Sime Zezi

12/13

SAPIT 12 — KAN GAGN DOUT

Boukou dimon, espesialma bann kretien ki zen dan lafwa, les zot trouble par bann dout. Dan Labib ena boukou kiksoz ki zot pa kapav eksplike, ni konpran; e Satan servi sa bann kiksoz la pou kraz lafwa ki zot ena dan Lekritir kouma enn revelasion Bondie. Zot demande, “Kouma mo pou konn bon sime? Si vremem Labib parol Bondie, kouma mo kapav delivre de sa bann dout ek sa bann kestion la?” SZ 49.1

Bondie zame demann nou krwar, san donn nou ase prev pou fondasion nou lafwa. So lekzistans, so karakter, laverite so parol, tousala fonde par bann temwagnaz ki repoz lor lintelizans; e so bann temwagnaz boukou. Pourtan zame Bondie finn anlev posibilite ki nou doute. Nou lafwa bizin repoz lor prev pa lor seki nou kapav eksplike. Bann dimoun ki oule doute pou gagne lokasion; alor ki bann ki desire konn laverite pou gagn boukou prev lor lekel zot kapav baz zot lafwa. SZ 49.2

Li inposib pou bann imin konpran avek zot lespri limite, karakter oubien lev Lespri Infini. Pou touzour ena enn mister ki anvlop Lespri siprem, mem pou bann pli gran lespri ek pou bann ki ena enn lintelizans ek enn kiltir siperyer. “To panse ki to kapav konn lide Bondie, to pou resi konn Bondie Toupwisan par ker? Sa konesans la pli ot ki lesiel: Ki to pou fer? Pli fon ki lanfer: Ki to pou kapav kone?” Zob 11: 7, 8. SZ 49.3

Apot Pol kriye: “Konbien larises Bondie li gran! Konbien so rises ek so konesans profon! Kisannla kapav eksplik so desizion? Kisannla kapav konpran so plan?” Romin 11: 33. Me selman mem si “…niaz ek nwarte antour li, lazistis ek ladrwatir form baz so tronn.” Psom 97: 2. Nou ena ase konesans lor bann plan ki Bondie ena pou nou, ek so bann rezon ki motiv Li, pouki nou konklir ki Li met enn pwisans infini oservis enn lamour san fin. Dan so bann plan nou konpran zis seki bon pou nou; plis ki sa, nou depann lor so lame toupwisan ek so leker ki ranpli ar lamour. SZ 49.4

Parol Bondie, parey kouma karakter so oter divin, ranferm bann mister ki zame bann dimoun pa pou resi konpran akoz zot natir limite. Pese ki rant dan lemonn, inkarnasion Kris, rezenerasion, rezireksion, ek boukou lezot size lor lekel Labib koze, res bann mister tro profon pouki lintelizans imin kapav eksplike, oubien mem konpran. Me pa parski nou pa konpran bann mister so providans ki nou bizin ena dout lor parol Bondie. Otour nou dan lemonn natirel ena touzour bann mister ki nou pa kapav sonde. Lavi limem, mem dan so bann form pli simp ki ekziste, li enn problem ki bann pli gran filozof pa kapav eksplike. Partou kote ena mervey ki nou pa resi konpran. Alor, eski nou bizin trouv sa drol ki dan lemonn spiritiel ena mister ki nou pa kapav sonde? Difikilte la li dan febles lespri imin ek so limit. Dan Lekritir Bondie finn donn nou ase prev ki so parol inspire, e nou pa sipoze ena dout zis parski nou pa kapav konpran bann mister so Providans. SZ 49.5

Apot Pier dir ki dan Lekritir “Ena sertin pasaz ki difisil pou konpran, ki bann ignoran oubien bann ki latet fatige pou deform so sans… Sa pou amenn zot destriksion.” 2 Pier 3: 16. Bann dimoun ki pa krwar finn servi sa bann difikilte la kouma enn largiman kont Labib; me okontrer samen bann prev solid ki Labib enn inspirasion Bondie. Si Labib ti mansionn zis bann zafer ki fasil pou konpran, si bann dimoun ki kapav, zis avek zot lespri simp, konpran so grander ek so mazeste, lerla Labib pa ti pou ena sa lotorite ki sorti kot Bondie la. Bann gran tem ki li trete ek zot mister bizin inspir lafwa dan Labib ki li vremem parol Bondie. SZ 49.6

Labib revel laverite avek telman simplisite ek kouma enn repons pou bann bezwin ek bann aspirasion leker imin, ki li finn emervey boukou dimoun ki ena gran lespri; ek anmemtan li montre bann pli imb e ki pena grand konesans, sime lesali. E pourtan sa bann laverite ki Labib koze avek simplisite la, konsern bann size telman profon, ki zot depas lakompreansion bann imin; e nou kapav resevwar zot zis parski Bondie ki finn deklar zot. Bondie finn ouver plan laredampsion devan nou pou ki sakenn kapav trouv bann desizion ki li bizin pran pou repanti ek mars ver LeSegner Zezi pouki li gagn lesali dapre plan Bondie. Pourtan deryer sa bann laverite simp la, ena bann mister ki pe kasiet so laglwar—mister ki pli for ki lespri kan nou resers li, e ki pourtan telman inspir dimoun ki pe rod laverite avek lafwa ek lasinserite, ki pli li rode pli li gagn lakonviksion ki se Parol Bondie. Larezon inklinn limem devan mazeste revelasion Bondie. SZ 50.1

Kan nou rekonet ki nou mank sa nivo pou kompran laverite lor bann size ki Labib trete la, nou admet ki nou lespri limite pena kapasiste pou imazin linfini; ki bann imin avek zot konesans limite pa kapav sezi bann plan Bondie ki konn tou. SZ 50.2

Parski zot pa kapav konpran tou bann mister, bann ki doute ek bann ki pena lafwa rezet Parol Bondie. Mem bann ki deklare ki zot ena lafwa dan Labib pena okenn proteksion kont sa danze la. Apot Pol dir, “Pran kont mo bann frer, mo bann ser, pouki personn parmi zot pa ena enn leker move ek dezobeisan, ki separ li avek Bondie vivan.” Ebre 3: 12. Li bon ki nou etidie avek atansion bann lansegnman Labib e ki “lespri … ekzaminn tou kiksoz, mem bann plan Bondie ki pli kasiet.” 1 Korintier 2: 10. Alor ki “bann kiksoz kasiet” res pou Bondie, “bann kiksoz ki finn revele, zot pou nou.” Deteronom 29: 29. Me Satan rod touzour perverti bann kapasite ki Bondie finn met dan bann imin pou fer bann resers. Lerla, kan zot pa resi eksplik klerma tou bann pasaz Labib kan zot fer bann resers, lorgey pous zot ver linpasians, oubien mem met dan zot enn mepri. Zot trouv li tro imilian pou rekonet ki zot pa konpran bann parol inspire. Zot pa oule pran pasians atann kan Bondie pou revel zot laverite. Zot pretann ki zis par zot prop lasazes zot kapav konpran Lekritir, e letan zot pa resi zot al ziska renie so lotorite. Li vre ki ena boukou doktrinn ki sipozeman sorti dan Labib, ki pena okenn fondman lor so lansegnman, e an realite zot lekontrer mem bann parol inspire la. Sa bann kiksoz la finn amenn boukou dout ek konfizion dan lespri boukou dimoun. Selman, pa parol Bondie ki responsab, me perversion ki bann imin finn fer ar so parol. SZ 50.3

Si li ti posib pou bann kreatir Bondie pou gagn enn konpreansion total Bondie ek so bann ev, lerla kan zot ti pou finn ariv sa pwin la, pa ti pou res nanye pou zot dekouver lor laverite, okenn lezot kiksoz pou kone an plis, okenn developman lespri oubien leker. Bondie ti nepli pou siprem; e bann imin letan zot finn ariv sa nivo la, ti pou aret fer progre. Anou remersie Bondie ki sitiasion la li pa koumsa. Bondie infini; “tou bann trezor lasazes ek konesans, zot kasiet an li.” Kolosien 2: 3. E pou tou leternite bann imin kapav kontigne reserse, kontigne aprann, e pourtan zame zot pou kapav fini sond tou bann trezor so sazes, so bonte ek so pouvwar. SZ 50.4

Bondie oule ki dan sa lavi lamem so lepep dekouver laverite ki so parol ranferme. Ena enn sel manier pou gagn sa konesans la. Nou kapav ariv a enn konesans parol Bondie zis atraver linspirasion sa Lespri par lekel sa parol la finn revele. “… zis Lespri Bondie ki kone ki ena dan panse Bondie”; parski “Lespri kapav ekzaminn tou kiksoz, mem bann plan Bondie ki pli kasiet.” 1 Korintien 2: 11, 10. Zezi ti promet bann dimoun ki ti swiv Li, “Kan Lespri laverite vini, li pou kondir zot dan laverite . . . parski li pou anons zot tou seki li finn resevwar ar mwa.” Zan 16: 13, 14. SZ 51.1

Bondie oule ki bann imin met an pratik zot bann pouvwar pou rezone; e letid Labib pou fortifie ek elev lespri enn nivo ki okenn lezot letid pa kapav. Pourtan, nou bizin fer atansion pou pa defie larezon, akoz febles ek limit limanite. Si nou pa oule ki Lekritir res vwale a nou konpreansion, nou bizin ena simplisite ek lafwa enn zanfan, pare pou aprann ek nou bizin reklam led Lespri Sin. Lapwisans ek lasazes Bondie, ansam ar nou inkapasite pou konpran so grander, bizin inspir nou pou imilie noumem; e nou bizin ouver so parol avek mem respe ki nou ena kan nou rant dan so prezans, avek enn lakrint pou ladorasion. Kouma nou koste ar Labib, larezon bizin rekonet enn lotorite siperyer ki limem, e leker ek lintelizans bizin inklinn zot devan le gran MWA. SZ 51.2

Ena boukou kiksoz ki paret difisil ek obskir ki Bondie pou revel bann dimoun ki resers lakonesans dan sa manier la. Me san linspirasion Lespri Sin, nou pou touzour lite pou konpran Lekritir oubien nou pou mal interpret li. Boukou dimoun lir Labib san ki zot gagn nanye, e, dan sertin ka, zot mem fer zot ditor. Kan nou ouver parol Bondie san lakrint pou ladorasion e san lapriyer, kan nou lespri ek nou panse pa konsantre lor Bondie, oubien pa an armoni ar so volonte, nou pa pou konpran nanye; ek dout pou pran plas dan nou lespri ek pou ankouraz nou pa krwar seki nou pe rod etidie. Lerla, lenemi pran kontrol nou bann panse, e li propoz nou bann interpretasion ki fos. Bann dimoun ki, dan seki zot dir ek dan seki zot fer, pa an akorite avek Bondie, kanmem ki kantite intelizan zot kapav intelizan, zot ena sans fer lerer dan seki zot konpran dan Lekritir; e vomye pa fer konfians zot leksplikasion. Bann ki fouy Lekritir pou detekte bann lerer pena klervwayans spiritiel. Zot bann vision kabose fer zot trouv enn pake rezon pou met an dout ek pa krwar bann zafer ki relma kler ek simp. SZ 51.3

Kamem ki kantite kasiet dimoun kapav sey kasiet, dan mazorite bann ka, vre rezon ki fer ki ledout ek lakonfision instal zot, se lamour pou pese. Bann lansegnman ek bann restriksion parol Bondie pa fer plezir bann dimoun ki ena lorgey e ki kontan pese dan zot leker; ek lezot ki pa dispoze obeir Labib, zotmem premie pou met so lotorite an dout. Pouki nou dekouver laverite, nou bizin ena enn dezir sinser pou konn laverite e enn leker bien dispoze pou obeir li. Tou bann dimoun ki vinn etidie Labib avek sa kalite dispozision la pou trouv prev lor prev ki li vremem parol Bondie, e zot pou kapav konpran bann laverite ki li kontenir e ki pou revel zot lasazes lesali. SZ 51.4

Kris finn dir, “Dimoun ki anvi fer so volonte pou kone si mo lansegnman sorti kot Bondie oubien si mo pe koz dapre mo prop lide.” Zan 7: 17. Plito ki kestione ek kritik tou seki zot pa konpran, zot ti pou fer pli bien si zot ti akord plis latansion sa lalimier ki ekler zot la; lerla zot ti pou resevwar lalimier ankor plis. Par lagras Kris, obeir sak kiksoz ki zot finn resi konpran par revelasion, e zot pou gagn lintelizans ek lakapasite pou fer seki ziskaler zot ankor pe doute. SZ 52.1

Ena enn prev ki disponib pou tou dimoun — bann zeni kouma bann ki pa konn lir — sa prev la se leksperians. Bondie invit nou pou prouv noumem ki dan so parol pena mansonz, e ki so bann promes vre. Li komann nou, “Santi ek goute ki kantite Leternel bon.” Psom 34: 8. Plito ki krwar parol enn lot dimoun, nou bizin goute pou noumem. Li deklare, “… demande, zot pou resevwar…” Zan 16: 24. Li pou realiz so bann promes. Pa kapav ena mansonz dan zot. Zame Li fin mank so promes. Letan nou apros Zezi e nou rezwir dan so lamour, nou dout ek nou nwarte ki dan nou pou disparet dan lalimier so prezans. SZ 52.2

Apot Pol dir ki Bondie, “finn aras nou dan pouvwar teneb e li finn transfer nou dan Rwayom so Garson bieneme.” Kolosien 1: 13. E tou dimoun ki finn sorti depi lamor pou rant da lavi kapav “sertifie ki Bondie mem laverite.” Zan 3: 33. Zot kapav rann temwagnaz, “Mo ti bizin led, e mo finn gagn li kot Zezi. Li finn donn mwa tou seki mo bizin, li finn pas laswaf dan mo lam; asterla Labib pou mwa li revelasion Zezi Kris. Ou pe demande kifer mo krwar dan Zezi? Parski pou mwa Limem Sover ki Bondie finn avoye. Kifer mo krwar dan Labib? Parski mo finn trouve ki limem lavwa Bondie ki koz ar mo lam.” Li toutafe posib ki dan noumem nou posed temwagnaz ki Labib li vre, ki Kris li Garson Bondie. Nou kone ki nou pa pe swiv bann zistwar ki fer dormi debout. SZ 52.3

Pier ankouraz so bann frer pou “Kontigne progrese dan lagras ek konesans nou Segner ek Sover Zezi Kris.” 2 Pier 3: 18. Kan bann dimoun pe progrese dan lagras, pli ale zot pou konpran so Parol pli kler. Zot pou dekouver enn nouvo lalimier ek enn bote dan so bann laverite sakre. Legliz finn fer sa leksperians la plizir fwa atraver Listwar, e sa pou kontigne ziska lafin. “Sime bann dimoun ki zis, parey kouma enn lalimier ki so lekleraz briye ziska dan plin lizour.” Proverb 4: 18. SZ 52.4

Par lafwa nou kapav dorenavan get dan lodela e sezi langazman Bondie pou enn lintelizans pli pouse, bann kapasite imin zwen ansam ar lapwisans divinn, e sak lenerzi dan lam an kontak direk avek Lasours lalimier. Nou kapav rezwir ki tou seki ti pe intrig nou dan providans Bondie pou vinn kler, nou pou gagn enn leksplikasion pou bann zafer ki nou ti pe gagn difikilte pou konpran; e kot nou lespri limite ti dekouver zis konfision ek dezord, nou pou trouv enn armoni ek enn bote plis ki parfe. “Asterla mo konesans li limite, me plitar mo pou konn Bondie dan enn fason konple, parey kouma bondie konn mwa.” 1 Korintien 13: 12. SZ 52.5