Sime Zezi

11/13

SAPIT 11 — LAPRIYER EK LALOUANZ

Atraver la natir ek par revelasion, par so providans ek par linflians so Lespri, Bondie koz ar nou. Me sa li pa ase; nou bizin osi ouver nou leker devan li. Pouki nou ena lavi ek lenerzi spiritiel, nou bizin ena enn vre relasion ar nou Papa dan lesiel. Li posib ki nou pe pans Li; nou kapav medit lor so ev, so mizerikord, so benediksion; me sa pa vedir ki nou an kominion ar Li. Pouki nou kominie ar Bondie nou bizin ena enn kiksoz pou dir Li lor nou lavi. SZ 43.1

Lapriyer vedir ouver nou leker ar Bondie kouma ar enn kamarad. Pa parski ki nou bizin dir Bondie kisenla nou ete, ki li neseser ki nou priyer; me pouki nou kapav resevwar Li. Lapriyer pa amenn Bondie ziska nou, me amenn nou ziska Bondie. SZ 43.2

Kan Zezi ti lor later, Li ti montre so bann disip kouma priye. Li ti ansegn zot ekspoz Bondie zot bezwin toulezour e remet Li tou zot fardo. Sa lasirans ki li ti donn zot, ki zot lapriyer pou ekzose, Li donn nou osi parey. SZ 43.3

Zezi Limen, kan Li ti lor later, Li ti fer lapriyer souvan. Nou Sover finn idantifie Limem ar nou bann bezwin ek nou bann febles. Nou trouv Li pe touzour demann so Papa lafors pouki Li kapav fer travay ki Li bizin fer ek pou fer fas bann leprev. Dan tou kiksoz Li enn lekzamp pou nou. Dan nou bann febles Li nou frer parski, “Li finn konn tantasion dan tousort fason” Ebre 4: 15. Me kouma Li ti san pese so natir ti revolte kont pese. Li finn andir bann leprev ek bann tortir dan enn lemonn ranpli ar pese. Akoz so natir imin lapriyer ti vinn enn nesesite ek enn privilez. Dan lakominion avek so Papa Li ti trouv rekonfor ki Li ti bizin. Si Sover lemonn, Garson Bondie, finn bizin priye, ankor plis bann peser mortel bizin touzour priye avek ferver. SZ 43.4

Nou Papa dan lesiel pena pli gran dezir, ki beni nou ar tou so bann benediksion; me nou ki bizin pran desizion pou al bwar dan lasours so lamour infini. Domaz nou pas zis enn tigit letan dan lapriyer! Bondie pare ek dispoze pou ekzos lapriyer so bann zanfan, mem bann ki pli imb, pourtan nou paret bien retisan pou partaz nou bann bezwin ar Bondie. Ki bann anz devet panse lor bann imin— pov inpwisan ki pe fer fas tantasion— ler zot trouve ki zot priye telman tigit e ki zot ena enn tigit lafwa mem, alor ki Bondie, ki ena dan so leker enn lamour infini pou zot, anvi telman kontan zot, ziska donn zot plis ki seki zot kapav demande ou bien panse? Bann anz kontan azenou devan Bondie; zot kontan res pre ar Li. Lakominion ar Bondie samem zot pli gran lazwa; e pourtan bann zanfan later, ki telman bizin led ki zis Bondie kapav done, paret satisfe pou mars san lalimier so Lespri, e zot priv zotmem so prezans. SZ 43.5

Nwarte lemal anvlop bann ki negliz lapriyer. Bann tantasion ki lenmi soufle dan zot zorey, fer zot fer pese; tousala, parski zot pa pran lavantaz sa privilez ki randevou ki Bondie donn zot dan lapriyer la ete. Kifer bann zanfan Bondie osi retisan pou priye, alor ki lapriyer samem lakle ki, par lafwa, ouver stor lesiel, kot Bondie gard bann resours infini so pwisans? San lapriyer kontignel ek vizilans, nou riske vinn indiferan e nou riske devie. Ladverser kone ki bann lapriyer ardan ki nou fer ar lafwa pou permet nou reziste so bann tantasion. Alor li oule touzour blok sime ki amenn nou kot tronn lagras, pouki nou pa resi par bann siplikasion ek par lafwa gagn lagras ek pouvwar pou reziste tantasion. SZ 43.6

Bondie pou ekzos nou lapriyer dan sertin kondision. Premie, nou bizin santi ki nou bizin so led. Li finn promet “Mo pou fer lapli tombe lor later ki swaf, ek larivier pou koule lor bann later sek.” Izai 44: 3. Bann dimoun ki swaf lazistis, ki pe resers Bondie ar tou zot leker, kapav ena lasirans ki zot pou rasazie. Zot bizin ouver zot leker pouki Lespri kapav inflians zot, si zot oule resevwar benediksion Bondie. SZ 44.1

Nou bann bezwin zotmem bann pli gran argiman ki pled dan nou faver. Me nou bizin kanmem demann LeSegner pouki Li akompli so bann promes. Li dir, “Demande, e zot pou gagne.” E “Li pa finn epargn so Garson, me finn livre li pou nou; si li pe donn nou so prop garson, eski li pa pou donn nou tou seki bizin par so lagras?” Romin 8: 32. Si nou gard pese dan nou leker, si nou akros nou ar ninport ki zafer ki nou kone enn pese sa, LeSegner pa pou ekout nou. Me lapriyer dimoun ki repanti dan so leker, Li pou touzour tande. Kan nou finn deles tou nou pese e nou finn, otan ki posib, remet tou dan lord, nou ena lasirans ki Bondie pou reponn nou lapriyer. Par nou prop merit nou pa pou resevwar nanye ar Bondie; valer ki Zezi ena ki pou sov nou. So disan ki pou lav nou; me selman nou bizin fer enn zefor pou respekte bann kondision ki fer Li aksepte nou. SZ 44.2

Lafwa enn lot aspet ki indispansab pou lapriyer. “… kikenn ki apros Bondie bizin krwar ki li ekziste e ki Bondie rekonpans dimoun ki rod li.” Ebre 11: 6. Zezi ti dir so bann disip, “… tou seki zot demande dan lapriyer, krwar ki zot finn fini gagn li, e zot pou gagn li.” Mark 11: 24. Eski nou krwar sak parol ki Li dir? Lasirans la li larz e pena restriksion, e Sa-Enn ki finn fer promes la Li fidel. SZ 44.3

Kan nou pa resevwar bann kitsoz ki nou demande letan ki nou demande, nou bizin kamem krwar ki LeSegner tande e ki Li pou reponn nou lapriyer. Telman nou dan lerer e nou pa trouv pli lwin ki nou nene, nou arive dimann bann kiksoz ki pa pou enn benediksion pou nou; e nou Papa dan lesiel, dan lamour ki Li ena pou nou, reponn nou lapriyer par bann kiksoz ki pou fer nou pli gran dibien — bann kiksoz ki noumem nou ti pou dezire si nou ti kapav, par enn vizion ilimine par Bondie, trouv tou kiksoz kouma zot ete relman. Kan nou trouve ki nou pa pe gagn repons pou nou lapriyer, nou bizin akros ar bann promes; parski pena dout ki ler pou vini kot nou pou gagn repons la, e nou pou resevwar benediksion ki nou bien bizin la. Me nou pa kapav pretan ki nou pou touzour gagn enn repons ekzak e presi pou nou lapriyer. Bondie tro intelizan pou Li fer erer, e li tro bon pou retenir enn benediksion pou bann dimoun ki mars dan sime drwat. Alor na pa bizin per pou fer Li konfians, mem si zot pa gagn enn repons toudeswit pou zot lapriyer. Debout lor so promes, “Demande, e zot pou gagne.” SZ 44.4

Si, avan ki nou krwar, nou les nou bann dout ek nou bann lakrint konsey nou, oubien si nou sey trouv enn solision pou tou bann pwin ki paret som, nou bann difikilte pou zis ogmante. Me si nou rekonet ki nou pa kapav fer nanye, e ki nou depann lor Bondie, si nou apros Li avek imilite ek lafwa, e nou dir Li nou bann bezwin, parski pena nanye ki Li pa kone, parski pena nanye ki Li pa trouve, Li ena kapasite pou reponn nou lapel e Li pou fer lalimier briye dan nou leker. Par lapriyer sinser nou rant an kominion ar Lasazes infini. Dan sa moman la nou kitfwa pena prev ki Lesover pe vers so figir dan nou direksion avek lakonpasion ek lamour, me an fet samem ki arive. Kapav nou pa pe santi ki Li pe tous nou dan la realite, me so lame lor nou dan enn lelan lamour, pitie ek tandres. SZ 44.5

Kan nou apros Bondie pou demann Li mizerikord ek lasistans, dan nou leker nou bizin dispoze pou kontan nou prosin e pou pardone. Kouma nou kapav dir, “Pardonn nou nou bann pese parey kouma nou pardonn bann ki finn ofans nou,” me selman nou kontigne gard enn latitid kot pena pardon? Matie 6 : 12. Si nou atann ki Bondie reponn nou lapriyer, nou bizin pardonn lezot dan mem manier ek dan mem mezir ki nou espere ki Li pou pardonn nou. SZ 45.1

Perseverans enn lot kondision pouki lapriyer ekzose. Si nou oule grandi dan lafwa nou bizin priye san ses. Nou bizin “…priye avek fidelite”, “Pa aret priye; se sa ki pou gard zot lespri vif e dan remersiman.” Romin 12: 12, Kolosien 4: 2; Pier ekzort bann krwayan pou “disiplinn zotmem pou zot kapav priye.” 1 Pier 4:7. Pol dir, “Napa bizin trakase ditou, me dan ninport ki sitiasion, avek enn leker rekonesan, ofer zot lapriyer ek siplikasion Bondie.” Filipien 4: 6. Zid dir “Zot bizin priye avek led Lespri Sin; gard zot touzour dan lamour Bondie.” Zid 20, 21. Lapriyer konstan se linion kontignel ant lam ek Bondie, se ki fer ki lavi Bondie azir dan nou; e depi nou lavi, lapirte ek lavi sin retourn ver Bondie. SZ 45.2

Bizin persevere dan lapriyer; na pa les nanye anpes ou. Fer tou zefor ki ou kapav pou kontigne sa lakominion ant Zezi ek ou lam la. Sezi tou lokasion pou al bann renion lapriyer. Bann dimoun ki pe resers Bondie sinserman pou prezan dan bann renion lapriyer, zot pou fervan pou resevwar tou benediksion ki zot kapav gagne ladan. Zot pou plas zot dan premie pozision pou ekspoz zotmem dan lalimier ki sorti depi lesiel. SZ 45.3

Nou bizin priyer an fami et sirtou pa negliz lapriyer anprive, parski samem ki lavi nou lam. Li inposib pouki lam epanwi alor ki nou negliz lapriyer. Lapriyer zis an fami oubien anpiblik li pa ase. Dan lasolitid lam bizin ekspoz limem pou soumet limem ar linspeksion Bondie. Lapriyer ansekre li dirize zis pou zorey Bondie. Fode pa ki sa siplikasion sekre la rant dan okenn zorey kirye. Dan lapriyer sekre, lam pa sibir okenn inflians so lanvironman, e pena leksitasion otour li. Avek kalm ek ferver li pou ouver limem, e fer mont so lapriyer ver Bondie ki so fortres ek so lafors; e Bondie ki trouv dan sekre e ki tan lapriyer ki sorti dan leker dimoun, pou difiz enn inflians dous ek dirab. Par enn lafwa kalm ek simp, lam antretenir lakominion avek Bondie Toupwisan e anmagazin lafors divinn pou lit kont Satan. SZ 45.4

Priye dan zot lasam, e letan ki zot pe okipe ar zot travay priye dan zot leker. Se koumsa ki Enok ti mars ar Bondie. Sa bann lapriyer silansie la mont ver Bondie kouma lansan. Satan pa kapav vink dimoun ki gard so leker ankre kot Bondie. SZ 45.5

Pena okenn landrwa oubien okenn moman ki pa apropriye pou priye. Pena nanye ki kapav anpes nou elev nou leker pou fer enn lapriyer avek ferver. Dan lafoul, dan sime, damilie enn renion travay, nou kapav avoy enn mesaz Bondie e sipliye Li pou ki li ed nou, parey kouma Neemi ti fer letan li ti prezant devan lerwa Artaxerxes. Laport nou leker bizin res ouver touletan pouki nou kapav, ninport kan, invit Zezi vinn res dan nou lam kouma enn invite seles. SZ 45.6

Mem si li posib ki latmosfer otour nou kapav pouri, nou pa bizin respir so pouritir, me nou kapav viv dan ler pir lesiel. Nou kapav ferm noumen a bann limazinasion inpir e bann panse malsin e elev nou lam dan prezans Bondie atraver lapriyer sekre. Bann dimoun ki ouver zot leker pou resevwar soutien ek benediksion Bondie pou menn zot konba dan enn latmosfer pli sin ki lor later e zot pou ankominion konstan ar lesiel. SZ 46.1

Nou bizin ena enn vision pli kler lor Zezi, e kompran pli bien valer bann realite eternel. Labote enn lavi sin bizin ranpli leker bann zanfan Bondie, e pou ki sa arive fode ki nou demann Bondie revel nou bann zafer sakre. SZ 46.2

Anou elev nou lam ver lesiel pouki nou respir latmosfer lesiel. Nou kapav res telman pre ar Bondie, ki dan enn eprev ki nou pa pe atann, nou bann panse pou tourn ver Li natirelman, parey kouma fler tourn ver soley. SZ 46.3

Remet zot bezwin, zot lazwa, zot sagrin, zot traka ek zot lakrint devan Bondie. Nanye pa tro lour pou Li; zot pa pou resi fatig Li. Sa-Enn ki konte ki kantite seve ki ena lor zot latet la na pa indiferan ar seki so bann zanfan bezwin. “Bondie … montre konpasion ek mizerikord…” Zak 5: 11. So leker, ki ranpli ar lamour, touse par nou bann sagrin ankor plis kan nou rakont Li. Prezant Li tou seki trouble zot lespri. Li kapav sarye pli bel pwa ki zot kapav mazine, parski Li tenir lemonn an plas e Li diriz liniver. Pena okenn detail, mem pli tipti, ki konsern nou lape ki Li pa pou remarke. Dan zistwar nou lavi, pena okenn sapit nou leksperians ki tro nwar pou Li lir; pena okenn mister ki Li pa kapav konpran. Okenn kalamite kapav tom lor mem pli piti so bann zanfan, okenn traka trouble so lam, okenn lazwa pa fer enn riye eklate, okenn lapriyer sinser pa kit lalev, san ki nou Papa dan lesiel pa trouve, oubien ki Li pa pran kont toudeswit. “Li geri bann ki zot leker finn kase, e li pans zot blesir.” Psom 147: 3. Relasion ant Bondie ek sak lam li distink e konstan, wadire pa ti ena okenn lot lam lor later pou partaz so latansion, okenn lot lam pou lekel Li finn donn so Garson bieneme. SZ 46.4

Zezi ti dir, “zot pou demann kiksoz mo Papa lor mo nom san ki mo ena pou koz pou zot. Mo Papa bien kontan zot.” “Mwa ki finn swazir zot… tou seki zot demann mo Papa lor mo nom, li pou donn zot.” Zan 16: 26, 27; 15: 16. Me priye dan nom Zezi vedir plis ki zis mansionn so nom dan komansman ek lafin enn lapriyer. Li vedir priye avek mem santiman ek dan lespri Zezi, anmemtan ki nou kontigne krwar so bann promes, fer konfians so lagras, e kontigne so travay. SZ 46.5

Bondie pa atann ki personn dan nou vinn ermit oubien mwann e ki nou retir nou andeor lemonn pouki nou konsakre noumen pou ladorasion. Nou lavi bizin parey kouma lavi Kris: partaze ant lamontagn ek lepep. Enn dimoun ki pas so letan priyer pou fini par aret priye, oubien so lapriyer pou vinn enn routinn. Kan bann dimoun retir zot depi lasosiete, lwin ar bann responsabilite ek bann devwar kretien ek pwa lakrwa; kan zot aret travay pou Lemet, ki ti travay avek arder pou zot, zot perdi sans lapriyer e zot pena motivasion pou devwe zotmem. Zot lapriyer vinn personel ek egois. Zot pa kapav priye pou bann bezwin limanite oubien pou konstriksion rwayom Kris, ni avek siplikasion pou gagn lafors pou fer travay la. SZ 46.6

Nou akiz enn lapert kan nou negliz sa privilez vinn ansam pou fortifie ek pou ankouraz lezot ki dan servis Bondie. Lerla, laverite ki so parol kontenir perdi so lefe ek so linportans dan nou lespri. Nou leker vinn insansib, nou nepli anvi sakrifie noumem, e nou regrese dan nou lamars avek Bondie. Dan nou serk kretien, nou perdi boukou kan nou mank sinpati pou lezot. Enn dimoun ki ranferm limem, ki pa zwen lezot, ki pa pe ranpli rol ki Bondie finn marke pou li. Kan nou kiltiv sa kote sosial ki nou ena dan nou prop natir la, nou pou sinpatiz ar lezot e nou pou kapav fer travay Bondie pli bien. SZ 47.1

Si bann kretien ti mars ansam, si zot ti koz lamour Bondie ant zot, e si zot ti partaz bann laverite lor laredampsion, zot leker ti pou pli ferm, e zot ti pou fortifie zot kamarad. Toule zour nou kapav apran plis lor nou Papa, fer enn nouvo leksperians so lagras; lerla nou pou anvi partaz so lamour ar lezot, e sa ti pou resof nou leker ek ankouraz nou. Si nou ti koz plis lor Zezi, si nou ti pas pli boukou letan pans lor li plito ki lor noumem, nou ti pou plis ranpli par so prezans. SZ 47.2

Si nou ti zis pans Bondie sak fwa ki nou gagn laprev ki Li pe pran nou kont, nou ti pou bizin gard Li touzour dan nou lespri, e nou ti pou bizin pran plezir pou koz ar Li e loue Li. Nou koz bann kiksoz ki dan lemonn parski nou trouv nou lintere ladan. Nou koz ar nou bann kamarad parski nou kontan zot; nou lazwa ek nou sagrin konekte ar seki pou zot. Pourtan nou ena infiniman pli gran rezon pou kontan Bondie plito ki nou bann kamarad. Donn Bondie premie plas dan nou bann panse, koz so bonte ek so pwisans, ti bizin vinn pou nou bann zafer natirel dan lemonn. Bondie pa finn donn nou bann talan pouki telman nou kontan zot, e konsantre lor zot ki nou pena nanye pou donn Li an retour. Nou bann talan bizin plito touzour fer nou rapel Bondie, e fer nou gagn rekonesans ek lamour pou nou Bienfeter dan lesiel. Nou lespri tro okipe par bann zafer lor later. Anou tourn nou regar ver sa sanktier ki lao la; so laport ouver, akot laglwar Bondie briye lor figir Zezi ki “kapav sov dimoun ki vinn kot Bondie atraver li.” Ebre 7: 25. SZ 47.3

Nou bizin loue Bondie plis “pou so bonte, e pou bann mervey ki Li finn fer pou limanite.” Psom 107: 8. Fode pa ki dan nou lapriyer ena zis demande ek resevwar. Anou aret touzour pans zis seki nou oule, san zame rekonet bann benediksion ki nou resevwar. Otan ki nou pa priye tro boukou, nou avar dan nou remersima. Nou touletan pe resevwar mizerikord Bondie, e pourtan komie fwa nou pa eksprim nou rekonesans, komie fwa nou pa loue Li pou seki Li finn fer pou nou! SZ 47.4

Lontan LeSegner ti komann Izrael, kan zot ti zwen ansam pou ador Li: “La ki zot bizin manze devan Leternel, zot Bondie, e la ki zot ek zot fami bizin manze bwar dan lazwa devan tou dibien ki Leternel finn donn zot e avek lekel Li finn beni zot.” Deteronom 12: 7. Kan nou fer enn kiksoz pou Bondie, nou bizin fer li ar lazwa, ar bann kantik lalouanz ek remersiman, pa ar tristes ek melankoli. SZ 47.5

Nou Bondie, Li enn Papa zanti e li fer mizerikord. Fode pa ki so adorasion vinn enn servis ki met tristes dan nou leker ek fer nou strese. Nou bizin pran plezir ador LeSegner e partisip dan so travay. Bondie na pa pou permet ki so bann zanfan, pou lekel Li finn pey enn redampsion telman ser, azir kouma dir Li enn bouro. Limem zot meyer kamarad; e letan zot ador Li, Li anvi vinn kot zot, pou Li beni zot e rekonfort zot, met lazwa ek lamour dan zot leker. LeSegner anvi ki so bann zanfan gagn rekonfor kan zot ador Li, e ki zot trouv dan so travay plis plezir ki difikilte. Li oule ki bann dimoun ki vinn ador Li, gard bien presie dan zot lespri, bann zimaz so lamour ek latansion ki Li ena pou zot, pouki dan zot lokipasion dan lavi toulezour, zot kapav ena lagras pou viv onet ek fidel dan tou kiksoz. SZ 48.1

Lakrwa bizin vinn enn sinbol ki rasamble nou. Kris ek so krisifiksion bizin vinn bann size ki okip nou lespri, nou konversasion e nou bann emosion. Nou bizin gard dan nou lespri sak benediksion ki nou resevwar ar Bondie, e letan nou pran konsians ki kantite Li kontan nou, nou bizin dispoze pou konfie tou kiksoz dan lame ki ti kouloute lor lakrwa. SZ 48.2

Lalouanz kapav transport lam dan lesiel. Nou servi kantik ek lamizik pou ador Bondie dan so palais dan lesiel, ek nou aksiondegras ek nou rekonesans resamble ladorasion ki bann larme dan lesiel ofer Bondie. “Dimoun ki ofer sakrifis aksiondegras glorifie mwa.” Psom 50: 23. Anou apros nou Kreater avek respe, me osi avek lazwa pou ofer Li nou bann aksiondegras ek nou rekonesans. SZ 48.3