แพทย์ผู้ประเสริฐ

35/267

งานของเหล่าสาวก

ลูกาผู้เขียนหนังสือกิตติคุณที่มืชื่อของเขาเป็นผู้ เผยแผ่ศาสนาทางการแพทย์ ในพระคัมภีร์ได้รับชื่อ “แพทย์ที่รัก” อรรคสาวกเปาโลได้ทราบว่าเขาเป็นแพทย์ ผู้มีความสามารถ จึงได้เลือกลูกาไว้สำหรับปฏิบัติงาน พิเศษที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาทำ อรรคสาวกเปาโล ได้ขอให้ลูการ่วมมือกับท่านในการประกาศศาสนาและชั่ว คราวหนึ่ง ลูกาได้เดินทางร่วมไปกับเปาโลตามเมืองต่าง ๆ ต่อมาภายหลังเปาโลได้ทิ้งลูกาไว้ที่เมืองฟีลิปอยในประ เทศมาซีโดเนีย ลูกาได้ทำงานอยู่ในประเทศนี้ ๒-๓ ปี เป็นทั้งแพทย์ และผู้เทศนาสั่งสอนกิตติคุณประเสริฐ ใน กิจการของเขาทางด้านการแพทย์ ลูกาได้รักษาพยาบาล คนไข้และอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยรักษาคนป่วยให้หาย โดยประการฉะนี้แหละได้มีช่องทางสำหรับการเผยแผ่กิตติ คุณประเสริฐ โดยเหตุที่ลูกาสามารถรักษาคนไข้ให้หาย ได้ เขาจึงมีโอกาสได้เทศนาสั่งสอนเรื่องพระคริสต์ในหมู่ ชาวต่างประเทศ พระเจ้าทรงมีแผนการที่จะช่วยให้เรา ทั้งหลายทำงานเช่นเดียวกันกับเหล่าสาวก การรักษาโรค ทางร่างกายนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการประกาศกิตติคุณประ เสริฐ การเทศนาสั่งสอนและการรักษาคนป่วยให้หายจะ แยกออกจากกันไม่ได้ MHTH 217.1

งานของพวกสาวกคือการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับ กิตติคุณประเสริฐ เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประกาศ ข่าวดีที่พระคริสต์ทรงนำมาแก่มนุษย์ทั้งหลายทั่วโลก เขา ได้ทำงานนั้นสำเร็จเพื่อประชาชนในสมัยของเขา ในชั่ว อายุคนเดียวกิตติคุณประเสริฐได้ถูกนำไปเผยแผ่แก่ทุก ๆ ชาติภายใต้ฟ้า MHTH 218.1

การประกาศกิตติคุณประเสริฐแก่มนุษย์ทั่วโลก เป็นงานที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้แก่คนทั้งหลายที่ถือ พระนามของพระองค์ สำหรับความผิดบาปและความทุกข์ ยากของโลกกิตติคุณประเสริฐอย่างเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่ สามารถจะช่วยให้หายได้ งานชิ้นแรกที่คนทั้งหลายซึ่งรู้ อำนาจของกิตติคุณประเสริฐจะต้องทำคือ นำข่าวแห่งพระ คุณของพระเจ้าไปเผยแผ่แก่มนุษย์ทั่วโลก MHTH 218.2