Sime Zezi

7/13

SAPIT 7 — VRE LEPREV LA

“Si kikenn ini ar Lekris, li vinn enn nouvo kreasion; seki vie finn disparet, seki nouvo ki la.” 2 Korintien 5: 17. SZ 26.1

Kit fwa enn dimoun pa kapav dir ekzatema ki zour ki dat, oubien rakont tou bann letap so konversion; me sa pa vedir ki li pa konverti. Zezi ti dir Nikodem, “Divan soufle kot li anvi, to tann son so mouvman me to pa kone kot li sorti ni kot li pe ale; li parey pou dimoun ki pran nesans da Lespri.” Zan 3: 8. Dan so travay lor leker imin, Lespri Bondie li parey kouma divan ki invizib, pourtan nou trouv so lefet e nou santi li klerman. Sa pouvwar rezenerasion ki lizie imin pa kapav trouve, kre enn nouvo lavi dan lam; li kre enn nouvo dimoun dan zimaz Bondie. Otan travay Lespri li silansie, otan so bann lefe visib. Si leker finn renouvle par Lespri Bondie, lavi pou rann temwagnaz lor la. Li vre ki nou pa kapav sanz nou leker par noumem oubien remet nou dan larmoni ar Bondie par noumem; alor ki fode pa ki nou fer konfians noumem, oubien bann bon kiksoz ki nou fer, lavi ki nou amene pou revele si lagras Bondie dan nou leker. Pou ena sanzman dan nou karakter, dan nou manier viv et dan bann zafer pou lekel nou pe viv. Pou ena enn bel diferans kler e net ant seki zot ti ete ek seki zot ete. Se pa bann bon aksion, oubien bann move aksion ki nou fer enn- enn kou, ki defini nou karakter; me se mem tandans ki kontigne dan seki nou dir ek seki nou fer. SZ 26.2

Li vre ki kapav ena enn sanzman dan nou konportma san pouvwar Kris. Lamour pou inflians dimoun, e dezir pou gagn zot lestim, kapav fer nou viv enn lavi bien ordone. Respe ki nou ena pou noumem kapav fer nou evit lemal. Enn dimoun ki ena enn leker egois kapav fer bann aksion zenere. Alor, kouma nou kapav kone dan ki kan nou ete? SZ 26.3

Kisannla posed nou leker? Lor kisannla nou konsentre nou bann panse? Kisannla nou kontan koze? Kisannla nou pli kontan, e pou kisannla nou depans nou lenerzi? Si nou apartenir a Kris, nou bann panse bizin konsentre lor Li, nou ofer Li tou nou meyer lemosion. Tou seki nou ena, e tou seki nou ete, nou konsakre pou Li. Nou ena enn gran dezir pou reprodwir so prop zimaz, pou respir so Lespri e pou fer so volonte, e fer Li plezir dan tou seki nou fer. SZ 26.4

Bann ki vinn enn nouvo kreasion dan Zezi kris pou prodwir bann fri Lespri, ” lamour , lazwa, lape, pasians, bonte, konpreansion, fidelite, douser, kontrol so prop lekor.” Galat 5: 22, 23. Zot pou aret viv dapre zot ansien konvwatiz, me par lafwa dan Garson Bondie zot pou mars dan so pas, reprodwir so karakter ek pirifiye zot pou zot vinn pir kouma Limem Li pir. Bann kiksoz ki zot ti pe deteste, aster zot pou kontan, e bann kiksoz ki zot ti kontan, aster zot pou deteste. Bann ki fier e sir zotmem, vinn dou ek imb dan zot leker. Bann ki koz dan vid ek otoriter vinn serie ek domestik. Gran soular vinn modere, e visie vinn pir. Bann manier vantar e bann lamod sa lemonn la perdi linportans. Bann kretien pa pou rod “fer zoli ar zestaz ekseteyer …, me plito ena enn leker dou avek enn lespri trankil ki zame pa pou gate.” 1 Pier 3: 3, 4. SZ 26.5

Enn repantans pa otantik si li pa amenn sanzman. Si li rann seki li finn pran an gaz, si li ranbours seki li finn kokin, si li konfes so pese, e kontan Bondie ek so prosain, enn peser kapav ena lasirans ki li finn pas depi lamor a lavi. SZ 27.1

Kan nou apros nou ar Kris an tan ki kreatir ki finn perdi e finn fer pese, e nou resevwar so pardon, lamour zerme dan nou leker. Tou bann fardo vinn leze, parski lakrwa ki Kris impose li lezer. Devwar vinn delis e sakrifis vinn plezir. Sa mem sime ki avan ti paret dan nwar, aster li eklere par bann reyon Soley Lazistis. SZ 27.2

La bote karakter Kris pou manifeste dan lavi tou bann ki swiv Li. Li ti pran plezir pou fer volonte Bondie. Lamour pou Bondie, langagman pou so laglwar, samem ki ti motiv Li dan tou seki Li ti fer dan so lavi lor later. Lamour ti fer so bann aksion vinn pli nob ek zoli. Lamour sorti kot Bondie. Enn leker ki pa konsakre pa kapav ni kre ni prodwir lamour. Li ekziste zis dan leker kot Zezi regne. “Nou, nou kontan nou kamarad parski Bondie finn kontan nou an premie.” 1 Zan 4: 19. Lamourmem ki motiv tou aksion depi enn leker ki lagras Bondie rezenere. Li sanz so karakter, li gouvern bann inpilsion, li kontrol bann pasion, li vink laenn, e li donn bann afeksion nob. Lamour ki leker kiltive, donn lavi enn douser e li propaz so linflians pou amelior tou bann dimoun ki otour. SZ 27.3

Ena de lerer ki bann zanfan Bondie— espesialman bann ki finn fek plas zot konfians dan so lagras— bizin fer atansion. Premie la nou finn deza koze, li konsern zot bann ev personel, ek konfians ki zot plas dans ninport ki zafer ki zot kapav fer, pou remet zotmem dan larmoni ar Bondie. Dimoun ki pe sey vinn sin par so prop zefor an konformite avek lalwa, pe rod fer linposib. Tou seki enn imin kapav akompli san Kris, li poliye par egoism ek pese. Zis lagras Kris tousel, par lafwa, kapav fer nou vinn sin. SZ 27.4

Le kontrer, e enn lerer ki pa plis neglizab, seki lafwa dan Kris donn bann imin drwa pou pa obeir lalwa Bondie; swadisan ki parski par lafwa tousel nou gagn lagras Kris, nou bann zefor pena nanye pou fer ar nou delivrans par so disan. SZ 27.5

Me remarke ki obeisans pa vedir zis enn aksion eksteryer, me servi Bondie par amour. Par so lalwa, Bondie eksprim so prop natir; lalwa ranferm bann gran prinsip lamour, e so gouvrenman, dan lesiel kouma lor later, fonde lor lalwa. Si nou leker finn renouvle dan zimaz Bondie, si lamour Bondie li inplante dan nou lam, eski lalwa Bondie pa pou reflete dan nou lavi? Kan sa prinsip lamour la li inplante dan lekrer, kan enn imin finn renouvle dan zimaz sa Bondie ki finn kre li la, promes pou enn nouvo lalians finn akompli. ” Mo pou met mo lalwa dan zot leker, e dan zot lespri mo pou ekrir li.” Ebre 10: 16. E si lalwa finn ekrir dan leker, eski li pa pou diriz lavi? Obiesans — servis e fidelite par amour —samem ki vre sign enn disip. Lekritir deklare, “Kan nou kontan Bondie, nou obeir so komannman.” “Dimoun ki dir, “Mo konn li,” me ki pa gard so komannman, li enn manter e pena laverite dan li.” 1 Zan 5: 3, 2: 4. Olie ki li ekzampte bann dimoun pou pa fer obeisans, lafwa e lafwa tousel, fer nou gagn drwa sa pardon ki Kris done la. Lafwa donn nou kapasite pou obeir. SZ 27.6

Nou pa gagn lesali par nou obeisans, parski lesali li enn kado ki Bondie done; e nou resevwar li par lafwa. Me obeisans, samem fri ki lafwa prodwir. “Zot kone ki Lekris finn vini pou efas nou bann pese, e Limem, Li pena okenn pese dan Li. Seki viv ini avek Kris, pa kontign fer pese; seki fer pese, pa finn trouv Li, ni finn konn Li.” 1 Zan 3: 5, 6. Ala vre leprev la. Si nou ini an Kris, si lamour Bondie res dan nou, nou bann santima, nou bann panse, nou motivasion, nou bann aksion pou an armoni avek Bondie, parey kouma finn dir dan so lawa sakre. “Mo bann ti zanfan, pa les personn anbet zot! Tou seki azir avek zistis, li zis parey kouma Kris ki zis.” 1 Zan 3: 7. Bondie definir lazistis par sno lalwa sakre, kouma finn ekrir dan dis komanman ki finn done lor Sinai. SZ 28.1

Sa espes lafwa an Kris, ki pretan ki bann imin pena obligasion obeir Bondie, li pa lafwa sa, li enn prezompsion. “Par lagras ki zot sove, par mwayin lafwa.” “Si li pena okenn bonaksion, li enn lafwa mor.” Efezien 2: 8, Zak 2: 17. Zezi dir lor limem avan ki Li ti vinn lor later, “Mo plezir se fer to volonte mo Bondie: wi, to lalwa li dan mo leker.” Psom 40: 8. E zis avan ki Li mont dan lesiel, Li ti deklare, “Mo gard komannman mo Papa e mo res dan so lamour.” Zan 15: 10. Lekritir dir, “Si nou gard so komannman, lerla nou sir ki nou konn li… Dimoun ki dir li ini avek li, bizin mars parey kouma li.” 1 Zan 2: 3, 6. “… parski Kris limem finn soufer pou zot, li finn donn zot enn lekzanp pou zot swiv li.” 1 Pier 2: 21. SZ 28.2

Kondision pou gagn lavi eternel asterla, li parey kouma li ti touzour ete —parey kouma li ti ete dan Paradi avan ki nou bann premie paran fote— obeisans parfe lalwa Bondie, zistis parfe. Si ti kapav gagn lavi eternel lor ninport ki lot kondision pli mwins ki sa, lerla boner liniver antie ti pou an danze. Sa ti pou ouver laport pouki pese ek tou so trale maler ek so mizer vinn imortel. SZ 28.3

Adan ti kapav, avan ki li tom dan pese, forz enn karakter zis par obeisans lalwa Bondie. Me li pa finn resi, e akoz so pese nou finn erit mem natir pese e nou pa kapav rann noumem zis devan Bondie. Parski nou peser, nou pa sin, nou pa kapav parfe dan obeisans lalwa sin. Dan noumem, pena okenn zistis ki permet nou reponn bann ekzizans lalwa Bondie. Me Kris finn ouver enn sime pou nou. Li finn viv lor later, omilie bann leprev ek bann tantasion ki nou bizin fer fas. Li finn viv enn lavi san pese. Li finn mor pou nou, e aster Li ofer pou pran nou pese e li donn nou so zistis. Si to ofer tomem a Li e to resevwar Li kouma to Sover, lerla kanmem ki kantite pese to finn fer dan to lavi, Bondie pou konsider twa zistis akoz Zezi. Karakter Kris ramplas to karakter devan Bondie, e Li aksepte twa koumadir to pa finn fer pese. SZ 28.4

An plis, Kris sanz to leker. Li res dan to leker par lafwa. To res an kominikasion ar Kris par lafwa ek par enn soumision kontignel to volonte devan so volonte. E, osi lontan ki to fer sa, Li pou travay dan twa pouki to panse e to azir dapre so bon plezir. Lerla to kapav dir, “…li nepli mwa ki pe viv, ke Kris ki pe viv dan mwa.” Galat 2: 20. Zezi osi ti dir so bann disip, “pa zot ki pou koze, me Lespri Bondie ki pou koz atraver zot.” Matie 10: 20. Lerla, ar Kris ki pe travay dan zot, zot pou ena mem dispozision ki Li, e zot pou fer mem kalite travay— bann travay lazistis ek lobeisans. SZ 28.5

Alor, nou pena nanye dan nou ki kapav fer nou fer vantar. Nou pena okenn rezon pou tap nou lestoma. Nou sel lesperans trouv dan lazistis ki Kris finn plas dan nou par so Lespri, ki travay dan nou e atraver nou. SZ 28.6

Kan nou koz lafwa, nou bizin fer enn distinksion dan nou latet. Ena enn kalite krwayans ki totalman separe ar lafwa. Mem Satan ek so bann larme pa kapav nie ki Bondie ekziste, ki li ena pouvwar e ki so parol vre. Lekritir dir ki “Mem bann demon osi krwar sa e zot tranble avek laper.” Zak 2: 19. Kan pena zis enn simp krwayans dan parol Bondie, me enn soumision devan so volonte; kan leker finn abandonn limem devan Bondie, kan ban santima fixe lor Li, lerla ena lafwa— lafwa ki travay par lamour e pirifiye lam. Atraver sa kalite lafwa la, Bondie renouvle sa leker la dapre so prop zimaz. E lerla, sa leker ki avan pa ti finn viv sa renouvelman la e pa ti soumet limem devan lalwa Bondie —li pa ti mem kapav —trouv dorenavan so plezir dan bann lalwa sakre e li kriye ansam ar Psalmis, “Mo kontan to lalwa, mo medit lor li toutlazourne.” Psom 119: 97. E lazistis lalwa li akompli dan nou, “ki pa pe viv dapre natir imin, me dapre natir Lespri.” Romin 8: 4. SZ 29.1

Ena ki finn fer leksperians pardon par lamour Kris, e ki vremem anvi vinn zanfan Bondie; pourtan, zot realize ki zot karakter pa parfe, dan zot lavi ena pese, e zot pa ezite pou doute sipa zot leker finn renouvle par Lespri Sin. Mo dir sa bann dimoun la, pa desespere. Souvan nou pou bizin tom dan lipie Zezi plore, akoz nou bann mankman ek nou bann fot. Me fode pa nou dekouraze. Mem si lenmi gagn laviktwar lor nou, Bondie pa abandonn nou, li pa rezet nou. Non. Kris kontign intersed pou nou a drwat Bondie. Zan, sa disip ki Bondie ti kontan la, dir, “mo pe ekrir zot tousala pouki zot pa fer pese. Me si kikenn fer pese nou ena enn avoka kot Bondie Papa: Zezi Kris ki zis.” 1 Zan 2: 1. E pa bliye bann parol Zezi, “Mo Papa bien kontan zot.” Zan 16: 17. Li dezir ramenn zot a Li, pouki Li trouv so prop pirte e so lavi sin reflete dan zot lavi. Si zot zis soumet zotmem devan Li, Sa kikenn ki finn koumans enn bonn travay dan zot la pou kontigne li ziska zour ki Zezi retourne. Priye ar plis ferver; krwar avek plis konviksion. Anou aret fer konfians noumem e anou plas tou nou konfians dan nou Sover. Lerla nou pou loue Li parski Limem nou lavi, Limem nou lazwa. SZ 29.2

Plis zot apros zot ar Zezi, plis zot pou dekouver ar zot prop lizie ki kantite zot dan pese; zot pou trouv pli kler spiritielma, e zot bann inperfeksion pou kontrer ar so natir parfe. Samem prev ki bann desepsion Satan napli ena pouvwar; prev ki linflians Lespri Bondie pe azir dan zot. SZ 29.3

Okenn lamour profondema anrasine dan Zezi pa kapav res dan enn leker ki pa pran konsians so prop pese. Lam ki Kris finn transforme par so lagras pou admir so karakter divin; me si nou pa trouv nou prop diformite moral, lerla li enn levidans indeniab ki nou pa finn dekouver bote ek ekselans Kris. SZ 29.4

Mwins nou trouv dan noumem bann kiksoz ki merit nou prop lestim, plis nou pou trouv pirte ek lamour nou Sover. Kan nou trouv nou pese, nou tourn nou ver Sa kikenn ki kapav pardonn nou la. Kan lam ki realiz so impwisans tourn li ver Kris, Limem Li pou revel so lafors. Plis nou santi ki nou bizwin Li ek Parol Bondie, plis nou pou konpran so karakter e nou pou reflet so zimaz ankor pli bien. SZ 29.5