Sime Zezi

3/13

SAPIT 3 — LAREPANTANS

Kouma enn dimoun kapav paret drwat devan Bondie? Kouma enn peser kapav vinn zis? Par Kris selman ki nou kapav vinn an reg ar Bondie dan enn lavi sin; me kouma nou kapav al kot Zezi? Boukou dimoun ape poz sa mem kestion la, parey kouma lafoul ti pe fer zour Lapantkot: letan zot konsian ki zot bann peser, zot kriye, “Ki nou bizin fer?” Premie parol dan repons Pier: “Repanti.” Zistwar Bann Apot 2: 37, 38. Enn lot kou, enn ti moman apre, li dir, “Repanti, ek tourn ver Bondie pou li efas zot pese.” Zistwar Bann Apot 3: 19. SZ 10.1

Repanti vedir regret bann pese ek rezet zot. Nou pa pou renons pese, amwin ki nou dekouver ki so vre natir ete; pa pou ena okenn vre sanzman dan nou lavi, si nou pa renie pese depi dan nou leker. SZ 10.2

Boukou dimoun pa resi kompran seki vedir repanti. Enn kantite dimoun sagrin ki zot finn fer pese, e zot mem amenn enn sangman eksteryer, parski zot per ki zot bann move aksion pou fer zot viv enn lavi lasoufrans. Me pa koumsa ki Lekritir eksplik repanti. Zot sagrin akoz konsekans ki zot pese kapav ena lor zot lavi, me zot pa sagrin parski zot finn fer pese. Samem sagrin ki Ezau ti ena letan li ti realize ki li finn perdi, pou touzour, so drwa an tan ki premie zanfan. Baalam ti telman per letan li trouv anz la lor so sime, lepe dan lame, ki li ti rekonet ki li koupab; me pa ti ena okenn sagrin pou pese, okenn sanzman direksion, okenn degou pou lemal. Zida Iskariot, apre ki li finn trair so Segner, ti kriye, “Mo finn fer pese parski mo finn livre disan enn inosan.” Matie 27: 4. SZ 10.3

Telman li ti santi li koupab, telman li ti pe gagn per enn zizman, li finn oblize avoue sa konfesion la. Enn laterer trap li letan li realize bann konsekans ki ti pou swiv. Me dan so lam, pa ti ena okenn profon regre ki fer so leker kase, ni parski li ti finn trair Garson Bondie, ki na pa ti ena pese, ni parski li ti finn renie sel Sin ki ti ena dan Izrael. Letan Faraon ti pe soufer bann zizma Bondie, li ti rekonet so pese pouki li kapav evit pinision. Me kouma bann malediksion arete li ti rekoumans defie Lesiel. Tou sa bann dimoun la ti regret konsekans zot pese, me zot pa ti ena regre parski zot ti fin fer pese. SZ 10.4

Me kan leker sede devan linflians Lespri Bondie, konsians sa dimoun ki finn fer pese la pou leve. Dimoun la pou pran konesans profonder lalwa Bondie, e li pou realize ki kantite sakre li sakre sa lalwa ki fondasion mem so gouvernman, dan lesiel kouma lor later. “Veritab lalimier inn vinn dan lemonn. Li finn ekler tou dimoun.” Zan 1: 9. Li ilimin bann seksion ki lam gard sekre, e li ekspoz bann zafer ki li finn garde dan kasiet. Lerla, enn profon konviksion pese sezi leker ek lespri dimoun la. Li pran konsians lazistis Zeova, e so malpropte rann li koupab. Li gagn per pou paret devan Sa-Enn ki sond leker tou dimoun la. Li trouv lamour Bondie, li trouve kouma lavi sin zoli, li trouve ki lazwa lapirte amene: li oule vinn prop e li oule rant an kominion ar lesiel. SZ 10.5

Lapriyer ki David fer apre ki li finn fer pese kapav donn enn lide ki vre repantans ete. So repantans ti sinser ek profon. Li pa ti rod diminie so pese; so lapriyer pa ti inspire par enn dezir pou evit zizman ki li ti pou bizin fer fas. David ti trouve ki kantite so pese gran; li ti trouve kouma so lam finn vinn malprop; li ti degout so pese. Li pa ti priye zis pou gagn pardon, me osi pouki so leker vinn pir. Li ti ena enn gran desir pou viv enn lavi sin et pou gagn kominion ar Bondie. Ala saki li ti dir: SZ 10.6

Bienere sa dimoun ki so pese finn efase
Ki finn gagn pardon pou so bann fot!
Bienere sa dimoun ki Leternel pa repros li nanye
E trouv li drwat partou.

Ayo Bondie! Pitie mwa dan to bonte;
Dan to gran mizerikord, efas mo bann pese;
Mo rekonet mo bann lerer,
Mo pese res devan mo lizie touletan
Asperz mwa, pirifie mwa, lav mwa
E mo pou vinn blan kouma lanez.

Ayo Bondie! Kre enn leker pir dan mwa,
Remet dan mwa enn lespri bien dispoze;
Pa rezet mwa lwin ar twa,
Pa retir to Lespri Sin dan mwa.
Rann mwa lazwa ki lesali amene,
Fer enn lespri bonn volonte soutenir mwa!

Ayo Bondie, Bondie twa ki sov mwa!
Sap mwa dan sa krim la,
E mo pou selebre to mizerikord Psom 32: 1,2; 51: 3-16
SZ 11.1

Sa kalite repantans la li pa dan pouvwar bann dimoun. Zis Kris, ki finn mont dan lesiel e ki finn fer bann don bann dimoun, ki kapav fer sa. Lor sa pwin la, boukou dimoun kapav fer erer. Lerla, zot perdi led ki Zezi anvi donn zot. Zot panse ki zot pa kapav vinn ver Zezi osi lontan ki zot pa finn repanti, e ki repantans ki prepar pardon zot pese. Li vre ki repantans vinn avan pardon; parski zis enn leker ki rampli ar regre ki pou bizin enn sover. Me eski dimoun ki finn fer pese la bizin atan ki li finn repanti avan ki li kapav vinn ver Zezi? Eski repantans enn lobstak ant enn peser ek Lesover? SZ 11.2

Lekritir pa dir ki enn peser bizin repanti avan pouki li gagn drwa reponn linvitasion Kris. “Vinn kot mwa zot tou ki fatige, ki pe sarye enn fardo bien lour, mo pou donn zot repo.” Matie 11: 28. Zezi met leker enn peser dan enn dispozision ki fer li repanti sinserman. Pier ti bien kler lor la ler li ti deklar bann Izraelit, “Bondie, par so pwisans, finn lev li lao kouma enn Sef ek Sover pouki li donn Izrael lokazion repanti, e ki li pardonn zot pese.” Zistwar Bann Apot 5: 31. Otan ki nou pa kapav repanti san ki Lespri Kris lev nou konsians, otan nou pa kapav resevwar pardon san Kris. SZ 11.3

Tou bon lintansion sorti kot Kris. Li tousel kapav plas dan leker enn laenn pou pese. Sak fwa ki nou dezir laverite ek lapirte, sak fwa ki nou konvinki ki nou finn fer pese, Lespri Sin donn nou laprev ki li pe travay dan nou leker. SZ 12.1

Zezi finn dir, “E mwa, kan bann la pou lev mwa lao depi lor later, mo pou atir tou dimoun ar mwa.” Zan 12: 32. Bizin fer peser dekouver Kris kouma Sover ki finn mor pou pese lemonn; e letan nou get Anyo Bondie lor lakrwa Kalver, sa mister lesali la koumans fer sens dan nou latet, e Bondie dan so bonte fer nou repantir. Letan Zezi finn mor pou bann peser, Li finn demontre enn lamour ki nou pa kapav konpran; e letan enn peser trouv sa lamour la, so leker touse, so lespri inpresione, e so lam regrete. SZ 12.2

Li vre ki ena dimoun ki gagn onte zot bann move aksion, e zot abandon zot bann move labitid avan ki zot konsian ki Kris pe atir zot. Me, apre enn rezolision sinser, kan zot fer enn zefor pou sanze, se pwisans Kris ki pe atir zot. Enn linflians ki zot iniore travay zot lam, zot konsians leve, e zot lavi sanze. E letan Kris atir zot regar ver so lakrwa pou get Sa-Enn ki zot pese finn perse la, zot pran plein konsians bann komanman. Zot trouv mesanste zot lavi ek pese e dan zot leker. Zot koumans konpran lazistis Zezi Kris, e zot poz la kestion, “Ki pese ete pouki li reklam enn sakrifis koumsa pou lesali so viktim? Eski tou sa lamour la, tou sa soufrans la, tou sa imiliasion la ti neseser pouki nou pa mor, me gagn lavi eternel? SZ 12.3

Enn peser ena drwa refiz sa lamour la, li ena drwa refize latirans Kris; me si li pa refize, Zezi pou atir li. Ler li pran konesans plan lesali, li pou retrouv li devan lakrwa, pe repanti tou so bann pese ki finn fer Garson bienaime Bondie soufer. SZ 12.4

Sa mem Lespri Bondie ki pe inflians lanatir, pe koz ar leker bann dimoun e pe kre enn laswaf pou enn kiksoz ki zot pa ena. Bann zafer lemonn pa kapav satisfer zot dezir. Lespri Bondie pe sipliye zot pouki zot resers zis seki kapav donn zot lape ek repo—lagras Zezi, lazwa dan lavi sin. Par bann linflians vizib ek invizib, nou Sover touzour pe travay pou detourn panse bann dimoun depi pese, parski pena plezir ladan, e pou atir zot leker e fer zot dekouver bann benediksion ki zot kapav gagne an li. Bondie adres so mesaz tou sa bann dimoun ki zame pou resi bwar la, parski bann rezervwar dan lemonn la troue, “Dimoun ki swaf bizin vini, dimoun ki anvi pran delo lavi, pran li gratis.” Revelasion 22: 17. SZ 12.5

Twa ki dan to leker ape rod enn zafer pli meyer ki seki lemonn kapav done, rekonet dan sa dezir la lavwa Bondie ki pe koz ar to lam. Demann Li fer twa repanti, revel twa Kris dan so lamour infini, dan so pirte parfe. Lavi Lesover enn lekzamp parfe bann prinsip lalwa Bondie—lamour pou Bondie e pou limanite. Dan so lam Li ti touzour dispoze pou fer dibien e dan so lamour pa ti ena lintere personel. Kan nou kontemple Li, letan so lalimier desann lor nou, lerla ki nou trouve dan ki kalite nwarte nou leker ete. SZ 12.6

Li posib ki nou finn flat noumem kouma Nikodem, ki nou lavi drwat, ki nou karakter moral korek, e nou panse ki nou pa bizin imilie nou devan Bondie, kouma enn vilger peser: me kan lalimier Kris briye dan nou lam, nou pou trouve ki kantite nou inpir; nou pou identifie sa egoism ki finn sali, finn ampwazon sak aksion nou lavi: laenn pou Bondie. Lerla nou pou kone ki anfet nou zistis li wadire sifon lakaz; e ki zis disan Kris ki kapav lav sa malpropte nou pese la e sanz nou leker pouki nou resemble Li. Enn rayon laglwar Bondie, enn lalier lapirte Kris dan nou leker, samem ase pou ekspoz dan douler ek laont tou nou bann defo. Li revel nou bann move dezir, nou infidelite, nou vilgarite. Peser la retrouv devan so lizie sa bann aksion deloyal ki li finn komet sak fwa ki li finn ignor lalwa Bondie. E letan Lespri Bondie sond li, gagn degou pou limem devan karakter pir ek imakile ki Zezi ena. SZ 12.7

Letan profet Daniel ti trouv laglwar ki ti entour mesaze ki Bondie ti avoy li la, li ti resanti so prop febles ek enn santima inperfeksion envair li. Ler li rakont sa li dir, “Ti na pli ena lafors dans mwa: mo figir sanz kouler, mo dekompoze, mo lafors kit mwa.” Daniel 10: 8. Enn lam ki touse ziska sa pwin la pou gagn laenn pou so legoism, pou deteste lamour ki li ena pou limem, e pou resers, atraver Kris, lapirte leker ki viv dan larmoni ar lalwa Bondie ek karakter Kris. SZ 13.1

Pol dir lor la zistis konsernan lalwa, “Personn pa kapav repros nanye lor mo lavi.” Filipien 3: 6. Me letan li disern porte spiritiel lalwa, li ti trouve ki li enn peser. Dapre zizman bann imin lor zot interpretatsion lalwa mot pou mot, li ti finn prezerv limem kont pese dan so lavi eksteryer; me letan li get bann prinsip sakre lalwa ek li trouv limem kouma Bondie trouv li, li tom azenou e li konfes so pese. Li dir, “Momem mo ti vivan letan pa ti ena lalwa, me letan komannman ti vini, pese ti gagn lavi e mwa mo ti mor.” Romin 7: 9. Kan li ti trouv natir spiritiel lalwa, pese ti briye dan tou so lorer e li ti perdi lestim ki li ti ena pou limem. SZ 13.2

Bondie pa konsider tou bann pese enn osi orib ki lot: pou li, parey kouma pou bann imin, bann degre kilpabilite diferan. Me kamem ki kantite insignifian tel ou tel pese kapav paret devan lizie bann imin, pou Bondie okenn pese pa tipti. Zizman bann dimoun pa parfe ni inparsial, me Bondie Li donn sak kiksoz so vre valer. Soular la gagn meprize, e fer li konpran ki akoz so pese li pa pou gagn drwa rant da lesiel; me nou mwin sever ar enn dimoun ki fer fier, ki egois ek ki dezir seki pa pou li. Me sa bann pese la ofanse Bondie boukou parski zot kont labonte so karakter, kont so lamour dezinterese ki regne dan bann lemonn ki finn gard zot lintegrite. Enn dimoun ki tom dan enn bann pese ki pli vilger kapav santi laont ek lapovrete e li dezir lagras Kris; me lafierte pa santi okenn bezwin, e li ferm laport leker dan figir Kris e bann benediksion ki li kapav ofer. SZ 13.3

Sa komi tax ki ti pe fer sa lapriyer la, “Bondie, pitie mwa parski mo enn peser!” Lik 17: 18, ti konsider limem enn bien move dimoun, e lezot ti pans parey; me li, li ti santi ki li ti bizin enn kiksoz e, ar so fardo pese ek laont, li ti vinn devan Bondie pou demann mizerikord. So leker ti ouver pouki Lespri Bondie fer so travay gratis, e liber li depi pwisans pese. Lapriyer Farizien la ti montre ki kantite li fier e li panse li zis, e so leker pa ti dispoze pou resevwar linflians Lespri Sin. Parski li ti viv lwin ar Bondie, li pa ti ena okenn lide dan ki malpropte li ti ete, konpare ar Bondie sin. Li pa ti santi okenn beswin, li pa ti resevwar nanye. SZ 13.4

Si ou trouve dan ki pese ou pe viv, na pa atann ki ou vinn meyer. Komie dimoun panse ki zot pa ase bon pou vinn ver Kris. Eski ou panse ki ou pou vinn meyer par ou prop zefor? “Eski enn Etiopien kapav sanz so kouler lapo, ou bien enn leopard so bann tas? Si koumsa, bann dimoun ki abitie fer lemal zot osi zot kapav fer dibien.” Zeremi 13: 23. Nou sekour li trouv zis akot Bondie. Fode pa nou atan meyer largiman, meyer lokazion oubien karakter pli sin. Nou pa kapav fer nanye par noumem. Nou bizin vinn ver Kris kouma nou ete. SZ 13.5

Me fode pa nou anbet noumem, e nou panse ki Bondie, dan so gran lamour ek so mizerikord, pou sov osi bann ki rezet so lagras. Zis la limier lakrwa ki kapav donn nou enn lide ki kantite orib pese orib. Bann dimoun ki pretan ki Bondie tro bon pouki li rezet bann peser, zot bizin tourn zot regar ver Kalver. Parski pa ti ena lot mwayen pou sov bann imin; parski san sa gran sakrifis la, li ti inposib pou bann imin pou zot retir zotmem dan sa malpropte ki apel pese la; parski li ti inposib pou ki bann imin reintegre sa kominion ant bann kreatir sin la ek rant an posesion lavi spiritiel— pou tou sa bann rezon la ki Kris finn pran lor limem kilpabilite bann ki finn dezobeir, e finn soufer dan plas bann seki finn fer pese. Lamour Garson Bondie, so soufrans ek so lamor, montre ki kantite pese enorm, ek li deklare ki pena sime sove depi so pouvwar, ki pena okenn lespwar pou enn lavi meyer, apart enn soumision total devan Kris. SZ 14.1

Souvan bann dimoun ki refiz imilie zot devan Kris rod enn ekskiz kan zot dir konsernan bann kretien, “Mwa mo osi bon ki zot. Zot pa viv enn manier pli dezinterese, pli modere, pli atansione ki mwa. Zot kontan plezir e zot fer zotmem plezir parey kouma mwa.” An som, zot pe servi pese lezot kouma enn pretex pou ekskiz zotmem. Me bann pese ek bann defo lezot na pa ekskiz personn, parski LeSegner pa finn donn nou enn model imin plin ar defo. Gasron Bondie san defo finn servi nou lekzamp, e bann ki trouve ki bann kretien pe mars traver, bizin viv enn lot manier pli nob e donn meyer lekzamp. Si zot plas lavi kretien enn nivo osi ot ki sa, eski zot pese pa ankor pli gran? Zot kone ki zafer ki bon, e poutan zot refiz fer li. SZ 14.2

Fer bien atansion pa ranvway pou demain sa enn desizion la: na pa ranvway desizion abandonn pese ek resers perfeksion atraver Zezi. Koumsamem milion dimoun finn al ver zot perdision eternel. Mo pa pou abord isi ki kantite lavi kourt e insertin, me ena enn danzer terib—enn danzer ki dimoun pa sezi—refiz seder toutdeswit devan siplikasion Lespri Bondie. Dan la realite enn desizion koumsa vedir swazir pou kontigne viv dan pese. Enn pese, osi tipti ki li kapav ete, riske amenn lam ver perdision eternel. Seki nou pa vink pou vink nou e pou amenn nou ver perdision. SZ 14.3

Adan ek Eve ki konvink zotmem ki enn ti zafer kouma manz fri ki Bondie ti defann manze, pa ti kapav ena sa bann konsekans terib ki Bondie ti finn deklare la. Me sa ti zafer la ti enn dezobeisans kont lalwa insanzab ek sakre ki Bondie ti finn fixe. Li finn separ imin ar Bondie e li finn ouver bann ladig lamor ek lamizer nwar lor nou lemonn. Zenerasion apre zenerasion kontigne kriye ver lesiel zot lapenn lor later, ek lemonn antie plegne dan lasoufrans akoz sa dezobeisans la. Lesiel finn santi bann lefe sa revolt la kont Bondie. Kalver rapel nou ki kalite sakirfis ki ti neseser pou pey dezobeisans lalwa Bondie. Fode pa nou konsider pese kouma enn zafer san okenn linportans. SZ 14.4

Sak dezobeisans, sak neglizans oubien sak fwa ki to refiz lagras ki Kris ofer, ena enn konsekans lor tomem. Li rann to leker pli dir, li fos to volonte, li angourdi to lintelizans. Li pa zis fer twa gagn tandans refiz seder, me li fer twa vinn pli inkapab seder devan bann siplikasion Lespri Sin. SZ 15.1

Boukou dimoun pe trankiliz zot move konsians kan zot dir zotmem ki zot kapav sanz zot lavi nimport kan zot deside; ki zot kapav kontigne zwe ar bann linvitasion pou resevwar lagras, san ki zot vinn insensib finalman. Zot panse ki apre ki zot finn dedegn Lesprit ki donn lagras, letan ki zot finn swazir pou mars ar Satan, zot pou kapav sanz sime kan zot retrouv zot devan presipis. Me li pa fasil pou fer sa. Leksperians ek ledikasion enn lavi antie telman forz karakter bann dimoun, ki pli tar, bien kigit anvi resevwar Zezi. SZ 15.2

Mem enn sel defo dan karakter, enn dezir inpir, ki nou tenir aker, pou fini par netraliz tou pwisans levanzil. Sak pese adisionel ranforsi laenn ki lam ena pou Bondie. Dimoun ki ena lodas pou na pa krwar, oubien ki indiferan ar laverite divinn, pou rekolte seki li finn seme limem. Dan Lekritir antie, pa ekziste enn menas fer ki pli per ki bann parol sazes ki dir ki seki gagn trafik ar lemal “pou pandi ar lakord so prop pese.” Proverb 5: 22. SZ 15.3

Zezi pe atann pou liber nou depi pese, me Li pa impozi Li lor nou volonte, Li pa fors nou pran okenn desizion; e si nou telman kontigne fer pese ki nou volonte ena zis tandans pou fer pese, e nou pena okenn dezir pou gagn liberasion, si nou pa aksepte so lagras, ki Li kapav fer de plis? Nou finn detrir noumem letan nou finn rezet so lamour volonterma. “Ekoute, asterla, samem moman pou resevwar faver Bondie; azordi, zour liberasion, kot Bondie sov nou.” “Azordi letan to tann lavwa Bondie, pa rann zot leker dir.” 2 Korintien 6: 2; Ebre 3:7,8. SZ 15.4

“Dimoun get lor laparans, me Bondie get dan leker”—leker imin ar so bann emosion konfliktiel, enn kou lazwa enn kou lasagrin; leker ki sanze, ki pervers, kot ena boukou inpirte ek mansonz. 1 Samiel 16: 7. Bondie konn motivasion leker, so bann vre lintansion ek so bann rezon. Prezent twa devan Li ar to lam malprop kouma li ete. Parey kouma Psalmis, ouver laport tou lasam les lizie ki trouv tou get partou, dir li, “Fouy mwa Bondie, sond mo leker: teste mwa, e lir dan mo panse: e gete si ena kik move lide dan mwa, e kondir mwa lor sime lavi eternel.” Psom 139: 23, 24. SZ 15.5

Boukou dimoun aksepte enn larelizion intelektiel, enn sanblan piete, alor ki zot leker inpir. Fer sa lapriyer la, “Kre dan mwa enn leker prop mo Bondie; e renouvel enn lespri drwat dan mwa.” Psom 51: 12. Tret to lam avek onete. Persiste avek mem pasion, parey kouma to ti pou fer si to lavi ti anze. Sa desizion la bizin fer ant Bondie ek to prop lam, sele pou leternite. Enn lesperans ki repoz zis lor bann sipozision kot pena okenn lot lasirans, pou kondir twa ver laperdision. SZ 15.6

Etidie Parol Bondie dan enn latitid lapriyer. Sa parol la montre twa, dan lalwa Bondie e dan lavi Kris, bann gran prinsip lavi sin, san lekel “personn pa pou kapav trouv LeSegner”. Ebre 12: 14. Li fer nou kone ki nou finn fer pese; li montre nou lesali. Pran kont. Lavwa Bondie pe koz ar to lam. SZ 15.7

Aster ki to trouve komie pese orib, aster ki to trouve kouma to ete anrealite, na pa dezespere. Kris finn vinn sov bann peser. Nou pa bizin rekonsilie Bondie ar nou me—ki kantite gran li gran sa lamour la! —“Par Lekris, Bondie finn azir pou rekonsilie tou bann imin ar li.” 2 Korintien 5: 19. Li pe adousi so bann zanfan ki dan lerer. Okenn paran lor later kapav ena otan pasians ar bann fot ek bann erer so bann zanfan, kouma Bondie ena avek bann dimoun ki Li anvi sove. Personn pa kapav servi otan tandres pou pled avek enn dimoun ki finn viol lalwa. Okenn labous zame pa finn koz avek otan siplikasion avek bann dimoun ki indesi kouma Li. Tou so bann promes, so bann menas eksprim an realite enn lamour indeskriptib. SZ 16.1

Kan Satan vinn dir ou ki ou enn gran peser, lev ou regar ver LeRedampter, e koz lor so bann merit. Limem ki pou ed ou pou trouv so lalimier. Rekonet ou pese, me dir lenmi ki Zezi-Kri “finn vinn lor later pou sov bann peser” e ki ou kapav gagn lesali par so lamour infini. 1 Timote 1: 15. Zezi ti rakont Simon zistwar de dimoun ki ti dan det. Enn la ti dwa so met enn bagatel, e lot la ti dwa enn bel som lamone; me met la ti efas zot det toulede. Apre, Zezi ti demann Simon lekel dan sa de dimoun la ti pou pli kontan so met. Simon reponn: “Mo sipoze seki ki ena pli gro det la.” Lik 7: 43. Nou finn fer bann gran pese; me Zezi-Kris finn mor pou asire ki nou gagn pardon. Sakrifis ki li finn fer ase pou rekonsilie nou ar nou Papa. Bann ki li finn pardonn plis pou kontan li plis, e pou koste pli pre ar so tronn pou loue li pou so gran lamour ek so sakrifis infini. Zis enn profon konesans lamour Bondie ki pou fer nou konpran ki pese, li mortel. Kan nou konpran sakrifis infini ki Zezi finn fer dan nou faver, nou leker fonn ar tandres ek douler. SZ 16.2