คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

13/123

บทที่๔

การถือรักษาวันซะบาโตวันบริสุทธิ์ของพระเจ้า

การถือรักษาวันซะบาโตจะทำให้เราได้รับพรอันยิ่งใหญ่จาก พระเจ้า และพระองค์ทรงปรารถนาจะให้วันซะบาโตเป็นวันที่น่า ชื่นชมยินดีสำหรับเรา พระเจ้าทรงมีความชื่นชมยินดีเมื่อพระองค์ ทรงตั้งวันซะบาโตขึ้น พระองค์ทอดพระเนตรดูประหัตถกิจของ พระองค์ด้วยความพอพระทัย พระองค์ตรัสว่า “ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดี” (เยเนซิส บท๑ข้อ๓๑) แผ่นดิน สวรรค์และแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี “หมู่ดาว ประจำรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญ และเหล่าบุตรของพระเจ้าส่งเสียง แสดงความยินดี๐ (โยบบท ๓๘ข้อ๗) แม้ว่าความผิดบาปจะ เข้ามาในแผ่นดินโลกและทำให้สิ่งต่างๆสวยงามที่พระองค์ได้ทรง สร้างเสียไป พระเจ้ายังตั้งวันซะบาโตไว้สำหรับเราเพื่อให้เป็น พยานว่า พระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ประกอบด้วยคุณ ความดีและความเมตตากรุณาเป็นผู้ทรงสร้างสารพัตรทุกสิ่ง โดย การถือรักษาวันซะบาโต พระบิดาของเราผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ทรง ปรารถนาจะให้เราได้เรียนรู้ถึงพระองค์ พระองค์ปรารถนาจะให้ วันซะบาโตเป็นเครื่องชักจูงใจเราให้ระลึกอยู่เสมอว่า พระองค์ เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ถ้าเราได้เรียนรู้ถึงพระองค์ เราก็จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุข CCh1 96.1

เมื่อพระเจ้าทรงนำพลไพร่ของพระองค์ออกจากประเทศ อียิปต์และประทานพระบัญญัติของพระองค์ให้เขา พระองค์ทรง สอนเขาว่าคนทั้งหลายที่เป็นพลไพร่ของพระเจ้าจะแตกต่างจากคน อื่นๆที่กราบไหว้รูปเคารพโดยการที่เขาถือรักษาวันซะบาโต การ ถือรักษาวันซะบาโตนี้แหละทำให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างคน ทั้งหลายที่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ กับคน ทั้งหลายที่ไม่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ทรงสร้างและเป็นพระ มหากษัตริย์ของเขา พระเจ้าได้ตรัสว่า “เหตุฉะนี้ชนชาติยิศราเอล ะถือวันซะบาโตตลอดเชื้อวงศ์ของเขาเป็นเครื่องหมายระหว่างเรา กับชนชาติยิศราเอลเสมอไป” (เอ็กโซโด บทที่๓๑ข้อ๑๖) CCh1 97.1

วันซะบาโตเป็นหมายสำคัญที่ทำให้พวกยิศราเอลแตกต่าง จากชนชาติอื่นเมื่อพระเจ้าทรงนำเขาออกจากประเทศอียิปต์เข้าใน แผ่นดินคะนาอันฉันใด วันซะบาโตก็เป็นหมายสำคัญที่ทำให้พล ไพร่ของพระเจ้าที่ปลีกตัวออกจากโลก เพื่อเข้าในแผ่นดินสวรรค์ แตกต่างจากคนอื่นๆฉันนั้น วันซะบาโตเป็นหมายสำคัญแสดง ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับพลไพร่ของพระองค์ เป็น หมายสำคัญที่แสดงว่าเขาได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ วันซะบาโตทำให้พลไพร่ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าแตกต่างจากคนทั้ง หลายที่ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ CCh1 98.1

จากสามเมฆที่พระเจ้าโปรดให้นำพวกยิศราเอล พระคริสต์ ได้ประกาศเกี่ยวกับวันซะบาโตว่า “เจ้าทั้งหลายจงรักษาวันซะบา โตของเราไว้อย่างแน่นอน เพราะเป็นหมายสำคัญอยู่ระหว่างเรา กับเจ้าตลอดเชื้อวงศ์ของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือยะโฮวาผู้กระ ทำเจ้าให้บริสุทธิ์” (เอ็กโซโด บท๓๑ข้อ๑๓) วันซะบาโตที่ พระเจ้าประทานแก่มนุษย์ทั้งหลายในโลก เพื่อเป็นหมายสำคัญ แสดงว่า พระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้าง เป็นเครื่องหมายแสดงว่า พระองค์เป็นผู้ทรงชำระให้บริสุทธิ์ด้วย อำนาจที่พระเจ้าทรงใช้ สร้างสารพัตรทุกสิ่ง เป็นอำนาจที่ช่วยสร้างจิตวิญญาณให้เป็น เหมือนแบบฉายาของพระองค์ สำหรับคนทั้งหลายที่ถือรักษาวัน ซะบาโตเป็นวันบริสุทธิ์ อำนาจนี้เป็นหมายสำคัญแห่งการชำระ ให้สะอาดบริสุทธิ์ การชำระให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเป็นสิ่ง ที่ชอบพระทัยของพระเจ้า เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเรามีอุปนิสัย คล้ายคลึงกับพระองค์ ถ้าเรายอมเชื่อฟังและประพฤติตามพระ บัญญัติของพระองค์ เราก็จะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยคล้ายคลึงกับพระเจ้า และวันซะบาโตเป็นหมายสำคัญแห่งการเชื่อฟังคำ ผู้ที่ถือรักษา พระบัญญัติข้อที่สี่ด้วยใจจริงจะยอมประพฤติตามคำสอนของพระ บัญญัติหมดทั้งสิบข้อ โดยการเชื่อฟังคำพระเจ้าทรงชำระเขาให้ สะอาดบริสุทธิ์ CCh1 98.2

พระเจ้าได้ตั้งวันซะบาโตไว้เป็น “หมายสำคัญระหว่าง พระองค์กับเรา” เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงตั้งวันซะบาโตไว้เป็น หมายสำคัญระหว่างพระองค์กับพวกยิศราเอล สำหรับคนทั้งหลาย ที่ถือรักษาวันบริสุทธิ์ของพระองค์ วันซะบาโตเป็นเครื่องหมาย แสดงว่า พระเจ้าทรงยอมรับคนเหล่านั้นเป็นพลไพร่ที่พระองค์ ทรงเลือกไว้ วันซะบาโตเป็นคำปฏิญาณแสดงว่าพระองค์จะโปรด ให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จตามคำสัญญาที่พระองค์ประทานแก่เขา ทุกๆคนที่ยอมรับหมายสำคัญแห่งการปกครองของพระเจ้า ได้ ยอมรับเอาคำสัญญาที่พระเจ้าทรงตั้งไว้สำหรับเขาตลอดชั่วนิรันดร์ เขายอมเชื่อฟังคำของพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่าง และถ้าเรายอม เชื่อฟังคำของพระองค์ๆก็จะประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้เราตามที่ พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้น CCh1 99.1