Sime Zezi

5/13

SAPIT 5 — ABANDONN TOMEM

Bondie promet “To pou rod mwa, e to pou trouv mwa, si to rod mwa ar tou to leker.” Zeremi 29:13. SZ 20.1

Leker antie bizin rann lekor devan Bondie, sinon zame pa pou ena sa sanzman ki bizin dan nou pouki nou retabli dan nou relasion avek Li. Par nou natir nou separe ar Bondie. Ala kouma Lespri Sin dekrir dan ki kondision nou ete: “Spiritielma mor akoz zot fot ek zot pese;” “latet net malad, e leker antie feb;” “nanye na pa bon.” Nou prizonie dan piez Satan, “dan file diab kot zot finn maye.” Efezien 2: 1, Izai 1: 5, 6, 2 Timote 2: 26. Bondie anvi geri nou e rann nou lib. Me gerizon ek liberte se rezilta enn transformasion total, enn renouvlman an antie nou natir; pouki sa arive, nou bizin abandonn noumem kompletman devan Bondie parski Li tousel kapav fer sa kalite transformasion ek renouvelman la. SZ 20.2

Lager kont noumem, samem pli gran lager ki zame finn ena. Pou nou resi abandonn noumem e soumet tou devan volonte Bondie, sa demann enn bel lalit; li neseser ki nou soumet noumem devan Bondie, parski lerlamem ki Li pou amenn sa transformasion dan nou lam ki pou permet nou viv enn lavi sin. SZ 20.3

Gouvernman Bondie pa fonde, kouma Satan oule fer krwar, lor nou soumision aveg ek enn domisasion arbitrer. Li reklam intelizans ek konsians. “Vini aster, anou rezon ansam”: ala linvitasion ki Bondie fer limanite ki li finn kre. Izai 1: 18. Bondie pa fors volonte so bann kreatir. Li pa kapav aksepte enn omaz ki pa volonter ek ki pa done ar lintelizans. Enn soumision forse pou ampes vre devlopman intelektiel ou moral; sa pou fer enn dimoun vinn robo. Bondie pa oule sa. Li oule ki bann imin, ki pli gran ev dan so kreasion, kapav vinn nivo devlopma pli ot ki posib. Li met devan nou boner siprem kot Li oule amene nou atraver so lagras. Li invit nou ofer Li nou lavi, pouki Li kapav travay so volonte dan nou. Nou ki bizin swazir sipa nou oule gagn liberasion depi lesklavaz pese, ek partaz liberte gloriye bann zanfan Bondie. SZ 20.4

Kan nou soumet nou devan Bondie, nou oblize abandonn tou seki pou separ nou ar Li. Akoz samem Lesover dir, “Alor, si zot pa renons tou seki zot posede, zot pa pou kapav vinn mo disip.” Lik 14: 33. Nou bizin abandonn ninport ki zafer ki kapav elwagn nou leker ar Bondie. Boukou dimoun fer Mamon vinn zot idol. Lamour pou larzan, dezir pou bann rises, samem lasenn ki atas zot ar Satan. Ena lezot ki ador repitasion ek loner dan lemonn. Lezot ankor kontan viv zot lavi egois, bien alez ek san responsabilite. Tou sa bann lasenn la bizin kase. Nou pa kapav lamwatie pou Bondie, lamwatie pou lemonn. Si nou pa san- pour- san pou Li, nou pa zanfan Bondie. Nou vinn zanfan Bondie letan ki nou pa gard okenn rezerv. SZ 20.5

Ena dimoun ki deklare ki zot servi Bondie alor ki zot fer zot prop zefor pou obeir so lalwa, pou forz enn bon karakter ek pou gagn lesali. Pena okenn tras ki, dan zot leker, zot finn touse par santiman lamour profon ki sorti kot Kris; me zot sey amenn enn lavi kretien kouma Bondie demande, wadire sa enn kondision pou zot gagn lesiel. Sa kalite relizion la pa vo nanye. Kan Kris res dan leker, lam pou telman ranpli ar so lamour, ar lazwa ki lakominion ar Li amene, ki li pou res kole ar Li; e dan sa kontanplasion la, dimoun la bliye limem. Tou seki li pou fer, li pou fer li par amour pou Kris. Bann dimoun ki motive par lamour pou Bondie pa demande ki minimem zot bizin done pou satisfer bann regleman Bondie; zot pa rod nivo pli ba, me zot viz laperfeksion pou fer seki zot Sover demande. Avek enn dezir ardan, zot abandonn tou, e dan zot bann resers pou bann kiksoz eternel, zot manifeste enn lintere ki korespon ar valer bann kiksoz ki zot pe rode la. Enn lengazman pou Kris, san enn lamour profon koumsa, li zis koze dan vid sa, enn korve sa. SZ 20.6

Eski to panse ki abandonn tou pou Kris, enn tro gran sakirfis sa? Poz tomem sa kestion la: “Ki Kris finn done pou mwa?” Garson Bondie finn donn tou— so lavi, so lamor ek so lasoufrans—pou sov nou. Eski li normal ki nou, bann insignifian ki pa vo enn gran lamour koumsa, marsande pou donn Li nou leker? Sak moman nou lavi nou finn benefisie bann benediksion so lagras, e pou sa rezon la nou pa kapav realize plenman depi ki lignorans profon ek depi ki mizer li finn sov nou. Eski nou kapav get Li, malgre ki so lekor finn perse akoz nou pese, e pourtan refiz Li malgre tou so lamour ek so sakrifis? Kan nou konsider limiliasion ki LeSegner laglwar finn aksepte, eski nou pou mirmire akoz bann lalit ek renonsman ki bizin pouki nou rant dan lavi eternel? SZ 21.1

Boukou leker fier dir, “Kifer mo bizin fer penitans ek imiliasion avan ki mo kapav gagn lasirans ki Bondie finn aksepte mwa? Mo reavoy zot ver Kris. Li ti san pese; e plis ki sa Li ti prins lesiel. Me par amour pou limanite, Li finn fer Limem vinn pese dan nou plas. “Finn kont Li parmi bann ki finn fote; e Li finn sarye pese boukou dimoun, e Li finn intersede pou bann ki finn fote.” Izai 53: 12. SZ 21.2

Parkont, ki kiksoz nou sakrifie kan nou abandonn tou? Enn leker poliye par pese, pouki Zezi pirifie li, lav li ar so prop disan, e sov li par so lamour inkonparab. E pourtan, dimoun trouv sa difisil pou abandonn tou! Mo onte kan mo tann koz sa, onte pou ekrir sa. SZ 21.3

Bondie pa demann nou abandonn kiksoz ki li dan nou lintere ki nou garde. Tou seki Li fer, Li fer li pou bienet so bann zanfan. Mo souete ki tou dimoun ki finn refiz swazir Kris kapav realize ki Li ena kiksoz bien pli meyer pou Li ofer zot ki seki zot pe rode par zotmem. Dimoun pe fer zot lam pli gran ditor ek inzistis kan zot azir kont volonte Bondie. Pena vre lazwa lor sime ki Li finn interdi, parski Li kone ki meyer, e Li ena plan pou bienet so bann kreatir. Sime dezobeisans kondir ver maler ek destriksion. SZ 21.4

Li enn gran lerer pou panse ki Bondie pran plezir get so bann zanfan soufer. Lesiel antie interese ar boner limanite. Nou Papa dan lesiel na pa blok bann sime lazwa pou okenn so bann zanfan. Bann ekzizans divinn invit nou abandonn bann pratik ki kapav amenn maler ek destriksion, ek ki kapav ferm laport boner ek laport lesiel. Sover lemonn aksepte bann imin kouma zot ete, ar tou zot bezwin, zot inperfeksion ek zot febless; e Li pa pou zis lav zot pese ek raste zot par so disan, me li pou reponn bann soupir tou bann ki dakor pou resevwar so lansengnman ek so fardo. Li dan so lintansion pou donn lape ek repo tou bann dimoun ki vinn get Li pou gagn dipin ki donn lavi. Li dimann nou fer zis bann travay ki pou kondir nou ver bann nivo boner spiritiel ki bann rebel zame pou kapav kone. Lam viv enn lavi vre ek zwaye kan li posed Kris, lespwar laglwar. SZ 21.5

Boukou pe dimande, “Kouma mo bizin soumet momem devan Bondie?” To anvi soumet twa devan Li, me to pena lafors moral; bann dout pe rann twa esklav e to bann pese pe kontrol twa. To bann promes ek to bann rezolision kouma bann lakord lapail. To pa kapav kontrol to bann panse, to bann inpilsion, bann zafer ki to kontan. Telman to pa finn gard to bann promes e to finn kas to langazman, to nepli ena konfians dan to prop sinserite, e to ena enn santiman ki rod dir twa ki Bondie pa kapav aksepte twa; me fode pa to dezespere. Seki to bizin konpran, se vre lafors volonte. Samem ki moter dan natir limanite, samem so pouvwar desizion oubien so swa. Tout kiksoz depann lor volonte. Bondie finn donn bann imin pouvwar swazir; zot ki bizin servi sa. To pa kapav sanz to leker, to pa kapav, par tomem, donn Bondie bann santiman ki dan to leker; me to kapav swazir pou servi Li. To kapav donn Li to volonte; lerla Li pou travay dan twa, pouki to fer bann kiksoz dapre so bon plezir. Koumsa to natir antie pou vinn dan kontrol Lespri Kris; to pou kontan pou konsentre lor Li, to bann panse pou dan larmoni ar Li. SZ 22.1

Li enn bon desizion pou dezir labonte ek lavi sin; me si to aret lamem, sa pa servi nanye. Boukou pou al dan perdision, alor ki zot pe espere e dezire vinn kretien. Zot pa ariv ziska sa pwin kot zot soumet zot volonte totalmandevan Bondie. Zot pa pran desizion pou vinn kretien. SZ 22.2

Parski to bien servi to volonte, to lavi kapav sanze net par enn bon desizion ki to pran. Kan to soumet twa devan Kris, to asosie twa ar pwisans ki pli for ki tou bann pwisans spiritiel lemal, ek tou bann pwisans ki dominn sa lemonn teneb la. To pou resewar lafors depi lao pou to tenir ferm. E lerla, kan to kontigne soumet tomem devan Bondie, to pou kapav viv enn nouvo lavi, espesialman enn lavi dan lafwa. SZ 22.3