คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

114/123

ผู้ที่เชื่อถือในการพระเจ้าเป็นนักธุรกิจที่ดีกว่าผู้ที่ไม่เชื่อถือ

ผู้ที่พระเจ้าทรงยกย่องนับถือ ว่าเป็นผู้ซื่อสัตย์ อย่างแท้จริง นั้นจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยปราศจากการคดโกง และจะต้อง เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากระทำ เครื่องชั่ง น้ำหนัก และตาชั่งที่ผู้ค้าขายทำไว้สำหรับโกงคนอื่นๆ ที่มาซื้อของ เพื่อเขาจะได้กำไรมากขึ้น เป็นสิ่งที่น่าเกลียดชัง ในคลองพระเนตร ของพระเจ้า แต่ก็มีหลายคนที่แสดงตนว่าเป็นผู้ที่ถือรักษาพระ บัญญัติของพระเจ้า ได้ใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก และตาชั่งในการที่จะคด โกงผู้อื่น เมื่อเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริง ชีวิตของเขา จะสำแดงความจริงข้อนี้ให้ปรากฏ เพราะการกระทำของเขาทุก อย่างจะเป็นไปตามคำสอนของพระคริสต์ เขาจะไม่ยอมเสื่อมเสีย เกียรติยศของเขาเพื่อจะได้กำไรจากคนอื่นๆ เขามีความซื่อสัตย์ อย่างแท้จริงในการที่เขาจะติดต่อกับผู้อื่นด้วยกิจธุรการงาน ความ ซื่อสัตย์เปรียบเหมือนทองคำอันสุกปลั่งที่ส่องแสงอยู่ท่ามกลางสิ่ง ปฏิกูลในโลกนี้ CCh1 393.1

การล่อลวง การพูดมุสา ความไม่ซื่อสัตย์อาจจะถูกปิดบัง ซ่อนเร้นไว้จากสายตาของมนุษย์ แต่จะปิดบังซ่อนเร้นไว้จากพระ เนตรของพระเจ้าไม่ได้ เหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้เฝ้าดู ความเคลื่อนไหวของเรา ได้จดบันทึกการกระทำทุกอย่างของเราไว้ ในสมุดทะเบียนแห่งสวรรค์ และคนอื่นๆ สามารถจะเรียนรู้อุป- นิสัยของเราได้จากการกระทำของเรา ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ในกิจการ ที่เราทำพระเจ้าก็จะทรงเห็น และเราก็จะถูกพิพากษาโทษใน วาระที่สุดปลาย CCh1 393.2

พวกคริสเตียนที่แท้ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่ช้าพระคริสต์บุตรมนุษย์ จะเสด็จมาในเมฆบนท้องฟ้า จะไม่เพิกเฉยละเลยและมีความประ มาทเลินเล่อในกิจธุรการงานที่เขาต้องทำในชีวิต คนทั้งหลายที่ รอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์จะไม่เป็นคนเกียจคร้าน แต่ มีความขยันหมั่นเพียรในกิจธุรการงาน เขาจะไม่ทำงานอย่าง เลินเล่อและไม่ซื่อสัตย์ แต่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ และความละเอียดประณีต ถ้าเขามีความซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เขาก็จะมีความซื่อสัตย์ในสิ่งมากด้วย พระเจ้าทรงทดลองเขาใน กิจการทุกอย่างที่เราทำ เพื่อจะได้ทราบว่าเรามีความซื่อสัตย์ในสิ่ง ที่เราทำหรือไม่ CCh1 394.1

หลายคนได้แสดงความไม่ซื่อสัตย์ การมีอุบายเล่ห์เหลี่ยม และการคดโกงในการติดต่อเกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เขา มิได้คิดว่าการที่เขาจะได้รับชีวิตชั่วนิรันดร์ในอนาคตย่อมต้องอาศัย การที่เขาประพฤติดีในชีวิตนี้ และเขาต้องทำในทุกสิ่งทุกอย่าง ตามคำสอนของพระเจ้า ความไม่ซื่อสัตย์เป็นเหตุที่ทำให้เกิด ความเฉื่อยชาเฉยเมยในบรรดาคนทั้งหลาย ที่แสดงตนว่าเป็นผู้เชื่อ ถือในความจริงของพระเจ้า เขาไม่มีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ และได้หลอกลวงจิตวิญญาณของตัวเอง ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าเสียใจ เมื่อได้เห็นว่าในบรรดาคนทั้งหลายที่ถือรักษาวันซะบาโต ก็ยังมีอีก หลายคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ CCh1 394.2