Minte Caracter şi Personalitate, vol. 2

49/55

Capitolul 85 — Lucrarea de consiliere

Nevoia de sfătuitori — Oh, [câtă nevoie este] de oameni competenți, înțelepți și raționali, bărbați echilibrați, care să fie niște sfătuitori siguri, cu o înțelegere profundă a naturii umane și care să știe cum să îndrume și să sfătuiască în temere de Dumnezeu. — Letter 45, 1893. (Selected Messages 2:362). 2MCP 763.1

O ureche în stare să asculte cu simpatie — Este nevoie de păstori care, sub îndrumarea Marelui Păstor, să caute oile pierdute și rătăcite. Aceasta înseamnă suferință fizică și sacrificiul confortului personal. Înseamnă atenție duioasă acordată celor greșiți, răbdare și compasiune divină. Înseamnă o ureche în stare să asculte cu simpatie rapoarte dureroase despre greșeală, degradare, disperare și nenorocire. — Gospel Workers, 184 (1915). 2MCP 763.2

Importanța lucrării de consiliere pastorală — Așa cum medicul se ocupă de tratarea bolilor fizice, tot astfel pastorul slujește pentru sufletul bolnav de păcat. Și, pe cât de importantă este viața veșnică în comparație cu viața trecătoare, cu atât mai importantă este lucrarea sa față de aceea a medicului. Pastorul se confruntă cu o varietate nelimitată de temperamente și datoria lui este să-i cunoască bine pe membrii familiilor care ascultă învățăturile, pentru a alege mijloacele de abordare capabile să exercite cea mai bună influență în călăuzirea lor pe o cale dreaptă. — Gospel Workers, 388 (1915). 2MCP 763.3

Acceptați-i pe oameni așa cum sunt — Acceptarea oamenilor așa cum sunt ei, indiferent de poziția sau starea lor, și ajutarea lor pe toate căile posibile — aceasta este lucrarea de slujire a Evangheliei. Este posibil ca pastorii să fie nevoiți să intre în casele celor bolnavi și să spună: “Doresc să te ajut și voi face pentru tine tot ce pot mai bine. Nu sunt medic, ci pastor, și aș dori să-l ajut pe cel bolnav și trudit”. Aproape întotdeauna, cei bolnavi trupește sunt bolnavi și din punct de vedere sufletesc, iar când sufletul este bolnav, trupul se îmbolnăvește. — Manuscript 62, 1900. (Medical Ministry, 238). 2MCP 764.1

A veni în întâmpinarea necazurilor — Lucrătorii Domnului trebuie să aibă în inimă dragostea lui Isus. Fiecare pastor să trăiască într-o relație de împreună simțire cu oamenii. Prin metode bine organizate, să meargă din casă în casă și să ducă fără încetare plăcuta mireasmă cerească a atmosferei iubirii. Veniți în întâmpinarea întristărilor, a dificultăților și necazurilor celorlalți. Bucurați-vă și îngrijorați-vă împreună cu ei, indiferent dacă sunt bogați sau săraci, oameni din înalta societate sau persoane umile. — Letter 50, 1897. (Evangelism, 348, 349). 2MCP 764.2

Un sfat într-o situație de criză — Când sunt încercați și ispitiți, cei lipsiți de experiență au nevoie de îndrumarea unui sfat înțelept; ei trebuie învățați că realizările spirituale pot fi atinse numai cu prețul unui efort statornic și bine orientat. Noilor veniți în credință trebuie să le repetăm deseori că: “Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată”. (Iacov 1, 5.) Aceste cuvinte trebuie prezentate în același spirit în care au fost date de către Maestrul, deoarece sunt mai valoroase ca aurul, argintul sau pietrele prețioase. 2MCP 764.3

Învățați-i pe tinerii ucenici să se prindă de mâna lui Hristos și să-i spună: “Condu-mă și călăuzește-mă Tu”. Ce mângâiere, ce speranță și binecuvântare vor primi sufletele confuze și dezorientate, dacă Îl vor căuta umilite pe Dumnezeu! Condiția este să vină înaintea lui Dumnezeu cu credință, fără șovăială, cerând călăuzire în ziua strâmtorării. Fiecărui căutător sincer îi este adresată această făgăduință: “Vei primi răspunsuri pline de bunăvoință”. “Vei primi.” 2MCP 764.4

Făgăduința că Dumnezeu nu va greși niciodată trebuie repetată cât se poate de des. Este mai bine să crezi în Domnul decât să-ți pui încrederea în cei mari. Fiecare suflet să fie învățat să-și adreseze cererile în rugăciuni înălțate spre tronul harului. Puterea și harul vor veni în mod sigur la cel ce face aceasta, deoarece este făgăduința lui Dumnezeu. Cu toate acestea, există atât de mulți care suferă, lipsiți de putere, pentru că nu cred că Dumnezeu va face exact așa cum a făgăduit. — Manuscript 19, 1894. 2MCP 765.1

Dumnezeu a dat legi — Tatăl este legiuitorul casei; și, asemenea lui Avraam, el trebuie să instaureze Legea lui Dumnezeu ca lege a casei sale. Despre Avraam, Dumnezeu a zis: “Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină Calea Domnului”. (Geneza 18,19.) Nu trebuia să existe nici o neglijență tendențioasă care să permită dezlănțuirea răului; nici un favoritism indulgent, neînțelept și slab; nici o abatere de la convingerea sa cu privire la datorie, în favoarea apelului la sentimente greșit înțelese. Avraam nu avea doar misiunea de a da învățături corecte, ci și de a impune autoritatea legilor neprihănite și drepte. 2MCP 765.2

Dumnezeu a dat legi prin care să fim călăuziți. Copiii nu trebuie lăsați să rătăcească departe de căile sigure, definite de Cuvântul lui Dumnezeu, ajungând pe căile periculoase ce se deschid în fața lor la fiecare pas. Dorințele și înclinațiile greșite ale copiilor trebuie supuse restricțiilor și înfrânte în mod blând, dar ferm și perseverent. — The Ministry of Healing, 390, 391 (1905). 2MCP 765.3

Ascultați sfatul celor cu experiență (cuvinte adresate unui părinte și soț tulburat) — Tu ai fost ca o corabie dusă de valurile acestei lumi, dar adevărul etern se va dovedi ca o ancoră pentru tine. Trebuie să-ți aperi credința. Nu acționa din impuls și nu promova teorii nesigure. Credința trăită în Hristos și supunerea față de Legea lui Dumnezeu vor avea cele mai bune consecințe pentru tine. Fii dispus să primești îndrumarea și sfaturile celor cu experiență. Nu ezita să lupți pentru biruință. Fii loial și onest față de tine însuți, față de copiii tăi și față de Dumnezeu. Fiul tău descurajat are nevoie de răbdare și duioșie. Ca tată, trebuie să-ți amintești că nervii care pot vibra de plăcere pot fi de asemenea zdruncinați de cea mai acută durere. Dumnezeu Își identifică propriile interese cu suferința umană. — Testimonies for the Church 4:368 (1879). 2MCP 765.4

Când sfatul ar fi putut salva un tânăr de la o căsătorie eșuată — După ce a fost prea târziu, ei au recunoscut că au făcut o greșeală și și-au distrus fericirea acestei vieți și mântuirea propriilor lor suflete. Ei n-au admis ca cineva să cunoască despre problemele lor, deși, dacă ar fi acceptat sfaturile, ar fi putut fi scutiți de ani întregi de frustrare și întristare. Dar sfatul este ignorat doar de cei care sunt hotărâți să acționeze după propria lor plăcere. Asemenea persoane sunt conduse de pasiune, dincolo de orice barieră care ar putea fi interpusă de rațiune și judecată. — The Review and Herald, 25 septembrie 1888. (Messages to Young People, 459). 2MCP 766.1

Câteva calificative pentru un consilier — Este foarte important ca acela care este ales să se ocupe de nevoile spirituale ale pacienților și îngrijitorilor să fie un om cu o judecată temeinică și o principialitate statornică și consecventă, un om care exercită influență morală și știe cum să trateze mintea altora. El trebuie să fie înțelept, cultivat și sensibil. La început, o asemenea persoană ar putea să nu fie eficientă în toate privințele; dar, printr-un efort perseverent și prin exercitarea abilităților ei, trebuie să se instruiască și să devină calificată pentru această importantă lucrare. Slujirea în această poziție necesită cea mai mare înțelepciune și sensibilitate și nu poate fi îndeplinită sub nici o formă, dacă persoana nu are o integritate inflexibilă, deoarece va fi nevoită să se confrunte cu toate formele și descrierile posibile ale erorii. — Testimonies for the Church 4:546, 547 (1880). 2MCP 766.2

Sfatul adresat în particular poate deveni o cursă (sfat adresat unui pastor) — Noaptea trecută, atenția mi-a fost atrasă în mod insistent asupra cazului tău și îți vorbeam așa cum vorbește o mamă cu fiul ei. Ți-am spus: “Frate _____, nu ar trebui să consideri că ești dator să discuți anumite subiecte cu tinerele doamne, chiar dacă soția ta este prezentă. Tu le încurajezi să creadă că nu este nici un rău să-i împărtășească pastorului secrete și dificultăți din familie, pe care ar trebui să le prezinte înaintea lui Dumnezeu, deoarece El înțelege inimile, nu poate greși niciodată și judecă cu nepărtinire. Refuzați să ascultați orice rapoarte cu privire la subiecte de natură intimă, indiferent dacă se referă la persoane sau la familii. Dacă persoanele sunt încurajate să apeleze la oameni atunci când se confruntă cu necazuri, acestea vor da naștere la ispite nu numai pentru sufletul care cere ajutor, ci și pentru cel căruia îi sunt împărtășite”. — Letter 7, 1889. 2MCP 766.3

Limite privitoare la consilierea pastorală a femeilor — Femeile s-au simțit atrase de tine și au fost dispuse să-ți relateze problemele lor intime și dezamăgirile din familie. Tu nu ar trebui să le asculți, ci să le spui că nu ești decât un muritor supus greșelii; că Dumnezeu este ajutorul lor. Domnul Isus cunoaște tainele fiecărei inimi și poate să le ofere binecuvântare și mângâiere. Spune-le că tu ai putea judeca greșit și ai fi în stare să încurajezi răul, în loc să-l condamni. Îndrumă-le spre “Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii”. Dacă vei îmbrăca armura și vei trece prin orice încercare ar veni, lucrând personal, acolo unde este necesar, și pentru aceia care închid ușa în fața luminii, din cauza egoismului și lăcomiei lor, probabil că nu îți vei face atât de mulți prieteni, dar vei salva suflete. — Letter 48, 1888. 2MCP 767.1

Avertizări repetate — Nu îngădui ca vreo femeie să aibă motive de a se simți atrasă de tine. Răspunde prompt și cu demnitate și spune-le că nu tu ești confesorul lor. Numai Isus trebuie să cunoască tainele inimii. Tu nu ești decât o ființă umană și nu poți judeca decât dintr-o perspectivă omenească, prin urmare, este posibil ca deciziile și sfaturile tale să fie greșite. — Manuscript 59, 1900. 2MCP 767.2

Fratele meu, nu văd nici un bine în faptul de a organiza întâlniri particulare cu femei tinere. Educația tinerelor cu privire la influență, decență și comportament trebuie să fie făcută de femeile mai în vârstă și cu experiență. Nu permite ca ele să-și relateze istorisirile intime nici unei ființe umane. Nu aceasta este rânduiala lui Dumnezeu, iar tu nu trebuie să încurajezi nici o inițiativă de acest fel. — Letter 9, 1889. 2MCP 768.1

Factori care contribuie la o consiliere eficientă — Când un suflet trece prin perioade de criză și încercați să îl sfătuiți sau să îl mustrați, influența bună a cuvintelor voastre nu va putea fi mai mare decât influența propriului vostru exemplu și a spiritului care vă caracterizează. Înainte de a face binele, voi trebuie să fiți buni. Dacă propriile voastre inimi nu au fost umilite, înnobilate și sensibilizate prin harul lui Hristos, nu puteți exercita nici o influență care să conducă la transformarea altora. Dar, dacă această transformare s-a produs în voi, binecuvântările pe care le veți răspândi asupra altora vor izvorî din propria voastră viață, la fel de natural ca parfumul plăcut al trandafirului sau ca ciorchinii de struguri care cresc în vița-de-vie. — Thoughts from the Mount of Blessing, 127, 128 (1896). 2MCP 768.2

Educația și experiența care l-au pregătit pe Moise pentru a fi un sfătuitor înțelegător — Unii oameni ar fi evitat acea lungă perioadă de trudă și confuzie, considerând-o o pierdere de timp. Dar cel care urma să devină conducătorul poporului său a fost chemat de către Înțelepciunea Infinită, să petreacă patruzeci de ani de muncă umilă, ca păstor la oi. Purtarea de grijă răbdătoare, renunțarea la sine și atenția duioasă față de turma de oi au dezvoltat în caracterul lui Moise acele trăsături care îl pregăteau să devină un păstor al lui Israel plin de milă, înțelegător și îndelung răbdător. Nimic din ceea ce ar fi putut oferi vreo școală sau cultură omenească nu ar fi putut înlocui această experiență în pregătirea lui. — Patriarchs and Prophets, 247, 248 (1890). 2MCP 768.3

Unii sunt incapabili să se ocupe de tratarea minții oamenilor (sfat adresat unui pastor) — Tu ai anumite trăsături de caracter care te fac incapabil să tratezi în mod înțelept mintea altora. Maniera în care lucrezi nu va aduce cele mai bune rezultate. — Letter 205, 1904. 2MCP 768.4

Cea mai frumoasă lucrare în care ar fi putut fi implicați vreodată oamenii este aceea care implică relația cu mintea. Nu toți sunt potriviți pentru corectarea celor greșiți. Ei nu au suficientă înțelepciune pentru a acționa cu corectitudine și în același timp cu iubire și milă. Ei nu sunt predispuși să recunoască necesitatea de a îmbina iubirea și compasiunea duioasă cu mustrările consecvente. Unii sunt întotdeauna severi, fără a fi necesar, și nu înțeleg valoarea îndemnului adresat de apostol: “Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc; de alții iarăși fie-vă milă cu frică”. (Iuda 23.) — Testimonies for the Church 3:269, 270 (1873). 2MCP 769.1

Intelectul uman nu este atotputernic — O concepție clară cu privire la ce este Dumnezeu și cu privire la ce ne cere El să fim ne va oferi o corectă imagine de sine. Cel care studiază în mod corect Cuvântul Sfânt va învăța că intelectul uman nu este atotputernic și că, fără ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate oferi, puterea și înțelepciunea omenească nu sunt altceva decât slăbiciune și ignoranță. — Testimonies for the Church 5:24 (1882). 2MCP 769.2

Manifestarea harului lui Hristos — Dumnezeu ar dori ca oamenii să privească mai puțin la ce este limitat și să depindă mai puțin de oameni. Avem sfătuitori care dovedesc în mod vizibil că nu cunosc harul lui Hristos și nu înțeleg adevărul așa cum este el în Hristos. 2MCP 769.3

Cei care cooperează cu Dumnezeu au păreri umile despre ei înșiși. Ei nu sunt îngâmfați și plini de mulțumire de sine, ci sunt îndelung răbdători, amabili, plini de milă și de roade bune. Ambiția omenească este lipsită de importanță pentru asemenea oameni. Neprihănirea lui Hristos merge înaintea lor și slava Domnului este răsplata lor. — Special Testimonies, Seria A 3:49, 7 mai, 1895. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 215, 216). 2MCP 769.4

Întrebări pentru sfătuitori — Când am încercat să le prezentăm fraților și surorilor noastre reforma sănătății și le-am vorbit despre importanța faptului de a mânca, a bea și a face toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu, mulți dintre ei spuneau prin faptele lor: “Nu este treaba nimănui dacă eu mănânc aceasta sau aceea. Indiferent de ce facem, vom suporta noi înșine consecințele”. 2MCP 769.5

Dragi prieteni, comiteți o greșeală majoră. Nu numai voi înșivă suferiți datorită unui stil de viață greșit. Societatea din care faceți parte suportă consecințele greșelilor voastre într-o mare măsură, alături de voi înșivă. Dacă voi suferiți datorită necumpătării în mâncare și băutură, noi toți cei care ne aflăm în preajma voastră sau vă suntem asociați suntem de asemenea afectați de infirmitățile și bolile voastre. Noi suntem nevoiți să plătim un preț al viețuirii voastre greșite. 2MCP 770.1

Dacă aceasta conduce la scăderea puterilor minții sau ale trupului vostru, noi o observăm când suntem în societatea voastră și suntem afectați de ea. Dacă, în loc de a avea un spirit voios, sunteți întristați, răspândiți o atmosferă întunecată asupra tuturor celor ce se află în preajmă. Dacă suntem triști și deprimați și trecem prin necazuri, iar voi sunteți sănătoși, puteți avea o minte limpede și puteți să ne arătați căile de rezolvare și să ne adresați cuvinte de mângâiere. Dar dacă mintea voastră este atât de întunecată datorită modului de viață greșit, încât nu ne puteți oferi un sfat corect, nu suferim noi o pierdere? Nu suntem noi afectați în mod serios de influența voastră? 2MCP 770.2

Este posibil să avem o încredere destul de mare în modul nostru de a judeca lucrurile, și cu toate acestea, să dorim să primim sfaturi; deoarece “în mulțimea sfătuitorilor este siguranță”. Noi dorim ca acțiunile noastre să fie considerate acceptabile de către cei pe care îi iubim și suntem dispuși să căutăm sfatul lor, dorind ca ei să fie capabili de a-l oferi cu o gândire lucidă. Dar ce atenție am putea acorda judecății voastre, dacă celulele sistemului vostru nervos au fost solicitate până la epuizare și dacă puterea minții voastre a fost consumată datorită unei hrane necorespunzătoare care se află în stomac sau chiar datorită unei hrane sănătoase, dar în cantități enorme? Ce atenție putem acorda judecății unor asemenea persoane? Ele gândesc prin păienjenișul unei mase de mâncare nedigerată. Prin urmare, stilul vostru de viață ne afectează. Este imposibil să urmezi o cale greșită, fără să-i faci pe alții să sufere. — Testimonies for the Church 2:356, 357 (1870). 2MCP 770.3

Atenție în abordare — Dacă ar intra în lucrarea pastorală, cei neglijenți și brutali în abordarea oamenilor ar manifesta aceleași deficiențe de comportament, aceeași lipsă de tact și abilitate și în abordarea minții oamenilor. — Testimonies for the Church 5:399 (1885). 2MCP 770.4

Cum să rostești cuvinte clare — Am fost autorizată să spun câteva cuvinte clare pentru cei care au ajuns dezorientați. Nu am îndrăznit să fac altfel decât să le spun adevărul, deoarece am primit o solie pentru ei. — Letter 271, 1903. 2MCP 771.1

Învățați modul lui Hristos de a lucra cu mintea oamenilor — Învățați să abordați mintea oamenilor așa cum a făcut-o Domnul Hristos. Uneori este necesar să fie rostite cuvinte tăioase, dar, înainte de a pronunța adevărul pătrunzător ca o sabie, asigurați-vă că Sfântul Duh al lui Dumnezeu locuiește în inima voastră; și apoi lăsați-l să-și îndeplinească lucrarea. Dar nu voi sunteți cei care trebuie să fie tăioși. — General Conference Daily Bulletin, 13 aprilie, 1891. (Selected Messages 2:371). 2MCP 771.2

Cei bolnavi au probleme emoționale — Adesea, simpatia și tactul se vor dovedi pentru bolnavi mai benefice decât cele mai competente tratamente acordate într-o manieră rece și indiferentă. Când medicul se apropie de patul de suferință cu un comportament dezinteresat și neglijent și îl tratează pe pacient într-o manieră indiferentă, dându-i impresia, prin cuvinte și gesturi, că nu reprezintă un caz care să necesite prea multă atenție, el îl lasă pe pacient să tragă propriile concluzii și îi oferă motive de îngrijorare întemeiate. Adesea, îndoiala și descurajarea determinate de indiferența medicului vor anihila efectul pozitiv al remediilor pe care le prescrie. — The Ministry of Healing, 244 (1905). 2MCP 771.3

Nu reproșuri, ci o mână binevoitoare — Dacă vedeți pe cineva ale cărui cuvinte sau atitudini dovedesc că este despărțit de Dumnezeu, nu-l acuzați. Nu este lucrarea voastră aceea de a-l condamna, ci apropiați-vă de el pentru a-l ajuta. Parabola oii rătăcite trebuie să devină un moto în fiecare cămin. Păstorul divin le lasă pe cele nouăzeci și nouă de oi și pleacă afară, în pustie, pentru a o căuta pe cea pierdută. 2MCP 771.4

Printre stânci sunt spini și mărăcini, locuri alunecoase și fisuri periculoase, iar Păstorul știe că, dacă oaia se află într-unul dintre aceste locuri, trebuie să fie scoasă de o mână prietenoasă. Când descoperă oaia pierdută, El nu o asaltează cu reproșuri. El nu face altceva decât să se bucure că a găsit-o în viață. Când aude strigătele de departe, Păstorul înfruntă orice obstacol, ca să poată salva oaia pierdută. Cu mâini puternice, dar blânde, El îndepărtează mărăcinii sau o scoate din noroi; și, cu duioșie, o așează pe umerii Lui și o aduce înapoi în turmă. Răscumpărătorul curat și fără păcat îl poartă pe umeri pe cel păcătos și murdar. — Manuscript 17, 1895. 2MCP 771.5

Sfătuirea înțeleaptă — Oferită în mod înțelept, simpatia este bună, dar trebuie manifestată judicios, cunoscând motivele pentru care persoana merită simpatie. Ce trebuie spus despre acceptarea sfatului și al îndrumărilor? Proverbe 25,9-12: “Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine.... Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră, pentru o ureche ascultătoare”. 2MCP 772.1

Dacă ne asociem pentru a ne ajuta unul pe altul pe calea spre cer, dacă vorbim despre lucrurile divine și despre lucrurile cerești, atunci vor exista subiecte despre care merită să discutăm; dar dacă discuția se concentrează asupra eului și asupra lucrurilor pământești și lipsite de importanță, tăcerea este de aur. Urechea ascultătoare va accepta mustrarea cu umilință, răbdare și dispoziție de a se lăsa învățată. Atunci, conversația noastră se va dovedi benefică și va îndeplini lucrarea încredințată de Dumnezeu. Dacă cerințele prevăzute de instrucțiunea divină sunt îndeplinite de ambele părți, cel care mustră cu înțelepciune își face datoria, iar urechea binevoitoare ascultă cu folos și este binecuvântată. — Letter 52, 1893. (Sons and Daughters of God, 166). 2MCP 772.2

Fii calm și amabil, indiferent de situație — Lucruri care au darul de a tulbura, de a încurca și de a pune răbdarea la încercare vor apărea în permanență.... Ei trebuie să fie pregătiți pentru acestea și să nu se enerveze sau să-și piardă echilibrul. Ci trebuie să fie calmi și amabili, indiferent de situația care ar putea să apară.... Să fie conștienți fără încetare că se ocupă de bărbați și femei a căror minte este bolnavă, care înțeleg deseori lucrurile într-o lumină deformată, și cu toate acestea, sunt siguri că le înțeleg perfect. — Testimonies for the Church 3:182 (1872). 2MCP 772.3

Nu așteptați prea mult — Pastorii trebuie să fie atenți, pentru a nu aștepta prea mult de la persoane care încă rătăcesc orbite în întunericul erorii.... Ei trebuie să fie răbdători și înțelepți în abordarea oamenilor, amintindu-și cât de complexe sunt circumstanțele care au contribuit la dezvoltarea unor particularități atât de diferite ale oamenilor. — Testimonies for the Church 4:262 (1876). 2MCP 773.1

Atmosfera păcii — Cea dintâi lucrare, frații mei, este aceea de a vă însuși binecuvântarea lui Dumnezeu în propriile voastre inimi. Apoi, aduceți această binecuvântare în casele voastre, renunțați la spiritul de critică, învingeți tendința de a căuta greșelile și lăsați să predomine spiritul voioșiei, al mulțumirii și bunătății. Atmosfera din casele voastre vă va însoți la serviciu, iar pacea cerului vă va învălui sufletele. Oriunde domnește iubirea lui Isus, există o milă duioasă și sensibilitate față de nevoile altora. Cea mai prețioasă lucrare în care vă puteți angaja, frații mei, este cultivarea unui caracter creștinesc. — Testimonies for the Church 5:558, 559 (1889). 2MCP 773.2

Conduceți la fântânile de apă vie — Cel care caută să-și astâmpere setea din fântânile acestei lumi va bea numai pentru a înseta din nou. Pretutindeni există oameni însetați. Ei tânjesc după ceva care să împlinească nevoia sufletului lor. Unul Singur poate împlini această nevoie. Marea nevoie a lumii, “Dorința tuturor popoarelor”, este Domnul Hristos. Harul divin, pe care îl poate dărui numai El, este asemenea unei ape vii, care purifică, împrospătează și înviorează sufletul. — The Desire of Ages, 187 (1898). 2MCP 773.3

Înțelegerea punctului de vedere al lumii — O rațiune iluminată ne obligă să recunoaștem că lucrurile cerești sunt mai presus de lucrurile pământești; cu toate acestea, inima degradată a omului îl determină să acorde prioritate lucrurilor pământești. Părerile marilor oameni, teoriile științei, pe nedrept numite astfel, sunt legate de adevărurile Scrierii Sfinte. — The Review and Herald, 24 noiembrie, 1891. 2MCP 773.4

Marele Sfătuitor — Veniți la Dumnezeu cu toate nevoile voastre. Nu mergeți la alții cu încercările și ispitele voastre; numai Dumnezeu vă poate ajuta. Dacă îndepliniți condițiile făgăduințelor lui Dumnezeu, acele făgăduințe se vor împlini pentru voi. Dacă mintea voastră este îndreptată spre Dumnezeu, când vor veni încercări și ispite, nu veți cădea din extaz în valea descurajării. Nu veți vorbi despre confuzie și îndoială. Și nu veți spune: “Nu știu ce să cred despre aceasta sau despre aceea. Nu mă simt fericit. Nu sunt sigur că avem adevărul”. Tu nu vei proceda astfel, deoarece sufletul tău va avea o ancoră fermă și sigură. 2MCP 774.1

Când vorbim despre confuzie și descurajare, Satana ascultă cu o bucurie diabolică, deoarece lui îi face plăcere să știe că a reușit să ne înrobească. Satana nu ne poate cunoaște gândurile , dar ne poate observa acțiunile, ne poate auzi cuvintele; și din îndelunga lui cunoaștere a naturii umane, el poate adapta ispitele astfel, încât să profite de punctele slabe de caracter. Cât de adesea îi permitem să cunoască secretul victoriei asupra noastră! Oh, dacă am reuși să ne controlăm cuvintele și faptele! Cât de puternici am deveni, dacă vorbirea noastră ar fi de un asemenea caracter, încât să nu ne fie rușine să ne confruntăm cu raportul ei în ziua judecății. Cât de diferite vor părea cuvintele noastre în ziua lui Dumnezeu, față de ceea ce par atunci când le rostim! — The Review and Herald, 19 mai, 1891. 2MCP 774.2

În mijlocul vostru se află Marele Sfătuitor al tuturor veacurilor și vă invită să vă puneți încrederea în El. Să plecăm de la El pentru ființe umane nesigure, care depind de Dumnezeu tot atât de mult ca și noi înșine? Am căzut noi atât de mult sub nivelul privilegiilor noastre? Nu am fost vinovați de faptul că am așteptat atât de puțin și nu am cerut de la Dumnezeu ceea ce El dorește să ne ofere? — The Review and Herald, 9 iunie, 1910. 2MCP 774.3