีวิตเช่นนี้จะเป็นกำลังอันเข้มแข็งในวงสังคม จะ เป็นเครื่องกีดขวางมิให้เขาประพฤติการชั่วร้าย เป็นเครื่อง คุ้มครองป้องกันภัยแก่ผู้ที่ถูกทดลอง และเป็นแสงสว่างนำ ทางคนทั้งหลายที่พยายามแสวงหาทางชอบธรรมในท่าม กลางความยากลำบากและความท้อใจ. MHTH 214.2