Rugăciunea

4/53

Capitolul 3 — Dumnezeu ascultă rugăciunea

Dumnezeu ascultă rugăciunea celor umili — Tatăl nostru ceresc așteaptă să-și reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu îndestulare din fântâna iubirii nemărginite. Este de mirare că ne rugăm așa de puțin! Cu toate că Dumnezeu este binevoitor și gata să asculte rugăciunea sinceră a celui mai umil dintre copiii Săi, din partea noastră se manifestă o mare reținere și lipsă de interes pentru a-I face cunoscute nevoile noastre. Ce ar putea gândi îngerii cerului despre ființele omenești sărmane, neajutorate și supuse ispitei care, în ciuda faptului că inima iubirii infinite a lui Dumnezeu se pleacă spre ele, gata să le dea mai mult decât cer sau gândesc, totuși se roagă așa de puțin și au atât de puțină credință? Îngerii se închină înaintea lui Dumnezeu cu plăcere și simt plăcere să stea aproape de El. Ei consideră comuniunea cu Dumnezeu cea mai mare bucurie a lor; totuși, fiii acestui pământ, care au așa de multă nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da, par a fi mulțumiți să umble în afara luminii Duhului Său și fără însoțirea prezenței Sale. — Calea către Hristos, 94. Rg 33.1

Dumnezeu îi primește pe aceia care au o inimă umilă, încrezătoare și pocăită și ascultă rugăciunile lor, iar când Dumnezeu ajută, toate obstacolele vor fi învinse. Cât de mulți bărbați cu mari daruri naturale și cunoștințe înalte nu au reușit când au fost puși în poziții de răspundere, în timp ce aceia cu un intelect mai slab, care trăiesc într-un mediu mai puțin favorabil, au avut un succes minunat. Secretul a constat în faptul că cei dintâi s-au încrezut în ei înșiși, iar cei de pe urmă s-au unit cu Acela care este minunat la sfat și puternic în lucrare spre a-și îndeplini voința. — Mărturii pentru comunitate 4:538, 539. Rg 33.2

Dumnezeu ascultă rugăciunile și răspunde — Dumnezeu ascultă rugăciunile. Domnul Hristos a spus: “Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face”. De asemenea, El spune: “Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti”. (Ioan 14, 14; 12, 26.) Dacă trăim în conformitate cu prevederile Cuvântului Său, fiecare făgăduință prețioasă pe care a făcut-o El va fi împlinită pentru noi. Nu merităm harul Său, dar dacă ne consacrăm Lui, El ne primește. El va lucra pentru și prin aceia care Îl urmează. — Divina vindecare, 226, 227. Rg 34.1

Domnul va asculta și va răspunde cu siguranță la rugăciunile slujitorilor Săi, dacă Îl vor căuta pentru sfat și învățătura. — Evanghelizare, 399. Rg 34.2

Dumnezeu ascultă rugăciunile tuturor acelora care Îl caută cu adevărat. El deține puterea de care avem nevoie cu toții, El umple inima cu dragoste, bucurie, pace și sfințire. Mărturii pentru comunitate 9:169. Rg 34.3

Am văzut cu fiecare rugăciune înălțată cu credință, dintr-o inimă deschisă, va fi ascultată de Dumnezeu și va primi răspuns, iar cel care a înălțat cererea, va avea binecuvântarea atunci când va avea cel mai mult nevoie de ea și, cel mai adesea, aceasta va depăși așteptările sale. Nicio rugăciune a sfinților credincioși nu este pierdută când este înălțată în credință, dintr-o inimă sinceră. — Mărturii pentru comunitate 1:121. Rg 34.4

Dumnezeu ascultă fiecare rugăciune — Dumnezeul cel nemărginit, a spus Isus, ne-a dat privilegiul de a ne apropia de El, în Numele Tatălui. Trebuie să înțelegem tot ce implică faptul acesta. Niciun părinte pământesc nu a pledat pe lângă copilul lui greșit, așa de stăruitor cum pledează Acela care v-a creat, pe lângă omul nelegiuit. Nicio preocupare omenească plină de dragoste nu s-a manifestat vreodată față de cel nepocăit și cu invitații așa de duioase. Dumnezeu locuiește în fiecare inimă. El ascultă fiecare cuvânt rostit, aude fiecare rugăciune înălțată, simte întristarea și dezamăgirea fiecărui suflet, prețuiește felul în care este tratat tatăl, mama, sora, prietenul sau semenul. El Se îngrijește de nevoile noastre, iar dragostea, mila și harul Său se revarsă continuu spre a împlini aceste nevoi. — Signs of the Times, 28 octombrie, 1903. Rg 34.5

Dumnezeu ascultă fiecare rugăciune sinceră — Biblia ni-L prezintă pe Dumnezeu în locul Lui înalt și sfânt, nu într-o stare de inactivitate, nu în tăcere și singurătate, ci înconjurat de zece mii de ori câte zece mii și mii de făpturi inteligente și sfinte, toate așteptând să facă voia Lui. Pe căi pe care noi nu le putem pricepe, El este în legătură vie cu fiecare parte a stăpânirii Sale. Totuși, interesul Său și al întregului cer este concentrat tocmai spre această parte a universului, asupra oamenilor pentru mântuirea cărora L-a dat pe unicul Său Fiu. Dumnezeu Se apleacă de pe tronul Său pentru a asculta strigătele celor apăsați. La fiecare rugăciune sinceră, El răspunde: “Iată-Mă!” El îi ridică pe cei întristați și obosiți. În toate durerile noastre, El simte durerea împreună cu noi. În fiecare ispită și în fiecare încercare, îngerul feței Sale este aproape, ca să aducă eliberare. — Hristos, Lumina lumii, 356. Rg 35.1

Până în clipa aceea, ucenicii nu cunoscuseră puterea și posibilitățile nemărginite ale Mântuitorului lor. El le-a spus: “Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu”. (Ioan 16, 24.) El le-a explicat că secretul succesului lor va depinde de cererea puterii și a harului în Numele Său, El urma să fie prezent înaintea Tatălui pentru a-I adresa cereri în numele lor. El va prezenta rugăciunea închinătorului umil ca și cum ar fi dorința Sa pentru sufletul acela. Orice rugăciune sinceră este auzită în cer. Poate că nu este exprimată curgător, dar, dacă este pornită din inimă, rugăciunea se va înălța spre Sanctuarul în care slujește Hristos, iar El o va înfățișa Tatălui fără niciun cuvânt stângaci, bâlbâit, ci înfrumusețată și plăcută prin parfumul propriei desăvârșiri. Rg 35.2

Cărarea sincerității și a cinstei nu este lipsită de piedici, dar, în fiecare greutate, noi trebuie să vedem o chemare la rugăciune. Nu există suflet care să aibă putere, fără să o fi primit de la Dumnezeu, iar izvorul de unde vine ea este deschis și pentru cea mai slabă ființă omenească. “Orice veți cere în Numele Meu”, a zis Isus, “voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face”. Rg 35.3

“În Numele Meu”, i-a îndemnat Hristos pe ucenici să se roage. În Numele lui Hristos vor sta urmașii Lui în fața lui Dumnezeu. Datorită valorii jertfei aduse pentru ei, au și ei valoare în fața Domnului. Pentru că li se atribuie neprihănirea lui Hristos, ei sunt priviți ca având preț. Pentru Numele lui Hristos, Domnul iartă pe aceia care se tem de El. El nu vede în ei ticăloșia păcatului. El recunoaște în ei asemănarea cu Fiul Său, în care aceștia cred. — Hristos, Lumina lumii, 667. Rg 36.1

Nicio rugăciune sinceră nu se pierde — Aduceți la cunoștința Creatorului cererile voastre. Niciunul dintre aceia care au venit la El cu o inimă smerită nu a fost respins vreodată. Nicio rugăciune sinceră nu se pierde. Deși Se află în mijlocul imnurilor corurilor cerești, Dumnezeu aude strigătele celei mai slabe făpturi omenești. Rg 36.2

Noi ne revărsăm dorințele inimii în cămăruța noastră, rostim o rugăciune când mergem pe drum, iar cuvintele noastre ajung la scaunul de domnie al Monarhului universului. Ele pot să nu fie auzite de nicio ureche omenească, dar nu pot să se risipească în tăcere, nici să se piardă printre activitățile continue. Nimic nu poate să stingă dorința sufletului. Ea se ridică deasupra zgomotului străzii, deasupra agitației mulțimii și ajunge până în curțile cerești. Dumnezeu este Acela căruia Îi vorbim, iar rugăciunea noastră este auzită. Toți aceia care vă simțiți a fi cei mai nevrednici nu vă temeți să-I încredințați Lui Dumnezeu cazul vostru. — In Heavenly Places, 82. Rg 36.3

Dumnezeu ascultă mijlocirea lui Isus amestecată cu rugăciunile noastre — Domnul Hristos S-a angajat să fie înlocuitorul și Garantul nostru, iar El nu neglijează pe nimeni. Ascultarea Sa desăvârșită oferă o resursă inepuizabilă de merite. În ceruri, meritele Sale, renunțarea la sine și sacrificiul de sine pe care le-a manifestat El sunt prețuite asemenea miresmei de tămâie care se înălța împreună cu rugăciunile poporului Său. Când rugăciunile sincere și umile se înalță la scaunul de domnie al lui Dumnezeu, Domnul Hristos le amestecă împreună cu meritele vieții Sale de ascultare desăvârșită. Rugăciunile noastre sunt făcute să aibă un parfum plăcut, datorită meritelor Sale. Domnul Hristos S-a angajat să mijlocească pentru noi, iar Tatăl îl ascultă întotdeauna pe Fiul Său. — Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 22. Rg 36.4

Dumnezeu răspunde întotdeauna, chiar dacă noi nu ne dăm seama de lucrul acesta — Dacă venim la Dumnezeu, simțindu-ne dependenți și neajutorați, așa cum într-adevăr suntem, și dacă Îi facem cunoscute nevoile noastre, cu umilința și cu încredere, Cel a cărui cunoștință este fără margini, care vede toată creațiunea Sa și conduce totul prin voința și cuvântul Său, poate să asculte și va asculta strigătele noastre și va face ca lumina să strălucească în inima noastră. Prin rugăciune sinceră, noi suntem aduși în legătură cu inima Celui Atotputernic. Poate că nu vom avea, în momentul acela, dovada clară că fața Mântuitorului nostru este plecată asupra noastră cu o expresie de milă și dragoste, și totuși este așa. Poate că nu simțim atingerea Sa vizibilă, dar mâna Sa este îndreptată spre noi cu iubire, milă și înțelegere. — Calea către Hristos, 97. Rg 37.1

Răspunsurile lui Dumnezeu nu sunt întotdeauna cele pe care le așteptăm noi — Prin urmare, cereți și veți primi. Cereți umilință, înțelepciune, curaj și o creștere în credință. Pentru fiecare rugăciune sinceră, va exista un răspuns, S-ar putea să nu vină exact când ați dori, sau la momentul pe care-l așteptați, dar va veni în forma și la momentul care va împlini cel mai bine nevoile voastre. Rugăciunile pe care le înălțați în singurătate, în oboseală și în încercări, nu vor primi întotdeauna răspuns de la Dumnezeu în conformitate cu așteptările voastre, dar întotdeauna spre binele vostru. — Solii pentru tineret, 250. Rg 37.2

Dumnezeu ascultă rugăciunile făcute pentru convertirea sufletelor — Când aceia care cunosc adevărul manifestă renunțarea la sine ce a fost poruncită în Cuvântul lui Dumnezeu, solia va înainta cu putere. Domnul va asculta rugăciunile voastre pentru convertirea sufletelor. Lumina celor din poporul lui Dumnezeu va străluci, iar cei necredincioși, văzând faptele lor bune, vor slăvi pe Tatăl nostru cel ceresc. — Sfaturi privind administrarea creștină a vieții, 302. Rg 37.3

Credeți că Dumnezeu ascultă rugăciunile voastre — Cei care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu trebuie să acționeze înțelept. Să nu fie mulțumiți, până când fiecare păcat cunoscut nu este mărturisit. Apoi, este privilegiul și datoria lor să creadă că Domnul Isus îi primește. Ei nu trebuie să aștepte ca alții să-i conducă să iasă din întuneric și să câștige în locul lor biruința de care ei doar să se bucure apoi. O astfel de bucurie va dura doar până la încheierea adunării. Dumnezeu trebuie să fie slujit din principiu, nu din sentiment. Dimineața și seara, câștigați biruința pentru voi înșivă, în familia voastră. Nu lăsați ca lucrul zilnic să vă lipsească de aceasta. Luați-vă timp să vă rugați și, in timp ce vă rugați, să credeți că Dumnezeu vă ascultă. Amestecați credința cu rugăciunile voastre. S-ar putea să nu simțiți întotdeauna răspunsul imediat, însă, în acel timp, credința este pusă la încercare. Voi sunteți încercați pentru a se vedea dacă vă veți încrede în Dumnezeu, dacă aveți o credință vie și durabilă. “Credincios este Cel ce v-a chemat și El va face lucrul acesta”. Umblați pe calea cea strâmtă a credinței. Încredeți-vă cu toții în făgăduințele Domnului. Încredeți-vă în Dumnezeu când treceți prin întuneric. Acesta este timpul când trebuie să aveți credință. Totuși, adesea, voi lăsați simțămintele să vă stăpânească. Când nu vă simțiți mângâiați de Duhul lui Dumnezeu și sunteți disperați pentru că nu îl puteți găsi, voi căutați merite în voi înșivă. Voi nu vă încredeți suficient în Isus, scumpul Domn Isus. Voi nu lăsați totul pe seama meritelor Lui, da, totul Cel mai mare bine pe care sunteți în stare să îl faceți nu poate să merite favoarea lui Dumnezeu. Numai prin meritele lui Isus veți fi mântuiți, sângele Lui este singurul care vă va curăți. Totuși voi aveți de făcut niște eforturi. Trebuie să faceți ce puteți în dreptul vostru. Fiți plini de râvnă și pocăiți-vă, apoi credeți. — Mărturii pentru comunitate 1:167. Rg 38.1