Pokój, za którym tęsknisz

Rozdział 12 — Pokonać zwątpienie

Wielu ludzi, a szczególnie nowo nawróceni chrześcijanie, zmaga się ze sceptycyzmem. Biblia zawiera wiele spraw, których nie mogą ani zrozumieć, ani wyjaśnić, co szatan wykorzystuje, by zachwiać ich wiarę w Pismo Święte jako objawienie od Boga. Ludzie ci pytają: ‘Jak mogę poznać właściwą drogę? Jeśli Biblia rzeczywiście jest Słowem Bożym, jak mogę uwolnić się od wątpliwości i dylematów?’ PKT 104.1

Bóg nigdy nie wymaga, abyśmy wierzyli, jeśli najpierw nie da nam wystarczających dowodów, na których moglibyśmy oprzeć naszą wiarę. Jego istnienie, charakter i prawdziwość Jego Słowa są dowiedzione na podstawie obfitego świadectwa przemawiającego do naszego rozumu. Jednak Pan nigdy nie wykluczył możliwości wątpienia. Nasza wiara musi opierać się na dowodach, a nie na dowodzeniu. Kto chce wątpić, znajdzie ku temu sposobność, jednak ci, którzy rzeczywiście chcą poznać prawdę, znajdą wiele dowodów, na których będą mogli oprzeć swoją wiarę. PKT 104.2

Dla ludzkiego ograniczonego umysłu nie jest możliwe zrozumienie charakteru lub dzieł Nieskończonego. Dla najbystrzejszego i najbardziej wykształconego umysłu ta Święta Istota musi zawsze pozostać okryta zasłoną tajemnicy. “Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? Wyższa jest niż niebiosa — cóż poczniesz? Głębsza jest niż kraina umarłych — cóż ty wiesz?” Joba 11,7-8. PKT 105.1

Apostoł Paweł woła: “O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!” Rzymian 11,33. Chociaż “obłok i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego”. Psalmów 97,2. Możemy na tyle pojąć Boże postępowanie względem nas i motywy, którymi się kieruje, aby dostrzec bezgraniczną miłość i miłosierdzie połączone z nieskończoną mocą. Z Bożych zamiarów możemy zrozumieć tyle, ile potrzeba dla naszego dobra. W sprawach wykraczających poza nasze zrozumienie powinniśmy ufać wszechmocnej dłoni i sercu pełnemu miłości. PKT 105.2

Słowo Boże, podobnie jak charakter jego boskiego Autora, zawiera tajemnice, które nigdy nie mogą być w pełni zrozumiane przez ograniczone istoty. Zaistnienie grzechu na świecie, wcielenie Chrystusa, odrodzenie, zmartwychwstanie i wiele innych zagadnień przedstawionych w Biblii to tajemnice zbyt głębokie dla ludzkiego umysłu, aby mógł je wytłumaczyć lub całkowicie pojąć. Jednak to, że nie możemy zrozumieć tajemnic Bożej opatrzności, nie jest powodem do wątpienia w Słowo Boże. Nawet w świecie przyrody co krok spotykamy się z tajemnicami, których nie możemy zgłębić. Najprostsze formy życia stawiają przed nami takie problemy, których nie potrafią rozwikłać najmądrzejsi filozofowie. Wszędzie otaczają nas cuda wykraczające poza granice naszej zdolności pojmowania. Gzy zatem powinniśmy się dziwić, że również w świecie duchowym napotykamy na tajemnice, których nie możemy zrozumieć? Trudność leży wyłącznie w słabości i ograniczoności ludzkiego umysłu. Pan dał nam w Piśmie Świętym wystarczająco wiele dowodów na to, iż pochodzi ono od Boga. Nie powinniśmy wątpić w Jego Słowo tylko dlatego, że nie rozumiemy wszystkich tajemnic Jego opatrzności. PKT 105.3

Apostoł Piotr stwierdził, że w Piśmie Świętym są “pewne rzeczy niezrozumiałe, które (...) ludzie nie wykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie”. 2 Piotra 3,16. Trudności w zrozumieniu Słowa Bożego są przytaczane przez sceptyków jako argument przeciwko Biblii. Jednak właśnie one stanowią niezbity dowód jej boskiego natchnienia. Gdyby Biblia zawierała tylko takie relacje o Bogu, które można by pojąć z łatwością, gdyby Jego wielkość i majestat mogły być zrozumiane przez ograniczony umysł, wtedy nie nosiłaby ona wyraźnych cech Bożego autorytetu. To właśnie wspaniałość i tajemniczość przedstawionych w niej zagadnień powinny wzbudzać w nas zaufanie do niej jako do Słowa Bożego. PKT 106.1

Biblia ukazuje prawdę z taką prostotą i jest tak doskonale dostosowana do potrzeb i tęsknot ludzkiego serca, że zadziwia i zachwyca największe umysły, a jednocześnie umożliwia pokornym i niewykształconym odnalezienie drogi zbawienia. Jednak jej prawdy tak prosto sformułowane dotyczą zagadnień tak wzniosłych, tak dalekosiężnych i tak nieskończenie przekraczających nasze możliwości pojmowania, że możemy przyjąć je tylko dlatego, iż Bóg je wypowiedział. Zatem plan odkupienia został nam wyjawiony tak, aby każdy człowiek wiedział, jakie kroki ma podjąć w skrusze wobec Boga i w zaufaniu wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby został zbawiony w sposób określony przez Boga. Jednak u podstaw tych prawd, tak łatwych do zrozumienia, leżą tajemnice, w których kryje się Jego chwała, tajemnice, które przytłaczają umysł w jego poszukiwaniach, ale jednocześnie napełniają szczerego poszukiwacza prawdy uwielbieniem i wiarą. Im więcej człowiek bada Pismo Święte, tym głębsze jest jego przekonanie, że jest to słowo żywego Boga, a ludzki rozum kłania się przed majestatem Bożego objawienia. PKT 106.2

Stwierdzenie, iż nie możemy w pełni pojąć wielkich prawd Biblii, jest tylko przyznaniem się, że ograniczony umysł nie jest w stanie ogarnąć nieskończoności, że człowiek ze swoim ograniczonym, ludzkim poznaniem nie może zrozumieć zamiarów Wszechwiedzącego. PKT 107.1

Sceptycy i niewierzący odrzucają Słowo Boga, ponieważ nie mogą zgłębić wszystkich Jego tajemnic. Również nie wszyscy, którzy mówią, że wierzą Biblii, są wolni od tego rodzaju niebezpieczeństwa. Apostoł mówi: “Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego”. Hebrajczyków 3,12. Jest rzeczą właściwą dokładne studiowanie nauk biblijnych i badanie nawet “głębokości Bożych” (1 Koryntian 2,10, BG) w takiej mierze, w jakiej jest to objawione w Piśmie Świętym. “To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas”. 5 Mojżeszowa 29,28. Jednak szatan stara się sprowadzić na manowce zdolności badawcze ludzkiego umysłu. Z rozważaniem prawd biblijnych łączy się pewien rodzaj dumy, wobec czego ludzie stają się niecierpliwi i czują się pokonani, jeśli nie mogą wyjaśnić każdego fragmentu Pisma Świętego w sposób dla nich zadowalający. Przyznanie się, że nie rozumieją natchnionych słów, jest dla nich zbyt wielkim poniżeniem. Nie chcą cierpliwie czekać, aż Bóg uzna za stosowne, aby objawić im prawdę. Uważają, że zdani wyłącznie na swoją ludzką mądrość są w stanie pojąć Pismo Święte, a gdy im się to nie udaje, faktycznie zaprzeczają jego autorytetowi. Prawdą jest, że wiele teorii i doktryn w powszechnym mniemaniu wywodzących się z Biblii nie ma żadnych podstaw w jej naukach. Tak naprawdę stoją one w sprzeczności z pełnią treści natchnienia. Były one dla wielu powodem zwątpienia i zakłopotania. Nie należy ich jednak przypisywać Słowu Bożemu, ale jego wypaczeniu dokonanemu przez człowieka. PKT 107.2

Gdyby stworzone istoty mogły osiągnąć pełne zrozumienie Boga i Jego dzieł, wtedy, osiągnąwszy ten poziom, nie mogłyby już dalej odkrywać prawdy, wzrastać w poznaniu ani rozwijać swojego umysłu i serca. Pan nie byłby już wtedy istotą najwyższą, a człowiek, osiągnąwszy kres poznania i zdolności, przestałby się rozwijać. Dziękujmy Bogu, że tak nie jest. On jest nieskończony i w Nim są “wszystkie skarby mądrości i poznania”. Kolosan 2,3. Przez całą wieczność człowiek może badać i uczyć się, a mimo to nigdy nie wyczerpie skarbów Jego mądrości, dobroci i mocy. PKT 108.1

Bóg pragnie nawet w tym ziemskim życiu odsłaniać przed swoim ludem prawdy swojego Słowa. Można zdobyć tę wiedzę tylko w jeden sposób. Możemy osiągnąć zrozumienie Słowa Bożego jedynie dzięki oświeceniu przez tego Ducha, który to Słowo wcześniej przekazał. “Kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży” (1 Koryntian 2,11), “gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże”. 1 Koryntian 2,10. Obietnica Zbawiciela dla Jego naśladowców brzmiała następująco: “Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę (...), gdyż z mego weźmie i wam oznajmi”. Jana 16,13-14. PKT 109.1

Bóg pragnie, abyśmy ćwiczyli swoje zdolności rozumowania, a żadne inne studium nie wzmacnia i nie rozwija umysłu tak, jak studiowanie Biblii. Musimy jednak uważać, aby nie uczynić bóstwa z naszego rozumu, ponieważ i on poddany jest słabości i ułomności naszego człowieczeństwa. Jeśli nie chcemy, aby Pismo Święte zostało zakryte przed naszym zrozumieniem tak, że nie będziemy w stanie zrozumieć najprostszych prawd, musi nas cechować prostota i wiara małego dziecka chętnego uczyć się i błagać o pomoc Ducha Świętego. Poczucie mocy i mądrości Boga, a przy tym naszej bezsilności w pojmowaniu Jego potęgi powinno natchnąć nas pokorą. Otwierajmy Jego Słowo z taką świętą bojaźnią, z jaką stawalibyśmy w Jego obecności. Gdy bierzemy Biblię do ręki, nasz rozum musi uznać autorytet wyższy od siebie, a serce i rozsądek muszą pokłonić się przed wielkim Jahwe. PKT 109.2

Jest wiele rzeczy pozornie trudnych i niejasnych, które Bóg wyjaśni ludziom poszukującym ich zrozumienia. Jednak bez prowadzenia Ducha Świętego zawsze będziemy mieli skłonności do przekręcania i niewłaściwej interpretacji Pisma Świętego. Wielu czyta Biblię bez żadnego pożytku, a często nawet ze szkodą dla siebie. Gdy otwiera się Słowo Boże bez czci i bez modlitwy, gdy myśli i uczucia nie są skoncentrowane na Bogu lub jeśli nie są w zgodzie z Jego wolą, zwątpienie zaciemnia umysł i samo studium Biblii wzmacnia sceptycyzm. Wróg przejmuje kontrolę nad myślami i sugeruje niewłaściwe interpretacje. Jeśli ludzie nie dążą do zgodności z Bogiem w słowach i czynach, to niezależnie od tego, jak rozległe jest ich wykształcenie, podatni są na błędne zrozumienie Pisma Świętego i nie jest rzeczą bezpieczną ufać ich wyjaśnieniom. Ludziom, którzy szukają w Piśmie Świętym sprzeczności, brakuje duchowej przenikliwości. Spaczonym wzrokiem dostrzegą wiele powodów do zwątpienia i niewiary w tym, co tak naprawdę jest jasne i proste. PKT 110.1

Niezależnie od tego, jak się go maskuje, w większości przypadków rzeczywistym powodem wątpliwości i sceptycyzmu jest umiłowanie grzechu. Nauki i ograniczenia wypływające ze Słowa Bożego nie odpowiadają sercu dumnemu i miłującemu grzech, a ci, którzy nie chcą być posłuszni wymaganiom Biblii, łatwo wątpią w jej autorytet. Aby dojść do prawdy, musimy mieć szczere pragnienie jej poznania i serce chętne do jej przestrzegania. Każdy człowiek studiujący Biblię w tym duchu znajdzie obfitość dowodów na to, iż jest ona Słowem Bożym, i otrzyma zrozumienie prawd, które uczynią go mądrym ku zbawieniu. PKT 110.2

Chrystus powiedzieł: “Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga”. Jana 7,17. Zamiast kwestionować i spierać się o to, czego nie rozumiesz, zwróć uwagę na światło, które już masz, a otrzymasz jeszcze większe. Dzięki łasce Jezusa spełniaj każdy obowiązek, który jest dla ciebie oczywisty, a otrzymasz zrozumienie i możliwość spełnienia tego, co teraz jest dla ciebie wątpliwe. PKT 111.1

Jest taki dowód, który jest dostępny dla każdego, zarówno dla osoby bardzo wykształconej, jak i niepiśmiennej, a jest nim doświadczenie. Bóg zaprasza nas, abyśmy sami przekonali się o tym, że Jego Słowo jest rzeczywiste, a Jego obietnice prawdziwe. Wzywa nas, mówiąc: “Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan”. Psalmów 34,9. Zamiast polegać na słowie innych ludzi, mamy sami skosztować. Jezus oznajmia: “Proście, a weźmiecie”. Jana 16,24. Jego obietnice się spełnią. Dotąd nigdy nie zawiodły i nie zawiodą w przyszłości. Gdy przybliżamy się do Chrystusa i radujemy się pełnią Jego miłości, nasze wątpliwości i mroczne myśli znikną w świetle Jego obecności. PKT 111.2

Apostoł Paweł napisał, że Bóg jest tym, “który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego”. Kolosan 1,13. Każdy, kto przeszedł ze śmierci do życia, może potwierdzić, że “Bóg mówi prawdę”. Jana 3,33. Może zaświadczyć: ‘Potrzebowałem pomocy i znalazłem ją w Jezusie. On zaspokoił każdą moją potrzebę i pragnienie mojej duszy. Teraz Biblia jest dla mnie objawieniem Jezusa Chrystusa. Pytasz, dlaczego wierzę w Jezusa? Ponieważ On jest moim boskim Zbawicielem. Dlaczego wierzę Biblii? Ponieważ ona jest głosem Boga przemawiającego do mnie.’ W nas samych możemy mieć świadectwo tego, że Biblia jest prawdziwa, że Chrystus jest Synem Boga. Wiemy, że nie uwierzyliśmy sprytnie zmyślonym bajkom. PKT 111.3

Piotr gorąco zachęca swoich braci: “Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”. 2 Piotra 3,18. Gdy lud Boży będzie wzrastał w łasce, będzie otrzymywał coraz jaśniejsze zrozumienie Słowa Bożego — dostrzeże nowe światło i piękno jego świętych prawd. Tak działo się w historii Kościoła na przestrzeni wszystkich wieków i tak też będzie do końca. “Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia”. Przypowieści 4,18. PKT 112.1

Przez wiarę możemy patrzeć w przyszłość i uchwycić się Bożej obietnicy dotyczącej rozwoju naszego intelektu, połączenia naszych możliwości z boskimi i doprowadzenia wszystkich sił duchowych do bezpośredniego kontaktu ze źródłem światła. Możemy się radować, że wszystko, co w działaniach Boga wprowadzało nas w zakłopotanie, Pan uczyni dla nas zrozumiałym. To, co było trudne do pojęcia, będzie wyjaśnione, i tam, gdzie nasze ograniczone umysły dostrzegały tylko nieład i sprzeczności, zobaczymy najdoskonalszą i najpiękniejszą harmonię. “Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany”. 1 Koryntian 13,12. PKT 112.2