Evanghelizare

167/168

Ocazia timpului prezent

Lucrarea pentru astăzi — Solia îngerului al treilea ajunge să fie un strigăt puternic, iar voi nu trebuie să simțiți că aveți libertatea de a neglija datoria prezentă și să continuați a cultiva ideea că veți primi o mare binecuvântare cândva, pentru a fi pregătiți pentru rouă cerească și pentru căderea ploii târzii, deoarece ploaia târzie va veni, iar binecuvântarea lui Dumnezeu va umple fiecare suflet curățat de orice întinare. Lucrarea noastră pentru astăzi este să-I supunem sufletul Domnului Hristos, ca să fim pregătiți pentru timpul înviorării care vine de la fața Domnului nostru — pregătiți pentru botezul cu Duhul Sfânt.... Ev 701.4

În loc de a trăi în așteptarea vreunui timp deosebit de entuziasm, trebuie să folosim cu înțelepciune ocaziile prezente, îndeplinind tot ce este necesar pentru ca sufletele să poată fi salvate. În loc de a ne epuiza energiile minții în speculații cu privire la vremurile și soroacele pe care Domnul le-a pus sub stăpânirea Sa, dar nu le-a încredințat oamenilor, noi trebuie să ne supunem conducerii Duhului Sfânt, să îndeplinim datoriile prezente, să le oferim sufletelor care pier din lipsa adevărului pâinea vieții, neamestecată cu părerile omenești. — The Review and Herald, 22 martie, 1892. Ev 702.1

Ocazii fără precedent — În aceste zile, când călătoriile sunt mult mai frecvente, ocaziile de a intra în legătură cu bărbații și femeile din toate clasele și din multe naționalități sunt mult mai mari decât în zilele lui Israel. Marile artere comerciale s-au înmulțit de o sută de ori. Dumnezeu a pregătit calea într-o modalitate minunată. Folosirea tiparului, cu avantajele lui nenumărate, se află la dispoziția noastră. Bibliile și publicațiile în multe limbi, care răspândesc adevărul pentru timpul acesta, se află la îndemâna noastră și pot fi purtate cu repeziciune în fiecare parte a lumii. Ev 702.2

Noi trebuie să le vestim oamenilor ultima avertizare a lui Dumnezeu, și cât de mare ar trebui să fie seriozitatea noastră în studierea Bibliei și zelul nostru în răspândirea luminii! — The Review and Herald, 25 ianuarie, 1906. Ev 702.3

Dumnezeu oferă aceste ocazii favorabile — O criză este chiar în fața noastră. Noi trebuie să proclamăm acum, prin puterea Duhului Sfânt, marile adevăruri pentru aceste zile de pe urmă. Nu va mai fi mult până când fiecare om va auzi solia și va lua hotărârea. Atunci va veni sfârșitul.... Dumnezeu este marele Maestru-Lucrător și, prin providența Lui, El pregătește calea ca lucrarea Lui să fie adusă la îndeplinire. El pregătește ocazii, deschide căi de influență și căi pentru lucrare. Dacă urmărește sfaturile providenței Sale și stă gata să conlucreze cu El, poporul Său va vedea cum se săvârșește o mare lucrare. — Testimonies for the Church 6:24 (1900). Ev 703.1

Criza națională stârnește interesul religios — Oamenii și popoarele din zilele noastre sunt măsurate cu firul cu plumb ce se află în mâna Aceluia care nu face nici o greșeală.... Ev 703.2

În zilele noastre, semnele timpului arată că ne aflăm chiar în pragul unor evenimente mari și solemne. Totul în lumea noastră este în mișcare. Înaintea ochilor noștri se împlinește prorocia Mântuitorului cu privire la evenimentele ce vor precede venirea Sa: “Veți auzi de războaie și vești de războaie.... Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi.” Ev 703.3

Timpul prezent este de un interes copleșitor pentru toți cei vii. Conducătorii și oamenii de stat, bărbați care ocupă poziții de încredere și autoritate, bărbați și femei din toate clasele sociale au atenția îndreptată asupra evenimentelor care au loc în jurul nostru. Ei sunt atenți la relațiile care există între popoare. Ei observă intensitatea care pune stăpânire pe orice element al naturii și recunosc că ceva mare și hotărâtor este gata să se producă — că lumea este în pragul unei crize uluitoare. — Patriarhi și profeți, 536, 537 (1916). Ev 703.4

Datoria noastră în momentul de răgaz — Îngerii rețin acum vânturile conflictelor, până când lumea va fi avertizată cu privire la nenorocirea care va veni, dar norii de furtună se adună, gata să izbucnească peste pământ, iar când Dumnezeu le va porunci îngerilor Săi să lase vânturile, va fi o asemenea scenă de război, încât nimeni nu poate să o descrie.... Ev 704.1

În harul Său, Dumnezeu ne-a dat un moment de răgaz. Fiecare putere care ne-a fost încredințată de cer trebuie să fie folosită în îndeplinirea lucrării ce ne-a fost rânduită de Domnul pentru aceia care pier în neștiință.... Ev 704.2

Cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să mijlocească înaintea Sa pentru a primi ajutor. Ei trebuie să-și investească toate energiile în efortul de a vesti adevărul în timpul de răgaz care a fost acordat.... Ev 704.3

În fiecare zi, intrăm în legătură cu bărbați și femei care se îndreaptă spre judecată. Fiecare zi poate să fie o zi de răscruce pentru un suflet. În fiecare zi, cineva ar putea să ia o hotărâre care va determina soarta lui viitoare. — The Review and Herald, 23 noiembrie, 1905. Ev 704.4

Semnificația conflictului — Noi nu înțelegem așa cum ar trebui marele conflict care există între puterile nevăzute, lupta dintre îngerii credincioși și cei căzuți. Îngerii buni și îngerii răi luptă pentru fiecare om. Acesta nu este un conflict imaginar. Noi nu suntem angajați într-o luptă mimată. Trebuie să înfruntăm vrăjmașii cei mai puternici și de noi depinde cine va birui. Noi trebuie să ne găsim puterea acolo unde au găsit-o primii ucenici. — The Signs of the Times, 17 februarie, 1914. Ev 704.5

Păgânismul reînviat, demascarea omului fărădelegii — Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, parada puterii păgâne va fi tot mai mare, zeitățile păgâne își vor manifesta puterea prin semne și se vor arăta în orașele lumii, iar această descriere profetică deja a început să se împlinească. Printr-o varietate de imagini, Domnul Isus i-a descoperit lui Ioan caracterul nelegiuit și influența seducătoare a celor care s-au remarcat pentru persecuția adusă împotriva poporului lui Dumnezeu. Toți au nevoie de înțelepciune pentru a cerceta cu atenție taina nelegiuirii, care se extinde atât de mult spre sfârșitul istoriei acestui pământ.... Ev 705.1

Chiar în timpul în care trăim, Domnul l-a chemat pe poporul Său și i-a dat o solie pe care să o vestească. El l-a chemat să demaște nelegiuirea omului fărădelegii care a făcut din legea duminicală o caracteristică a puterii lui, s-a gândit să schimbe vremurile și legea și să persecute poporul lui Dumnezeu, care stă neclintit pentru onoarea lui Dumnezeu, prin faptul că sfințește pentru Domnul singurul Sabat adevărat, Sabatul creației. — Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, 117, 118. Ev 705.2

Soli fără teamă de Dumnezeu — În vremea de acum, când sfârșitul tuturor lucrurilor pământești se apropie cu pași iuți, Satana depune eforturi disperate să prindă lumea în capcană. El născocește multe planuri pentru a ocupa mințile și a abate atenția de la adevărurile absolut necesare mântuirii.... Ev 705.3

Păcătoșenia atinge o culme care nu a mai fost atinsă vreodată mai înainte, și totuși mulți slujitori ai Evangheliei strigă: “Pace și siguranță.” Dar solii credincioși ai lui Dumnezeu trebuie să meargă înainte cu lucrarea lor. Îmbrăcați cu întreaga armură a cerului, ei trebuie să înainteze fără teamă și biruitori, neîncetând niciodată lupta lor, până când solia adevărului pentru timpul acesta va ajunge până la ultimul suflet la care se poate ajunge. — Istoria faptelor apostolilor, 219, 220 (1911). Ev 705.4