คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

26/123

ทุกคนในครอบครัวมีงานที่จะต้องทำ

ผู้หญิงก็สามารถจะทำงานรับใช้พระเจ้าได้เช่นเดียวกับผู้ ชายเขาสามารถจะชักจูงผู้อื่นมาหาพระเยซูและพระเจ้าจะทรงช่วย เขาทำกิจการของพระองค์ให้เป็นผลสำเร็จ ถ้าหากเขารู้จักปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เขาก็สามารถจะชักจูงคนอื่นๆ มาหาพระ เยซูได้ พระผู้ช่วยให้รอดจะประทานแสงสว่างของพระองค์แก่ผู้ หญิงเหล่านี้ที่ยอมเสียสละเพื่อทำงานปรนนิบัติรับใช้พระองค์ แสง สว่างของพระเยซูคริสต์จะฉายมาต้องดวงหน้าของหญิงเหล่านั้น และจะทำให้เขามีอำนาจมายิ่งกว่าผู้ชาย ผู้หญิงสามารถจะทำงาน ในครอบครัวที่พวกผู้ชายไม่สามารถจะทำได้ ผู้หญิงสามารถจะทำ ความรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่อยู่ในครอบครัวของพวกผู้ที่ไม่เชื่อถือ และสามารถจะชักจูงผู้ที่อยู่ในครอบครัวนั้นให้มอบถวายจิตใจแก่ พระเยซูได้ ผู้หญิงสามารถจะเข้าถึงจิตใจของพวกผู้หญิงด้วยกัน อย่างที่พวกผู้ชายไม่สามารถจะทำได้ พระเจ้าปรารถนาจะให้ผู้หญิง ทำงานของพระองค์ ผู้หญิงที่สุภาพเรียบร้อยและมีใจถ่อมลง สามารถจะช่วยให้พวกผู้ที่ไม่เชื่อถือในครอบครัวาได้เรียนรู้ถึงความ จริงของพระคริสต์ เมื่อคนเหล่านั้นได้เรียนรู้ถึงพระคำของพระ เจ้า เขาก็จะกลับใจเสียใหม่หมดทุกๆคนในครอบครัว CCh1 136.1

ทุกๆคนสามารถจะทำอะไรบางอย่างได้ บางคนพยายาม หาข้อแก้ตัวว่า “ข้าพเจ้ามีงานบ้านที่ต้องทำเต็มมือ ต้องใช้เวลา เลี้ยงดูลูกๆและรายได้ทางบ้านก็ไม่ใคร่เพียงพอสำหรับใช้จ่าย” ท่านผู้ที่เป็นบิดามารดา บุตรของท่านจะต้องเป็นผู้ช่วยของท่าน บุตรของท่านจะช่วยให้ท่านมีอำนาจและมีกำลังใจอันเข้มแข็งที่จะ ช่วยทำกิจการของพระเจ้าได้ เด็กๆเป็นสมาชิกผู้เยาวในครอบ ครัวของพระเจ้า บิดามารดาควรจะชักนำบุตรให้ยอมมอบถวายจิต ใจแก่พระเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงสร้างเด็กเหล่านั้น และทรง ไถ่เขาให้รอดจากบาป เด็กๆควรจะได้รับคำสั่งสอนว่าอำนาจทั้ง หมดในร่างกาย, สมองและจิตวิญญาณของเขาเป็นของพระเจ้า เด็กๆ ควรจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้ช่วยเหลือพ่อแม่ในกิจการ ต่างๆ และเขาจะต้องทำงานโดยไม่มีความเห็นแก่ตัว อย่าให้บุตร ของท่านเป็นเครื่องกีดขวางมิให้ท่านทำงานเพื่อพระเจ้าเด็กๆควร จะร่วมงานกับท่านทั้งในด้านที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณของร่างกาย โดย การช่วยเหลือผู้อื่นเด็กๆเหล่านั้นจะมีความสุขและสามารถจะบำ- เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น CCh1 137.1

เราจะต้องเริ่มทำงานเพื่อพระคริสต์ในครอบครัวของเรา บิดามารดาจะต้องให้บุตรได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างดี และจะ ต้องสอนให้บุตรช่วยเหลือในกิจการของพระเจ้า บิดามารดาจะต้อง วางแบบอย่างและสอนให้บุตรทำงานเพื่อจะช่วยจิตวิญญาณให้ได้ รับความรอด เด็กๆควรจะได้รับการศึกษาที่จะทำให้เขามีความ เมตตาและเห็นอกเห็นใจคนชราและผู้ที่มีความทุกข์ยากและเขาจะ พยายามช่วยเหลือผู้ที่ต้องได้รับความทุกข์ยากนั้น เด็กๆควรจะได้ รับคำสอนให้เป็นผู้รู้จักทำงานของพระเจ้าด้วยความขยันหมั่นเพียร บิดามารดาควรอบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัวและรู้จัก เสียสละเพื่อผู้อื่นตั้งแต่บุตรยังมีอายุน้อย โดยการกระทำเช่นนี้เด็ก เหล่านั้นสามารถจะทำกิจการของพระเจ้าให้เป็นผลสำเร็จได้ และ เขาจะได้เป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้า CCh1 137.2