Faptele Apostolilor

1/59

AA — Faptele Apostolilor

Prefață

A cincea carte a Noului Testament a fost cunoscută dintotdeauna sub numele de Faptele Apostolilor; dar titlul acesta nu se găsește în paginile cărții. Unul dintre primele manuscrise, Codex Sinaiticus, dă ca titlu al acestei cărți a Noului Testament numai Faptele, fără să amintească ceva de apostoli. Există un motiv pentru acest lucru. Se intenționa ca Faptele să fie ceva mai mult decât o scurtă istorie a lucrării de slujire a celor doisprezece apostoli, cu mult mai mult decât prezentarea principalelor evenimente din viața și activitatea celor patru apostoli: Petru, Iacov, Ioan și Pavel. FA 7.1

Cartea Faptelor a fost scrisă de “preaiubitul doctor” Luca, un convertit dintre Neamuri, pentru întreaga biserică, atât pentru Iudei, cât și pentru Neamuri. Deși acoperă o perioadă puțin mai mare de trei decenii, ea este plină de importante lecții și învățături pentru biserica din toate veacurile. În Cartea Faptelor, Dumnezeu arată în mod clar că și astăzi creștinii trebuie să trăiască experiența aceluiași Duh Sfânt care, în Ziua Cincizecimii, a venit cu putere asupra ucenicilor și a făcut ca solia Evangheliei să se răspândească, ca focul în arie, în lumea cunoscută pe atunci. Faptele Duhului Sfânt — prin Petru și Pavel, Ioan și Iacov, cum și prin ceilalți apostoli — pot și trebuie să se repete în viața și activitatea copiilor slujitorilor lui Dumnezeu, de astăzi. FA 7.2

Modelul abrupt în care se încheie cartea Faptelor nu este incidental; el sugerează în mod deliberat faptul că această extraordinară relatare este neterminată și, de asemenea, că faptele lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, trebuie să continue în toată dispensațiunea creștină, fiecare generație adăugând un capitol plin de frumusețe și putere la cele precedente. Faptele prezentate în această valoroasă carte sunt, în cel mai real sens al Cuvântului, faptele Duhului Sfânt, pentru că, în vremea apostolilor, Duhul Sfânt a fost acela care era prezent ca sfătuitor și ajutor al conducătorilor creștini. În Ziua Cincizecimii, ucenicii care se rugau au fost umpluți de Duhul Sfânt și au predicat Evanghelia cu putere. Cei șapte bărbați aleși ca diaconi au fost “plini de Duhul Sfânt și înțelepciune”. (Faptele Apostolilor 6, 3.) Duhul Sfânt a fost acela care a consacrat pe Saul pentru lucrare (Faptele Apostolilor 9, 17), care a pus deoparte pe Barnaba și Saul, pentru lucrarea misionară (Faptele Apostolilor 13, 2-4), care a fost prezent în adunarea Bisericii din Ierusalim (Faptele Apostolilor 15, 28), cum și în călătoriile misionare ale lui Pavel. (Faptele Apostolilor 16, 6.7.) Când biserica a suferit persecuții din partea romanilor și a iudeilor, Duhul Sfânt a fost acela care a susținut pe credincioși și i-a păstrat, ocrotindu-i de erezii. FA 7.3

Faptele Apostolilor este una dintre ultimele cărți scrise de Ellen G. White. Ea a fost publicată cu câțiva ani mai înainte de moartea sa. Este una dintre cele mai deosebite lucrări ieșite de sub pana ei. Cititorul interesat va găsi în ea lumină și inspirație pentru o clasă și puternică viețuire și mărturie creștină. Solia cărții este actuală, așa cum a fost totdeauna, și acest lucru se reflectă în efortul autoarei de a arăta că secolul douăzeci va trebui să fie martor al unei revărsări a puterii Duhului Sfânt cu mult mai mare decât aceea din ziua Cincizecimii. Lucrarea de vestire a Evangheliei nu trebuie să se încheie cu o mai mică manifestare a puterii Duhului Sfânt decât au marcat începuturile ei. FA 8.1

Cu acest volum se încheie publicarea în limba română a ciclului “Conflictul Veacurilor”, alcătuit din cărțile: Hristos, Lumina lumii, Tragedia Veacurilor (Marea Luptă), Patriarhi și Profeți, Profeți și Regi și, acum, Faptele Apostolilor. FA 8.2

O comoară inepuizabilă de adevăr dumnezeiesc, prin care cititorul poate cunoaște și retrăi evenimentele deosebit de strălucite din prima biserică creștină și, în același timp, poate fi ocrotit de subtilele înșelăciuni ale vrăjmașului sufletelor, fiind astfel inspirat și întărit ca, prin viața și activitatea sa, să completeze, în această generație, raportul ceresc al Faptelor Apostolilor, al glorioaselor experiențe în slujba lui Dumnezeu și a Evangheliei Sale. FA 8.3

Editorii.

București

1994