Sime Zezi

8/13

SAPIT 8 — GRANDI DAN ZEZI

Sa sanzman dan leker ki fer nou vinn zanfan Bondie la, Lekritir apel li nesans. Li kompar sa nesans la ar enn lagrin ki planter finn seme e ki finn zerme. Bann ki fek konverti an Kris se “bann zanfan ki fek ne” ki bizin “grandi” ziska zot vinn bann adilt an Kris Zezi. 1 Pier 2: 2; Efezien 4: 15. Sa transformasion la, li osi kouma bann bon semans, zot grandi e zot raport fri. Izai dir pou apel zot “palmie lazistis, plantasion LeSegner, pouki li resevwar laglwar.” Izai 61: 3. Nou trouve ki bann lekzamp lavi dan la natir servi pou fer nou konpran pli bien laverite bann mister dan lavi spiritiel. SZ 30.1

Avek tou zot sazes ek zot ekspertiz, bann imin pa kapav met lavi dan okenn kiksoz, kamem pli piti ki ena, dan lanatir. Zis atraver lavi ki Bondie Limem finn kre ki bann plant oubien bann zanimo kapav viv. Koumsamem, se zis atraver lavi ki Bondie finn kre ki lavi spiritiel pran nesans dan leker bann dimoun. Amwins ki enn dimoun “pran nesans depi lao”, li pa kapav partisip dan lavi ki Kris finn vini pou done. Zan 3: 3. SZ 30.2

Kouma dan lavi, krwasans mem zafer. Se Bondie ki fer bouton la ouver e fler la donn fri. Se par so pouvwar ki semans la devlope, “premie dabor nou gagn lerb, apre li vinn enn zepi, anfin dible plin-plin dan zepi.” Mark 4: 28. E profet Oze dir lor Izrael, ki “li pou pouse kouma lis.” “Zot pou revini, zot pou grandi kouma pie rezin.” Oze 14: 5, 7. E Zezi invit nou pou, “Get kouma bann fler dan karo pouse.” Lik 12: 27. Bann pie ek bann fler pa grandi par zot prop swin, par zot prop traka, oubien par zot prop zefor, me par seki Bondie finn swazir pou fourni zot dan zot lavi. Enn zanfan pa kapav vinn pli gran par okenn traka, oubien par kit pouvwar. Zot osi parey, par traka oubien par zot prop zefor, zot pa kapav grandi spiritielman. Pie la ek zanfan la grandi kan zot resevwar dan zot lenvironman bann kiksoz ki asiste zot dan zot lavi—ler, soley ek manze. Sa mem fonksion ki sa bann don lanatir la ena anver bann plant, Kris ena li anver bann ki fer li konfians. Li zot “soley pou touzour,” “enn soley ek enn bouklie.” Izai 60: 19, Psom 84: 11. Li pou kouma “larose pou Izrael.” “Li pou desann kouma lapli lor lerb ki fek koupe.” Ose 14: 5, Psom 72: 6. Li delo ki donn lavi, “…dipin ki Bondie done, …ki finn desann depi lesiel e ki donn lavi lemonn antie.” Zan 6: 33. SZ 30.3

Par Zezi, sa kado ki pena so segon la, Bondie finn anserkle lemonn avek enn latmosfer lagras parey kouma ler ki sirkile otour later. Tou dimoun ki swazir pou respir sa latmosfer ki donn lavi la, pou viv e grandi e vinn bann zom ek bann fam an Kris Zezi. SZ 30.4

Parey kouma enn fler tourn ver soley pouki bann rayon lalimier kapav perfeksionn so bote ek so form, nou osi nou bizin tourn nou ver Soley Lazistis, pouki lalimier lesiel kapav briye lor nou e ki nou karakter kapav devlope pou nou resanble Zezi. SZ 30.5

Zezi anseign mem zafer kan Li dir, “Res ar mwa, kouma mwa mo res ar zot. Parey kouma enn brans pa kapav raport fri si li pa res lor pie rezin la, zot osi, zot pa pou kapav fer nanye si zot pa res ar mwa. …san mwa zot pa kapav fer nanye.” Zan 15: 4, 5. Zot depann lor Kris pou zot kapav viv enn lavi sin, parey kouma sa brans ki finn grefe la depann lor pie la pou li grandi e li raport fri. Andeor Li zot pena lavi. Zot pena pouvwar pou reziste tantasion oubien pou grandi dan lagras ek lavi sin. Kan zot res ar Li, zot pou resi epanwir. Kan zot depann lor Li pou zot viv, zot pa pou fletri me zot pou raprot fri. Zot pou kouma enn pie danbor larivier. SZ 30.6

Boukou dimoun panse ki zot bizin fer enn parti travay la tousel. Zot finn fer konfians Kris pou gagn lepardon zot bann pese, me asterla zot oule, par zot prop zefor, viv enn lavi drwat. Me sa kalite zefor la pou prodwir lafait. Zezi dir, “san mwa zot pa kapav fer nanye.” SZ 31.1

Nou krwasans dan lagras, nou lazwa, nou servis— tou depann lor nou linion ar Kris. Se dan lakominion avek Li, zour aper zour, ler apre ler— kan nou res ini ar Li —ki nou pou resi grandi dan lagras. Limem ki finn fer nou lafwa komanse e Limem ki pou rann li parfe. Zezi premie, touzour, dan tou ek partou. Pa zis dan komansman ek lafin nou parkour ki Li bizin ar nou, me dan sak letap, dan sak pa, ziska lafin parkour la. David dir, “Mo finn plas LeSegner touzour devan mwa: parski li lor mo kote drwat, mo pa pou tombe.” Psom 16: 8. SZ 31.2

To pe demande, “Kouma mo fer pou res an Zezi?” Parey kouma to ti resevwar Li dan komansman. “Kontign viv zot lavi selon seki finn transmet zot lor Lekris Zezi LeSegner.” “Dimoun ki krwar dan mwa pou viv par la fwa.” Kolosien 2: 6; Ebre 10: 38. To finn donn tomem a Bondie, pou apartenir Li totalman, pou servi Li e obeir Li, e to finn resevwar Kris kouma to Sover. Par tomem to pa ti kapav pey to pese oubien sanz to leker; me letan to finn abandonn twa devan Bondie, to finn krwar ki Li finn fer tousala pou twa, parski Li kontan Zezi. Par lafwa to finn apartenir Kris, e par lafwa to bizin grandi an Li —to done ek to pran. To bizin donn tou: to leker, to volonte, to servis, donn tomem a Li pou obeir tou seki Li demande; e to bizin pran tou: Kris, an ki ena tou benediksion, pou Li res dan to leker, pou Li vinn to lafors, to zistis, to soutien eternel pou ki to kapav obei. SZ 31.3

Konsakre twa a Bondie gramatin; fer sa to premie travay. Fer sa lapriyer la, “Pran mwa net pou twa, Segner. Mo met mo bann plan dan to lipie. Servi mwa dan to servis zordi. Res an mwa, e fer ki tou seki mo fer, mo fer li par twa.” To bizin fer sa toulezour. Tou le gramatin konsakre twa pou sa zour la. Soumet tou to plan devan Li, swa pou zot resi swa pou ki to abandonn zot dapre seki Li montre twa. Koumsa ki, zour apre zour to pou remet to lavi dan lame Bondie, e, de pli an pli Kris pou vinn model to lavi. SZ 31.4

Lavi an Kris enn lavi ranpli ar lape ek serenite. Kit fwa pa pou ena ekstaz, me pou ena enn konfians trankil ek dirab. To lesperans pa dan tomem; li dan Kris. To febles ratase ar so lafors, to liniorans ar so sazes, to frazilite ar so pwisans. Alor pa gard to regar lor twa, pa les to lespri konsantre lor twa, me get ver Kris. Konsantre lor so lamour, lor bote ek perfeksion so karakter. Kris ki finn renons a Limem, Kris ki finn imilie Limem, Kris dan so pirte ek so lavi sin, Kris dan so lamour inkonparab —ala bann size ki bizin merit kontamplasion to lam. Kontan Li, pran Li kouma to model, fer Li totalman konfians e to pou resamble Li. SZ 31.5

Lesover dir nou: “Res ar mwa.” Sa bann parol la transmet lide repo, stabilite, konfians. Li invit nou, “Vinn kot mwa …mo pou donn zot repo.” Matie 11: 28. Psalmis eksprim mem lide kan li dir, “Fer silans devan Bondie, e atann Li avek pasians.” E Izai donn lasirans, “Trankilite ek konfians ki zot lafors.” Psom 37: 7, Izai 30: 15. Pena repo dan res san nanye fer; parski LeSegner promet pou donn repo bann ki reponn so linvitasion pou travay, “… zot tou ki fatige, ki pe sarye enn fardo bien lour, mo pou donn zot repo. Met mo fardo lor zot ledo …” Matie 11; 28, 29. Dimoun ki trouv so repo totalman dan Kris, se dimoun ki pou plis angaze pou servi Li ek ki aktif dan so langazman. SZ 32.1

Kan nou lespri konsantre lor noumem, nou tourn ledo ar Kris kot tou la sours lafors ek lavi sorti. Akoz samem Satan fer tou seki li kapav pou detourn nou latansion de nou Sover; koumsa li ampes nou viv dan linion ek an kominion avek Kris. Bann plezir lemonn, bann traka, bann mister ek bann sagrin dan lavi, bann fot lezot dimoun, oubien zot prop fot ek zot inperfeksion — tousala li pou servi pou detourn nou lespri. Na pa les li tromp zot ar so bann piez. Tro souvan li fer bann dimoun ki vremem serye dan zot langazman e ki anvi vremem servi Bondie konsantre lor zot prop fot ek zot febles; lerla li separ zot ar Kris e li espere gagn laviktwar. Fode pa ki nou res konsantre lor noumem e fode pa ki nou trakase ek gagn per tansion nou pa gagn lesali. Tousala amenn lam lwin ar Lasours nou lafors. Pran langazman ki to pou gard to lam kot Bondie e ki to pou fer Li konfians. Pans Zezi e koz Zezi. Na pa antretenir okenn dout. Sas tou laper. Dir kouma apot Pol, “Nepli mwa ki pe viv, me Kris ki pe viv dan mwa. Lavi ki mo pe viv aster la kouma enn imin, mo viv li par lafwa dan Garson Bondie, ki kontan mwa e finn donn so lavi pou mwa.” Repoz twa dan Bondie. Li ena sa kapasite pou gard seki to finn konfie Li la. Si to abandonn twa dan so lame, Li pou fer twa plis ki vinker par Sa-Enn ki finn kontan twa la. SZ 32.2

Kan Kris, par Limem, ti pran natir imin, Li finn kre ant Li ek limanite enn lien ki okenn lafors pa kapav kase, apart si imin limem swazir pou kas li. Satan pou kontignelman insit nou par so bann riz pou kas sa lien la — pou separ nou ar Kris. Ala kot nou bizin veye, travay, priye ki nanye pa resi fer nou swazir pou servi enn lot met; parski nou touzour lib pou fer sa. Me anou gard nou lizie fixe lor Kris, e Li pou prezerv nou. Tan ki nou gard nou regar lor Zezi nou an sekirite. Nanye pa kapav aras nou dan so lame. Kan nou kontign gard nou regar lor Li, nou “nou pou resanble LeSegner, avek enn laglwar ki kontign ogmante plis ankor. Sa, li vinn depi Lespri LeSegner.” 2 Korintien 3: 18. SZ 32.3

Se koumsa ki bann premie disip finn arive resanble Lesover. Kan sa bann disip la ti tann bann parol Zezi, zot ti santi ki zot ti bizin Li. Zot ti pe rod Li, zot finn trouv Li, zot finn swiv Li. Zot ti akonpagn Li dan lakaz, zot ti manze ansam, zot ti dan lasam, dan karo. Zot ti res ar Li kouma bann zelev res ar zot profeser, e toulezour zot ti gob bann laverite ki ti sorti dan so labous. Wadire bann serviter, zot ti atann so lord pou kone ki travay zot ti bizin fer. Sa bann disip la ti bann “imin parey kouma nou.” Zak 5: 17. Zot ti bizin lite ar pese parey kouma nou e zot ti bizin lagras divinn pou ki zot kapav viv enn lavi sin. SZ 32.4

Mem Zan, disip ki LeSegner ti kontan e ki ti plis resanble Li, na pa ti ena sa douser natirel ki nou trouve dan so karakter. Li pa ti zis inpilsif ek anbisie, li ti osi kontan komande e gard dan leker. Me selman, pli li dekouver karakter divin, pli li finn imilie limem. Lafors ek lapasians, lapwisans ek latandres, lamazeste ek ladouser ki li ti obzerve dan lavi toulezour Garson Bondie, ti ranpli so lam ar ladmirasion ek lamour. Zour apre zour so lam ti atire ver Kris ziska ki li bliye limem telman ki li ti kontan so Met. So karakter siseptib ek so lambision ti transforme par pwisans Zezi. Pouvwar lamour Kris ti fer enn sanzman dan so karakter. Samem rezilta linion ar Zezi. Kan Kris res dan to leker, tou to natir sanze. Lespri Kris ek so lamour, rann leker sansib, konkerir lam, e elev bann panse ek bann dezir ver Bondie dan lesiel. SZ 32.5

Kan Kris ti mont dan lesiel, so bann disip ti pe ankor santi so prezans. Sa ti enn leksperians personel, ranpli ar lamour ek lalimier. Zezi Lesover ki ti finn mars ar zot, koz ar zot ek priye ar zot, ki ti finn amenn lespwar ek rekonfor pou zot leker, ti finn mont dan lesiel devan zot lizie. Letan Li ti ankor pe koz mesaz lape ar zot, e zot zorey ti ankor pe tann so lavwa: “Pa bliye, mo pou avek zot toulezour ziska lafin-dimonn”, bann anz ti vinn akeyir Li e Li finn mont dan lesiel dan form enn imin. Matie 28: 20. Bann disip ti kone ki Li devan tronn Bondie, touzour zot Kamarad e zot Sover osi. Zot ti kone ki so bann santiman pa ti finn sanze; ki Li ti touzour kontigne idantifie Li ar limanite ki pe soufer. Zot ti kone ki Li ti pe prezant devan Bondie bann merit : so disan presie, pe montre so lame ek so lipie perse, bann pri ki Li finn paye pou bann dimoun ki Li finn delivre. Zot ti kone ki Li ti finn mont dan lesiel pou prepar enn plas pou zot e ki Li ti pou retourne ankor e amenn zot ar Li. Zot ti kone ki omilie bann lakour dan lesiel, lame lipie perse, kote blese, Li pe plede an faver limanite dezonore, lefe sa pri ki Li finn peye pou raste limanite la. Zot ti kone ki Li finn mont dan lesiel pou prepar bann plas pou zot, e ki Li pou revini pou pran zot ar Li. SZ 33.1

Letan zot zwen ansam apre lasansion, zot ti anvi prezant zot reket Bondie Papa lor nom Zezi. Zot inklinn zot solanelman dan la priyer e zot repran avek lasirans, “Tou seki zot demann mo Papa lor mo nom, li pou donn zot; ziska asterla, zot pa finn demann nanye lor mo nom; demande, zot pou resevwar, lerla zot pou ranpli ar lazwa.” Zan 16: 23, 24. Zot ti proklam zot lafwa avek ankor plis lasirans ler zot dir, “Lekris limem ki ti mor, me plis ki sa, li finn resisite e li adrwat Bondie pou intersed pou nou.” Romin 8: 34. Ler ariv Lapantkot, zot ti resevwar Lespri laverite ki Zezi ti dir zot, “Li pou damilie zot.” Li ti dir zot ankor, “li dan zot lavantaz ki mo ale; parski si mo pa ale, Sa-Enn ki pou defann zot la, pa pou vinn ar zot; me si mo ale, mo pou avoy li.” Zan 16: 7. Depi lerla, Zezi ti pou res touzour, par so Lespri, dan leker so bann disip. Zot kominion avek Li ti pli profon ki kan Li ti avek zot an personn. Lalimier, lamour ek pwisans Kris dan zot ti telman briye atraver zot ki bann dimoun “ti etone”. Zot ti “rekonet ki bann la ti mars avek Zezi. ” Zistwar Bann Apot 4: 13. SZ 33.2

Zezi anvi vinn pou so bann disip zordizour tou seki Li ti ete pou so bann disip kan Li ti lor later; parski dan so dernie lapriyer ar so ti group otour Li, Li ti dir, “Mo pa priye zis pou zot me pou tou seki pou krwar dan mwa, par parol ki mo disip pou anonse.” Zan 17: 20. SZ 33.3

Zezi ti priye pou nou, e Li ti demande ki nou vinn enn sel ar Li, parey kouma Li enn sel ar so Papa. Ala enn linite formidab la! Le Sover finn dir lor Limem, “Garson Papa la pa kapav azir dapre li, li fer tou seki li trouv so Papa fer; seki Papa la fer, Garson la fer parey.” Zan 5: 19; 14: 10. Alor si Kris res dan nou leker, Li, “… inspir zot pou ena volonte pou realiz tou dapre so bon plan.” Filipien 2: 13. Nou pou travay kouma Li finn travay; nou pou ena mem lespri, e koumsa, ler nou kontan Li e nou res dan Li, “… dan tou domenn nou grandi dan Lekris, limem ki latet.” Efezien 4: 15. SZ 33.4