Sime Zezi

4/13

SAPIT 4 — LAKONFESION

“Dimoun ki kasiet so pese pa pou prospere: me nimport kisannla ki konfes so pese ek abandonn zot pou gagn lagras.” Proverb 28: 13. SZ 17.1

Bann kondision pou gagn lagras Bondie zot simp, zot zis ek zot rezonab. LeSegner pa demann nou fer enn kiksoz ki nou pa oule pouki nou kapav gagn pardon pou nou bann pese. Nou pa bizin fer bann long pelerinaz fatigan, oubien fer penitans, pou rekomann Bondie nou lam, oubien pou nou pey nou bann fot; me sa dimoun ki rekonet so pese la ek aret fer li, li pou gagn mizerikord. SZ 17.2

Apot Zak dir, “zot bizin konfes zot pese ant zot e sakenn priye pou so kamarad, pouki zot kapav geri.” Zak 5: 16. Konfes zot pese ar Bondie, ki Litousel kapav pardonn zot, ek konfes zot bann fot ant zot. Si to finn ofans to kamarad oubien to vwazin, to bizin rekonet ki to antor, e li bizin pardon twa. Apre, to bizi resers pardon Bondie, parski to frer ki to finn ofanse li propriete Bondie, e kan to finn bles li to finn fer pese kont so Kreater ek so Sover. Sa ka la pas devan sel vre Mediater, nou Gran Pret, “ki finn konn tantasion dan tousort fason, me ki pa finn fer pese”; e parski Li “kapav sinpatiz ar nou dan nou febles”, Li kapav lav nou e tir tou bann pese. SZ 17.3

Bann dimoun ki pa finn imilie zot lam devan Bondie ek ki pa finn rekonet ki zot koupab, zot pankor rampli premie kondision pouki Bondie aksepte zot. Si nou pankor fer leksperians sa tristes ki pese amene la—leksperians ki zame nou pa sagrin— e si nou pa finn konfes nou pese avek limiliasion dan nou lam ek nou lespri nwaye par sagrin, avek enn laenn pou nou bann pese, zame nou finn relman resers pardon pou nou bann pese; e si zame nou finn reserse, zame nou pa finn trouv lape ar Bondie. Sel rezon ki fer ki nou pa gagn pardon pou bann pese ki nou finn fer dan le pase, se ki nou pa dispoze imilie nou leker ek obeir bann kondision Parol Laverite. Bann instriksion la bien kler. Konfesion bann pese, ki li anpiblik oubien anprive, li bizin sorti depi dan leker ek li bizin volonter. Fode pa fer presion lor dimoun la. Fode pa fer li dan enn manier rapid e san limportans. Fode pa fors bann dimon ki pa realize kouma natir pese li orib. Konfesion ki sorti depi dan fon lam tras so sime ziska Bondie ki ena konpasion san limit. Psalmis dir. “Bondie koste ar dimoun ki leker fer mal e li sov bann ki ena enn lespri repantans.” Psom 34: 18. SZ 17.4

Enn vre konfesion li touzour spesial, e li rekonet bann pese presi. Kapav akoz natir pese la bizin koz sa zis devan Bondie; kitfwa ena ditor ki bizin konfese ar bann dimoun ki finn soufer par sa; oubien li konsern piblik e bizin fer konfesion la anpiblik. Me tou konfesion bizin kelr ek direk, li bizin konsern bann pese pou lekel ou koupab. SZ 17.5

Dan lepok Samiel, bann Izraelit ti abandonn Bondie. Zot ti pe pey bann konsekans zot pese; parski zot ti finn perdi zot lafwa dan Bondie, zot ti finn perdi zot kapasite pou disern so pouvwar ek so sazes pou diriz zot nasion, zot ti finn perdi zot konfians dan so kapasite pou defann zot ek pou soutenir so drwa. Zot ti abandonn gran Segner liniver ek zot ti anvi enn form gouvernman parey kouma bann pep ki ti otour zot. Zot pa ti ena okenn rekonesans, e sa ti pe pez lor zot lam ek ti pe separ zot ar Bondie. Avan ki zot kapav trouv lape, zot ti bizin konfese klerman: “Anplis tou nou bann pese nou finn azout sa enn la, pou demann enn lerwa pou nou.” 1 Samiel 12: 19. Zot ti ena lasirans ki zot ti finn fer pese e zot ti bizin konfes li. SZ 17.6

Bondie pa pou aksepte konfesion san enn repantans sinser ek san sanzman. Bizin ena bann sanzman presi danlavi; tout seki ofans Bondie bizin met deor. Samem rezilta ki enn vre regre pou bann pese amene. Travay ki nou bizin fer dan nou kote li bien kler devan nou: “Lav twa, fer twa prop; zet lwin ar mwa zot bann move aksion; aret fer ditor; aprann fer dibien; resers lazistis, soulaz bann ki pe gagn kraze, fer zistis bann orfelin, defan bann vev.” Izai 1: 16, 17 “si enn move dimoun retourn seki li finn pran angaz, si li ranbours seki li finn kokin, si li mars dan sime lavi, san ki li fer pese; biensir li pou viv, li pa pou mor.” Ezekiel 33: 15. Letan Pol koz lor repantans, li dir: “Get enn kou rezilta tristes selon Bondie: wi, gete ki kalite bonn volonte zot ena, komie zot prese pou defann zotmem, ki indignasion zot ena, lafreyer osi, dezir pou retrouv mwa, zel ki zot ena, lanvi pou pini lemal. Zot finn prouve ki zot inosan dan sa zafer la.” 2 Korintien 7:11. SZ 18.1

Kan pese finn angourdi moralite enn dimoun, li pa ni disern bann defo dan so karakter, ni li realize ki enormite lemal ki li finn komet; e si li pa sede devan pouvwar ki Lespri Sin ena pou konvink li, li res aveg dan so pese. So konfesion pa sinser e pa sorti dan so leker. Sak fwa ki li rekonet enn pese li trouv enn ekskiz pou so aksion: si tel zafer pa ti tel manier li pa ti pou fer seki pe repros li. SZ 18.2

Apre ki Adan ek Eve ti finn manz fri ki pa ti gagn drwa manze, zot ti gagn onte e zot ti gagn per. Zot premie lide ti kouma pou fer pou trouv enn ekskiz pou zot pese, e sap dan sa santans lamor ki zot ti per la. Letan Bondie poz kestion lor zot pese, Adan dan so repons li blam Bondie ek so kompagn: “Sa fam ki to finn donn mwa la, li finn donn mwa e mo finn manze.” Fam la blam serpan la, lidir, “Serpan la finn trik mwa, e mo finn manze.” Zenez 3: 12, 13. Kifer to finn fer serpan la? Kifer to finn permet ki li vinn dan Jardin? Sa bann kestion la, san ki li dir zot, zot ti dan so ekskiz; koumsa li met responsabilite la lor Bondie. Sa tandans pou touzour trouv enn leksplikasion pou zistifie nou aksion la sorti depi papa tou bann mansonz, ek tou desandan zanfan Adan ena li. Bann konfesion koumsa pa inspire par Lespri Bondie e pa akseptab pou Bondie. Pa mwa sa, li sa! Vre repantans pou fer enn dimoun pran so tor lor limem, e aksepte li san invant enn ekskiz oubien fer ipokrit. Kouma sa pov komi tax la, apenn li lev so lizie ver lesiel, li pou kriye, “Bondie pran pitie pou mwa ki enn peser” ek Bondie pou konsider bann ki rekonet zot tor kouma bann dimoun zis, parski Zezi pou prezant so disan pou defann seki repanti. SZ 18.3

Bann lekzamp vre repantans ek imiliasion ki ena dan Labib, revel enn latitid konfesion kot pena ekskiz ni pou pese ni pou peser. Pol pa ti sey kasiet limem; li dekrir so pese kouma li ete dan larealite san sey diminie so tor. Li dir, “Avek lotorite bann sef pret mo finn fer met boukou krwayan dan prison, ek kan finn kondann zot amor mo finn vot kont zot. Souvan mo finn al enn sinagog apre lot pou fer zot sibir pinision ek fer zot renie zot lafwa. Ek dan mo laraz kont zot, mo finn persekit zot ziska dan bann lavil etranze.” Zistwar Bann Apot 26: 10, 11. Li pa ezite pou deklare ki “Zezi Kris finn vinn lor later pou sov bann peser. Parmi bann peser, momem premie.” 1 Timote 1: 15. SZ 18.4

Dimoun imb e ki leker pe kase, touse par vre repantans, pou apresie inpe lamour Bondie ek pri ki Kalver koute; e parey kouma enn garson demann pardon so papa ki kontan li, enn peser ki repanti pou amenn tou so pese devan Bondie. Kouma finn ekrir, “Si nou konfes nou pese, Bondie ki fidel ek zis, pou pardonn nou pese ek lav tou seki mal dan nou.” 1 Zan 1: 9. SZ 19.1