Goeroe Indjil

25/137

Bab III—PERSEDIAAN JANG PERLOE

“Hendaklah radjin engkau dalam menghadapkan dirimoe kepada Allah seperti seorang jang telah dioedji dan seperti seorang hamba jang mengadjarkan perkataan jang benar itoe betoel-betoel.” GI 87.1