Romanian Version

1157/1185

1Ioan 2

1 Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Grecește: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.

2 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.

3 Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui.

4 Cine zice: “Îl cunosc”, și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el.

5 Dar cine păzește Cuvîntul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvîrșită; prin aceasta știm că sîntem în El.

6 Cine zice că rămîne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.

7 Prea iubiților nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați avut -o dela început. Porunca aceasta veche este Cuvîntul, pe care l-ați auzit.

8 Totuș vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atît cu privire la El, cît și cu privire la voi; căci întunerecul se împrăștie, și lumina adevărată și răsare chiar.

9 Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întunerec pînă acum.

10 Cine iubește pe fratele său, rămîne în lumină, și în el nu este niciun prilej de poticnire.

11 Dar cine urăște pe fratele său, este în întunerec, umblă în întunerec, și nu știe încotro merge, pentrucă întunerecul i -a orbit ochii.

12 Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sînt iertate pentru Numele Lui.

13 Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este dela început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V'am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl.

14 V'am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este dela început. V'am scris, tinerilor, fiindcă sînteți tari, și Cuvîntul lui Dumnezeu rămîne în voi, și ați biruit pe cel rău.

15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.

16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pămîntești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este dela Tatăl, ci din lume.

17 Și lumea și pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămîne în veac.

18 Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s'au ridicat mulți anticriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă.

19 Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sînt dintre ai noștri.

20 Dar voi ați primit ungerea din partea Celui sfînt, și știți orice lucru.

21 V'am scris nu că n'ați cunoaște adevărul, ci pentrucă îl cunoașteți, și știți că nicio minciună nu vine din adevăr.

22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul.

23 Oricine tăgăduiește pe Fiul, n'are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl.

24 Ce ați auzit dela început, aceea să rămînă în voi. Dacă rămîne în voi ce ați auzit dela început, și voi veți rămînea în Fiul și în Tatăl.

25 Și făgăduința, pe care ne -a făcut -o El, este aceasta: viața vecinică.

26 V'am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească.

27 Cît despre voi, ungerea, pe care ați primit -o dela El, rămîne în voi, și n'aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămîneți în El, după cum v'a învățat ea.

28 Și acum, copilașilor, rămîneți în El, pentruca atunci cînd Se va arăta El, să avem îndrăsneală, și, la venirea Lui, să nu rămînem de rușine și depărtați de El.

29 Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El.