คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

118/123

ผู้มอบถวายจิตใจแก่พระวิญญาณบริสุทธิ์

จะได้รับประโยชน์

พระเจ้าไม่ได้ทรงขอเราให้ทำงานที่พระองค์ทรงมอบหมาย ให้เราด้วยกำลังของเราเอง พระองค์โปรดให้เหล่าทูตสวรรค์คอย ช่วยเราทำงานที่เราไม่สามารถจะทำให้สำเร็จได้โดยลำพัง พระ องค์ประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อช่วยเราในเวลา ที่เราได้รับ ความยากลำบาก เพื่อช่วยให้เรามีกำลังใจอันเข้มแข็งและมีความ หวัง เพื่อให้เรามีความรู้ความชำนาญในกิจการที่เราทำ และช่วย ชำระจิตใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์ CCh1 400.1

พระคริสต์ทรงปรารถนาจะให้คริสจักรของพระองค์ได้รับ แสงสว่างจากพระเจ้า และได้รับสง่าราศีของพระองค์ผู้มีนามว่า อิมานุเอล (แปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา) พระเจ้าทรงมุ่งหมาย ที่จะให้คริสเตียนทุกคนมีบรรยากาศที่เต็มด้วยแสงสว่าง และความ สงบสุขแวดล้อมอยู่ คนทั้งหลายที่ไม่คิดถึงตัวเองและยอมให้พระ วิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินกิจการในใจของเขา และยอมมอบถวาย ชีวิตเพื่อปรนนิบัติ รับใช้พระเจ้า สามารถจะบำเพ็ญตน ให้เป็นประ โยชน์แก่คนอื่นๆ ได้อย่างมากมาย CCh1 401.1

การที่พระเจ้าทรงหลั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ แก่เหล่าสาวก ในวันเทศกาลเพ็นเท็คศเตทำให้บังเกิดผลอย่างไรบ้าง? ข่าวอัน น่าชื่นชมยินดีเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฟื้นคืนชีพได้ประกาศ ไปทั่วดินแดนที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ภายหลังที่ได้รับพระวิญญาณ บริสุทธิ์แล้วเหล่าสาวกที่มีใจประกอบด้วยความเมตตากรุณา ความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีใจร้อนรนที่จะประกาศกิตติคุณประเสริฐ ของพระเจ้า เหล่าสาวกได้เป็นพยานว่า “แต่ขอให้การอวดนั้น อยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้า เว้นแต่เสียการอวดเรื่องไม้กางเขนของ พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” (ฆะลาเตีย บท ๖:๓๔) เมื่อเหล่าสาวก ออกไปประกาศความจริงของพระเยซู คนทั้งหลายได้ยอมเชื่อถือ ในกิตติคุณที่เขาประกาศนั้น พวกที่อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้า ได้เห็นคนมากมายกลับใจมาเชื่อถือในพระเยซู แล้วได้เข้าร่วมกับ คริสตจักรของพระองค์ คนทั้งหลายที่ทำผิดบาปได้กลับใจเสียใหม่ คนผิดบาป ได้ร่วมใจกับพวกคริสเตียน เสาะแสวงหา ไข่มุกอันมี ค่าล้ำ คนทั้งหลายที่ได้ต่อสู้ขัดขวางกิตติคุณประเสริฐของพระเจ้า ได้กลับใจเสียใหม่และช่วยในการประกาศกิตติคุณนั้น คำพยากรณ์ ได้สำเร็จบริบูรณ์ในข้อที่ว่า “คนที่อ่อนแอกำลังจะมีกำลังเข้มแข็ง เหมือนดาวิด” และราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดจะมีอำนาจรุ่งเรืองดัง “ทูตสวรรค์ของพระเจ้า” คริสเตียนทุกๆคนได้เห็นว่าพวกพี่น้อง ของเขาทุกคนมีใจเมตตากรุณาและมีความรัก เช่นเดียวกับ พระเจ้า สิ่งเดียวที่บรรดาผู้เชื่อถือปรารถนาจะทำให้สำเร็จคือการที่สำแดง พระลักษณะนิสัยของพระคริสต์ ให้ปรากฏแก่ผู้อื่น และการที่จะนำ คนผิดบาปมาหาพระคริสต์ CCh1 401.2

พระเจ้าทรงสัญญา ว่าจะประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ เราในทุกวันนี้ เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ประทานแก่อรรคสาวก ของพระองค์ในสมัยแรกเริ่ม ทุกวันนี้พระเจ้าจะประทานฤทธิ์ อำนาจจากเบื้องบน แก่พลไพร่ของพระองค์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เหล่าสาวกในเทศกาลเพ็นเท็ค- ศเต ในเวลานี้พระเจ้าจะประทานพระวิญญาณและพระคุณของ พระองค์แก่คนทั้งหลายที่ปรารถนาจะได้รับสิ่งนี้ และเชื่อมั่นใน คำสัญญาของพระองค์ CCh1 403.1