คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

33/123

บทที่ ๗

หนังสือที่คริสตจักรจัดพิมพ์ขึ้น

คริสตจักรของเราได้จัดพิมพ์หนังสือขึ้นโดยพระเจ้าเป็นผู้ อยแนะนำสั่งสอน และพระเจ้าทรงควบคุมกิจการของเราเป็น พิเศษ หนังสือของเราจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย อย่างหนึ่งเป็นพิเศษ พระเจ้าทรงเลือกพวกเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เป็นพลเมืองที่แปลกประหลาด และเป็นพวกที่แยกตัวเองออก จากโลก พระเจ้าทรงแยกพวกเหล่านี้ออกจากชาวโลกและให้เขา เข้าสนิทอยู่กับพระองค์ พระองค์ทรงตั้งเขาไว้เป็นผู้แทนของพระ องค์ และทรงเรียกเขาให้เป็นผู้สื่อข่าวของพระองค์ เกี่ยวกับการ ที่จะช่วยชักนำผู้อื่นให้ได้รับความรอดในสมัยที่สุดปลาย พระเจ้า ได้ทรงมอบหมายให้พวกเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเป็นผู้ประกาศ ความจริงของพระองค์แก่มนุษย์ทั้งหลายทั่วโลก เพื่อจะให้เขากลับ ใจเสียใหม่แล้วหันกลับมาหาพระองค์ และการจัดพิมพ์หนังสือ ของคณะเราขึ้นได้ช่วยให้กิจการของพระเจ้าสำเร็จได้ในที่สุด คริสตจักรของเราได้จัดพิมพ์หนังสือต่างๆขึ้นเพื่อช่วย แนะนำสั่งสอนคนทั้งหลาย และเพื่อช่วยให้เขาได้เตรียมตัวพร้อม สำหรับต้อนรับพระเจ้า CCh1 168.1

งานที่สำคัญที่สุดที่เราต้องทำคือการแจกจ่ายหนังสือที่เรา จัดพิมพ์ขึ้นแก่ประชาชน โดยการกระทำเช่นนี้เราสามารถจะชัก จูงให้เขาค้นคว้าพระคัมภีร์ การเผยแพร่ศาสนา (การนำหนังสือ ที่ทางคริสตจักรจัดพิมพ์ขึ้นไปเที่ยวแจกจ่ายตามครอบครัว การ สนทนาและร่วมในอธิษฐานกับเขา) เป็นกิจการที่ดีและช่วยฝึกฝน อบรมให้ชายและหญิงได้ช่วยทำกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนา การขายหนังสือที่คริสตจักรจัดพิมพ์ขึ้นเป็นงานที่สำคัญ และช่วยหาเงินรายได้มาสำหรับช่วยใช้จ่ายเกี่ยวกับการเผยแพร่ ศาสนา นังสือของเราได้แจกจ่ายไปถึงที่ต่างๆที่ผู้สอนศาสนา ไม่สามารถจะจัดให้มีการประชุมขึ้นได้ ในสถานที่เช่นนั้นผู้ขาย หนังสือเป็นผู้แทนของผู้เผยแพร่ศาสนา เมื่อคนทั้งหลายได้อ่าน หนังสือเกี่ยวกับศาสนาที่คริสตจักรจัดพิมพ์จำหน่ายเขาก็ได้ทราบ ข่างแห่งความรอด และมีหลายพันคนที่ยังมิได้เรียนรู้ถึงพระคำ ของพระองค์ได้กลับใจเสียใหม่ ผู้ขายหนังสือต้องออกไปในที่ต่างๆทั่วประเทศ งานเกี่ยว กับการขายหนังสือนี้มีความสำคัญมากเท่าๆกับการเผยแพร่ศาสนา การที่เราจะทำกิจการอันสำคัญยิ่งของพระเจ้าให้สำเร็จได้นั้น จะ ต้องอาศัยทั้งผู้สอนศาสนาและหนังสือที่คริสตจักรจัดพิมพ์ขึ้น จำหน่าย CCh1 169.1

พระเจ้าโปรดให้มีการจัดพิมพ์หนังสือขึ้นในคริสตจักรของ เรา พื่อช่วยให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงความจริงที่มีอยู่ในหนังสือ ของเรา และผู้ขายหนังสือจะต้องรู้สึกว่าการที่เขาจะนำหนังสือ ต่างๆที่คริสตจักรจัดพิมพ์ขึ้นไปขายให้คนอื่นๆ เพื่อคนเหล่านั้น จะได้เรียนรู้ถึงกิตติคุณประเสริฐของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะหนังสือเหล่านั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาฝ่ายวิญ- ญาณจิต และช่วยให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงพระคำของพระเจ้า และงานนี้เป็นงานที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะให้พลไพร่ของพระองค์ ทำในเวลานี้ คนทั้งหลายี่มอบถวายตัวเองแก่พระเจ้าเพื่อทำงาน เป็นผู้ขายหนังสือของคริสตจักร ได้ช่วยในการประกาศข่าวครั้ง สุดท้ายของพระเจ้าแก่มนุษย์ทั่วโลกในวาระที่สุดปลาย เราต้องคิด ว่างานทางด้านการขายหนังสือนี้เป็นงานที่สำคัญเหมือนกัน เพราะ ถ้าไม่มีผู้ขายหนังสือที่เราจัดพิมพ์ขึ้นแล้ว หลายคนจะไม่ได้เรียน รู้ถึงพระเจ้า หนังสือที่คริสตจักรจัดพิมพ์จำหน่ายควรจะมีแพร่หลาย ไปทั่วทุกหนทุกแห่ง และเราควรจัดพิมพ์ขึ้นเป็นหลายภาษา โดย อาศัยการจัดพิมพ์หนังสือออกจำหน่าย และโดยอาศัยการประกาศ สั่งสอนของผู้สอนศาสนา ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะต้อง เผยแพร่ไปทั่วโลก ท่านทั้งหลายผู้เชื่อถือในความจริงสำหรับเวลา นี้จงตื่นเถิด เวลานี้ท่านมีหน้าที่ๆช่วยหาเงินรายได้มาสำหรับ ช่วยคนทั้งหลายที่เข้าใจถึงความจริงของพระเจ้าให้ประกาศความ จริงนี้แก่มนุษย์ทั่วโลก เงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายหนังสือควร จะนำมาใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือของเราให้มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะ ช่วยให้คนที่มีดวงตามืดมนกลับมองเห็นแสงสว่างแห่งพระคำของ พระเจ้า และช่วยให้ผู้ที่มีจิตใจแข็งกระด้างกลับใจเสียใหม่ ข้าพเจ้าได้รับแนะนำว่า แม้แต่ในสถานที่ที่ประชาชน ได้ฟังข่าวประเสริฐจากผู้สอนศาสนาแล้ว ผู้ขายหนังสือก็ควรจะ ร่วมมือทำงานร่วมกับผู้สอนศาสนาในการประกาศพระคำของพระ เจ้า เพราะแม้ว่าผู้สอนศาสนาจะประกาศข่าวของพระเจ้าด้วยความ ซื่อสัตย์ ผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็ไม่สามารถจะจดจำเรื่องที่เขาได้ฟังไว้ ทั้งหมด เพราะเหตุฉะนั้นหนังสือที่เราจัดพิมพ์ขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ สำคัญ มิใช่เพื่อคนทั้งหลายจะได้เรียนรู้ถึงความจริงอันประเสริฐ ของพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่เพื่อจะช่วยให้เขาเข้าใจในความ จริงนั้นอย่างลึกซึ้งและช่วยไม่ให้เขาทำผิดพลาด หนังสือและ นิตยสารต่างๆที่คริสตจักรจัดพิมพ์ขึ้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้สำ หรับช่วยให้ประชาชนในสมัยนี้ระลึกถึงข่างประเสริฐของพระองค์ อยู่เสมอ หนังสือที่เราจัดพิมพ์ขึ้นมีส่วนช่วยในการชักจูงให้คนทั้ง หลายกลับใจเสียใหม่ การประกาศสั่งสอนของผู้สอนศาสนาอย่าง เดียวย่อมไม่สามารถจะชักจูงให้คนทั้งหลายกลับใจใหม่ได้ หนังสือ ที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยคริสตจักรของเรา และผู้ขายหนังสือได้นำเข้าไป ในครอบครัวของประชาชน ย่อมจะช่วยให้กิตติคุณของพระเจ้า แพร่หลายยิ่งขึ้น เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้คนเหล่านั้น เกิดความสนใจในหนังสือเหล่านั้นที่เขาได้อ่าน เช่นเดียวกับที่ พระองค์ได้โปรดให้คำเทศนาสั่งสอนเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้ยิน ได้ฟัง หล่าทูตสวรรค์พวกเดียวกันได้เอาใจใส่ช่วยเหลือในการ จัดพิมพ์หนังสือมากเท่าๆกับการประกาศศาสนา ถ้ามีนักเรียนคนใดปรารถนาจะช่วยขายหนังสือเพื่อจะได้ เงินมาไว้สำหรับใช้เป็นค่าเล่าเรียน ทางคริสตจักรก็ควรยอมให้ นักเรียนคนนั้นรับหนังสือไปขายได้ นักเรียนที่หาเงินได้เพียงพอ สำหรับใช้เป็นค่าเล่าเรียนโดยการขายหนังสือย่อมมีโอกาสได้เรียน รู้เกี่ยวกับการประกาศพระคำของพระเจ้า และการขายหนังสือที่ คริสตจักรเราจัดพิมพ์ขึ้นจะช่วยปรับปรุงเขาให้เหมาะสมที่จะเป็นผู้ เผยแพร่ศาสนาในสถานที่อื่นๆ เมื่อสมาชิกของคริสตจักรทราบว่าการจัดพิมพ์หนังสือและ การขายหนังสือของคริสตจักรเป็นสิ่งที่สำคัญ เขาก็จะใช้เวลาทำ งานประเภทนี้มากขึ้น ตลอดเวลาที่พระเจ้าทรงผ่อนผันให้มนุษย์มีโอกาสกลับใจ เสียใหม่ ผู้ขายหนังสือย่อมมีโอกาสที่จะช่วยจำหน่ายหนังสือและ ช่วยชักจูงเพื่อนที่ยังไม่มีความเชื่อให้กลับใจเสียใหม่และหันมาเชื่อ ถือในพระเจ้าได้ พี่น้องชายหญิงที่รักของข้าพเจ้า พระเจ้าจะทรงพอพระทัย ถ้าท่านจะช่วยส่งเสริมกิจการทางด้านการพิมพ์หนังสือของเรา ด้วยการบริจาคเงินสำหรับใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือ และช่วย อธิษฐานให้กิจการของพระองค์ในด้านนี้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จง อธิษฐานทุกๆเวลาเช้าและเวลาเย็นเพื่อให้พระเจ้าทรงอวยพรแก่ กิจการของพระองค์ทางด้านการพิมพ์ อย่าวิพากษ์วิจารณ์และบ่นว่า ติเตียนกิจการของพระเจ้าในด้านที่เกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือ อย่า ให้คำบ่นว่าติเตียนผ่านพ้นริมฝีปากของท่าน จงจำไว้ว่าเหล่าทูต สวรรค์ได้ยินคำเหล่านี้ ท่านจะต้องช่วยชักจูงให้คนทั้งหลายเห็น ว่าพระเจ้าได้โปรดให้คริสตจักรของเราจัดพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับ กิจการของพระองค์ออกจำหน่าย ผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดดูหมิ่นเหยียด หยามกิจการของพระองค์เพื่อประโยชน์ของตนเอง จะต้องถูก พิจารณาพิพากษาในวาระที่สุดปลาย พระเจ้าปรารถนาจะให้เรา ทุกคนเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับกิจการของพระองค์เป็นสิ่ง ที่ศักดิ์สิทธิ์ CCh1 170.1