Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter şi divorţ

2/47

Secțiunea 1 — Căsătoria

Capitolul 1 — Lucruri importante și principii

Planul de la început al lui Dumnezeu — Dumnezeu a oficiat cea dintâi căsătorie. Astfel, această instituție își are originea în Creatorul Universului. “Căsătoria este demnă de cinstire”; ea constituie unul dintre primele daruri pe care le-a făcut Dumnezeu omului și este una dintre cele două instituții pe care, după cădere, Adam le-a luat cu el dincolo de porțile Paradisului. Când principiile divine sunt recunoscute și li se dă ascultare în această privință, căsătoria este o binecuvântare; ea apără curăția și fericirea neamului omenesc, răspunde nevoilor sociale ale omului și înalță natura lui din punct de vedere fizic, intelectual și moral. — (Patriarchs and Prophets, 46.) MCS 13.1

Aprobată astăzi de Dumnezeu — [În 1885, Ellen White a declarat: “În acest veac al lumii, deoarece scenele istoriei acestui pământ se vor încheia în curând și suntem pe punctul de a intra în acel timp de încercare, cum nu a mai fost niciodată pe pământ, cu cât se vor încheia mai puține căsătorii, cu atât va fi mai bine, pentru toți, atât bărbați, cât și femei.” — (Testimonies for the Church 5:366.) Evident, ea credea că sfârșitul lumii este iminent. Însă revenirea lui Hristos a întârziat. în 1901, Ellen White a scris: “S-ar putea să mai rămânem în această lume încă mulți ani datorită neascultării”. Ea a continuat să dea sfaturi cu privire la relațiile din cadrul căsătoriei pe tot parcursul vieții sale.] Nu este nimic păcătos în a mânca și a bea sau în a te căsători. Căsătoria era legitimă pe vremea lui Noe, așa cum ea este legitimă și astăzi, atât timp cât ceea ce este legitim este tratat corespunzător și nu este dus la excese păcătoase. — (The Adventist Home, 121.) MCS 13.2

Cu privire la căsătorie, eu vă spun: Citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar în acest timp, în ultimele zile ale istoriei acestui pământ, se încheie căsătorii între adventiștii de ziua a șaptea.... MCS 14.1

Noi, ca popor, nu am interzis niciodată căsătoria, cu excepția acelor situații când existau motive evidente că ea, căsătoria, ar fi însemnat nenorocire pentru ambele părți. — (Scrisoarea 60, 1900.) MCS 14.2

O pregătire pentru ceruri — Fie ca ei să-și aducă aminte că familia, căminul nostru de pe pământ este un simbol și o pregătire pentru căminul din ceruri. — (The Ministry of Healing, 363.) MCS 14.3

Dumnezeu dorește ca familia, căminul să fie locul cel mai fericit de pe pământ, însuși simbolul căminului din ceruri. Purtând responsabilitățile căsătoriei în cămin, legându-și interesele cu Domnul Isus Hristos, bizuindu-se pe brațul și asigurarea Sa, soțul și soția împărtășesc în această unire o fericire pe care îngerii lui Dumnezeu o omagiază. — (The Adventist Home, 102.) MCS 14.4

O unire pe toată viața — Căsătoria, o unire pe toată viața, constituie un simbol al unirii dintre Hristos și biserica Sa. — (Testimonies for the Church 7:46.) MCS 14.5

În mintea celor tineri, căsătoria este îmbrăcată în romantism și este dificil a o detașa de această trăsătură cu care o acoperă închipuirea și să impresionezi mintea cu acel simț al responsabilității care este implicat în legământul căsătoriei. Acest legământ leagă destinele a doi indivizi pe care nimic în afară de moarte, nu ar trebui să-i despartă. MCS 14.6

Legământului căsătoriei trebuie să i se acorde toată atenția deoarece căsătoria este un pas făcut pentru o viață întreagă. Atât bărbatul, cât și femeia, trebuie să chibzuiască cu seriozitate dacă se pot alipi unul de celălalt și pot trece toate vicisitudinile vieții, atât timp cât vor trăi. — (The Adventist Home, 340.) MCS 14.7

Dintr-un înalt punct de vedere — Cei care susțin că sunt creștini, nu ar trebui să intre niciodată în relația de căsătorie până când această chestiune nu a fost analizată dintr-un înalt punct de vedere, cu grijă și rugăciune, pentru a vedea dacă Dumnezeu poate fi onorat prin acea unire. Ei trebuie să cumpănească bine urmările fiecărui privilegiu care derivă din relația de căsătorie și principiul sfințit trebuie să stea la baza oricărei acțiuni. — (The Review and Herald, 19 septembrie, 1899.) MCS 15.1

Cercetați-vă cu atenție pentru a vedea dacă viața voastră de căsătorie va putea fi fericită sau lipsită de armonie și o nenorocire. Puneți-vă întrebarea: Această unire mă va călăuzi spre ceruri? Va contribui ea la creșterea dragostei mele față de Dumnezeu? Va lărgi ea sfera mea de utilitate în această viață? Dacă aceste reflecții nu prezintă inconveniente, atunci, în temere de Domnul, mergi înainte. — (Fundamentals of Christian Education, 104, 105.) MCS 15.2

Totul în Numele Domnului Isus Hristos — Cine este pe punctul de a se căsători trebuie să gândească în mod cinstit de ce dorește el să facă acest pas. Dorește el ca cea care îi va fi soție să fie ajutorul său, tovarășul său și egală cu el sau intenția lui față de ea este de așa natură încât o va împiedica să aducă slavă lui Dumnezeu? Va da el frâu liber pasiunilor sale pentru a vedea cât de multe griji și poveri poate îndura soția sa în viața sau va cerceta el însemnătatea cuvintelor: “Tot ce faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți în Numele Domnului Isus?” (Coloseni 3, 17.) — (Manuscript 152, 1899.) MCS 15.3

Nevoia unei pregătiri temeinice — Înainte de a-și asuma răspunderile pe care le implică relația de căsătorie, tinerii și tinerele trebuie să dobândească experiența în viața practică pentru a fi pregătiți pentru îndatoririle și poverile acesteia. Căsătoriile la o vârstă timpurie nu sunt de încurajat. Într-o relație atât de importantă precum este căsătoria și cu implicații atât de pline de consecințe, nu trebuie să se intre în pripă, fără o pregătire suficientă și înainte ca puterile mintale și fizice să fie bine dezvoltate. — (The Ministry of Healing, 358.) MCS 15.4

Draga mea Emma,

[Scrisă la 27 iunie 1869, către Emma McDearmon, care avea 21 de ani când s-a căsătorit cu Edson, fiul lui Ellen White, la cea de-a 21-a aniversare a sa de pe 28 iulie 1870. Emma s-a născut la 16 noiembrie 1848. Celălalt fiu al lui Ellen White, William C. White, avea 21 de ani când s-a căsătorit cu Mary Kelsey, care avea aproape 19 ani.] Nu există o altă persoană care să fie atât de dragă inimii mele cum ești tu. Totuși eu te sfătuiesc ... să ... acționezi cu precauție și să cântărești fiecare pas. Pasul pe care îl faci are efecte de durată. De aceea, nu acționa în grabă. Nu te lăsa cu totul absorbită de această singură chestiune, căsătoria. — (Scrisoarea 7, 1869.) MCS 16.1

Consultați-vă cu Dumnezeu — Cuvintele Domnului Hristos trebuie avute întotdeauna în minte. “Cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și în zilele Fiului omului.” Ei se însurau și se măritau până când în ziua când Noe a intrat în corabie și a venit potopul și i-a nimicit pe toți. Vedem aceeași orbire și nebunie în ce privește căsătoria. Tinerii și chiar bărbații și femeile care ar trebui să fie înțelepți și să aibă discernământ, acționează în această privință ca și când ar fi vrăjiți. Parcă sunt luați în stăpânire de puterile satanice. Curtenia și căsătoria constituie unica preocupare și cea mai importantă. Se înfăptuiesc cele mai necugetate căsătorii, Dumnezeu nu este consultat. Sentimentele omenești, dorințele și pasiunile doboară totul în fața lor până când zarurile sunt aruncate. O nenorocire de nedescris este urmarea acestei stări de lucruri și Dumnezeu este dezonorat. Patul căsătoriei nu este sfințit. Nu ar trebui oare să se facă schimbări decisive în această chestiune atât de importantă? — (Scrisoarea 6a, 1890.) MCS 16.2

Numai cu credincioși — Soția lui Lot era o femeie egoistă necredincioasă și influența exercitată de ea l-a făcut pe soțul ei să se despartă de Avraam. Însă Lot n-ar fi trebuit să rămână în Sodoma pentru ea, lipsit de sfatul patriarhului înțelept și temător de Dumnezeu. Influența soției sale și tovărășiile din acea cetate nelegiuită l-ar fi dus la apostazie față de Dumnezeu dacă nu ar fi avut acele sfaturi pe care i le dăduse încă de timpuriu Avraam. Căsătoria lui Lot și alegerea de către el a Sodomei ca loc unde să locuiască au constituit cele dintâi verigi într-un lanț de evenimente păcătoase pentru lume timp de multe generații. MCS 17.1

Nici un om care se teme de Dumnezeu nu se poate lega de un altul care nu se teme de El fără a se pune în pericol. “Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți”? (Amos 3, 3.) Fericirea și prosperitatea relației de căsătorie depinde de unirea celor două părți, însă între credincios și necredincios există o diferență radicală de gusturi, înclinații și scopuri. Ei slujesc la doi stăpâni, între care nu poate exista concordanță. Oricât de curate și corecte ar fi principiile cuiva, influența unui tovarăș necredincios va avea tendința de a-l îndepărta de Dumnezeu.... Căsătoria creștinilor cu necredincioșii este interzisă în Biblie. Sfatul Domnului este: “Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși”. (2 Corinteni 6, 14.17.18.) — (Patriarchs and Prophets, 174, 175.) MCS 17.2

Să nu se înfăptuiască legături nesfinte între copiii lui Dumnezeu și cei care iubesc lumea. Să nu se lege căsătorii între credincioși și necredincioși. Fie ca poporul lui Dumnezeu să ia o poziție fermă de partea adevărului și a neprihănirii. — (The Review and Herald, 31 iulie, 1894.) MCS 17.3

O deosebită atenție trebuie să o acorde tinerii creștini atunci când își fac prieteni și când își aleg tovarășii. Luați seama ca nu cumva ceea ce acum considerați că este aur curat să se dovedească a fi metal inferior. Întovărășiile cu cei din lume tind să așeze obstacole în calea slujirii lui Dumnezeu de către voi și multe suflete sunt ruinate datorită unor uniri nefericite, fie prin afaceri, fie prin căsătorie, cu aceia care nu pot fi niciodată nobili. Poporul lui Dumnezeu nu ar trebui să se aventureze niciodată să calce pe pământul fermecat. Căsătoria între credincioși și necredincioși este interzisă de către Dumnezeu. Însă prea adesea inima neconvertită urmează propriile ei dorințe și se întemeiază căsătorii nesfințite de Dumnezeu. Datorită acestui lucru mulți bărbați și multe femei sunt fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Aspirațiile lor nobile au murit; printr-un lanț de împrejurări ei sunt ținuți în cursa lui Satana. — (Fundamentals of Christian Education, 500.) MCS 17.4

Cerințele lui Dumnezeu pe primul loc — Deși tovarășul pe care ți l-ai ales a fost în toate celelalte privințe vrednic, (însă el nu este vrednic) totuși el nu a acceptat adevărul pentru acest timp; el este un necredincios și cerul îți interzice să te unești cu el. Tu nu poți să nu iei seama la sfatul divin fără a-ți pune în primejdie sufletul.... A te lega de un necredincios înseamnă a te așeza pe terenul lui Satana. Tu întristezi pe Duhul lui Dumnezeu și te lipsești de protecția Sa. Îți poți permite tu să îți asumi astfel de riscuri teribile împotriva ta însăți, în lupta pentru viața veșnică? MCS 18.1

S-ar putea ca tu să spui: “Dar am promis, mi-a dat cuvântul, să mi-l retrag acum?” Eu răspund: Dacă ai făcut o promisiune contrară Scripturilor, retrage-o cu orice chip cât de repede cu putință, și în umilință înaintea lui Dumnezeu, pocăiește-te de nesăbuința care te-a condus să faci un angajament atât de imprudent. Mai bine să retragi această promisiune, în temere de Dumnezeu, decât să o păstrezi și să dezonorezi astfel pe Creatorul tău. — (Testimonies for the Church 5:364, 365.) MCS 18.2

În Cuvântul Său, Domnul a instruit în mod clar pe poporul Său de a nu se uni cu cei care nu Îl iubesc și nu se tem de El. Astfel de întovărășiri rareori se vor bucura de dragostea și respectul care pe drept ar fi partea lor. Astfel de persoane vor căuta continuu să câștige de la soția sau soțul temător de Dumnezeu anumite favoruri care vor însemna desconsiderarea cerințelor divine. Pentru un bărbat credincios și pentru biserica din care el face parte, o soție sau o prietenă lumească este ca un spion în tabără, care va căuta orice ocazie de a trăda pe slujitorul lui Hristos și îl va expune atacurilor lui Satana. MCS 18.3

Satana caută în mod continuu să-și consolideze puterea asupra poporului lui Dumnezeu determinându-i să intre în alianțe cu oștirile întunericului. — (The Signs of the Time, 6 octombrie, 1881.) MCS 19.1