Sime Zezi

2/13

SAPIT 2 — NOU BIZIN ENN SOVER

Dan komansma, dimoun ti ena bann kapasite nob ek enn lespri bien balanse. Li ti enn kreatir parfe ek li ti viv dan larmoni ar Bondie. So bann panse ti pir, so bann lintansion sin. Me dezobeisans finn perverti so bann kapasite ek egoism finn ramplas lamour. So natir ti vinn telman feb, ki li ti inposib pou li reziste lemal par so prop lafors. Li ti finn vinn enn prizonie Satan ek li ti pou res koumsamem touletan, si Bondie pa ti swazir pou rant ladan dan enn manier espesial. Letantater ti ena lintansion pou devie plan ki Bondie ti ena letan li ti kre dimoun, ek li ti envi ranpli lemonn ar lamizer ek dezolasion. Lerla, li ti pou dir ki tousala se rezilta travay Bondie letan li finn kre dimoun. SZ 7.1

Kan li pa ti ankor fer pese, dimoun ti viv an kominion ar Sa-Enn dan ki “tou bann trezor lasazes ek konesans ti kasiet.” Kolosien 2:3. Me apre ki li finn fer pese, li ti na pli kapav pran plezir dan lavi sin ek li ti sey al kasiet lwin ar Bondie. Leker enn dimoun ki pankor regenere, li ankor koumsa ziskaler. Li pa viv dan larmoni ar Bondie, ek li pa trouv okenn plezir pou viv an kominion ar Li. Li inposib pou enn peser viv ere an prezans Bondie; li pou evit frekant bann kreatir sin. Si li ti gagn permision pou rant dan lesiel, sa pa ti pou amenn li okenn lazwa. Lespri lamour san lintere personel ki regne laba— sak leker dan larmoni avek Lamour Infini— pa ti pou tous so lam dan okenn manier. So bann panse, so bann lintere, so bann rezon ti pou lekontrer bann leker pir ki res laba. Li ti pou sonn fos dan lamizik dan lesiel. Lesiel ti pou enn plas tortir pou li; li ti pou zis desire ki li kapav kasiet Sa-Enn ki lasours so lalimier ek leker so lazwa. Li pa par enn lord arbitrer Bondie ki bann dane pa gagn draw rant dan lesiel; zot prop inkapasite pou viv dan sa sosiete la ki diskalifye zot. Laglwar Bondie ti pou wadire enn dife ki pe bril zot. Zot ti pou akey destriksion plito pouki zot kapav kasiet Sa-Enn ki finn mor pou tir zot lor kosion la. SZ 7.2

Li inposib pou nou sov noumem depi sa trou kot pese finn zet nou la. Nou leker malprop, e nou pa kapav sanze. “Kisenla kapav prodwir enn kiksoz prop depi malpropte?” Zob 14:4 “bann dimoun ki preokipe par natir imin zot enmi Bondie, parski sa natir la li pa soumet li ar lalwa Bondie, dayer li mem pa kapav fer li.” Romin 8:7. Ledikasion, kiltir lintelizans, metriz lavolonte, zefor imin, tousala ena zot prop rezilta, me isi zot pena pouvwar. Kitfwa zot kapav amenn enn konportman eksteryer korek, me zot pa kapav sanz leker; zot pa kapav pirifye lasours lavi. Bizin enn lafors depi enndan, enn nouvo lavi depi lao, avan ki dimoun kapav sorti depi pese pou rant dan enn lavi sin. Kris ki sa pouvwar la. So lagras kapav rezener tou seki finn mor dan lam, e diriz zot ver Bondie, ver enn lavi sin. SZ 7.3

Lesover ti dir, “Si enn dimoun pa pran nesans depi lao,” amwin ki li resevwar enn nouvo leker, bann nouvo dezir, nouvo rezon pou viv, nouvo motivasion ki kondir ver enn nouvo lavi, “li pa kapav konn Rwayom Bondie.” Zan 3: 3. Sa koze ki dir ki bizin develop zis bon kiksoz ki ekziste natirelman dan imin la enn mansonz ki fatal sa. “Dimoun ki pena Lespri pa aksepte bann kiksoz ki Lespri Bondie done, parski li paret enn foli pou li. Li inposib konpran sa bann don la parski bizin Lespri Bondie pou konpran sa.” 1 Korintien 2: 14. “Pa etone parski mo dir twa ki to bizin pran enn nouvo nesans.” Zan 3:7. Lekritir dir lor Kris, “Limem ti lavi e lavi ti lalimier tou dimoun.”—“pena okenn lot nom dan lemonn antie ki kapav sov nou.” Zan 1: 4, Zistwar Bann Apot 4: 12. SZ 7.4

Li pa sifizan ki nou kone ki Bondie bon, kin nou trouv so bann bon lintansion, ki nou okouran tandres so karakter paternel. Li pa sifizan ki nou resi idantifie lasazes ek lazistis dan so lalwa ki fonde lor sa enn prinsip eternel la: lamour. Apot Pol ti konn tousala letan li kriye, “Mo dakor ki lalwa bon.” “Alor, lalwa li sin, e komanman li sin, drwat ek bon.” Me dan so lamertim, dan so langwas, dan so dezespwar, li dir, “Me mwa mo pa spiritiel, mo kouma enn esklav ki obeir pese.” Romin 7: 16, 12, 14. Li ti pe resers pirte, drwatir, ki li ti inposib pou gagne dan limem e li kriye, “Mo vremem enn dimoun malere. Ki sannla pou sap mwa dan sa lekor ki pe antrenn mwa ver lamor la?” Romin 7: 24. Dan tou bann nasion, mem kri dezespwar monte depi leker bann dimoun touletan. Ena enn sel repons pou zot tou, “Get Annyo Bondie ki tir pese lemonn.” Zan 1: 9. SZ 8.1

Lespri Bondie finn montre nou sa laverite la par plizir zimaz, e rann li kler pou bann dimoun koupab ki vremem anvi gagn delivrans. Letan Ezau sove depi lakaz so papa, apre ki par so pese, li finn desevwar Zakob, enn santiman kilpabilite ti pe pez lour lor li. Dan so solitid, ler li ti pe santi li rezete, separe ar tou seki ti rann so lavi zoli; enn panse pli for ki tou ki ti pe pez lor li: li ti per ki so pese finn separ li ar Bondie, ki lesiel li finn abandonn li. Leker tris, li alonze lor later, otour li bann kolinn, lao bann zetwal ekler lesiel. Dan so somey enn lalimier abazourdi li; depi laplenn kot li ti pe dormi, li ti trouv wadire enn larz leskalie ki mont ziska laport lesiel, e bann anz Bondie ti pe monte desann. Amemtan, depi laglwar lao, li ti pe tann lavwa Bondie ki ti pe anons li enn mesaz konsolasion ek lesperans. Koumsamem ki Zakob finn zwenn ar seki so lam ti be bizin e seki li ti pe reserse—enn Sover. Avek lazwa ek rekonesans li finn dekouver kouma li, enn peser, kapav regagn kominion ar Bondie. Sa leskalie ki li ti trouve dan so vizion la ti reprezent Zezi, sel mwayen kominikasion ant Bondie ek bann imin. SZ 8.2

Zezi finn servi sa mem zimaz la dan so konversasion ar Nathanael, kan li ti dir, “Zot pou trouv lesiel ouver ek bann anz Bondie monte desann lor Garson Limanite.” Zan 1:51. Letan zot finn abandonn Bondie, bann imin finn koup relasion ant zot ek Bondie. Later finn separe ar lesiel. Akoz sa separasion ar lesiel la, pa ti kapav ena kominikasion. Me atraver Kris, later ek lesiel finn reini. Par so prop merit, Kris finn fer enn pon lor sa separasion ki pese ti finn fer la; ansort ki bann anz kapav asir enn kominion ar bann imin. Akoz pese dimoun finn dezonore, finn dezespere, e finn perdi pozision ki zot ti okipe devan Bondie dan komansman. Kris rekonekte bann dimoun ar Lasours pouvwar infini. SZ 8.3

Me tou bann progre ki limanite reve pou res vanite, tou zot zefor pou releve pa pou servi nanye si zot ignor lasours lespwar ek lesali ki Bondie pe ofer. “Tou don parfe ek tou bon kado sorti depi lao kot Bondie” Zak 1: 17. Okenn karakter parfe, apart Li, pa ekziste. Kris tousel sime pou al kot Bondie. Li dir, “Momem sime, laverite, lavi; personn pa kapav al kot mo Papa si li pa pas par mwa.” Zan 14: 6. SZ 8.4

Leker Bondie bate pou so bann zanfan lor later ar enn lamour pli for ki lamor. Letan Li finn donn nou so Garson, Li finn devers tou lesiel lor nou dan enn sel kado. Lavi Lesover, so lamor ek so intersesion, minister bann anz, siplikasion Lespri Sin, travay Bondie avan zot tou e par zot tou, ek lintere kontignel tou bann kreatir dan lesiel: tou pe travay ansam pou redampsion limanite. SZ 8.5

Anou aret enn kou, e anou get sa sakrifis ekstraordiner ki finn fer pou nou la! Anou sey apresie travay ek lenerzi ki Lesiel pe investi pou reaste bann ki finn perdi ek ramenn zot lakaz Papa. Pa ti ena okenn rezon pli for, ni okenn mwayin ki pli pwisan pou garnti rezilta sa travay la. Kantite rekonpans reserve pou bann ki fer dibien, lazwa ki lesiel amene, frekantasion bann anz, kominion ek lamour Bondie ek so Garson, developman ek perfeksionman nou bann kapasite dan leternite: eski tousala pa bann motivasion ek bann ankourazman pou insit nou servi nou Kreater ek nou Sover ar lamour dan nou leker? SZ 9.1

Par lot kote, bann zizma ki Bondie finn prononse kont pese, pinision inevitab, degradasion nou karakter, ek destriksion final ki Bondie mensione dan so Parol, averti nou kont bann piez Satan. SZ 9.2

Eski nou pa pou aksepte miserikord Bondie? Ki Li bizin fer de plis? Anou rekonsilie nou ar Sa-Enn ki finn kontan nou ar sa lamour ekstraordiner la. Anou servi bann mwayin ki Li finn met devan nou pouki Li kapav transform nou pou nou vinn kouma Li, e pouki Li replas nou dan la kominion ar so bann anz dan larmoni ek lakominion avek Bondie Papa ek so Garson. SZ 9.3