Rugăciunea

27/53

Capitolul 14 — Rugăciunea zilnică

Rugăciunea este la fel de esențială ca hrana zilnică — Dacă dorim să ne dezvoltăm un caracter pe care Dumnezeu poate să-l accepte, trebuie să ne formăm obiceiuri corecte în viața religioasă. Rugăciunea zilnică este la fel de esențială pentru a crește în har și chiar pentru viața spirituală însăși, precum este hrana trecătoare pentru bunăstarea fizică. Trebuie să ne obișnuim să ne înălțăm adesea gândurile spre Dumnezeu în rugăciune. Dacă mintea rătăcește, trebuie să o aducem înapoi. Prin efort perseverent, în cele din urmă, ne vom obișnui să facem lucrul acesta cu ușurință. Despărțiți de Hristos, nu putem să fim în siguranță nicio clipă. Noi putem să avem prezența Sa, care să ne însoțească la fiecare pas, numai prin respectarea condițiilor pe care le-a pus El însuși. — Solii pentru tineret, 114, 115. Rg 155.1

Nevoia de rugăciune zilnică — Toți aceia care vin la Hristos astăzi trebuie să își aducă aminte că meritele Sale sunt asemenea miresmei de tămâie care se împletește cu rugăciunile celor care se pocăiesc de păcatele lor și primesc iertare, milă și har. Nevoia noastră de a beneficia de mijlocirea Domnului Hristos este continuă. Inima umilă trebuie să înalțe în fiecare zi, dimineața și seara, rugăciuni care vor primi ca răspuns har, pace și bucurie. “Prin El, să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia; căci lui Dumnezeu, jertfe ca acestea Îi plac”. — Comentarii Biblice ale AZȘ 6:1078. Rg 155.2

Începeți ziua cu rugăciune — Noi avem privilegiul de a ne deschide inima și de a lăsa lumina prezenței lui Hristos să intre în ea. Fratele meu, sora mea, stați în fața luminii! Veniți în prezența reală și personală a lui Hristos, ca să puteți exercita o influență înălțătoare și înviorătoare. Credința voastră să fie puternică, statornică și curată! Recunoștința față de Dumnezeu să umple inima voastră! Când vă treziți dimineața, îngenuncheați pe marginea patului și cereți-I lui Dumnezeu să vă dea puterea necesară, pentru a îndeplini datoriile zilei și pentru a înfrunta ispitele ei. Cereți-I să vă ajute să aduceți frumusețea caracterului lui Hristos în lucrarea voastră. Cereți-I să vă ajute să rostiți cuvinte care le vor inspira speranță și curaj celor din jurul vostru și vă vor aduce mai aproape de Mântuitorul. — Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 199. Rg 156.1

În fiecare dimineață, luați-vă timp pentru a începe lucrul vostru cu rugăciune. Nu considerați că acesta este un timp pierdut, pentru că este un timp care va dăinui în veacurile veșnice. Prin mijlocul acesta, succesul și biruința spirituală vor fi aduse în viața practică. Mașinile din tipografie vor răspunde la atingerea mâinii Domnului. Atunci, cu siguranță, binecuvântarea lui Dumnezeu poate fi cerută, iar lucrul poate să fie săvârșit bine numai dacă începutul este bun. Înainte ca Domnul să poată folosi cu succes un lucrător, mâinile lui trebuie să fie întărite și inima lui trebuie să fie curățită. — Mărturii pentru comunitate 7:194. Rg 156.2

Frați și surori, bătrâni și tineri, când aveți o oră liberă, deschideți Biblia și îmbogățiți-vă mintea cu adevărurile ei prețioase. Când sunteți angajați în lucru, păziți-vă mintea, păstrați-vă gândurile îndreptate spre Dumnezeu, vorbiți mai puțin și meditați mai mult. Aduceți-vă aminte că: “în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit”. Cuvintele voastre să fie alese, acest fapt va închide ușa în fața vrăjmașului sufletelor. Faceți ca ziua voastră să înceapă cu rugăciune. Lucrați ca în prezența lui Dumnezeu. Îngerii Lui se află întotdeauna alături de voi, înregistrând cuvintele, comportamentul și felul în care este făcută lucrarea voastră. Dacă vă îndepărtați de sfatul cel bun, alegând să vă asociați cu cei pe care aveți motiv să-i bănuiți că nu sunt înclinați spre cele religioase, cu toate că ei mărturisesc a fi creștini, curând veți deveni asemenea lor. Voi vă așezați în calea ispitei, pe terenul de luptă al lui Satana, iar dacă nu sunteți păziți continuu, veți fi biruiți de amăgirile lui. — Mărturii pentru comunitate 4:588, 589. Rg 156.3

Cereți zilnic de la Domnul sfat și călăuzire. Depindeți de Dumnezeu pentru lumină și călăuzire. Rugați-vă pentru acest sfat și această lumină, până când le obțineți. Nu este de folos să cereți ceva, iar apoi să uitați ce ați cerut în rugăciune. Mintea să rămână la rugăciunea pe care ați înălțat-o. Puteți face acest lucru în timp ce lucrați cu mâinile. Puteți spune: Doamne, eu cred; eu cred cu toată inima mea. Fă ca puterea Duhului Sfânt să vină asupra mea! — Principiile fundamentale ale educației creștine, 531. Rg 157.1

Când Îl urmați pe Hristos, privindu-L ca fiind Autorul și Desăvârșitorul credinței voastre, veți simți că lucrați sub ocrotirea Lui, că sunteți influențați de prezența Lui și că El vă cunoaște motivele. La fiecare pas, veți întreba: îi va plăcea lui Isus lucrul acesta? Îl va slăvi el pe Dumnezeu? Rugăciunile voastre să se înalțe spre Dumnezeu dimineața și seara pentru binecuvântarea și călăuzirea Sa. Rugăciunea adevărată se prinde de Cel Atotputernic și vă dă biruința. Pe genunchi, creștinul obține putere spre a rezista ispitei. — Mărturii pentru comunitate 4:615, 616. Rg 157.2

Dedicați un anumit timp în fiecare zi pentru rugăciune — Aceia care îmbracă toată armătura lui Dumnezeu și consacră zilnic un timp pentru meditație, rugăciune și studiul Scripturilor, vor fi puși în legătură cu Cerul și vor avea o influență mântuitoare și transformatoare asupra celor din jurul lor. Ei vor avea gânduri mari, aspirații nobile, o înțelegere clară a adevărului și datoriei față de Dumnezeu. Ei vor avea o dorință arzătoare după curăție, lumină și iubire, precum și după toate darurile nașterii din nou. Rugăciunile lor stăruitoare vor trece dincolo de perdeaua dinăuntru. Acești oameni vor avea o îndrăzneală sfințitoare de a veni în prezența Celui infinit. Ei vor simți că lumina și slava cerului sunt pentru ei, că vor ajunge să fie curățiți, înălțați și înnobilați prin această legătură apropiată cu Dumnezeu. Acesta este privilegiul adevăraților creștini. Rg 157.3

Meditația abstractă nu este suficientă, acțiunea grăbită nu ajunge. Ambele sunt esențiale pentru formarea caracterului creștin. Puterea obținută în rugăciunea stăruitoare și tainică ne pregătește să rezistăm atracțiilor amăgitoare ale societății. Totuși noi nu trebuie să ne izolăm de lume, deoarece experiența noastră creștină trebuie să fie lumina lumii. Societatea necredincioșilor nu ne va face niciun rău dacă ne amestecăm printre ei cu scopul de a-i lega de Dumnezeu și dacă suntem destul de puternici din punct de vedere spiritual pentru a ne împotrivi influențelor lor. — Mărturii pentru comunitate 5:112, 113. Rg 158.1

Rezultatele rugăciunii zilnice — Cel care se îndreaptă în fiecare zi spre Dumnezeu, prin rugăciuni stăruitoare și serioase, pentru a primi ajutor, sprijin și putere de la El, va avea aspirații nobile, o înțelegere limpede a adevărului și a responsabilității personale, obiective înalte de acțiune și o continuă foame și sete după neprihănire. Prin menținerea unei legături permanente cu Dumnezeu, vom deveni capabili să le transmitem și celor cu care venim în contact, lumina, pacea, liniștea și simțământul de siguranță care domnesc în inima noastră. Puterea dobândită în rugăciunea adresată lui Dumnezeu, unită cu efortul perseverent de educare a minții, în ce privește sensibilitatea, atenția și grija față de nevoile altora, îl pregătește pe om pentru îndatoririle zilnice și menține o stare de pace a spiritului, care rămâne aceeași, indiferent de circumstanțe. Rg 158.2

Dacă ne apropiem de Dumnezeu, El va pune cuvintele Sale pe buzele noastre, ca să vorbim pentru El și să lăudăm numele Lui. El ne va învăța melodia cântecului îngeresc pentru a-I mulțumi Tatălui nostru ceresc. Lumina și dragostea Mântuitorului care locuiește în inima noastră se vor dezvălui în fiecare faptă a vieții. Dificultățile și tulburările trecătoare nu pot afecta nicio viață trăită prin credința în Fiul lui Dumnezeu. — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 85. Rg 158.3

Rugăciunea este necesară zilnic, spre a-i rezista lui Satana — Sfințirea nu este o lucrare de o clipă, de o oră sau de o zi. Este o continuă creștere în har. Noi nu știm astăzi cât de aprigă va fi lupta mâine. Satana trăiește și este activ și, în fiecare zi, noi trebuie să strigăm cu stăruință după ajutor la Dumnezeu și după tărie pentru a putea să ne împotrivim lui. Atâta timp cât stăpânește Satana, trebuie să ne supunem eul. Avem de întâmpinat obstacole și nu există loc pentru zăbavă și punct în care să putem ajunge și să spunem că am atins ținta. — Mărturii pentru comunitate 1:340. Rg 158.4

Rugăciunea zilnică va conține atât nevoile spirituale, cât și pe cele fizice — Rugăciunea pentru pâinea cea de toate zilele nu se referă doar la hrana pentru susținerea trupului, ci și la hrana spirituală, care împlinește nevoile sufletului în vederea vieții veșnice. Domnul Isus ne îndeamnă: “Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică”. (Ioan 6, 27.) El spune: “Eu sunt Pâinea vie, care S-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, va trăi în veac”. (Ioan 6, 51.) Mântuitorul nostru este Pâinea vieții și, când contemplăm iubirea Lui și o primim în suflet, ne hrănim cu Pâinea care S-a coborât din cer. Rg 159.1

Noi Îl primim pe Hristos prin intermediul Cuvântului Său, iar Duhul Sfânt ne este dat pentru a ne ajuta să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a sădi adevărurile Lui în inima noastră. În fiecare zi, trebuie să ne rugăm ca, atunci când citim Cuvântul Său. Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt, ca să ne descopere acele adevăruri care vor întări sufletul nostru pentru a face față nevoilor zilei. Rg 159.2

Prin faptul că ne învață să cerem în fiecare zi binecuvântările necesare atât în domeniul material, trecător, cât și în cel spiritual, Dumnezeu intenționează să ne facă un bine. Dumnezeu dorește să conștientizăm dependența noastră de grija Sa neîncetată, deoarece Se străduiește să ne aducă într-o relație de comuniune permanentă cu El. Prin comuniunea cu Hristos, prin rugăciune și prin studiul adevărurilor mari și prețioase ale Cuvântului Său, cel flămând spiritual este hrănit, iar cel însetat este înviorat de apa Izvorului vieții. — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 112, 113. Rg 159.3

Asemenea primilor creștini, noi trebuie să ne rugăm zilnic pentru Duhul Sfânt — Aceia care în Ziua Cincizecimii au fost înzestrați cu putere de sus nu au fost scutiți mai departe de ispite și încercări. În timp ce mărturiseau despre adevăr și neprihănire, ci au fost asaltați în repetate rânduri de vrăjmașul adevărului, care căuta să le răpească experiența creștină. Ei erau nevoiți să lupte cu toate puterile date lor de Dumnezeu pentru a ajunge la starea de bărbați și femei în Hristos Isus. Ei se rugau zilnic pentru noi resurse de har, ca să poată ajunge mai sus și tot mai sus pe calea spre desăvârșire. Sub lucrarea Duhului Sfânt, exercitând credința în Dumnezeu, chiar și cei mai slabi învățau să-și dezvolte puterile ce le-au fost încredințate și să ajungă sfințiți, curați și înnobilați. În umilință, ei se supuneau influenței modelatoare a Duhului Sfânt, primeau plinătatea Dumnezeirii și erau modelați, făcuți asemenea Dumnezeirii. Rg 159.4

Trecerea vremii nu a adus nicio schimbare în ce privește făgăduința făcută de Hristos la despărțire, că va trimite Duhul Sfânt ca reprezentant al Său. Nu din pricina vreunei restricții din partea lui Dumnezeu bogățiile harului Său nu se revarsă pe pământ asupra oamenilor. Dacă împlinirea făgăduinței nu se vede așa cum ar putea fi văzută, acest fapt este din cauză că făgăduința nu este prețuită așa cum ar trebui să fie. Dacă ar voi, ar fi cu toții umpluți cu Duhul Sfânt. Oriunde nevoia după Duhul Sfânt este o problemă de mai mică importanță și preocupare, acolo se vede secetă spirituală, întuneric spiritual, decădere și moarte spirituală. Ori de câte ori probleme minore ocupă atenția, lipsește puterea divină, care este necesară pentru creșterea și prosperitatea bisericii și care ar aduce cu ea toate celelalte binecuvântări, deși ea este oferită în toată infinita ei plinătate. Rg 160.1

Deoarece acesta este mijlocul prin care trebuie să primim putere, de ce nu flămânzim și nu însetăm după darul Duhului? De ce nu vorbim despre el, de ce nu ne rugăm pentru el și nu predicăm despre el? Domnul este mult mai binevoitor să dea Duhul Sfânt celor care Îi slujesc, decât sunt părinții să dea daruri bune copiilor lor. Pentru botezul zilnic cu Duhul Sfânt, fiecare lucrător ar trebui să înalțe rugăciunile lui către Dumnezeu. Grupuri de lucrători creștini ar trebui să se adune pentru a cere un ajutor deosebit, înțelepciune cerească, ca să știe cum să plănuiască și cum să aducă la îndeplinire aceste planuri cu înțelepciune. În mod deosebit, ei ar trebui să se roage ca Dumnezeu să-i boteze pe aleșii Săi trimiși în câmpurile misionare cu o bogată măsură a Duhului Său. Prezența Duhului Sfânt în lucrătorii lui Dumnezeu va da vestirii adevărului o putere pe care nici toată puterea sau slava lumii n-o pot da. — Istoria faptelor apostolilor, 49-51. Rg 160.2

Rugați-vă pentru har în vederea împlinirii nevoilor fiecărei zile — Adevărul lui Dumnezeu primit în inimă este în stare să te facă înțelept pentru mântuire. Dacă vei crede în el și i te vei supune, vei primi har suficient pentru îndatoririle și încercările de azi. Nu ai nevoie de har pentru mâine. Ar trebui să simți că ai de-a face numai cu ziua de astăzi. Obține biruința astăzi, învinge eul astăzi, veghează și roagă-te pentru astăzi, primește biruințe în Dumnezeu pentru astăzi. Împrejurările și locurile înconjurătoare, schimbările care au loc zilnic în jurul nostru și Cuvântul lui Dumnezeu care deosebește și verifică toate lucrurile, toate acestea sunt suficiente pentru a ne învăța care ne este datoria și ce anume ar trebui să facem în fiecare zi. În loc să îngădui ca mintea și gândurile să îți alunece pe un făgaș din care nu vei avea nimic de câștigat, ar trebui să studiezi zilnic Scripturile și să îndeplinești acele datorii ale vieții de zi cu zi, care pot fi plictisitoare acum pentru tine, dar pe care cineva tot trebuie să le facă. — Mărturii pentru comunitate 3:333. Rg 160.3

Rugați-vă zilnic pentru înțelegerea Bibliei! — Aceia care mărturisesc a crede în Isus ar trebui să se îndrepte mereu spre lumină. Ei ar trebui să se roage zilnic pentru ca lumina Duhului Sfânt să strălucească asupra paginilor cărții sfinte, așa încât să fie făcuți în stare să înțeleagă lucrurile Duhului Lui Dumnezeu. — Principiile fundamentale ale educației creștine, 188, 189. Rg 161.1

Rugați-vă zilnic pentru binecuvântarea pe care o aduce Sabatul — Toți aceia care consideră că Sabatul este un semn între ei și Dumnezeu, arătând că El este Dumnezeul care-i sfințește, vor reprezenta principiile guvernării Sale. Ei vor aduce legile împărăției Sale în viața lor zilnică. În fiecare zi, rugăciunea lor va fi ca sfințirea Sabatului să rămână asupra lor. În fiecare zi, ei vor avea tovărășia lui Hristos și vor da pe față desăvârșirea caracterului Său. În fiecare zi, lumina lor va străluci în fața altora în fapte bune. — Mărturii pentru comunitate 6:353. Rg 161.2

Rugăciunea zilnică a unui părinte — Faceți ca munca voastră să fie plăcută prin cântece de laudă. Dacă doriți să aveți un raport curat în cărțile cerului, nu fiți niciodată iritați și aspri. Rugăciunea voastră zilnică să fie: “Doamne, învață-mă să fac tot ce pot mai bine. Învață-mă cum să fac o lucrare mai bună. Dă-mi putere și voioșie”.... Aduceți-L pe Hristos în tot ce faceți. Atunci, viața voastră va fi umplută de strălucire și recunoștință.... Să facem tot ce putem mai bine, înaintând cu voioșie în slujba Domnului, cu inima plină de bucuria Sa. — Îndrumarea copilului, 148. Rg 161.3

Tinerii să se roage zilnic pentru înțelepciune și har — Domnul Hristos a suportat fără să murmure încercările și lipsurile de care se plâng așa de mulți tineri. Disciplina aceasta este tocmai experiența de care tinerii au nevoie, care va da fermitate caracterului lor și îi va face să fie asemenea lui Hristos, puternici spiritual spre a se împotrivi ispitei. Dacă se vor despărți de influența acelora care vor să-i ducă în rătăcire și să corupă moralitatea lor, ei nu vor fi biruiți de amăgirile lui Satana. Prin rugăciuni zilnice către Dumnezeu, ei vor primi de la El har și înțelepciune pentru a suporta conflictele și realitățile dure ale vieții și vor ieși biruitori din acestea. Seninătatea și liniștea minții pot fi menținute doar prin veghere și rugăciune. Viața Domnului Hristos a fost un exemplu de energie perseverentă, căreia nu i s-a îngăduit să fie diminuată de reproșuri, ridiculizări, lipsuri sau greutăți. Rg 162.1

Așa trebuie să fie și viața tinerilor. Dacă încercările prin care trec se măresc, ei pot să știe că Dumnezeu pune la încercare credincioșia lor. Exact în măsura în care își vor păstra integritatea caracterului când sunt cuprinși de descurajare, vor crește și tăria sufletească, statornicia și puterea de a răbda, iar ei vor ajunge să aibă un spirit puternic. — Solii pentru tineret, 80. Rg 162.2

Nevoia educatorului de a se ruga zilnic — Fiecare educator trebuie să primească zilnic învățături de la Hristos și să lucreze fără încetare sub călăuzirea Sa. Dacă nu petrece mult timp cu Dumnezeu în rugăciune, îi va fi imposibil să înțeleagă corect sau să-și împlinească lucrarea. Educatorul poate spera să-și facă lucrarea înțelept și bine, numai prin ajutorul divin, împletit cu un efort sârguincios și renunțare la sine. Rg 162.3

Dacă nu înțelege nevoia de rugăciune și nu-și smerește inima înaintea lui Dumnezeu, educatorul va pierde însăși esența educației. El trebuie să știe cum să se roage și ce limbaj să folosească în rugăciune. “Eu sunt Vița”, spunea Isus, “voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă; căci despărțiți de Mine, nu puteți face nimic”. (Ioan 15, 5.) Educatorul trebuie să lase ca roadă credinței să se manifeste în rugăciunile lui. El trebuie să învețe cum să vină la Domnul și să pledeze până când primește asigurarea că cererile lui sunt auzite. — Sfaturi pentru isprăvnicie, 321. Rg 162.4

În timpurile Vechiului Testament, izraeliții se rugau zilnic — Când preoții intrau în locul sfânt dimineața și seara, la timpul când se aducea tămâia pe altar, jertfa zilnică era gata să fie adusă pe altarul din curtea de afară. Acesta era un timp de mare însemnătate pentru închinătorii care se adunau la tabernacol. Înainte de a intra în prezența lui Dumnezeu prin slujirea preotului, ei trebuiau să-și ia timp să-și cerceteze stăruitor inima și să-și mărturisească păcatele. Ei se uneau în rugăciune tăcută, cu fețele îndreptate spre sfântul locaș. În felul acesta, cererile lor se înălțau odată cu norul de tămâie, în timp ce credința se prindea puternic de meritele Mântuitorului făgăduit, simbolizat prin jertfa de ispășire. Orele rânduite pentru jertfele de dimineața și seara erau socotite ca sfinte și au ajuns să fie privite de toată națiunea iudaică asemenea unui timp hotărât pentru închinare. Mai târziu, când iudeii au fost împrăștiați ca niște captivi în țări îndepărtate, la orele rânduite, ei încă își întorceau fețele spre Ierusalim și își înălțau rugăciunile către Dumnezeul lui Israel, în practica aceasta, creștinii au un exemplu pentru rugăciunea de dimineața și seara. Deși condamnă un simplu șir de ceremonii, lipsite de spiritul închinării, Dumnezeu privește cu multă plăcere asupra acelora care-L iubesc și care se pleacă dimineața și seara în rugăciune, pentru a căuta iertare pentru păcatele făptuite și pentru a-I prezenta cererile lor pentru binecuvântările necesare. — Patriarhi și profeți, 353, 354. Rg 163.1

Rugăciunea zilnică cultivă experiența noastră religioasă — Religia trebuie să înceapă cu golirea și curățirea inimii și trebuie să fie cultivată prin rugăciunea zilnică. — Mărturii pentru comunitate 4:535. Rg 163.2

O viață de rugăciune zilnică necesită un efort serios — O viață de rugăciune și laudă zilnică la adresa lui Dumnezeu, o viață care revarsă lumină asupra căii altora nu poate să fie menținută fără eforturi serioase. Totuși astfel de eforturi vor da roade prețioase, fiind o binecuvântare nu numai pentru primitor, ci și pentru cel care dăruiește. Spiritul unei munci neegoiste în favoarea altora dă caracterului o profunzime, stabilitate și frumusețe asemenea caracterului Domnului Hristos, aducând pace și fericire celui ce îl deține. Aspirațiile sunt înălțate. Nu există loc pentru trândăvie sau egoism. Cei care exercită harul creștin vor crește. Ei vor avea tendoane și mușchi spirituali și vor fi puternici spre a lucra pentru Dumnezeu. Ei vor avea o înțelegere spirituală clară, o credință fermă, crescândă și o putere biruitoare în rugăciune. Cei care veghează asupra sufletelor, care se consacră în totul mântuirii celor greșiți, lucrează în modul cel mai sigur pentru propria mântuire. — Mărturii pentru comunitate 5:607. Rg 163.3

Îngerii notează rugăciunea de dimineață — Voi aveți o influență asupra minții și caracterului altora fie spre bine, fie spre rău. Influența pe care o exercitați este scrisă în cărțile cerului. Un înger vă însoțește și notează cuvintele și faptele voastre. Când vă treziți dimineața, simțiți neajutorarea voastră și nevoia de a primi putere de la Dumnezeu? Îi aduceți voi la cunoștință Tatălui ceresc nevoile voastre, cu umilință și din toată inima? Dacă faceți așa, îngerii consemnează rugăciunile voastre, iar dacă aceste rugăciuni nu au ieșit de pe buze prefăcute, când vă aflați în pericolul de a face un rău, fără să vă dați seama, și de a exercita o influență care îi va determina pe alții să greșească, îngerul vostru păzitor va fi lângă voi, sugerându-vă o cale mai bună, alegând cuvintele pentru voi și influențând faptele voastre. Rg 164.1

Dacă nu vă simțiți în niciun pericol și dacă nu înălțați nicio rugăciune pentru ajutorul și puterea de a vă împotrivi ispitelor, cu siguranță vă veți rătăci. Faptul ca ați neglijat datoria va fi consemnat în cartea lui Dumnezeu în ceruri și veți fi găsiți cu lipsuri în ziua încercării. — Mărturii pentru comunitate 3:363, 364. Rg 164.2

Practica rugăciunii zilnice nu trebuie să se desfășoare la întâmplare — Închinarea în familie să nu fie condusă de circumstanțe. Nu trebuie să vă rugați ocazional și să neglijați rugăciunea când aveți o zi de muncă încărcată. Dacă procedați așa, îi determinați pe copiii voștri să considere că rugăciunea nu are nicio importanță deosebită. Rugăciunea înseamnă foarte mult pentru copiii lui Dumnezeu, iar jertfele de mulțumire ar trebui să se înalțe spre Dumnezeu dimineața și seara. Psalmistul spune: “Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!” Rg 164.3

Tați și mame, oricât de presante ar fi treburile voastre, nu uitați să vă adunați familia în jurul altarului lui Dumnezeu. Cereți paza îngerilor sfinți în căminul vostru. Amintiți-vă că iubiții voștri copii sunt expuși ispitelor. Rg 165.1

În eforturile noastre de a asigura confortul și fericirea oaspeților, nu trebuie să uităm de obligațiile pe care le avem față de Dumnezeu. Ora de rugăciune nu trebuie să fie neglijată pentru niciun motiv. Nu vorbiți și nu vă amuzați până când ajungeți să fiți prea obosiți spre a vă bucura de ora de rugăciune. A face acest lucru înseamnă a-I oferi lui Dumnezeu o jertfă schilodită. Seara, devreme, când ne rugăm fără grabă și inteligent, ar trebui să prezentăm cererile noastre și să înălțăm vocile noastre în laude pline de fericire și recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Rg 165.2

Toți cei care îi vizitează pe creștini să înțeleagă faptul că ora de rugăciune este cea mai prețioasă, cea mai sfântă și cea mai fericită oră din zi. Aceste ocazii de rugăciune exercită o influență înălțătoare asupra tuturor celor care participă la ele. Ele aduc o pace și o odihnă binemeritată sufletului. — Îndrumarea copilului, 520, 521. Rg 165.3

Rugăciunea zilnică se înalță la Dumnezeu ca o mireasmă plăcută — Viața lui Avraam, prietenul lui Dumnezeu, a fost o viață de rugăciune. Oriunde își așeza cortul, aproape de el era construit și un altar pe care se aduceau jertfele de dimineața și de seara. Când își muta cortul, altarul rămânea. Iar canaanitul nomad, când ajungea la altarul acela, știa cine fusese acolo. După ce își întindea cortul, repara altarul și se închina Dumnezeului celui viu. Rg 165.4

Tot la fel, căminele creștinilor ar trebui să fie niște lumini în lume. Din ele, dimineața și seara ar trebui să se înalțe rugăciuni spre Dumnezeu ca o mireasmă plăcută. Îndurările și binecuvântările Lui vor coborî asupra celor plecați în rugăciune, ca rouă de dimineață. Taților și mamelor, în fiecare dimineață și în fiecare seară, adunați-vă copiii în jurul vostru și, în cerere umilă, înălțați-vă inima la Dumnezeu după ajutor. Cei scumpi ai voștri sunt expuși ispitei. Hărțuieli zilnice tulbură calea celor tineri și a celor bătrâni. Aceia care doresc să ducă o viață plină de răbdare, iubire și voie bună trebuie să se roage. Numai primind ajutor neîntrerupt de la Dumnezeu, putem obține biruință asupra eului. Rg 165.5

În fiecare dimineață, voi și copiii voștri, consacrați-vă lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Nu faceți socoteli pentru luni și ani; acestea nu sunt ale voastre. Vouă vi se dă o zi scurtă. Lucrați în cursul orelor ei pentru Domnul, ca și cum aceasta ar fi ultima voastră zi pe pământ. Puneți toate planurile voastre în fața lui Dumnezeu, pentru a fi aduse la îndeplinire sau părăsite, așa cum va arăta providența Lui. Primiți planurile Lui în locul planurilor voastre, chiar dacă primirea lor cere părăsirea celor mai dragi proiecte ale voastre. În felul acesta, viața va fi modelată tot mai mult după exemplul divin și “pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus”. (Filipeni 4, 7.) — Mărturii pentru comunitate 7:44. Rg 166.1

Pentru ce să vă rugați zilnic — Trebuie să privim fiecare îndatorire ca fiind sfântă, oricât de umilă ar fi, pentru că ea este o parte din slujirea adusă lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră zilnică ar trebui să fie: “Doamne, ajută-mă să fac tot ce pot mai bine! Învață-mă cum să fac o lucrare mai bună. Dă-mi energie și voioșie! Ajută-mă sa aduc în slujirea mea spiritul iubitor cu care a slujit Mântuitorul”. — Divina vindecare, 474. Rg 166.2

Consacră-te lui Dumnezeu în fiecare dimineață; aceasta să fie prima activitate a ta. Roagă-te astfel: “O, Doamne, primește-mă să fiu cu totul al Tău! Așez toate planurile mele la picioarele Tale. Folosește-mă astăzi în serviciul Tău. Rămâi cu mine și tot ce fac eu să fie făcut prin puterea Ta”. Această lucrare trebuie să fie îndeplinită zilnic. In fiecare dimineață, consacră-te lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Pune toate planurile tale la dispoziția Lui, pentru a fi aduse la îndeplinire sau abandonate, după cum va hotărî El în providența Sa. În acest fel, zi de zi, ai posibilitatea de a-ți încredința viața în mâinile lui Dumnezeu și astfel, viața ta va fi modelată, ajungând să fie tot mai asemănătoare cu viața Domnului Hristos. — Calea către Hristos, 70. Rg 166.3