Rugăciunea

6/53

Capitolul 5 — Făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la rugăciune

Dumnezeu făgăduiește să asculte rugăciunea și să răspundă — Domnul Hristos este puntea de legătură între Dumnezeu și om. El a făgăduit mijlocirea Sa personală, prin folosirea Numelui Său. El pune toată virtutea neprihănirii Sale de partea celui ce se roagă. Domnul Hristos pledează pentru om, iar omul, având nevoie de ajutorul divin, pledează pentru sine însuși în prezența lui Dumnezeu, folosind puterea de influență a Aceluia care și-a dat viața pentru lume. Când recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că prețuim meritele lui Hristos, rugăciunile noastre de mijlocire ajung să fie plăcute. Oh, cine poate să înțeleagă valoarea acestui har și a acestei mari iubiri! Când ne apropiem de Dumnezeu în virtutea meritelor lui Hristos, noi suntem îmbrăcați cu veșmintele Sale preoțești. El ne așază aproape, alături de El, cuprinzându-ne cu brațul Său omenesc, în timp ce Se prinde cu brațul Său divin de scaunul de domnie al Celui Infinit. El pune în cădelnița din mâinile noastre meritele Sale, ca pe o tămâie plăcut mirositoare, spre a încuraja cererile noastre. El făgăduiește să asculte și să răspundă rugăciunilor noastre. — Comentarii Biblice A.Z.Ș. 6:1078. Rg 46.1

Rugăciunile simple, făcute la îndemnul Duhului Sfânt, se vor înălța prin porțile întredeschise, prin ușa deschisă despre care Domnul Hristos a declarat: “Am deschis o ușă pe care niciun om nu poate să o închidă”. Rugăciunile acestea, amestecate cu tămâia desăvârșirii lui Hristos, se vor înălța la Tatăl asemenea miresmei de tămâie plăcut mirositoare, iar răspunsurile vor veni. — Mărturii pentru comunitate 6:467. Rg 46.2

Am văzut că fiecare rugăciune înălțată cu credință și dintr-o inimă sinceră va fi ascultată de Dumnezeu și va primi răspuns, iar acela care a înălțat cererea va avea binecuvântarea de care are nevoie cel mai mult și care, adesea, va întrece așteptările lui. Nicio rugăciune a unui sfânt adevărat nu se pierde, dacă este făcută cu credință și dintr-o inimă sinceră. — Mărturii pentru comunitate 1:121. Rg 47.1

A te ruga așa cum s-a rugat Neemia în acel ceas de nevoie este o posibilitate la îndemâna creștinului în împrejurări, în care alte forme de rugăciune pot fi cu neputință. Truditorii, în mersul împovărat al vieții, aglomerați și aproape copleșiți de încurcături, pot înălța la Dumnezeu o rugăciune pentru călăuzire divină. Călătorii pe mare și pe uscat, când sunt amenințați de vreo primejdie, se pot preda în felul acesta protecției Cerului. În vremuri de primejdie sau greutăți neașteptate, inima își poate înălța strigătul după ajutor spre Cel care S-a angajat să vină în sprijinul celor credincioși ai Săi, oricând Îl cheamă. În orice împrejurare, în orice stare, sufletul împovărat de amărăciune și grijă, sau asaltat crunt de ispită poate găsi asigurare, sprijin și ajutor în dragostea și puterea inepuizabilă ale unui Dumnezeu care-și păstrează legământul. — Profeți și regi, 631, 632. Rg 47.2

Dacă Îi cerem, Dumnezeu ne va răspunde — O parte a planului lui Dumnezeu este să ne ofere, ca răspuns la rugăciunea credinței, lucruri pe care nu ni le-ar da, daca nu le cerem. — Tragedia veacurilor, 525. Rg 47.3

Dumnezeu ascultă rugăciunea. Hristos a spus: “Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face”. De asemenea, El spune: “Dacă îmi slujește cineva, (...) Tatăl Îl va cinsti”. (Ioan 14, 14; 12, 26.) Dacă trăim conform Cuvântului Său, fiecare făgăduință prețioasă pe care a făcut-o se va împlini. Suntem nevrednici de mila Sa, dar, când ne consacrăm Lui, El ne primește. El va lucra pentru și prin aceia care-L urmează. — Divina vindecare, 226, 227. Rg 47.4

Când îl rugați pe Domnul să vă ajute, onorați-L pe Mântuitorul vostru, crezând că primiți binecuvântarea Sa. Toată puterea, toată înțelepciunea ne stau la îndemână. Tot ce avem de făcut este să le cerem. — Divina vindecare, 514. Rg 48.1

Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări pe care vrea să le reverse asupra acelora care Îl caută stăruitor, cerând acel ajutor pe care numai Domnul îl poate da. — Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 123. Rg 48.2

Isus îi prezintă Tatălui rugăciunile noastre chiar dacă sunt formulate în cuvinte stângace — Orice rugăciune sinceră se aude în cer. Poate că nu este exprimată curgător, dar, dacă inima este în ea, ruga se va înălța spre Sanctuarul în care slujește Hristos și El o va înfățișa Tatălui fără niciun cuvânt stângaci, bâlbâit, ci plăcută și înfrumusețată prin parfumul propriei desăvârșiri. — Hristos, Lumina lumii, 667. Rg 48.3

Puterea de a birui ispita le este dată acelora care se roagă — Atâta vreme cât ne aflăm în lumea aceasta și suntem în timpul de probă, toți sunt răspunzători pentru faptele lor. Toți au puterea de a-și stăpâni faptele, dacă doresc. Dacă sunt slabi din punct de vedere al virtuții și al curăției gândurilor și faptelor, ei pot să primească ajutor de la Prietenul celor neajutorați. Domnul Isus este obișnuit cu toate slăbiciunile naturii omenești și, dacă este rugat, le va da puterea de a birui ispitele cele mai puternice. Toți pot să obțină această putere, dacă o caută cu umilință. — Îndrumarea copilului, 466, 467. Rg 48.4

Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre când și cum consideră El că este cel mai bine — Fiecare sfânt care vine înaintea lui Dumnezeu cu o inimă deschisă și își înalță cererile sincere către El prin credință va primi răspuns la rugăciunile sale. Dacă nu vedeți sau nu simțiți imediat răspunsul la rugăciune, credința voastră nu trebuie să se desprindă de făgăduințele lui Dumnezeu. Nu vă fie teamă să vă încredeți în Dumnezeu. Bazați-vă pe făgăduința Lui sigură: “Cereți și vi se va da”. Dumnezeu este prea înțelept pentru a greși și prea bun pentru a reține vreun lucru bun de la sfinții Săi, care merg pe o cale dreaptă. Omul greșește și, deși cererile sale sunt înălțate dintr-o inimă sinceră, el nu cere întotdeauna lucrurile care sunt bune pentru el, sau care vor aduce slavă lui Dumnezeu. Când este așa, Tatăl nostru cel înțelept și bun ne ascultă cererile și, uneori, ne va răspunde imediat. Totuși El ne dă lucrurile care contribuie cel mai mult pentru binele nostru și care sunt spre slava Sa. Dumnezeu ne dă binecuvântări. Dacă am putea observa planul Său, am vedea limpede că El știe ce este cel mai bine pentru noi și că rugăciunile noastre sunt ascultate. El nu ne dă nimic care să fie dăunător. În loc să ne dea un lucru pe care noi l-am cerut, dar care nu este spre binele nostru, ci ne va face rău, El ne dă tocmai binecuvântarea de care avem nevoie. Rg 48.5

Am văzut că, dacă nu primim răspuns imediat la rugăciuni, noi ar trebui să ne menținem credința și să nu îngăduim descurajarea, căci aceasta ne va despărți de Dumnezeu. Dacă credința noastră șovăie, nu vom primi nimic de la El. Încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să fie puternică, iar când vom avea cel mai mult nevoie de aceasta, binecuvântarea va cădea asupra noastră ca un ropot de ploaie. — Mărturii pentru comunitate 1:120, 121. Rg 49.1

Dumnezeu oferă înțelepciune, ca răspuns la rugăciune — Domnul ne-a făgăduit: “Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată”. Rânduiala lui Dumnezeu este ca toți aceia care poartă răspunderi să se adune adesea pentru a se sfătui unii cu alții și pentru a se ruga stăruitor, cerând înțelepciunea pe care numai El este capabil să o ofere. Uniți-vă în rugăciune și spuneți-I lui Dumnezeu dificultățile voastre. Vorbiți mai puțin. Mult timp prețios este pierdut în conversații care nu aduc nicio lumină. Frații să se unească în rugăciune și post pentru a cere înțelepciunea pe care Dumnezeu a făgăduit să le-o dea fără rețineri. — Mărturii pentru pastori, 499. Rg 49.2

Harul lui Hristos este disponibil chiar înainte de a ne ruga — Chiar înainte ca rugăciunea să fie rostită, ... harul care vine de la Hristos iese în întâmpinarea harului care lucrează asupra sufletului omenesc. — Parabolele Domnului Hristos, 206. Rg 49.3

Putem să cerem cu îndrăzneală împlinirea făgăduințelor Sale — “Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da”. Prezentați această făgăduință când vă rugați, Aveți privilegiul de a veni la El cu o îndrăzneală sfântă. Când Îi cerem cu sinceritate să îngăduie ca lumina Sa să strălucească asupra noastră, El ne va auzi și ne va răspunde. Totuși, noi trebuie să trăim în armonie cu rugăciunile noastre. Dacă trăim contrar lor, ele nu au nicio valoare. Am văzut un tată care, după ce citea un pasaj din Scriptură și se ruga, adesea, aproape îndată ce se ridica de pe genunchi, începea să-i certe pe copii. Cum putea Dumnezeu să răspundă la rugăciunea pe care o făcuse? Dacă, după ce îi ceartă pe copiii săi, un tată se roagă, oare rugăciunea aceea le face bine copiilor? Nu, cu excepția faptului că este o rugăciune de mărturisire a păcatului înaintea lui Dumnezeu. — Îndrumarea copilului, 499. Rg 50.1

Îngerii ne vor ajuta, ca răspuns la rugăciune — Când ești pe punctul de a vorbi pătimaș, taci din gură. Nu rosti niciun cuvânt, Roagă-te înainte de a vorbi, iar îngerii vor veni în ajutorul tău și îi vor respinge pe îngerii răi, care vor să te determine să-L dezonorezi pe Dumnezeu, să faci de rușine lucrarea Lui și să îți slăbești propria putere sufletească. — Mărturii pentru comunitate 2:82. Rg 50.2

Îngerii vor veni de partea noastră ca răspuns la rugăciune — Tuturor acelora care vor lucra în armonie cu căile lui Dumnezeu și vor urma planurile Sale, le este garantată paza îngerilor. Noi putem să cerem în rugăciune stăruitoare și smerită ca ajutoarele cerești să vină de partea noastră. Oștirile invizibile ale luminii și puterii vor lucra împreună cu omul smerit și blând. — Selected Messages 1:97. Rg 50.3

Evanghelia va face un progres rapid ca rezultat al rugăciunii — Dumnezeu ar lucra cu putere pentru poporul Său astăzi, dacă acesta s-ar așeza pe deplin sub călăuzirea Sa. Credincioșii au nevoie de locuirea fără încetare a Duhului Sfânt în ei. Dacă în adunările acelora care poartă răspunderi ar fi mai multă rugăciune, mai multă smerire a inimii înaintea lui Dumnezeu, am vedea dovezi mai abundente ale conducerii divine și lucrarea noastră ar face un progres rapid. — Mărturii pentru comunitate 8:238. Rg 50.4

Rugăciunea va aduce puterea de a birui — Noi trebuie să îmbrăcăm întreaga armură a lui Dumnezeu și să fim gata în fiecare clipă pentru lupta cu puterile întunericului. Când ispitele și încercările năvălesc asupra noastră, să mergem la Dumnezeu și să ne rugăm stăruitor. El nu ne va lăsa să plecăm înapoi cu sufletul gol, ci ne va da harul și puterea de a birui și va sfărâma puterea vrăjmașului. — Experiențe și viziuni, 46. Rg 51.1

Binecuvântările vor fi direct proporționale cu credința noastră — Rugați-vă cu credință și asigurați-vă că viața voastră este în armonie cu cererile voastre, ca să puteți primi binecuvântările pentru care vă rugați. Nu îngăduiți să vă scadă credința, pentru că binecuvântările primite sunt proporționale cu credința exercitată. “Facă-vi-se după credința voastră!” “Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi”. (Matei 9, 29; 21:22.) Rugați-vă, credeți și bucurați-vă! Cântați laude lui Dumnezeu, pentru că El a răspuns la rugăciunile voastre, Credeți-L pe cuvânt, “căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința”. (Evrei 10, 23.) Nicio rugăciune sinceră nu este pierdută. Calea este deschisă, iar valul binecuvântării se revarsă. El are proprietăți vindecătoare, oferind o putere de viață regeneratoare, sănătate și mântuire. — Mărturii pentru comunitate 7:274. Rg 51.2