Воспитување

64/65

ПОВОЗВИШЕНО ВОСПИТУВАЊЕ

Зашто од секогаш не бевме слушале, не бевме внимавале со увото, и никое око не беше видело друг бог, освен Тебе, којшто направил толку многу за оние, кои на Него се надеваат.
(Исаија 64,6)