คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

12/123

บทที่ ๓

การตระเตรียมสำหรับต้อนรับพระเยซู

ข้าพเจ้าเห็นว่าจะต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับต้อน รับพระเยซู ทูตสวรรค์ได้กล่าวว่า “จงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก จงทำกิจการของท่านให้เป็นไปตาม ความเชื่อของท่าน” ข้าพเจ้าเห็นว่าเราจะต้องคิดถึงพระเจ้า และ เราจะต้องใช้อิทธิพลของเราชักนำผู้อื่นมาหาพระเจ้าและความจริง ของพระองค์ เราไม่สามารถจะถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าถ้าเรา ประมาทเลินเล่อ และไม่เอาใจใส่ต่อกิจการของพระองค์ เราไม่ สามารถจะถวายรัศมีภาพแก่พระองค์เมื่อเรามีใจท้อถอย เราต้อง มีความกระตือรือร้นที่จะให้จิตวิญญาณของเราได้รับความรอดและ ช่วยให้ผู้อื่นได้รอด เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆ CCh1 90.2

ข้าพเจ้าได้เห็นความงดงามของสวรรค์ ข้าพเจ้าได้ยินเสียง เหล่าทูตสวรรค์ร้องเพลงแสดงความชื่นชมยินดีและถวายสรรเสริญ พระเยซู แล้วข้าพเจ้าก็สามารถจะเข้าใจถึงความรักอันใหญ่ยิ่งของ พระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงสละละทิ้งสง่าราศรี และ เกียรติยศของพระองค์ในสวรรค์ และปรารถนาจะช่วยเราทั้งหลาย ให้ได้รับความรอด พระองค์จึงเสด็จมาบังเกิดในโลกและยอมทน ทุกข์ทรมาน ทนรับการดูหมิ่นเหยียดหยามของมนุษย์ พระองค์ ถูกโบยตีและต้องถูกฟกช้ำ ทรงถูกตรึงที่กางเขนและได้รับความ เจ็บปวดทรมานเพื่อจะช่วยเราให้รอดพ้นจากความตาย เพื่อเราจะ ได้ถูกชำระล้างในพระโลหิตของพระองค์แล้ว ได้กลับฟื้นคืนชีพ แลได้ไปอยู่กับพระองค์ในสถานที่ๆพระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับ เราเพื่อเราจะได้ชมความสวยงามของแผ่นดินสวรรค์ ได้ยินเสียง เหล่าทูตสวรรค์ร้องเพลงและได้ร้องเพลงกับทูตสวรรค์ CCh1 91.1

ข้าพเจ้าเห็นว่าบรรดาชาวสวรรค์มีความสนใจในความรอด ของเราทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้นแล้วเป็นการสมควรหรือที่เราจะเฉยเมย ไม่เอาใจใส่ต่อการที่พระเยซูทรงยอมตายแทนเรา ราวกับว่าการที่ เราจะได้รับความรอดหรือจะต้องสูญเสียจิตวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ มีความสำคัญเลย ควรหรือที่เราจะดูหมิ่นเหยียดหยามการที่พระ คริสต์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา? แต่บางคนไม่ยอม รับความเมตตากรุณาของพระเจ้าและพระองค์ทรงกริ้วแทนคนเหล่านั้น ถ้าเราไม่ยอมรับพระวิญญาณของพระเจ้าไว้พระวิญญาณนั้นก็จะไป จากเรา ถ้าเราไม่ยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราก็จะไม่ ได้รับชีวิตชั่วนิรันดร์ เราจะต้องตายในวาระที่สุดปลาย และความ ตายของเราจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่งยิ่ง คนทั้งหลายที่ไม่ยอมรับ พระเยซูจะต้องรู้สึกว่าพระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานมากเพียงไร ในการที่พระองค์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อช่วยเขาให้รอดจากบาป เขาจะไม่ได้รับชีวิตชั่วนิรันดร์และไม่ได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า การที่พระคริสต์ทรงยอมปลงพระชนม์เพื่อช่วยจิตวิญญาณของ มนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป แสดงว่าจิตวิญญาณนั้นมีค่ามากเพียงไร เมื่อจิตวิญญาณที่ประเสริฐต้องสูญเสียไปจิตวิญญาณนั้นก็ต้องถึงซึ่ง ความพินาศตลอดกาล CCh1 92.1

ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนถือตราชูไว้ในมือคอย ชั่งความคิดและความสนใจของพลไพร่ของพระเจ้า โดยเฉพาะ อย่างยิ่งของพวกหนุ่มๆสาวๆ ในตราชูข้างหนึ่งมีความคิดและ ความสนใจที่เอนเอียงไปทางสวรรค์ และในตราชูอีกข้างหนึ่งมี ความคิดและความสนใจที่เอนเอียงไปทางแผ่นดินโลก และใน ตราชูนี้มีความคิดต่างๆเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนิยายเริงรมย์ ความคิดเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัว การดูมหรสพ ความหรูหรา ฟุ้งเฟ้อ ความเย่อหยิ่งจองหอง ฯลฯ ภาพที่ได้เห็นนั้นเป็นภาพ ที่น่ามหัศจรรย์ยิ่ง....ทูตสวรรค์ของพระเจ้ายืนถือตราชูคอยชั่งความ คิดนึกของเหล่าบุตรทั้งหลายของพระองค์....คือคนที่อ้างว่าเขาได้ ตายแล้วสำหรับโลกนี้และมีชีวิตอยู่ในพระเจ้า ตราชูข้างที่เต็มไป ด้วยความนึกคิดเกี่ยวกับแผ่นดินโลก, ความหรูหราฟุ่มเฟือย, และ ความเย่อหยิ่งจองหองได้ลดต่ำลงโดยเร็ว แม้ว่าจะมีอของหนักๆ กลิ้งออกไปจากตราชูนั้น ส่วนตราชูข้างที่มีความคิดและความสนใจ ทางสวรรค์ได้ชูขึ้นสูงและมีน้ำหนักเบามาก ข้าพเจ้าสามารถจะ บรรยายภาพนี้ได้ขณะที่ข้าพเจ้ามองเห็น แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะ กล่าวได้ว่าภาพที่ได้เห็นนั้นประทับใจข้าพเจ้ามากเพียงไร....ภาพทูต สวรรค์ถือตราชูคอยชั่งความคิดนึกและความสนใจของพลไพร่ของ พระเจ้า ทูตสวรรค์ได้พูดว่า “คนเหล่านี้จะเข้าใจในแผ่นดินสวรรค์ ได้หรือ?....เขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินนั้นเลย จงบอกเขาว่า ความ หวังที่เขามีอยู่ในเวลานี้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ถ้าหากเขาไม่ยอม กลับใจเสียใหม่โดยเร็วเขาจะต้องพินาศ” CCh1 93.1

ผู้ที่แสดงตนว่าเป็นผู้มีศีลธรรมดี และเชื่อถือในพระเจ้า โดยมิได้กลับใจเสียใหม่อย่างแท้จริงจะไม่ได้รับความรอด คนทั้ง หลายที่ปรารถนาจะได้รับความรอดจะต้องกลับใจเสียใหม่อย่างแท้ จริง และมีความเชื่อมั่นในพระเยซู สิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นทีสามารถ จะช่วยเขาในเวลาที่มีความยากลำบาก แล้วพระเจ้าจะทรงทดลอง และพิสูจน์กิจการของเขา ถ้ากิจการนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากเท่ากับ ทองคำ เงิน และเพชรพลอยอันประเสริฐ สิ่งเหล่านั้นก็จะถูก ซ่อนไว้ในพลับพลาของพระเจ้า แต่ถ้ากิจการของเขาเป็นสิ่งที่ ไม่มีค่าเหมือนกับไม้หญ้าแห้งและซังข้าว ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะป้องกัน เขาไว้ให้พ้นจากความพิโรธของพระยะโฮวาได้ CCh1 94.1

ข้าพเจ้าเห็นหลายคนที่ประพฤติตามแบบอย่างของมิตร สหายที่อยู่ในพวกเดียวกัน และเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับ ชีวิตของผู้อื่น เขาไม่ควรจะทำเช่นนี้ พระเจ้ามิได้โปรดให้ใครๆ เป็นแบบอย่างของเรานอกจากพระคริสต์องค์เดียว พระองค์เป็น แบบอย่างที่แท้จริงของเรา และทุกๆคนควรจะพยายามที่จะทำตาม แบบอย่างของพระองค์ให้ดีที่สุด เราเป็นผู้ร่วมงานของพระคริสต์ หรือเป็นผู้ร่วมงานของซาตานซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้า เราจะต้อง เข้าร่วมอยู่กับพระคริสต์หรือไม่ก็กระจัดกระจายไปในที่อื่นๆ เรา ต้องเป็นคริสเตียนที่มอบถวายจิตใจแก่พระเจ้าโดยแท้จริง หรือไม่ ก็ไม่เป็นเสียเลย พระคริสต์ตรัสว่า “เรารู้จักกิจการของพวกเจ้า ว่าเจ้าไม่เย็นหรือไม่ร้อน เราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อน เพราะเหตุ เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของ เรา” (วิวรณ์ บท๓ข้อ๑๕,๑๖) CCh1 94.2

ข้าพเจ้าเห็นว่าบางคนเกือบจะไม่ทราบว่าการไม่คิดถึงตัว เองหรือการเสียสละเพื่อผู้อื่นคืออะไร และการที่จะยอมทน ทุกข์ทรมานเพื่อความจริงของพระคริสต์นั้นเป็นอย่างไร แต่คน ทั้งหลายที่ไม่ยอมเสียสละจะเข้าใจแผ่นดินสวรรค์ไมได้ คนทั้ง หลายที่ปรารถนาจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องไม่คิดถึงตัว เอง และยอมเสียสละเพื่อผู้อื่น บางคนไม่ยอมมอบถวายตัวเอง ไว้ที่แท่นบูชาของพระเจ้า เขาเป็นผู้มีอารมณ์ร้อนแรง ชอบทำ ตามความปรารถนาแห่งจิตใจ และเอาใจใส่ต่อกิจธุระส่วนตัว โดย มิได้เอาใจใส่ต่อกิจการของพระเจ้า คนทั้งหลายที่เต็มใจยอมเสีย สละเพื่อจะได้รับชีวิตชั่วนิรันดร์จะได้รับชีวิตนั้น และชีวิตชั่ว นิรันดร์มีคุณค่าเหมาะสมกับการที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานและยอม เสียสละเพื่อผู้อื่นและยอมสละละทิ้งสิ่งอื่นๆที่เขาพอใจรักใคร่ ชิวิตชั่วนิรันดร์เป็นสิ่งที่มีค่าประเสริฐมากยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆ ในโลกนี้ CCh1 95.1