Sime Zezi

13/13

SAPIT 13 — LAZWA DAN LESEGNER

Bann zanfan Bondie bizin vinn bann reprezantan Kris, zot bizin montre mem bonte ek mizerikord ki LeSegner montre. Parey kouma Zezi finn revel nou karakter so Papa, nou osi nou bizin revel Kris dan enn lemonn ki na pa konn so lamour ek so konpasion. Zezi dir, “Parey kouma to finn avoy mwa dan lemonn, mwa osi mo finn avoy zot dan lemonn.” “Mwa dan zot, twa dan mwa; … Lerla lemonn pou kone ki to finn avoy mwa.” Zan 17: 18, 23. Apot Pol dir bann disip Zezi, “Li kler ki zot enn let ki sorti kot Lekris” “Pouki tou dimoun kone ek lir.” 2 Korintien 3: 3, 2. Dan sakenn so bann zanfan, Zezi avoy enn let dan lemonn. Si to enn disip Zezi, Li avoy twa kouma enn let dan lafami, dan vilaz, dan lari kot to reste. Zezi ki res dan twa oule, atraver twa, koz ar bann dimoun ki pa abitie ar Li. Kitfwa zot pa lir Labib, oubien zot pa tann lavwa ki koz ar zot dan so bann paz; zot pa trouv lamour Bondie atraver so ev. Si to enn vre disip Zezi, li posib ki atraver twa zot pou arive konpran inpe so bonte e Li kapav gagn zot pou kontan Li e servi Li. Bann kretien kouma bann far lor sime ki amenn dan lesiel. Zot bizin reflet dan lemonn lalimier Lekris ki briye dan zot. Fode ki atraver zot lavi ek zot karakter, lezot dimoun gagn vre lopinion lor Kris, ek lor manier ki bizin servi Li. SZ 53.1

Si vremem nou reprezant Kris, nou pou fer ki manier ki bizin servi Li paret atiran kouma li ete dan la realite. Bann Kretien ki prozet enn zimaz tristes ek teneb otour zot lam, ki mirmire ek plegne, pe donn lezot enn fos reprezantasion Bondie ek lavi kretien. Zot donn limpresion ki Bondie pa pran plezir trouv so bann zanfan ere, e lor sa pwin la zot rann enn fos temwagnaz kont nou Papa dan lesiel. SZ 53.2

Satan bien satisfe kan li resi fer bann zanfan Bondie doute ek li resi dekouraz zot. Li pran plezir kan li trouv nou aret fer konfians Bondie e met an dout so volonte ek so pwisans pou sov nou. Li kontan kan li fer nou santi ki Bondie pou fer nou ditor par so providans. Satan fer enn manier ki li prezant nou enn zimaz Bondie kot pena konpasion ni pitie pou nou. Li perverti laverite konsernan Bondie. Li ranpli nou limazinasion ar bann fos lide lor Bondie; e olie ki nou gard laverite lor nou Papa dan lesiel, nou osi nou les nou lespri pans lor bann fos reprezantasion ki Satan finn prodwir; e lerla nou dezonor Bondie kan nou pa fer Li konfians e nou mirmire kont Li. Satan touzour anvi rann lavi relizie monotonn, fatigan ek difisil; e letan enn kretien prozet dan so prop lavi sa kalite zimaz la lor larelizion, li pe siport mansonz Satan parski limem li mank lafwa. SZ 53.3

Dan lavi, boukou dimoun kamp lor zot lerer, zot esek ek zot fristrasion; e zot leker ranpli ar sagrin ek dekourazman. Kan mo ti dan Lerop, enn ser ki ti pe viv koumsa e ki ti dan enn profon detres, ti ekrir mwa pou demann mwa enn lankourazman. Apre ki mo ti finn lir so let, mo ti reve aswar ki mo ti dan enn zardin, e sa proprieter zardin la ti pe kondir mwa dan so bann lale. Mo ti pe kas bann fler e mo ti pe santi zot parfin, kan sa ser la, ki li osi ti pe mars akote mwa, atir mo latansion lor bann vilin rons ki ti pe zen so pasaz. Li ti pe soufer e plegne. Li pa ti pe mars dan lale deryer gid la, me li ti pe mars damilie bann rons ek bann pikan. “Ayo,” li plegne, “li pa fer sagrin ki bann pikan vinn gat enn zoli zardin koumsa?” Lerla gid la dir, “Na pa pran bann pikan la kont, zot pou bles ou. Koup bann roz, bann lis ek bann zeye.” SZ 53.4

Eski dan zot lavi zot pa finn fer bann bon leksperians? Eski zot pa finn viv bann moman kot zot leker finn bate for-for ar lazwa ki Lespri Bondie finn amene? Kan zot relir zot lavi, eski zot pa tom lor bann paz agreab? Eski bann promes Bondie pa kouma bann zoli fler ki parfim zot sime? Eski zot pa pou les zot leker ranpli ar tou sa bote la? SZ 54.1

Bann rons ek bann pikan pou bles zot e pou fer zot soufer; e si zot ramas zis sa kalite kiksoz la pou zot prezant lezot dimoun, eski non selman zot pa pe dedegn bonte Bondie zotmem, me zot pe osi anpes dimoun otour zot mars dan sime lavi? SZ 54.2

Li pa enn bon zafer ki nou fer enn koleksion tou bann move leksperians lavi — bann fot, bann fristrasion — e nou revinn lor la e nou plegne ziska nou ranpli ar dekourazman. Enn lam ki dekouraze li ranpli ar teneb, li ferm lalimier Bondie andeor, e li zet enn lonbraz lor sime lezot dimoun. SZ 54.3

Anou remersie Bondie pou bann zoli zimaz ki Li finn prezant nou. Anou regroup bann prev so lamour, pouki nou kapav reget zot touletan: Garson Bondie ki kit tronn so Papa, pou pran lor so divinite nou natir imin pouki Li sov nou depi pwisans Satan; so viktwar ki Li gagne dan nou faver, ki ouver lesiel pou nou, pou ki limanite kontanple landrwa kot ladivinite manifeste so laglwar; limanite dezonore ki sorti depi trou la mor kot pese ti finn plonz li e ki reinstale dan lakominion avek Bondie eternel; dimoun ki krwar ki gagn viktwar lor leprev par lafwa dan LeRedampter, e ki anvlope dan lazistis Zezi Kris gagn akse ziska so tronn: tousala se bann zimaz lor lekel LeSegner oule ki nou pran letan pou arete gete. SZ 54.4

Kan nou dout lamour ki Bondie ena pou nou e ki nou pa fer konfians so bann promes, nou dezonor Bondie e nou fer Lespri Sin sagrin. Kouma enn mama ti pou santi li, si so bann zanfan ti pas zot letan plegne lor li, kouma dir li pa ti ena okenn bon lintansion pou zot, alor ki tou so lavi, li finn fer zefor lor zefor pou vey lor zot lintere e pou asir zot inpe konfor? Sipoze ki zot dout so lamour; so leker ti pou kase. Kouma enn paran ti pou santi si so bann zanfan ti tret li koumsa? E ki nou Papa dan lesiel pou panse lor nou si nou pa fer konfians so lamour, ki finn fer Li al ziska donn so sel Garson pou ki nou gagn lavi? Finn ekrir dan Romin 8: 32, “si li pe donn nou so prop garson, eski li pa pou donn nou tou seki bizin par so lagras?” E pourtan, ki kantite dimoun pe dir, par zot aksion si pa par zot parol, “LeSegner pa oule ki mo gagn sa. Kitfwa li kontan lezot, me li pa kontan mwa”? SZ 54.5

Tousala fer zot lam dimal; parski sak dout ki zot eksprime invit bann tantasion Satan; li pe fortifie zot kapasite pou doute, e li pe elwagn zot ar bann anz ki ena responsabilite vey lor zot. Kan Satan tant zot, na pa les okenn dout oubien okenn dekourazman sorti dan zot labous. Si zot donn li lokazion, li pou met tou kalite panse mefians ek rebel dan zot lespri ek dan zot leker. E si zot eksprim zot santiman, sak dout ki zot dir pou retom lor zotmem, e anplis li pou sem enn germ dan lavi lezot dimoun; sa germ la pou raport bann fri ki pa sir zot pou kapav anpes so krwasans. Kitfwa zot, zot pou resi sorti vinker lor sa tantasion la ek bann piez Satan, me lezot dimoun ki finn abazourdi par zot linflians, kitfwa zame pou kapav sirmont sa dout ki zot finn seme la. Ala kifer li telman inportan ki nou pronons zis bann parol ki pou kominik lafors spiritiel ek lavi! SZ 54.6

Bann anz pe veye ki manier zot reprezant dan lemonn zot Met ki dan lesiel. Dan zot bann konversasion koz lor Zezi ki viv pou intersed pou zot devan nou Papa. Kan zot ser lame enn kamarad, loue Bondie dan zot leker ek ar bann parol; koumsa zot kamarad kapav tourn so panse ver Zezi. SZ 55.1

Tou dimoun gagn bann leprev; bann fardo lour pou sarye, bann tantasion difisil pou reziste. Na pa partaz zot difikilte ar bann dimoun ki mortel parey kouma zot, me amenn tou kiksoz dan lapriyer ar Bondie. Fer sa enn lalwa ki zame zot dir enn parol doutans oubien dekourazman. Zot kapav fer boukou pou ekler lavi lezot e konsolid zot zefor par bann parol lespwar ek rezwisans dan lavi sin. SZ 55.2

Boukou krwayan ki pe lite ar plin kouraz, ant lanklim ek marto, preske fini pare pou sede devan tantasion dan sa konba ant zotmem ek bann pwisans teneb la. Na pa dekouraz zot dan sa bann batay difisil la. Me donn zot enn lankourazman par bann parol ki pou pous zot tini ferm plito. Koumsamem ki lalimier Kris kapav briye par zot pou ekler lezot dimoun. “Personn pa viv pou limem.” Romin 14: 7. Par enn linflians ki nou mem pa kone ki nou ena, lezot kapav repran kouraz ek lafors, oubien zot kapav perdi kouraz e res lwin ar Lesover ek so laverite. SZ 55.3

Boukou dimoun ena enn foss lide lor lavi ek karakter Kris. Zot panse ki li ti indiferan, strik ek sever e ki li pa ti ena lazwa. Dan boukou ka, lavi relizie ena sa bann mem kouler som la. SZ 55.4

Souvan dikoun dir ki Zezi ti plore, me personn pena souvenir ki li ti riye. Nou Sover ti vremem enn dimoun ki ti sarye ladouler, ki ti abitie ar sagrin, parski li ti ouver so leker pou tou bann soufrans limanite. Me mem si li ti viv zis pou lezot e so lavi ti marke par lasoufrans ek langazman, Li pa ti demoralize. Lor so figir pa ti ena lasagrin, me li ti kalm. So leker ti enn lasours lavi e partou kot Li ti ale, Li ti amenn leboner, lape ek lazwa. SZ 55.5

Nou Sover ti bien serye, me li zame pa ti som oubien tris. Lavi bann dimoun ki swiv Li bizin kler; zot bizin bien konsian zot responsabilite personel. Fode pa ki zot riye for-for, ki zot mank respe, e zot bizin aret rakont bann zistwar deplase. La relizion Zezi donn nou enn lape ki koule kouma delo larivyer. Li pa ras nou lazwa, ni nou bonimer, li pa fer nou figir vinn som ni kokin nou sourir. Kris pa finn vini pou nou servi Li me pou Li servi nou. Sa dimoun ki ena so lamour dan so leker la, pou swiv so lekzamp. SZ 55.6

Si nou gard dan leker bann inzistis ki lezot inn fer nou, ek bann move parol ki zot finn dir kont nou, li pou difisil pou nou kontan zot kouma Zezi finn kontan nou; me si nou medit lor kalite lamour ek konpasion ki Kris finn ena pou nou, nou leker pou prodwir mem kalite santiman pou lezot. Malgre bann fot ek bann inperfeksion ki nou pa kapav anpes nou trouve, nou bizin get pli lwin, e kontan e respeke noumem mitielman. Nou bizin kiltiv enn limilite ek defie nou “mwa”, e nou bizin kiltiv lapasians pou siport bann febles nou prosin. Koumsa nou pou touy tou legoism, e ena sans ki nou vinn zenere e gran leker. SZ 55.7

“Met to konfians dan Leternel, e fer dibien; instal twa dan later ek nouri twa ar fidelite.” Psom 37: 3. “Met to konfians dan Leternel.” Sak zour ena so bann fardo, so bann lokipasion ek so bann konfision; e kan nou zwenn nou prese pou koz lor nou bann difikilte ek nou bann leprev. Nou trenn deryer nou boukou problem ki nou finn pran prete, nou koz telman kiksoz ki fatig nou e kokin nou lape; sa lo traka ki nou sarye la telman enorm, ki bann dimoun ki tann nou kapav sipoze ki nou pena enn Sover ki kontan nou e ki ena kompasion, ki dispoze pou ekout nou lapriyer e vinn sekour nou kan nou bizin Li. SZ 56.1

Ena dimoun ki viv dan lakrint ek traka. Sak zour zot antoure ar prev ki Bondie kontan zot: sak zour zot zwir generozite so providans, me zot na pa rekonet okenn benediksion ladan. Zot plito pans enn zafer dezagreab ki zot per kapav arive plitar, oubien zot les zot limazinasion telman grosi bann tipti kontrayete, ki bann size pou lekel zot bizin ena rekonesans perdi zot latansion. Plito ki zot amenn zot bann difikilte kot Bondie, par zot konsantrasion lor bann risk e par zot tandans mirmire, zot elwagn zot ar sel rampar ki kapav donn zot sekour. SZ 56.2

Eski nou fer bien kan nou mank lafwa koumsa? Kifer nou bizin ingra ek mefian koumsa? Zezi se nou kamarad sa; lesiel antie anvi nou boner. Fode pa permet bann traka lavi toulezour enerv nou e nwarsi nou lavenir. Si nou fer sa, toulezour nou pou ena enn kiksoz ki pou tourmant nou. Fode pa ki nou perdi nou letan ar bann traka ki zis fatig nou san ki nou gagn okenn profi. SZ 56.3

Li posib ki parski zot bann zafer pa pe mars bien zot gagn enn lakrint; zot trouv lavenir pli som e zot santi ki zot kapav perdi boukou. Me na pa les sa dekouraz zot. Konfie Bondie tou zot traka, e res kalm ek dan lazwa. Demann lesiel lasazes ki zot bizin pou kondir zot biznes avek enn bon zizman pouki zot kapav evit bann gran lapert. Par zotmem, zot bizin fer tou seki zot kapav pou kondir zot biznes bien. Zezi finn promet nou so lasistans, me li bizin nou koperasion. Kan zot finn fer tou seki zot kapav fer avek koperasion Sa-Enn ki port zot sekour la, zot bizin aksepte rezilta avek lazwa. SZ 56.4

Dan plan Bondie pena ki so bann zanfan bizin viv dan traka. Selman nou Bondie pa tromp nou. Li pa dir nou: “Na pa bizin per; pena danze lor zot larout.” Li kone ki nou pou bizin fer fas bann danze ek bann leprev, e Li fran ar nou. Li pa oule retir so pep andeor enn lemonn ranpli ar pese ek koripsion; me Li montre li enn landrwa kot li sir li pou gagn proteksion. Ekout seki Lesover ti priye pou so bann disip: “Mo pa pe demann twa tir zot dan lemonn me protez zot kont lemal.” “Lemonn pou fer zot soufer; me gard kouraz, mo finn sorti vinker lor lemonn.” Zan 17: 15, 16: 33. SZ 56.5

Dan so sermon lor montagn, LeSegner donn so bann disip bann lansegnman presie kouma bizin fer konfians Bondie. Sa bann lansegnman la ti servi pou ankouraz bann kretien dan tou lepok, e zot finn vinn ziska nou pou nou instriksion e pou nou konsolasion. Lesover atir nou latansion lor bann zwazo ki sant zot louanz, san ki zot pran traka pou seki zot bizin. “zot pa ni seme, ni rekolte, ni ramase dan grenie, e pourtan Bondie Papa ki dan lesiel nouri zot.” Lesover demande, “Eski zot pena plis valer ki zwazo?” Matie 6: 26. Sa-Enn ki donn bann imin ek bann zanimo tou seki zot bizin la, ouver so lame e Li nouri tou so bann kreatir. Li pa bliye bann zwazo. Li pa zet manze dan zot labek, me li donn zot lagrin pou zot ramase. Zot ki bizin pran resposabilite ramas bann materyo pou fer zot nik e pou rod manze pou nouri zot tipti. Zot travay an santan parksi “Papa dan lesiel nouri zot.” Twa, adorater spiritiel ek intelizan, eski to pena plis valer ki bann zwazo? Si nou ena konfians dan Li ki finn kre nou, ki prezerv nou lavi, ki finn met dan nou zimaz divin, eski Li pa pou donn nou seki nou bizin? SZ 56.6

Zezi ti osi atir latansion so bann disip lor bann lis ki pouse partou-partou dan bann karo avek enn bote simp ki nou Papa dan lesiel finn donn zot par amour pou bann imin. Li ti dir, “Get bann fler lis dan karo, kouma zot pouse.” Perfeksion sa bann fler natirel la depas laglwar Salomon boukou. Bann pli gran labiyman ki lar imin finn prodwir zame pa finn kapav konpar ar labote ekstraordiner ek lagras natirel bann fler ki Bondie finn kre. Apre Zezi poz enn kestion, “Si Bondie abiy enn karo lerb parey, ki zordi pe pouse e dime pou brile dan dife, eski li pa pou abiy zot ankor pli zoli ki sa? Ala zot lafwa mins la!” Matie 6: 30. SZ 57.1

Si Bondie, Lartis divin, donn bann fler, ki tenir zis enn zour, zot bann nians varye ek delika, ki pli gran swin li pa pou pran ar bann kreatir ki li finn kre pou resamble li! Sa lansegnman Zezi la vinn sansir bann dimoun ki les bann traka ek bann mister lavi antrenn zot dan ledout. SZ 57.2

LeSegner oule ki tou so bann zanfan, garson kouma tifi, viv obeisan ek ere, dan lape. Zezi dir: “Shalom, mo donn zot mo lape, pa manier lemonn me dan mo manier. Pa boulverse, pa gagn per.” “Mo finn dir zot tousala pouki mo lazwa res dan zot e ki zot lazwa konple dan enn gran lazwa.” Zan 14: 27, 15: 11. SZ 57.3

Boner ki nou pourswiv dan bann sime traver, li instab, li ale vini, li pa dirab; kan li pase li les enn solitid ek enn tristes dan ou lam. Me dan servis Bondie nou trouv lape ek lazwa. Dan bann sime ki li pa kone, fode pa enn kertien mars tousel, li pa bizin fer fas bann regre ek bann desepsion tousel. Si nou pa zwir bann plezir dan senn lavi la, nou kapav ere kanmem kan nou konsider lavi ki pou vini. SZ 57.4

Mem isi lor sa later la, enn kretien kapav ena lazwa lakominion avek Lekris, lakonsolasion perpetiel so prezans. Sak pa ki nou fer kapav rapros nou ar Li, donn nou enn leksperians pli profon so lamour, e amenn nou enn pa pli pre ar landrwa kot lape pou regne touletan. Alor, fode pa ki nou abandonn nou konfians , me li bizin vinn plis ki zame inebranlab. “Ziskaler Leternel finn sov nou” e li pou sov nou ziska lafin. 1 Samiel 7: 12. Anou tourn nou lizie ver bann moman labonte divinn ki pou rapel nou tou seki LeSegner finn fer pou konsol nou e pou sov nou depi lame ki ti pe rod detrir nou. Anou rapel tou konpasion ki Bondie finn ena pou nou: nou bann larm ki li finn souye, bann douler ki li finn kalme, bann angwas ki li finn fer disparet, bann size ki fer nou per e ki finn disparet lor so lord, bann kiksoz ki li finn donn nou kan nou ti bizin, bann benediksion ki li finn akord nou. Koumsa nou pou fortifie nou pou tou seki atann nou ankor ziska ki nou fini nou pelerinaz. SZ 57.5

Sirma pou ena ankor langwas pli devan; me anou les lepase inspir nou konfians pou lavenir, e anou dir: “Ziskaler Leternel finn sov nou” “Ki to lafors ogmante otan ki to bann zour.” Deteronom 33: 25. Nou pa pou gagn plis leprev ki nou lafors kapav andire. Alor, anou fer travay la akot LeSegner finn plas nou e anou pran kouraz: ninport ki zafer ki lavenir rezerv nou, nou pou gagn lafors neseser pou fer travay ki bizin fer. SZ 57.6

Avan lontan, Laport lesiel pou ouver an gran devan bann zanfan Bondie, e Lerwa laglwar pou akey zot par sa bann parol ki pou rezonn dan zot zorey kouma pli zoli lamizik ki zame zot finn tande: “Vini, zot ki mo papa finn beni. Resevwar rwayom ki Bondie finn prepare pou zot depi kreasion lemonn.” Matie 25: 34. SZ 58.1

Lerla, bann ki Bondie finn sove pou okip bann plas ki Zezi finn prepare pou zot. Zot pou nepli antoure ar bann pervers, bann manter, bann idolat, bann inpir, bann ki pa krwar; me zot pou ar bann ki finn vink Satan e ki, par lagras Bondie, finn forz pou zotmem enn karakter parfe. Tou tandans pou pese, tou inperfeksion ki afliz zot isi pou finn lave par disan Kris, e zot pou gagn lekselans ek lekla so laglwar, ki depas lalimier soley boukou. Anmemtan, labote moral ek laperfeksion zot Sover pou briye atraver zot ar enn lekla ki pou dominn sa splander eksteryer la. San okenn tas, devan enn gran tronn blan zot pou zwir dignite ek privilez bann anz. SZ 58.2

Konpare ar sa kalite leritaz ki enn dimoun kapav gagne la, “Ki enn dimoun kapav done pou aste so lavi?” Matie 16: 26. Li kapav pov, me selman li posed dan limem enn rises ek enn dignite ki siperier ar tou seki lemonn zame pou kapav done. Lam ki Bondie finn sove e ki Li finn rann pir ek san pese, lam ki konsakre tou so kapasite pou servi Bondie, ena telman enn gran valer ki pa kapav met enn pri lor li. Lakoz samem ki sak fwa ki enn lam trouv lesali lor later, sa nouvel la kre enn lazwa dan prezans Bondie ek bann anz dan lesiel. SZ 58.3

*****