Sime Zezi

10/13

SAPIT 10 — KONN BONDIE

Bondie servi boukou mwayin pou fer nou konn Li, e fer nou gagn kominion ar Li. Lanatir koz ar nou san ses. Seki ena enn leker reseptif pou inpresione par lamour ek laglwar Bondie ki Li revele atraver so kreasion. Seki ekoute kapav tande ek konpran bann kominikasion Bondie atraver lanatir. Bann gran laplenn ver, bann gran zarb, bann fler ek zot bouton, bann niaz, lapli, lamizik delo larivier, laglwar lesiel, koz ar nou e invit nou pou fer konesans ar Sa-Enn ki finn kre tousala. SZ 39.1

Nou Sover finn ranferm dan lanatir tou so bann lansegnman presie. Bann zarb, bann zwazo, bann fler dan bann vale, bann montagn, bann lak, ek zoli lesiel, plis tou bann insidan lavi toulezour, zot tou ansam dan bann parol laverite, pouki so bann lansegnman kapav revinn souvan dan nou latet, damilie bann lokipasion dan sa lavi la. SZ 39.2

Bondie oule ki so bann zanfan apresie so bann ev, e ki zot trouv zot plezir dan simplisite ek bote trankil ar lekel li finn dekor nou lemonn. Li kontan tou seki zoli, e dan tou seki atiran dan enn dimoun, Li pli kontan bote so karakter; Li anvi ki nou kiltiv lapirte, lasimplisite ek lagras ban fler. SZ 39.3

Si nou pran letan ekoute, bann ev Bondie pou donn nou bann lansegnman presie lor lobeisans ek lakonfians. Koumans par bann zetwal, ki atraver letan swiv zot parkours invisib, ziska pli tipti atom, tou seki lanatir ranferme obeir volonte Bondie. E Bondie pran swin tou so kreasion. Anmemtan Li soutenir bann lemonn illimite dan lespas, Li donn manze sa ti mwano ki sante san freyer. Kan bann dimoun al fer zot travay, kan zot fer lapriyer; kan zot dormi aswar, e kan zot leve gramatin; kan enn ris fer fet dan so pale, oubien ler enn pov regroup tou so bann zanfan otour enn manze ki pa ase pou zot, Papa dan lesiel vey lor saken ant zot. Pena enn larm ki koule san ki Bondie trouve. Pena okenn sourir ki Li pa note. SZ 39.4

Si nou ti krwar sa avek sinserite, boukou traka ti pou disparet. Nou lavi pa ti pou ranpli ar traka kouma aster, parski tou kiksoz, gran kouma piti, nou ti pou met dan lame Bondie, ki pa depase ar lakantite kiksoz, ni zot pwa pa fer Li nanye. Lerla nou lam ti pou zwir enn repo ki boukou dimoun pe rode depi lontan. SZ 39.5

Otan ki to bann sans apresie bote sa lemonn la, pans inpe lemonn ki pou vini, kot zame pou ena destriksion pese ek lamor; kot lanatir zame pou defigire akoz malediksion. Les to limazinasion antrevwar lemonn bann ki finn gagn lesali, e rapel ki sa lemonn la pou pli grandioz ki meyer zimaz ki to limazinasion kapav prodwir. Dan bann divers kado ki Bondie ofer nou dan lanatir, nou trouv zis enn tipti parti so laglwar. Nou lir dan 1 Korintien 2: 9, “Seki lizie pa finn trouve, seki zorey pa finn tande, seki okenn dimoun pa finn panse kapav arive, samem ki Bondie finn prepare pou dimoun ki kontan li.” SZ 39.6

Bann poet ek bann dimoun ki apresie lanatir ena boukou pou dir, me pli bel apresiasion vinn de bann kretien, parski zot rekonet ev zot Papa e zot trouv so lamour dan fler, dan bwison ek dan pie. Personn pa kapav apresie sinifikasion reel enn kolinn ek enn vale, larivier ek lamer, san ki li trouv dan zot lekspresion lamour Bondie pou bann dimoun. SZ 39.7

Bondie koz ar nou atraver so providans ek par linflians so Lespri lor nou leker. Dan bann sirkonstans ek nou lenvironman, dan bann sanzman otour nou, nou kapav disern bann lansegnman presie si nou leker dispoze. Lor providans Bondie, Psalmis dir, “Later ranpli ar labonte LeSegner.” “Seki ena lintelizans bizin fer atansion, pou zot konpran labonte LeSegner.” Psom 33: 35, 107: 43. SZ 40.1

Bondie koz ar nou dan so parol. Zot kontenir bann revelasion lor so karakter, so manier fer ek so gran travay Redampsion. Ladan nou trouv zistwar bann patriars ek bann profet ek bann lezot dimoun sin ki finn ekziste lontan. Sa bann dimoun la “imin parey kouma nou.” Zak 5: 17. Nou trouve kouma zot ti lite dan bann dekourazman, parey kouma nou, kouma zot finn tom dan tantasion kouma nou, e pourtan zot finn repran kouraz e zot finn gagn laviktwar par lagras Bondie. Letan nou trouv sa, nou gagn lankourazman pou persevere dan lazistis. Letan nou lir bann leksperians ki zot finn viv, lalimier, lamour ek benediksion ki zot finn gagne ek travay ki zot finn akompli par lagras ki zot finn resevwar, sa mem lespri ki ti inspir zot la met mem dezir dan nou leker pouki nou anvi fer kouma zot, pouki nou forz mem karakter, pouki parey kouma zot, nou mars ar Bondie. SZ 40.2

Zezi ti dir konsernan Ansien Testaman —e sa li ankor pli vre konsernan Nouvo Testaman —, “… tou seki ena ladan donn enn temwagnaz lor mwa.” Zan 5: 39. Wi, antie Labib koz lor Zezi-Kri, LeRedampter, Sa-Enn dan ki nou met tou nou lespwar pou gagn lavi eternel. Lekritir antie koz lor Kris. Depi premie zistwar lor kreasion— “Tou finn kre par Laparol e tou seki finn ekziste, finn ekziste par li”, ziska promes final, “Ala mo pe vini biento”—nou pe lir so parol e nou pe ekout so lavwa. Zan 1:3, Revelasion 22: 12. Pouki ou pli abitie ar LeSover, ou bizin etidie Lekritir. SZ 40.3

Ranpli ou leker antie ar bann parol Bondie. Zotmem delo vivan ki pou satisfer laswaf ki pe brile dan ou. Zotmem dipin vivan ki sorti depi lesiel. Zezi deklare, “Si zot pa manz lekor Garson Limanite e zot pa bwar so disan, zot pa pou gagn lavi dan zot.” Ala kouma Li eksplik seki Li pe dir: “Lespri donn lavi me lekor pa vo gran soz; parol ki mo finn prononse, samem Lespri, samem lavi.” Zan 6: 53, 63. Nou lekor pwiz so krwasans lor seki nou manze ek bwar; parey kouma dan fonksionman natirel, spiritiel la osi fonksionn parey: se bann size lor lekel nou medite ki pou konstrir nou lafors ek nou karakter spiritiel. SZ 40.4

Bann anz anvi rant an profonder dan tem laredampsion; atraver tou bann letan dan leternite, samem ki pou lasians ek kantik bann ki finn delivre par disan Zezi. Eski li pa vo enn refleksion ek enn letid profon depi asterlamem? Mizerikord infini ek lamour Zezi, sakrifis ki Li finn fer dan nou plas, reklam enn refleksion serie ek solanel. Nou bizin reflesi lor karakter nou Redampter ek nou Avoka. Nou bizin medit lor so mision pou vinn sov so pep depi pese kot li ti ete. Letan nou pas letan kontanple sa bann size ki konsern lesiel la, nou lafwa ek nou lamour pou grandi, ek nou lapriyer pou pli agreab pou Bondie, parski zot pou ena enn melanz lafwa ek lamour. Zot pou intelizan ek fervan. Nou pou ena plis konfians dan Zezi ek toulezour nou pou viv leksperians so pouvwar pou sov tou bann ki vinn ver Bondie par Li. SZ 40.5

Letan ki nou medit lor bann perfeksion nou Sover, nou pou anvi ki nou transforme ek renouvle pou nou vinn plis koma li. Pou ena dan nou lam enn laswaf pou nou vinn kouma Sa kikenn nou lam adore la. Plis nou konsantre lor Kris plis nou pou koz Li ar lezot e lemonn pou get nou kouma so reprezantan. SZ 41.1

Lekritir pa finn ekrir zis pou bann intelektiel; okontrer li finn ekrir pou bann dimoun ordiner; laverite konsernan lesali bien kler kouma lalimier lezour; e personn pa pou perdi zot sime, apart bann ki swiv zot prop zizman oulie ki zot swiv revelasion volonte Bondie. SZ 41.2

Fodre pas ki nou fer konfians temwagnaz enn dimoun lor seki Lekritir ansegne, me nou bizin etidie bann parol Bondie pou noumem. Si nou les lezot rezonn dan nou plas, nou pou paralize dan nou lenerzi intelektiel kouma dan nou kapasite. Bann nob pouvwar ki lespri ena kapav diminie parski li pa abitie reflesi lor bann tem ki merit konsantrasion pouki li kapav sezi profonder parol Bondie. Nou lespri pou gandi si nou servi li pou relie bann size dan Lekritir ek si nou analiz ek kompar bann pasaz ek bann size spiritiel ant zotmem. SZ 41.3

Pena meyer mwayin pou fortifie lintelizans ki etidie Lekritir. Pena okenn lot liv meyer pou relev nou panse, pou donn laviger bann kapasite nou lam, ki bann verite nob lor tou bann size ki Lekritir kontenir. Si bann dimoun ti etidie Lekirtir kouma bizin, zot ti pou ena enn larzes lespri, enn karakter nob ek enn motivasion konstan ki bien rar asterla. SZ 41.4

Kan enn dimoun lir Labib tro vit li konpran zis enn tigit. Enn dimoun kapav lir Labib la depi koumansman ziska la fin, san ki li trouv bote ki li kontenir, ni konpran li dan so profonder. Vomye etidie enn sel pasaz ziska ki konpran li klerma dan lespri, ek so relasion dan plan lesali osi vinn simp, plito ki lir boukou sapit, san kone kot pe ale ek san konpran nanye. Gard ou Labib ar ou, ek kouma ou gagn lokasion, lir li, grav pasaz la dan ou memwar. Mem kan ou pe marse dan sime ou kapav lir enn pasaz e medit lor li, koumsa ou gard ou lespri okipe. SZ 41.5

Nou pa pou kapav gagn lasazes tan ki nou pa res konsantre, e tan ki nou pa etidie dan enn espri lapriyer. Ena sertin parti Labib ki tro simp pou pa konpran, me ena lezot parti ki, seki zot dir, na pa sot dan ou lizie kouma ou gete premie kou. Bizin konpar Labib ar Labib. Bizin fer bann resers avek atansion ek meditasion dan lapriyer. Bann letid pou amenn zot rekonpans. Parey kouma enn dimoun ki travay dan laminn dekouver bann lavenn lor dan kasiet anba later, enn dimoun ki fer resers avek perseverans dan la parol Bondie, li pou dekouver enn trezor, li pou dekouver bann laverite ki ena gran valer, me ki pa revele ar bann dimoun ki pa pran lapenn pou rode. Bann linspirasion ki sourse dan leker pou kouma larivier depi lafontenn lavi. SZ 41.6

Fode zame etidie Labib san fer lapriyer. Avan nou ouvert so bann paz, nou bizin dimann linsprirasion Lespri Sin, e nou pou gagn li. Kan Natanael ti vinn ver Zezi, nou Sover ti dir, “Sa enn vre Izraelit sa. Pena defo dan li.” Natanael dir, “Be kouma to konn mwa?” Zezi reponn, “Avan mem ki Filip apel twa anba pie fig, mo ti finn fini trouv twa.” Zan 1: 47, 48. Zezi pou trouv nou osi dan bann landrwa sekre kot nou priye si nou resers so lalimier pouki nou kapav konn laverite. Bann anz dan lemonn lalimier pou asiste bann dimoun imb ki resers linspirasion Bondie. SZ 41.7

Lespri Sin loue ek glorifie nou Sover. So mision se prezent nou Kris, pirte so lazistis e lesali ki nou gagne par Li. Zezi dir, “li pou anonz zot tou seki li finn resevwar ar mwa.” Zan 16: 14. Lespri laverite tousel kapav anons laverite lor Bondie. Bondie finn donn so Garson pou mor pou limanite, e li donn so Lespri kouma so Instrikter ek so Gid permanan. Ala ki kantite lamour Li ena pou bann imin. SZ 42.1