คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

9/123

คำพะยานและผู้อ่าน

นอกจากข้อพิสูจน์สี่ข้อนี้ พระเจ้ายังได้โปรดให้มีหลักฐาน ที่แสดงว่าศาสดาพยากรณ์ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพระ องค์ ดังหลักฐานต่อไปนี้ CCh1 66.1

๑.ข่าวที่พระเจ้าโปรดให้ศาสดาพยากรณ์ประกาศ ได้ ประกาศอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อพลไพร่ของพระเจ้า ต้องการความช่วยเหลือ เขาก็ได้รับความช่วยเหลือตามที่เขาต้อง การ (ความจริงข้อนี้มีปรากฏในนิมิตครั้งแรกของนางอี.จี.ไว้ท์) CCh1 66.2

๒.ข่าวที่นางอี.จี.ไว้ท์ได้รับในนิมิต เป็นข่าวเกี่ยวกับ สิ่งที่เราสามารถจะนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตของเราทุกวันนี้ CCh1 66.3

๓.ข่าวนี้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณจิต ไม่ใช่เรื่องที่ เกี่ยวกับสิ่งธรรมดาสามัญ แต่เกี่ยวกับสิ่งที่สูง และภาษาที่นางใช้ ในประกาศข่าวนั้นก็เป็นภาษาที่ไพเราะ CCh1 66.4

๔.เมื่อนางอี.จี.ไว้ท์เห็นนิมิตหลายครั้ง ได้มีสิ่งแปลก ประหลาดเกิดขึ้นทางร่างกายของนางตามที่มีปรากฏในตอนต้นๆ ของคำนำนี้แล้ว เหตุการณ์ที่ปรากฏแก่นางอี.จี.ไว้ท์ในนิมิตเป็น CCh1 66.5

อย่างเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์ สิงเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เราเห็นว่าข่าวที่นางอี.จี. ไว้ท์ประกาศแก่เราเป็นข่าวที่มาจากพระเจ้า CCh1 67.1

๕.ในนิมิตที่นางอี.จี.ไว้ท์ได้เห็น ได้ยิน และรู้สึก และ ได้รับคำสั่งสอนจากทูตสวรรค์ นิมิตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความ ตื่นเต้นหรือความคิดคำนึงของนางอี.จี.ไว้ท์ CCh1 67.2

๖.ผู้ที่อยู่ล้อมรอบนางอี.จี.ไว้ท์มิได้มีอิทธิพลเหนือนาง นางได้เขียนจดหมายถึงชายคนหนึ่งว่า “ท่านคิดว่าจิตใจของข้าพเจ้า ได้ถูกชักจูงให้โน้มน้าวไปตามอุปาทานของคนอื่นๆถ้าหากข้าพเจ้า ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่เหมาะสมที่จะได้รับมอบหมาย ให้ทำกิจการของพระเจ้า” CCh1 67.3

๗.ผู้ช่วยของนางยอมรับว่ากิจการของนางอี.จี.ไว้ท์เป็น กิจการของพระเจ้า ทั้งพวกที่อยู่ในคริสต์จักร และหลายคนที่ได้ เป็นมาชิกของคริสต์จักรยอมรับว่านางอี.จี.ไว้ท์เป็น “ทูตของ พระเจ้า” คนทั้งหลายที่อยู่ใกล้ชิดนางมากที่สุดมีความไว้วางใจใน กิจการที่นางได้กระทำ CCh1 67.4

ข้อพิสูจน์ทั้งสี่ข้อในพระคัมภีร์ และหลักฐานที่พระเจ้าได้ แสดงแก่พลไพร่ของพระองค์อย่างแจ่มแจ้ง เพื่อให้เขามีความไว้ วางใจในข่าวและผู้สื่อข่าวของพระองค์ ได้ยืนยันว่ากิจการของพระ เจ้าเป็นสิ่งที่เราควรจะไว้วางใจโดยไม่มีข้อระแวงสงสัย ในหนังสือ หลายเล่มที่นางอี.จี.ไว้ท์เขียนไว้ มีคำแนะนำสั่งสอนที่สำคัญๆ สำหรับสมาชิกของคริสต์จักร คำพะยานเหล่านี้มีคุณค่าสำหรับเรา ทุกวันนี้ นางอี.จี.ไว้ท์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า CCh1 67.5

“โดยเหตุที่คำแนะนำสั่งสอนในหนังสือที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ มีความสำคัญสำหรับหลายคน ข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ๆ จะต้อเขียนคำพะยานส่วนตัวไว้เพื่อประโยชน์ของคริสต์จักร.... ข้าพเจ้ากล่าวคำพะยานเหล่านี้เพื่อทุกคนที่รักพระเจ้าและรักษาพระ บัญญัติของพระองค์” CCh1 68.1

เราไม่ควรอ่านคำพะยานเหล่านี้เพื่อจะหาสาเหตุจับผิดพวก พี่น้องของเรา คำพะยานนี้ไม่ได้เขียนไว้เพื่อจะชักจูงผู้อื่นให้มี ความคิดเห็นอย่างเดียวกับเรา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งทุกๆคนจะต้อง นำมาร้องเรียนต่อพระเจ้าเป็นรายบุคคล CCh1 68.2

เราควรศึกษาเล่าเรียนคำพะยานของนางอี.จี.ไว้ท์ เพื่อนำ มาปฏิบัติในชีวิตของเราทุกวันนี้ ข่าวของนางอี.จี.ไว้ท์เป็นข่าวที่ นางได้ประกาศแก่เราตามเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้ จิตใจของ มนุษย์เป็นเหมือนกันทั่วทั้งโลก ทุกๆคนล้วนแล้วแต่มีปัญหา ยุ่งยากเช่นเดียวกัน นางอี.จี.ไว้ท์ได้เขียนไว้ว่า “พระเจ้าทรงตั้ง พระทัยว่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในตัวของหลายคน พระ องค์ทรงเปิดเผยกากระทำผิดของบางคนเพื่อจะตักเตือนคนอื่นๆ ให้ประพฤติดี CCh1 68.3

ในบั้นปลายแห่งชีวิตของนางอี.จี.ไว้ท์ นางได้ให้คำ ตักเตือนเราไว้ว่า... CCh1 69.1

“โดยอาศัยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ พระสุรเสียงของพระเจ้าได้ทรงตักเตือนเราทั้งหลายให้ประพฤติตาม ทางชอบธรรมอยู่เสมอ แม้ว่าเวลาผ่านพ้นไป และเราจะต้อง ได้รับความยากลำบากบ้างบางเวลา เราก็ยังได้รับประโยชน์จากคำ ตักเตือนสั่งสอนของพระเจ้า” ถ้าเราประพฤติตามคำตักเตือนสั่ง สอนที่นางอี.จี.ไว้ท์ได้ให้แก่ผู้เชื่อถือในสมัยของนาง เราก็จะได้ รับความปลอดภัยในสมัยที่สุดปลายนี้เช่นเดียวกัน CCh1 69.2

คำตักเตือนสั่งสอนของนางอี.จี.ไว้ท์ในหนังสือนี้ได้มาจาก หนังสืออีกหลายเล่มของนางโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้คัดข้อความบาง ตอนมาจากหนังสือ เทศทีโมนีเทรเซอร์ (Testimony Treasure) ฟอร์เดอะเชิ้ช (Testimony for the Church) หนังสือนี้มีคำ แนะนำสั่งสอนที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกของคริสต์จักร คณะกรรม การคณะหนึ่งได้ช่วยกันเรียบเรียงหนังสือนี้ขึ้นโดยคัดเลือกข้อความ บางตอนจากหนังสือหลายเล่มของนางอี.จี.ไว้ท์มารวมพิมพ์เป็น เล่มเดียวกัน ข้อความที่คัดมาเป็นข้อความย่อๆ แต่มีใจความสำคัญ สำหรับจะให้สมาชิกของคริสต์จักรยืดถือเป็นหลักปฏิบัติได้ โดย เหตุที่คณะกรรมการผู้จัดพิมพ์หนังสือนี้ได้คัดเลือกข้อความมาจาก หนังสือต่างๆของนางอี.จี.ไว้ท์หลายเล่มด้วยกัน หนังสือนี้จึงมี เรื่องหลายเรื่องรวมกัน CCh1 69.3

“จงเชื่อพึ่งพระยะโฮวาพระเจ้าทั้งหลาย จึงจะยั่งยืน อยู่ได้ จงเชื่อผู้พยากรณ์ของพระองค์พวกเจ้าจึงจะมีความเจริญ” (โครนิกา ฉบับ ๒ บทที่ ๒๐ ข้อ ๒๐) CCh1 70.1

คณะกรรมการผู้จัดพิมพ์หนังสือของ CCh1 70.2

นาง เอลเล็น จี.ไวท์ CCh1 70.3