Słudzy ewangelii

Rozdział 82 — Dzieło wstrzemięźliwości

Adwentyści dnia siódmego powinni stać w pierwszym szeregu tych wszystkich, którzy uważają się za zwolenników wstrzemięźliwości. Od lat obfitość światła w kwestii zasad prawdziwej reformy stylu życia oświeca naszą ścieżkę, a my jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za przekazywanie tego światła bliźnim. Przed laty uznaliśmy szerzenie zasad wstrzemięźliwości za jeden z naszych najważniejszych obowiązków. Podobnie ma być teraz. Nasze szkoły i sanatoria mają ukazywać moc łaski Chrystusowej przekształcającej całą istotę człowieka — ciało, duszę i ducha. Nasze sanatoria i instytucje wychowawcze powinny być ośrodkami światła i błogosławieństwa w dziedzinie prawdziwej reformy stylu życia. SE 255.1

W obecnym czasie powinniśmy okazać zdecydowane zainteresowanie działaczkami Woman’s Christian Temperance Union. Nikt, kto twierdzi, że ma udział w dziele Bożym, nie powinien lekceważyć wzniosłych celów działania tej organizacji służącej dziełu wstrzemięźliwości. Dobrą rzeczą byłoby, gdybyśmy na nasze spotkania namiotowe zapraszali członkinie WCTU, aby uczestniczyły w naszych zajęciach. Pomogłoby to im zapoznać się z podstawami naszej wiary, a nam umożliwiłoby współpracę z nimi w dziele wstrzemięźliwości. Jeśli to uczynimy, przekonamy się, że kwestia wstrzemięźliwości jest ważniejsza, niż wielu z nas sądzi. SE 255.2

W niektórych sprawach pracownice WCTU znacznie wyprzedzają naszych przywódców. Pan ma w tej organizacji cenne osoby, które mogą w znacznym stopniu wesprzeć nasze wysiłki w celu rozwijania ruchu na rzecz wstrzemięźliwości. Wiedza, jaką posiadamy w dziedzinie prawdy biblijnej i przykazań Boga Jahwe, pozwoli naszym siostrom udzielać tym szlachetnym obrończyniom wstrzemięźliwości tego, co będzie służyć ich duchowemu dobru. W ten sposób wytworzy się więź i zrodzi sympatia tam, gdzie w przeszłości czasami żywiono uprzedzenia i wywiązywały się nieporozumienia. Byłam zaskoczona obojętnością niektórych naszych przywódców wobec tej organizacji. Nie możemy uczynić nic lepszego, jak połączyć nasze wysiłki — tak daleko jak to możliwe, bez wchodzenia w niewłaściwe kompromisy — z wysiłkami działaczek WCTU. SE 255.3

Poza publicznymi wykładami mamy jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie wstrzemięźliwości. Musimy przedstawiać nasze zasady w broszurach i czasopismach. Musimy używać wszelkich możliwych środków, by uświadamiać naszemu ludowi obowiązek nawiązywania kontaktów z tymi, którzy nie znają prawdy. Powodzenie w pracy misyjnej jest wprost proporcjonalne do wyrzeczeń i ofiarności z naszej strony. Tylko Pan wie, jak wiele moglibyśmy dokonać, gdybyśmy jako lud ukorzyli się przed Nim i zwiastowali prawdę o wstrzemięźliwości w sposób wyraźny i prostolinijny. (...) SE 256.1

*****