Sime Zezi

9/13

SAPIT 9 - TRAVAY BONDIE EK LAVI

Bondiemem lasours lavi, lalimier ek lazwa pou liniver. Parey kouma bann rayon lalimier sorti depi soley, parey kouma delo larivier desan depi lasours, bann benediksion sorti depi Bondie pou tou so bann kreatir. E kan lavi Bondie ranpli leker dimoun, li pou debord ver lezot dan lamour ek bonaksion. SZ 35.1

Nou Sover ti trouv so plezir dan liberasion ek delivrans limanite dezonore. Pou fer sa, Li pa ti akros Li ar so lavi, me Li ti siport lasoufrans ziska lakrwa, san ki li gagn onte pou perdi so loner. Bann anz osi zot touzour pe travay pou boner lezot. Samem ki fer zot plezir. Seki bann egois ti pou konsider enn travay degradan, servi bann ki malprop ek bann dimoun ki inferyer dan lasosiete, swa par zot karakter oubien par zot ran, samem travay bann anz inosan. Zezi ti ena enn lespri pou renons Limem par amour. E sa lespri la rampli lesiel. Limem ki a la baz boner siprem. Sa lespri lamem ki bann disip Kris pou posede, travay ki zot pou fer. SZ 35.2

Kan lamour Kris regne dan leker, li parey kouma enn parfin: pa kapav kasiet li. Tou dimoun otour pou santi so linflians. Lespri Kris dan leker, li kouma enn lasours dan dezer, ki koule pou rafresi partou e ki fer seki pre pou mor anvi bwar delo lavi. SZ 35.3

Lamour pou Zezi pou manifeste par enn dezir travay kouma Li finn travay pou beni limanite e relev li. Li pou amenn lamour, tandres ek sinpati pou tou kreasion nou Bondie Papa dan lesiel. SZ 35.4

Lesover pa ti amenn enn lavi dous ek egois, me Li ti travay ar landirans, san zame abandonn okenn zefor pou lesali limanite. Depi lakres ziska Kalver, Li finn renons limem e Li pa ti demisione devan travay difisil, voyaz penib ni swin ek travay fatigan. Li ti dir, “Garson Limanite pa finn vini pouki dimoun servi li, me pou servi dimoun e donn so lavi kouma enn ranson pou boukou dimoun.” Matie 20: 28. Sa ti enn bann pli gran dezir so lavi. Touleres ti segonder. Fer volonte Bondie e fini so travay, samem ti wadire so manze so bwar. Dan so travay pa ti ena plas ni pou Li ni pou so lintere personel. SZ 35.5

Bann ki resevwar lagras Kris, zot osi parey. Zot pou dispoze pou fer ninport ki sakrifis, pouki lezot pou ki Li finn mor, kapav zot osi partaz sa kado ki vinn depi lesiel la. Zot pou fer tou seki zot kapav pou fer lemonn vinn meyer ki zot ti trouv li. Sa lespri la, li rezilta direk la konversion. Kouma enn dimoun resevwar Zezi dan so lavi, li resanti enn dezir pou partaz ar lezot sa kamarad presie ki li finn dekouver dan Zezi la; li pa kapav ferm dan so leker laverite lor lesali ek lasanktifikasion. Si ena dan nou lazistis Zezi, e si nou ranpli ar lazwa ki so lespri done, nou pa pou kapav res trankil. Si nou finn goute, e nou finn trouve ki LeSegner Li bon nou pou ena kiksoz pou rakonte. Parey kouma Filip, ler li ti dekouver Lesover, nou pou invit lezot zwenn Li. Nou pou fer tou pou prezant zot bann lavantaz Kris ofer ek bann realite lemonn ki pou vini. Nou pou ena enn dezir ardan pou mars dan sime Zezi e pou amenn lezot otour nou get Li kouma “Annyo Bondie ki tir pese lemonn.” Zan 1: 29. SZ 35.6

Bann zefor ki nou fer pou beni lezot pou amenn benediksion lor noumem. Samem ki Bondie ti oule letan Li donn nou enn rol pou zwe dan so plan pou delivre lemonn. Li finn akord bann dimoun sa privilez partaz so natir divin la, e, a zot tour, beni lezot dimoun kouma zotmem. Samem pli bel loner, pli gran lazwa ki Bondie kapav donn bann dimoun. Bann dimoun ki, dan sa manier la, partisip dan travay lamour vinn pli pre ar Bondie. Bondie ti bien kapav donn so bann anz dan lesiel sa travay anons mesaz levanzil la ek tou travay ki ena pou fer dan so minister. Li ti kapav servi lot mwayin pou fer seki Li bizin. Me dan so lamour infini Li finn swazir pou fer nou vinn so bann koleg, ar Kris ek bann anz, pouki nou kapav fer leksperians benediksion, lazwa, viktwar spiritiel ki nou gagne dan sa minister dezinterese la. SZ 36.1

Kan nou partaz bann soufrans ki Zezi finn andire, nou arive konpran Li. Sak fwa ki nou sakrifie noumem pou lezot nou lintansion pou fer dibien grandi dan nou leker, e li rapros nou ar Redampter lemonn ki, “mem si li ti ris, finn fer li pov pou zot, pouki par so povrete zot kapav vinn ris.” 2 Korintien 8:9. E zis kan nou akompli plan ki Bondie ti ena ler Li ti kre nou, ki lavi vinn enn benediksion pou nou. SZ 36.2

Si to travay kouma Kris souete ki so bann disip travay, e to gagn bann dimoun pou Li, to pou santi to bizin enn leksperians pli profon ek enn konesans pli gran dan bann zafer ki konsern Bondie, e to pou gagn enn lafin ek enn laswaf pou lazistis. To pou pled ar Bondie e to lafwa pou vinn pli for, e to lam pou bwar ankor plis dan lafontenn lesali. Bann lopozision ek bann leprev pou kondir twa ver Lekritir ek lapriyer. To pou grandi dan lagras ek lakonesans Kris, e to pou gagn enn leksperians ris. SZ 36.3

Sa lespri travay kado pou lezot la amenn matirite, stabilite ek enn karakter ki resanble Kris e li amenn osi lape ek lazwa. Bann lobzektif vinn pli ot. Napli ena plas pou pares ek egoism. Bann dimoun ki viv sa kalite leksperians lagras la dan zot lavi kretien pou grandi e pou vinn for pou zot kapav travay pou Bondie. Zot pou ena enn vizion kler lor bann kestion spiritiel, zot pou progrese dan zot lafwa e zot pwisans dan lapriyer pou ogmante. Lakominion ant Lespri Bondie ek zot lespri pou prodwir dan zot lam bann inspirasion sakre. Bann dimoun ki, dan sa manier la, pe devwe zotmem pou lezot, san ki zot reklam nanye an retour, pe asir zot prop sali. SZ 36.4

Sel manier pou grandi dan lagras se fer avek dezinteresma travay ki Kris finn konfie nou — angaz nou, dan lamezir ki nou kapav, pou ed ek beni bann dimoun ki bizin led ki nou kapav donn zot. Lafors enn kestion pratik sa; lavi bizin aktivite mem sa. Bann dimoun ki rod enn lavi kretien zis pou pran bann benediksion ki zot resevwar par lagras, san mem ki zot fer okenn kiksoz pou Kris, li wadire zot pe sey rod manze pou viv san ki zot travay. Dan lemonn spiritiel, kouma dan lemonn natirel, sa donn mem rezilta: dezenerasion ek pouritir. Enn dimoun ki refiz fer bann mam so lekor fer okenn mouvman pou perdi zot lizaz bien vit. Koumsamem enn kretien ki pa met an pratik bann pouvwar ki Bondie finn donn li, li pa zis res pati dan Kris, me li osi perdi lafors ki li ti deza ena. SZ 36.5

Legliz Kris, samem lazans ki Bondie finn ouver pou amenn lesali bann dimoun. Li bizin amenn levanzil dan lemonn: samem so mision. E tou bann kretien ena sa obligasion la. Tou dimoun, dapre so talan ek so kapasite, bizin fer sa travay ki Kris finn donn li la. Lamour ki Kris finn revel nou met nou an det anver bann dimoun ki pa konn Li. Bondie pa finn donn nou lalimier zis pou nou tousel, me pou ki nou ekler bann la osi. Si bann dimoun ki pe swiv Kris ti reponn lapel sa travay la, kot zordi ena zis enn dimoun ki pe proklam levanzil kot bann payen, ti pou ena par milie. Tou bann ki pa ti pou kapav angaz zot personelman dan travay la, ti pou soutenir li par zot bann don, zot sinpati ek zot lapriyer. Lerla ti pou ena enn bien pli gran motivasion pou travay pou bann lam dan bann pei kretien. SZ 36.6

Nou pa bizin al dan bann pei payen, ou mem kit nou serk familial, si nou travay demande ki nou res la, pou fer travay pou Kris. Nou kapav fer li dan lakaz, dan legliz, ar bann dimoun ki nou frekante, ek ar ki nou fer biznes. SZ 37.1

Pli gran parti lavi nou Sover lor later, ti pase dan latelie sarpantie dan Nazaret. Bann anz ti pe asiste LeSegner lavi ler Li ti pe marse akote bann peizan ek bann labourer, san ki personn rekonet Li ni onor Li. Kan li ti pe travay so metie imb, ek kan Li ti pe geri bann malad, oubien mars lor bann vag dan siklon dan Galile, Li ti pe ranpli so mision avek mem fidelite. Alor dan bann travay pli imb ek dan bann grad pli ba dan lavi, nou kapav mars avek Zezi e travay pou Li. SZ 37.2

Dan 1 Korintien 7: 24 finn ekrir, “ki sakenn res dan mem kondision kot li ti ete letan Bondie ti apel li.” Enn dimoun ki fer biznes kapav amenn so travay dan enn manier ki pou donn laglwar so Met akoz li fidel. Si vremem li pe swiv Kris, li pou met so larelizion dan tou so transaksion e li pou revel lespri Kris ar bann lezot dimoun. Enn artizan kapav enn reprezantan serie e fidel Sa-Enn ki ti travay omilie bann ti dimoun simp lor bann kolinn Galile. Sak dimoun ki pronons nom Kris, bizin travay enn manier ki kan lezot zot trouv so bann ev, zot oblize glorifie Lekreater ek LeRedampter. SZ 37.3

Ena boukou dimoun ki finn trouv kom pretex pou zot pa servi zot talan pou travay pou Kris, ki ena lezot ki ena pli gran talan ek lavantaz. Ena panse ki zis bann dimoun ki ena enn talan spesial ki bizin konsakre zot kapasite pou servi Bondie. Ena dimoun mem krwar ki enn kategori dimoun privilezie par plizir talan, alor ki lezot kategori pa resevwar ni talan ni bann benefis. Me parabol pa dir sa. Kan sef la ti apel so bann serviter li ti donn sakenn so travay. SZ 37.4

Avek lamour nou kapav fer travay pli imb ki ena dan lavi “koumadir pou LeSegner.” Kolosien 3: 23. Si ena lamour Bondie dan leker enn dimoun, sa pou reflete dan so lavi. Douser parfin Kris pou anvlop nou, e bann dimoun otour nou pou beni par nou linflians. SZ 37.5

Fode pa to atan bann lokasion sansasionel oubien bann talan ekstraordiner pou ki to angaz twa pou fer travay Bondie. Pa kalkile ki lemonn pou panse lor twa. Si to lavi toulezour rann temwagnaz lapirte ek lasinserite to lafwa, e lezot ena lasirans ki to anvi zot bienet, alor to bann zefor pa pou dan vid. SZ 37.6

Mem seki pli imb ek pli pov dan bann disip Zezi kapav vinn enn benediksion pou lezot. Kitfwa li pa realize ki li pe fer bon kiksoz spesial, me so linflians, ki li mem pa konsian asterla, kapav ouver laport pou bann benediksion ki pou vinn de pli an pli gran, e prodwir bann rezilta ki li pou iniore, zizka zour rekonpans final. Li pa santi, e li pa kone non pli, ki li pe fer enn gran kiksoz. Li pa neseser ki li pran traka si pa li pe resi, oubien li pa pe resi. Li zis bizin angaz li trankil, e li bizin fidel dan travay ki Bondie done, e so lavi pa pou anvin. So lam pou reflet de plis an plis karakter Kris; li pou enn ko-travayer ar Bondie dan sa lavi la, e li pe kalifie pou pli gran travay ek pli gran lazwa dan lavi ki pou vini. SZ 37.7