Воспитување

7/65

ПРИМЕРИ

„Сё што е напишано некогаш, напишано ни е нам за поука„
Римјаните 15,4