คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

8/123

คำพยานและผู้อ่านหนังสือที่นางอี.จี.ไวท์ที่เขียน

ตลอดเวลาระยะเวลาเจ็ดสิบปีนางอี.จี.ไว้ท์ ได้พูดและเขียนถึง สิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสำแดงให้ปรากฏแก่นาง หลายต่อหลายครั้ง ที่นางได้ให้คำแนะนำตักเตือนผู้ที่ทำผิดคำสอนของพระคัมภีร์หลาย ครั้งที่นางได้ชี้ให้เห็นวิธีที่พระเจ้าปรารถนาจะให้พลไพร่ของพระ องค์ดำเนินตาม ในบางครั้งนางก็เขียนข้อความเกี่ยวกับชีวิตภาย ในครอบครัวของคริสตจักร สมาชิกของคริสตจักรมีความรู้สึกอย่าง ไรเมื่อได้ทราบข่าวนี้? CCh1 61.1

จากกิจการของนางอี.จี.ไว้ท์พวกผู้นำฝ่ายศาสนาได้ตรวจ ดูผลงานของนางและยอมรับว่าสิ่งที่พระเจ้าได้สำแดงให้ปรากฏแก่ นางในนิมิตและคำพยากรณ์ของนางเป็นสิ่งที่ถูกต้อง อรรคสาวก เปาโลได้กล่าวว่า “อย่าประมาทคำเทศนาพยากรณ์ จงชัณสูตร ทุกสิ่ง สิ่งที่ดีนั้นจงถือไว้ให้มั่น” (๑ เธซะโลนิเก บท ๕ ข้อ ๒๐, ๒๑) งานของนางอี.จี.ไว้ท์ได้ถูกชัณสูตรตามที่มีกล่าวไว้ในพระ คัมภีร์ และนางได้เขียนว่าดังนี้ CCh1 61.2

“งานนี้เป็นงานของพระเจ้าหรือไม่ พระเจ้ามิได้ทำสิ่งใด ร่วมกับซาตาน กิจการของข้าพเจ้าในระยะสามปีที่ผ่านมาแล้วมี สัญลักษณ์ของพระเจ้าหรือสัญลักษณ์ของซาตาน ขอให้ท่าน พิจารณาดูว่ากิจการของข้าพเจ้าเป็นกิจการของพระเจ้าหรือของ ซาตาน CCh1 62.1

พระคัมภีร์มีข้อพิสูจน์สี่ข้อซึ่งตั้งไว้สำหรับตรวจสอบผู้ที่ เป็นศาสดาพยากรณ์ งานของนางอี.จี.ไว้ท์ปรากฏถูกต้องตามข้อ พิสูจน์เหล่านี้ CCh1 62.2

๑.ข่าวของศาสดาพยากรณ์แท้ต้องสอดคล้องต้องกับบท บัญญัติของพระเจ้าและข่าวของศาสดาพยากรณ์” (ยะซายา บท๘ ข้อ ๒๐) CCh1 62.3

หนังสือที่นางอี.จี.ไว้ท์เขียนช่วยเชิดชูพระบัญญัติของ พระเจ้าและชักจูงมนุษย์ให้เชื่อฟังคำสอนของพระคัมภีร์ นางได้ชี้ ให้เห็นว่าพระคัมภีร์เป็นกฎข้อบังคับสำหรับความเชื่อและการ ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า CCh1 62.4

๒. คำทำนายของศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริงจะต้องเกิดขึ้น จริงๆตามคำทำนายนั้น” (ยิระมะยา ทบที่ ๒๘ ข้อ ๙) CCh1 63.1

แม้ว่างานของนางอี.จี.ไว้ท์มีลักษณะเหมืองนางของโมเซ ในการชักจูงพลไพร่ของพระเจ้ามิได้ทำผิด แต่นางได้เขียนคำ พยากรณ์ถึงเหตุการณ์หลายอย่างที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราเริ่มดำเนินกิจ การพิมพ์ของเราในปี ค.ศ. ๑๘๔๘ นางได้กล่าวว่ากิจการนี้จะเจริญ ก้าวหน้าจนมนุษย์ทั่วโลกได้เรียนรู้ถึงกิตติคุณประเสริฐของพระเจ้า ทุกวันนี้คณะเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพิมพ์หนังสือภาษาต่างๆถึง ๒๐๐ภาษาและต้องเสียค่าใช้จ่ายปีละกมากกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐เหรียญ อเมริกัน CCh1 63.2

ในปี ค.ศ. ๑๘๙๐ เมื่อคนทั้งหลายในโลกประกาศว่าจะไม่มี การสงครามเกิดขึ้นอีก และระยะพันปีกำลังจะเริ่ม นางอี.จี.ไว้ท์ ได้เขียนไว้ว่า “พายุร้ายกำลังจะพัดมา และเราต้องเตรียมตัว สำหรับต่อต้านพายุนั้น เราจะได้เห็นความยากลำบากอยู่รอบด้าน... เรือหลายพันลำจะจมลงในท้องทะเลลึก กองทัพเรือจะต้องพินาศ และมนุษย์หลายล้านคนจะต้องเสียชีวิต”คำทำนายนี้สำเร็จบริบูรณ์ ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและที่สอง CCh1 63.3

๓. ศาสดาพยากรณ์ที่แท้จะกล่าวว่าพระเยซูจะเสด็จมา บ้งเกิดเป็นเนื้อหนังและพระเจ้าจะทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์(โยฮัน ฉบับ ๑บท ๔ ข้อ ๒) CCh1 64.1

ถ้าเราอ่านหนังสือดีไซน์อ๊อฟเอ๊ซเจสเราจะเข้าใจอย่างแจ่ม แจ้งว่าคำทำนายของนางอี.จี.ไว้ท์เป็นจริงทุกประการ จงสังเกต ถ้อยคำเหล่านี้... CCh1 64.2

“พระเยซูอาจจะประทับอยู่เคียงขางพระบิดา พระองค์ สามารถจะทรงไว้ซึ่งสง่าราศรีของสวรรค์ และได้รับการกราบไหว้ นมัสการจากพวกทูตสวรรค์ แต่พระองค์ทรงมอบธารพระกรไว้ ในพระหัตถ์ของพระบิดา แล้วทรงก้าวลงจากพระที่นั่งแห่งสากล โลก เพื่อพระองค์จะได้ส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่ยังอยู่ในความ มืด และนำชีวิตมาสู่ผู้ที่จะต้องตาย” CCh1 64.3

เมื่อเกือบสองพันปีมาแล้วได้ยินเสียงลึกลับในสวรรค์จาก พระที่นั่งของพระเจ้าประกาศว่า “จงดูเถิด เราได้เสด็จมาในโลก แล้ว” “เครื่องบูชาและของบรรณาการพระองค์ไม่ทรงประสงค์ แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายประทานแก่ข้าพเจ้า...ข้าพเจ้ามา เพื่อจะให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ” (เฮ็บรายบทที่ ๑ ข้อ ๕ ถึง ๑๐)คำทำนายของศาสดาพยากรณ์ตลอดทุกยุคทุกสมัยได้สำเร็จ บริบูรณ์ในถ้อยคำเหล่านี้ พระคริสต์จะเสด็จมาบังเกิดในโลกของ เราและทรงถือกำเนิดเป็นเนื้อหนัง ในสายตาของโลกพระองค์ไม่มี ความสวยงามที่จะทำให้คนทั้งหลายต้องการพระองค์ แม้กระนั้น พระองค์ก็เป็นพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดในรูปกายของมนุษย์ เป็นแสง สว่างแห่งสวรรค์และแผ่นดินโลก สง่าราศรีของพระองค์ถูกปิดบัง ไว้ อานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ถูกซ่อนไว้เพื่อพระองค์จะได้ เสด็จมาอยู่ใกล้ชิดมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความทุกข์ยาก” CCh1 64.4

๔. ข้อพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดของศาสดาพยากรณ์ปรากฏอยู่ ในชีวิต, กิจการที่เขาทำ, และอิทธิพลแห่งคำสอนของเขา พระ คริสต์ได้ตรัสถึงความจริงข้อนี้ไว้ในหนังสือมัดธายบท๗ข้อ๑๕,๑๖ ว่า”ท่านจะรูจักเขาเพราะผลของเขา” CCh1 65.1

เมื่อเราได้พิจารณาดูชีวิตของนางอี.จี.ไว้ท์เราอาจจะกล่าว ได้ว่า นางได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนตามคำสอนของนาว และได้ประพฤติตามหลักเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงตั้งไว้สำหรับศาสดาพยากรณ์ เมื่อเราพิจารณาดูผลที่ปรากฏในชีวิตของคนทั้งหลายที่ได้ประพฤติ ตามคำแนะนำสั่งสอนของวิญญาณแห่งคำพยากรณ์เราก็เห็นว่า คำ พะยานนั้นได้บังเกิดผลที่ดี เราได้เห็นกิจการของคริสต์จักรเจริญ ขึ้นหลายด้าน เราต้องยอมรับว่ากิจการของนางอี.จี.ไว้ท์ได้บังเกิด ผลตามคำที่ได้มีกล่าวไว้นี้ คำสอนต่างๆที่นางได้เขียนไว้ตลอด ระยะเจ็ดสิบปีที่นางมีชีวิตอยู่ล้วนเป็นคำพะยานที่แสดงให้เราเห็น ว่านางได้ทำงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้นางด้วยความซื่อสัตย์ CCh1 65.2