Goeroe Indjil

117/137

Bab VII—PERTOLONGAN DALAM PEKERDJAAN INDJIL

“Siapa gerangan berakal boedi? Hendaklah diperhatikannja sekalian ini! Siapa gerangan bidjaksana? Hendaklah diketahoeinja akan ini.” GI 353.1