Solii alese 2

93/346

DOUĂ CURĂȚIRI ALE TEMPLULUI — DOUĂ CHEMĂRI DE A IEȘI DIN BABILON

În timp ce țineți cu statornicie steagul adevărului, propovăduind Legea lui Dumnezeu, fiecare suflet să-și aducă aminte un lucru: credința lui Isus este pusă în legătură cu poruncile lui Dumnezeu. Îngerul al treilea este reprezentat ca zburând prin mijlocul cerului și strigând cu glas tare: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” (Apocalipsa 14,12). Solia primului, a celui de-al doilea și a celui de-al treilea înger sunt legate între ele. Dovezile adevărului durabil și veșnic din aceste solii mărețe, care înseamnă atât de mult pentru noi și care au stârnit o împotrivire atât de puternică din partea lumii religioase, nu pot fi stinse. Satana caută fără încetare să aștearnă umbra lui diabolică peste soliile acestea, așa încât copiii lui Dumnezeu care alcătuiesc poporul rămășiței să nu înțeleagă cu claritate importanța lor, timpul lor și locul lor, dar ele sunt vii și trebuie să-și exercite puterea asupra experienței noastre religioase până la sfârșitul timpului. SA2 65.2

Influența acestor solii s-a adâncit și s-a lărgit, punând în mișcare, în mii de inimi, dorința de a acționa, aducând la existență instituții de învățământ, case de editură, instituții medicale, iar toate acestea sunt mijloacele lui Dumnezeu de a conlucra în lucrarea cea mare reprezentată de primul, al doilea și al treilea înger [118] care zboară prin mijlocul cerului pentru a-i avertiza pe locuitorii lumii că Hristos vine din nou cu putere și cu mare slavă. SA2 65.3

Profetul spune: „După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: «A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte»” (Apocalipsa 18,1-2). Aceasta este aceeași solie care a fost vestită de îngerul al doilea. Babilonul, cetatea cea mare, a căzut, pentru că „a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” (Apocalipsa 14,8). Ce este vinul acesta? Doctrinele lui false. Babilonul i-a prezentat lumii un sabat fals în locul Sabatului poruncii a patra și a repetat ideile false pe care Satana i le-a spus Evei la început, în Eden — nemurirea naturală a sufletului. El a răspândit până departe tot felul de idei false, „învățând ca învățături niște porunci omenești” (Matei 15,9). SA2 65.4

Când Și-a început lucrarea publică de slujire, Domnul Isus a curățit templul de lucrurile prin care era profanat. Printre ultimele acțiuni ale lucrării Sale, a fost cea de-a doua curățire a templului. Tot așa, în ultima lucrare de avertizare a lumii, bisericilor li se adresează două apeluri distincte. Solia îngerului al doilea este: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” (Apocalipsa 14,8). Iar strigătul cu glas tare al soliei îngerului al treilea este auzit din cer spunând: „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer; și Dumnezeu Și-a adus aminte de nelegiuirile ei” (Apocalipsa 18,4-5). — Review and Herald, 6 decembrie 1892 SA2 65.5