คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

34/123

บทที่ ๘

คำแนะนำเกี่ยวกับการเป็นผู้อารักขาของพระเจ้า

การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความมีใจกว้างเป็นคุณสมบัติ ของบรรดาชาวสวรรค์ ความรักของพระคริสต์ที่ยอมเสียสละโดย ไม่มีความเห็นแก่ตัวได้ถูกสำแดงให้ปรากฏบนไม้กางเขน พระ คริสต์ทรงยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์มี และได้ยอมประ ทานชีวิตของพระองค์เองเพื่อจะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความตาย กางเขนของพระคริสต์เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนทั้งหลายที่ติดตามพระ ผู้ช่วยให้รอดมีใจเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ในที่นี้ เราจะได้เห็นว่าทุกๆคนที่ติดตามพระคริสต์ย่อมมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และยอมเป็นผู้ให้อยู่เรื่อยๆ การให้ที่ประกอบด้วยความ เมตตากรุณาและกิจการที่ดีเป็นผลอันแท้จริงของชีวิตคริสเตียน ส่วนผู้ที่อยู่ฝ่ายโลกย่อมหวังแต่จะเป็นฝ่ายที่ได้รับอย่างเดียว และ โดยการกระทำเช่นนี้เขาหวังว่าจะได้รับความสุข แต่ตามที่เป็น จริงแล้วผลที่เขาได้รับคือความทุกข์ยากและความตาย CCh1 174.1

แสงสว่างแห่งกิตติคุณของพระเจ้าซึ่งส่องจากกางเขนของ พระคริสต์ ช่วยให้เราเป็นคนที่ไม่มีความเห็นแก่ตัว และทำให้ เรามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเมตตากรุณาต่อผู้อื่น เราไม่ควรจะรู้สึก เสียใจหรือเป็นทุกข์ที่เราได้รับคำขอร้องให้บริจาคเงินช่วยเหลือใน กิจการของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น พระเจ้าได้ทรงบำรุงเลี้ยงเราไว้ และ พระองค์ทรงเรียกพลไพร่ของพระองค์ให้บริจาคเงินช่วยเหลือ ใน สมัยนี้...สมัยที่ศีลธรรมจรรยาของมนุษย์เสื่อมลง และความผิด บาปแผ่ไปทั่วโลก ... พระเจ้าทรงปรารถนาจะให้กิตติคุณของพระ องค์ได้แพร่หลายทั่วไป เพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะได้หันกลับมาหา พระองค์ พลไพร่ของพระเจ้าหลายคนหลงระเริงอยู่ในความสนุก สนานเพลิดเพลินฝ่ายโลก ความมีใจรักในทางโลกและความโลภ ได้ชักจูงให้พลไพร่ของพระเจ้าหลายคนตกอยู่ในภัยอันตราย เขา ควรจะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงพระเมตตากรุณาต่อเขาในการที่พระองค์ ทรงโปรดให้เขาบริจาคเงินทองเพื่อช่วยเหลือในกิจการของพระองค์ มากยิ่งขึ้น พระเจ้าทรงปรารถนาจะให้เขาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความ ทุกข์ยาก เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ผู้เป็นแบบอย่างอันดีของเขา ในการที่พระคริสต์ทรงตรัสสั่งให้เหล่าสาวกของพระองค์ ออกไป “ประกาศกิตติคุณของพระองค์แก่มนุษย์ทั่วโลกนั้น” พระ องค์ได้ทรงมอบหมายให้เขาเป็นผู้ประกาศให้มนุษย์ทั่วโลกทราบ ถึงพระคุณของพระองค์ แต่ในขณะที่บางคนออกไปประกาศ เทศนาสั่งสอน พระเจ้าทรงเรียกคนอื่นๆให้บริจาคเงินช่วยเหลือ ในกิจการของพระองค์ในแผ่นดินโลก พระเจ้าได้ทรงมอบเงินทอง ไว้ในมือของมนุษย์เพื่อเขาจะได้ใช้เงินทองนั้นช่วยในกิจการที่พระ เจ้าทรงมอบหมายให้เราเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ได้รับความ รอด นี้คือวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงยกย่องเชิดชูมนุษย์ พระเจ้าทรง ปรารถนาที่จะให้มีความเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และให้ เราช่วยชักนำผู้ที่ยังไม่มีความเชื่อให้กลับใจเสียใหม่ เพื่อเขาจะได้ รับความรอดในพระเยซูคริสต์ และเราควรจะใช้สมรรถภาพของ เราเพื่อจะช่วยให้กิจการของพระเจ้าเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยให้เรามีใจ ปรารถนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ขัดสนยากไร้ และให้เรา ปรารถนาที่จะกระทำกิจการของพระเจ้าให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทุกๆโอกาสที่ท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องที่มีความขัดสนยาก ไร้ หรือช่วยในการประกาศความจริงของพระเจ้าแก่คนอื่นๆเป็น เหมือนไข่มุกด์ที่ท่านได้ส่งไปฝากไว้ในธนาคารแห่งสวรรค์ เพื่อ พระเจ้าจะได้ช่วยรักษาไว้ให้ปลอดภัย CCh1 175.1