คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

108/123

ผู้ที่อ่านพระคัมภีร์จะมีความเข้าใจ

ในพระคำของพระเจ้า

พระคำของพระเจ้ามีสิ่งที่ลึกลับหลายอย่างที่มนุษย์เราไม่ สามารถจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถจะ เข้าใจพระลักษณะนิสัยของพระเจ้าได้อย่างแจ่มแจ้ง พระคัมภีร์ ช่วยชักจูงจิตใจเราให้เข้าหาพระผู้สร้าง ผู้สถิตอยู่ใน “ความสว่างที่ มนุษย์คนใดจะเข้าไปถึงไม่ได้” (๑ ติโมเธียวบท ๖ : ๑๖) พระ คัมภีร์ช่วยให้ทราบถึงความมุ่งหมายของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ตลอดทุกยุค ทุกสมัยในชีวิตของมนุษย์ พระคัมภีร์ช่วยให้เราได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ สำคัญ และลึกซึ้งเกี่ยวกับการปกครองของพระเจ้า และชาตากรรม ของมนุษย์ CCh1 382.1

การที่ความผิดบาปเข้ามาในโลก การที่พระคริสต์ทรงบัง เกิดเป็นมนุษย์ การบังเกิดใหม่ การฟื้นคืนชีพ และสิ่งอื่น ๆ อีก หลายอย่างที่มีปรากฏในพระคัมภีร์ เป็นส่ิงที่ลึกลับเกินที่จิตใจของ มนุษย์จะสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง แต่พระเจ้าได้ประทาน หลักฐานไว้อย่างเพียงพอในพระคัมภีร์ เพื่อจะช่วยชี้ให้เห็นว่า พระคัมภีร์เป็นหนังสือของพระเจ้า และเราต้องไม่สงสัยพระคำ ของพระองค์ เพราะเราไม่เข้าใจสิ่งที่ลึกลับทั้งหมดในพระคัมภีร์ CCh1 382.2

ถ้าหากมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างสามารถจะเข้าใจในพระ เจ้า และกิจการของพระองค์ได้อย่างแจ้ง เมื่อมนุษย์ได้ก้าวขึ้นถึง มาตรฐานอันสูงเช่นนี้แล้ว ...มนุษย์ก็ไม่ต้องค้นคว้าหาความจริง ต่อไปอีก ไม่ต้องมีความรู้ก้าวหน้าและไม่ต้องมีความเจริญก้าวหน้า ทางฝ่ายจิตใจ พระเจ้าก็ไม่เป็นผู้ที่มีฤทธานุภาพสูงสุด และเมื่อ มนุษย์ได้มีความรู้สูงสุด และได้ก้าวขึ้นถึงมาตรฐานอันสูงที่พระ เจ้าทรงวางไว้ แล้วมนุษย์ก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าอีกต่อไป ขอให้เรา ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่โปรดให้เป็นเช่นนั้น พระเจ้าเป็นผู้ไม่มีที่สุดปลาย พระองค์เป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญา และความรู้ัทั้งหลายตลอดชั่วนิรันดร์กาล มนุษย์จะเสาะแสวงหา ความรู้และได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ และถึงแม้ ว่ามนุษย์จะได้ค้นคว้าหาความรู้อย่างมากมายเช่นนั้น เขาก็ไม่ สามารถจะทำให้สติปัญญา คุณความดี และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ สูญสิ้นไป CCh1 383.1

ถ้าเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำทาง เราก็จะไม่เข้า ใจความจริงในพระคัมภีร์ มีหลายคนที่อ่านพระคัมภีร์มากมายโดย ที่เขาไม่ได้รับประโยชน์อะไร เมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าโดย ที่เราไม่มีความเคารพยำเกรงและไม่ได้อธิษฐาน เมื่อเราไม่ได้คิด ถึงพระเจ้าและไม่ได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์ จิตใจของ เราก็เต็มไปด้วยความสงสัย ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในเวลาที่เรามี อะไรสงสัย ความสงสัยของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ความคิดของ เราตกอยู่ภายใต้อำนาจของซาตาน และมันจะล่อลวงเราให้ทำสิ่งที่ชั่วร้าย CCh1 384.1