คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

53/123

ดานิเอล...แบบอย่างของชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรม

ชีวิตของดานิเอลเป็นแบบอย่างที่แสดงให้เราเห็นชีวิตอัน บริสุทธิ์ชอบธรรมของพวกคริสเตียน ชีวิตของดินาเอลเป็นบท เรียนสำหรับเราทุกคน โดยฉะเพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาว การ ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดมีประโยชน์แก่สุข- ภาพทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณใจ เราจำเป็นที่จะแสวงหาสติ ปัญญาและกำลังจากพระเจ้า และต้องละเว้นจากการดื่มของมีนเมา และหลีกเลี่ยงให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้าย ในชีวิตของเราถ้าเราปรารถนา จะก้าวขึ้นสู่มาตรฐานอันสูงสุดทางศีลธรรมจรรยา และปรารถนา ที่จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ CCh1 237.1

ดานิเอลยิ่งมีความประพฤติดีปราศจากที่ติ พวกสัตรูของ ดานิเอลก็ยิ่งเกลียดชังเขา พวกเหล่านั้นโกรธเคืองดานิเอลเพราะ หาเหตุจับผิดดานิเอลไม่ได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติและศีล ธรรมจรรยาของดานิเอล ส่วนในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ พวกสัตรูของดานิเอลก็หาเหตุจับผิดเขาไม่ได้เช่นเดียวกัน “ผ่าย คนเหล่านั้นพูดกันว่า เราจะไม่สพโอกาสใส่ร้ายแก่ดานิเอลคนนี้ เลย เว้นแต่เราจะหาเหตุใส่ร้ายเขาในทางศีลของพระเจ้าของเขา เท่านั้น” (ดานิเอล บท ๖ ข้อ ๕) CCh1 238.1

ในที่นี้ดานิเอลได้วางแบบอย่างอันดีแก่คริสเตียนทั้งหลาย พวกข้าราชการของกษัตริย์ดาระยาศทีความอิจฉาริษยาและคอยหา เหตุจับผิดดานิเอลอยู่ทุกๆวัน ยิ่งเฝ้าดูเขาก็ยิ่งเกลียดชังดานิเอล แต่พวกข้าราชการของกษัตริย์ไม่สามารถจะจับผิดดานิเอลได้ เพราะเขาไม่เคยกล่าววาจาหรือประพฤติสิ่งใดผิด แต่ดานิเอลมิได้ อ้างว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม ดานิเอลได้ทำสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้น มาก....เขาดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ และมอบถวายตัวเองเพื่อ ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า CCh1 238.2

กษัตริย์ดาระยาศได้ออกหมายประกาศตามคำแนะนำของ พวกข้าราชการ ดานิเอลทราบดีว่าพวกสัตรูของเขามีความมุ่งหมาย ที่จะให้กษัตริย์ดาระยาศจับตัวเขาไปลงโทษฐานขัดรับสั่งของ กษัตริย์ แต่ดานิเอลคงปฏิบัติหน้าที่ๆเคยปฏิบัติอย่างสงบเงียบ เมื่อถึงเวลาที่เคยอธิษฐาน ดานิเอลก็เขาไปในห้องของเขาแล้วเปิด หน้าต่างทางด้านที่หันไปสู่กรุงยะรูซาเล็มและอธิษฐานขอต่อพระ เจ้าแห่งสวรรค์ โดยการกระทำเช่นนี้ดานิเอลได้แสดงให้ผู้อื่นทราบ โดยปราศจากความกลัวว่า ไม่มีอำนาจใดในโลกที่สามารถจะเข้า มากีดขวางระหว่างตัวเขาเองกับพระเจ้าของเขา และบอกเขาว่า เขาควรจะอธิษฐานขอต่อผู้ใด ดานิเอลเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและ ยึดมั่นในหลักปฏิบัติของเขาอย่างเคร่งครัด ดานิเอลเป็นแบบอย่าง ที่น่าชมเชยของพวกคริสเตียนทุกวันนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความกล้า หาญและความซื่อสัตย์ ดานิเอลพึ่งในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ แม้ว่า เขาจะทราบดีว่าเขาจะต้องได้รับโทษถึงตายถ้าเขากราบไหว้นมัสการ พระเจ้า CCh1 239.1

“พระเจ้าแผ่นดินจึงมีรับสั่งออกไป แล้วเขาก็ได้เอาตัว ดานิเอลทิ้งลงไปในถ้ำสิงห์ เมื่อนั้นกษัตริย์จึงตรัสแก่ดานิเอลว่า “พระเจ้าของเจ้าซึ่งเจ้าได้ปฏิบัติอยู่เนืองนิตย์นั้นคงจะช่วยเจ้าให้ รอด (ข้อ ๑๖) CCh1 239.2

ครั้นเวลาเช้ากษัตริย์ดาระยาศได้รีบเสด็จไปที่ถ้ำสิงห์โต และรับสั่งเรียกว่า “โอ้โอ๋ดานิเอล ทาสของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ พระเจ้าของเจ้าซึ่งเจ้าได้ปฏิบัติอยู่เนืองนิตย์นั้นสามารถช่วยเจ้า ให้พ้นสิงหภัยไหม?” (ข้อ ๒๐) แล้วกษัตริย์ทรงได้ยินเสียงของ ดานิเอลศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่ราชา ขอ ทรงพระเจริญเป็นนิจเถิด พระเจ้าของข้าพเจ้าได้ใช้ทูตของพระ องค์มาปิดปากสิงห์นั้นไว้ มันจึงหาได้ทำร้ายแก่ข้าพเจ้าไม่ เพราะ ว่าต่อพระพักตรพระองค์นั้นไม่ประจักษ์ว่าข้าพเจ้าได้ทำอะไรผิดบาป CCh1 240.1

“ขณะนั้นกษัตริย์มีความโสมนัสเป็นล้นพ้น แล้วจึงมีรับ สั่งให้เขาฉุดดานิเอลออกมาจากถ้ำ และหามีบาดแผลอันใดที่ตัว เขาไม่ เพราะเขาไว้วางใจในพระของเขา” (ข้อ ๒๒,๒๓) โดย ประการฉะนี้แหละพระเจ้าทรงช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ให้รอดพ้น จากภัยอันตราย และกษัตริย์ได้มีรับสั่งให้จับพวกสัตรูของดานิเอล ทิ้งลงในถ้ำสิงห์ และสัตว์ร้ายนั้นได้กัดกินเขาทันที CCh1 240.2

เมื่อจวนจะครบกำหนดเจ็ดสิบปีที่พวกยิวถูกกวาดต้อนไป เป็นเชลยในกรุงบาบุโลน ดานิเอลได้ศึกษาเล่าเรียนคำพยากรณ์ ของยิระมะยา CCh1 240.3

ดานิเอลมิได้ประกาศว่าท่านเป็นผู้ซื่อสัตย์ฉะเพาะพระเจ้า แทนที่จะอ้างว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม ศาสดาพยากรณ์ผู้นี้ ได้กล่าวว่าเขาเป็นผู้ที่มีความผิดบาปเช่นเดียวกับพวกยิศราเอลคน อื่นๆ พระเจ้าโปรดให้ดานิเอลมีสติปัญญาเฉียบแหลมมากยิ่งกว่า พวกข้าราชการของกษัตริย์ดาระยาศ แต่ดานิเอลได้ถ่อมใจลง เฉพาะพระพักตรของพระเจ้า และอธิษฐานขอพระองค์ทรงยก โทษให้ตัวเองและพวกพี่น้องของเขา ดานิเอลมีความทุกข์โศก และร้องไห้น้ำตาไหลเมื่อเขาอธิษฐานขอต่อพระเจ้า ดานิเอลได้ กราบทูลพระเจ้าให้ทรงทราบความคิดในใจของเขา และสารภาพ ความผิดบาปของเขา และยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรง ฤทธานุภาพสูงสุด CCh1 241.1

ขณะที่ดานิเอลกำลังอธิษฐานอยู่นั้น ทูตสวรรค์ฆับรีเอล ได้ลงมาจากสวรรค์เพื่อแจ้งให้ดานิเอลทราบว่า พระเจ้าทรงสดับ ฟังและตอบคำอธิษฐานของเขา ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์อำนาจผู้นี้ได้รับ มอบหมายจากพระเจ้าให้มาชี้แจงให้ดานิเอลเข้าใจในคำพยากรณ์ ที่เขาได้อ่าน และโปรดให้ดานิเอลทราบล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะที่ดานิเอลอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดให้ เขาทราบและเข้าใจความจริง พระเจ้าได้โปรดให้ทูตสวรรค์ฆับรี- เอลมาปรากฏแก่ดานิเอล เพื่อชี้แจงให้เขาเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ คำพยากรณ์ CCh1 241.2

พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของดานิเอล และดานิเอล มิใช่แต่เพียงจะได้รับแสงสว่างและความจริงที่เขาและพวกพี่น้อง ของเขาต้องการเท่านั้น แต่ดานิเอลยังได้ทราบเหตุการณ์ที่จะเกิด ขึ้นในอนาคตอีกด้วย เขาได้ทราบแม้กระทั่งการเสด็จมาบังเกิด ของพระผู้ไถ่ของโลก คนทั้งหลายที่แสดงตัวว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบ ธรรม แต่ไม่ปรารถนาที่จะค้นคว้าดูข้อความในพระคัมภีร์หรือ อธิษฐานขอต่อพระเจ้าเพื่อจะได้เข้าใจความจริงที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ ให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ไม่ทราบว่าการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้ จริงนั้นคืออะไร CCh1 242.1

ดานิเอลสนทนากับพระเจ้า พระองค์ได้โปรดให้เขาได้ เรียนรู้ถึงสิ่งที่เกี่ยวกับสวรรค์ แต่การที่ดานิเอลได้รับเกียรติยศสูง ก็เพราะเขามีใจถ่อมลง และพยายามแสวงหาพระเจ้าด้วยใจร้อนรน คนทั้งหลายที่เชื่อถือในพระคำของพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ ย่อม ปรารถนาที่จะได้เรียนรู้และปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งความจริง พระองค์โปรดประทานแสงสว่าง แก่ผู้ที่อยู่ในความมืดมน และโปรดให้เขามีอำนาจที่จะเข้าใจ ความจริงซึ่งพระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา CCh1 242.2

พระผู้ไถ่ของโลกทรงสำแดงความจริงให้ปรากฏแก่คนทั้ง หลายที่แสวงหาความจริงเหมือนกับแสวงหาทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่ ดานิเอลเป็นคนชราแล้ว เขาได้ใช้ชีวิตในราชสำนักที่โอ่โถงพาก ภูมิเต็มไปด้วยสิ่งเย้ายวนใจ และต้องใช้เวลายุ่งอยู่กับกิจธุระใน ราชอาณาจักรใหญ่ แต่ดานิเอลได้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่สนุกเพลิด เพลินในทางโลก แล้วนำความทุกข์ร้อนของท่านกราบทูลให้พระ เจ้าทรงทราบ และพยายามแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความมุ่งหมาย ของพระเจ้าผู้สูงสุด พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของดานิเอลและ พระองค์ทรงโปรดให้ท่านได้ทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้ที่ มีชีวิตอยู่ในสมัยที่สุดปลาย เราควรแสวงหาพระเจ้าด้วยใจร้อน รนเช่นเดียวกับดานิเอล เพื่อเราจะได้เรียนรู้และเข้าใจความจริงที่ ทูตของพระองค์จากสวรรค์นำมาชี้แจงแก่เรา CCh1 243.1

ดานิเอลเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าผู้สูงสุด ตลอด ชีวิตอันยืนยาวของท่าน ท่านได้ทำกิจการที่ดีเพื่อพระเจ้าและปรน นิบัติรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ ดานิเอลมีอุปนิสัยที่บริสุทธิ์ งดงามมีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และมีใจถ่อมลงฉะเพาะพระ- พักตรของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอถวายย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ชีวิตของดา นิเอลเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นการชำระจิตใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริง CCh1 243.2