Sime Zezi

6/13

SAPIT 6 — LAFWA, LAPE, LASIRANS

Lesprit Sin finn lev to konsians pou fer twa trouve ki kantite pese enn lorer. To finn trouv so pouvwar, ditor ki li fer ek so maler ki li amene; aster la to degout li. To santi ki pese finn separ twa ar Bondie, ki to enn esklav pouvwar lemal. Pli to debat pou to sove, pli to realize ki to pena okenn resours. To bann lintansion inpir, to leker malprop. To trouve ki dan to lavi egois ena zis twa ek to pese. To ena enn gran dezir pou resevwar pardon, pou gagn liberasion. Larmoni ar Bondie, so resanblans — ki to kapav fer pou gagn sa? SZ 23.1

Se lape ki to bizin— pardon depi lesiel ek lape ek lamour Bondie dan to lam. Ar kas to pa kapav aste sa, lintelizans pa kapav donn twa li, lasazes pa kapav rod li pou twa; zame to pou kapav gagn li par to prop zefor. Me Bondie donn twa li kado. “san kas e san pri.” Izai 55: 1. Pou twa sa, to nek ena pou avoy to lame pran li. LeSegner dir, “Kamem to bann pese kouler rouz vif, zot pou vinn blan kouma lanez; kamem zot kouler rouz fonse, zot pou vinn kouma lalenn.” Izai 1: 18. “Enn nouvo leker osi mo pou donn twa e mo pou met enn nouvo lespri dan twa” Ezekiel 36: 26. SZ 23.2

To finn konfes to pese, e dan to leker to finn renons zot. To finn pran resolision pou soumet tomem devan Bondie. Asterla, prezant twa devan Li, e demann Li lav to pese e donn twa enn nouvo leker. Apre sa, krwar ki Li fer sa parski Li finn promet pou fer li. Sa leson lamem ki Zezi ti montre nou letan li ti lor later, ki don ki Bondie promet, nou bizin krwar ki nou resevwar li, e li vinn pou nou. Zezi ti geri malad bann dimoun kan zot ti ena lafwa dan so pouvwar; Li ti donn zot koud me dan bann zafer ki zot ti kapav trouve, e anmemtan inspire zot pouki zot met zot konfians dan Li pou bann zafer ki zot pa ti kapav trouve — koumsa, Li ti resi fer zot krwar dan so pouvwar pou pardonn bann pese. Li ti deklar sa klerman dan gerizon sa dimoun ki ti paralize la: “Me pou zot kone ki Garson Limanite ena lotorite lor later pou pardonn pese,” Li dir paralize la, “Leve, pran to lili retourn kot twa.” Matie 9: 6. Zan osi dir dan so levanzil, lor bann mirak ki Kris in fer, “Tousala finn ekrir pouki zot krwar ki Zezi-mem ki Lekris, Garson Bondie e pouki bann seki krwar gagn lavi par so nom.” Zan 20: 31. SZ 23.3

Sa simp zistwar dan Lekritir ki rakonte kouma Zezi geri sa paralize dan Bethseda la, kapav montre nou kouma bizin krwar dan Li pou gagn pardon bann pese. Sa dimoun la pa ti kapav fer nanye; depi karant banane li pa finn servi so de lazam. Zezi donn li lord, “Debout, pran to lili e marse.” Paralize la ti kapav dir, “Segner, si To pou geri mwa, mo pou obeir To parol.” Me non. Li finn krwar parol Lekris, li finn krwar ki li ti finn geri, e li finn fer zefor la anplas; li fin ena lavolonte pou marse, e li finn marse. Li finn azir lor parol Kris, e Bondie finn donn pouvwar la. Li finn geri. SZ 23.4

Dan sa mem rezonma la to enn peser. To pa kapav raste to bann pese; to pa kapav sanz to leker e fer li vinn sin. Me Bondie promet pou fer tou kiksoz pou twa par Kris. Krwar dan sa promes la; konfes to pese e soumet tomem devan Bondie. To oule servi Li. Kouma to fer sa, Bondie pou akompli so parol pou twa. Si to krwar so promes — krwar ki to finn gagn so pardon e Li finn lav to pese — Bondie azir anplas; to gagn gerizon, parey kouma Kris ti donn sa paralize la pouvwar pou li marse letan li ti krwar ki li ti finn geri. Kouma to krwar, li arive. SZ 23.5

Na pa atann ki to santi ki to finn geri, me dir, “Mo krwar li koumsa pa parski mo santi, me parski Bodie finn promet.” SZ 24.1

Zezi dir, “Tou seki zot demande dan lapriyer, krwar ki zot finn fini gagn li, e zot pou gagn li.” Mark 11: 24. Ena enn kondision ar sa promes la— ki nou priye dapre volonte Bondie. Me li dan volonte Bondie pou lav tou nou pese, pou fer nou vinn so zanfan, e pou permet nou viv enn lavi sin. Alor, nou kapav dimann sa bann lagras la, krwar ki nou resevwar zot, e remersie Bondie ki li finn akord nou zot. Nou nek zis bizin al ver Zezi pouki li pirifiye nou e pouki pou nou kapav debout san konfizion ni remor devan lalwa. “Asterla pena okenn kondanasion pou bann dimoun ki dan Zezi Kris.” Romin 8: 1. SZ 24.2

Dorenavan to pa pou twa: finn pey enn gand pri pou aste twa. “… li pa pou nanye ditou ki zot finn sove dan zot move manier viv …pa larzan ou lor ki ti sov zot, me par disan presie Zezi Kris, parey kouma enn annyo ki pena okenn defo.” 1 Pier 1: 18, 19. Par sa simp lafwa ki to finn met dan Bondie, Lespri Sin finn met enn lot lavi dan to leker. To enn zanfan ki finn pran nesans dan fami Bondie. Li kontan twa kouma li kontan so Garson. SZ 24.3

Asterla ki to finn donn tomem a Zezi, na pa retourn anaryer, na pa rod sorti dan so lebra, me tou le zour dir, “Mo viv pou Kris. Mo finn donn Li mo lavi”; e dir Li donn twa so Lespri e gard twa par so lagras. Parey kouma kan to donn tomem a Bondie e to krwar dan Li, to vinn so zanfan, aster to bizin viv an Li. Kolosien 2: 6 dir, “Kontign viv zot lavi selon seki finn transmet zot lor Lekris Zezi LeSegner.” SZ 24.4

Ena dimoun krwar ki zot an staz, e zot bizin prouv LeSegner ki zot finn sanze avan ki zot kapav reklam so lagras. Me zot ena drwa reklam so lagras depi asterlamem. Zot bizin ena so lagras, zot bizin ena Lespri Lekris, pou ed zot dan zot bann febles, sinon zot pa kapav rezister lemal. Zezi kontan ki nou vinn ver li kouma nou ete, peser, inpwisan, pou depann net lor Li. Anou apros Li ar tou nou febles, nou foli, nou pese, e tom dan so lipie an penitans. Li pran laglwar pou anvlop nou dan so lamour e pou pans nou bann belsir ki pese finn amene, pou pirifiye nou bann impirte. SZ 24.5

Lor la ki million dimoun fer lerer: zot pa krwar ki Zezi pardonn zot personelman, individielman. Zot na pa krwar parol Bondie. Li inportan ki tou dimoun ki soumet limem devan Bondie bizin kone ki Bondie pardonn zot pese gratwitman. Aret doute ki bann promes Bondie pou twa. Zot pou sak peser ki repanti. SZ 24.6

Atraver Zezi bann anz serviter donn lafors ek lagras sak am ki krwar. Pena okenn dimoun ki finn fer telman pese ki zot pa kapav trouv lafors, lapirte et lazistis dan Zezi ki finn mor pou zot. Li pe atann pou enlev zot linz sali e tase ar pese, e pou met lor zot bann rob blan lazistis. Li ordonn zot viv e pa mor. SZ 24.7

Bondie na pa tret nou kouma bann dimoun fer ant zotmem. Li motive par mizerikord, par amour, par tandres ek par kompasion. Li dir, “Move dimoun bizin sanz zot manier e dimoun ki ena bann move panse bizin sanz zot lide e retourn ver LeSegner. Li pou fer zot mizerikord— e Bondie pou pardonn tou pese.” “Mo finn efas to bann fot kouma enn niaz nwar, kouma enn niaz mo finn efas to bann pese. Izai 55: 7, 44: 2. SZ 24.8

LeSegner Bondie deklare: “Mo pa pran plezir dan lamor enn dimoun.” “Alor retourne e viv.” Ezekiel 18: 32. Satan pe veye pou kokin bann lasirans ki Bondie done. Li ena lintansion pou enlev tou lespwar ek lalimier depi to lam; me fode pa ki to permet li fer sa. Na pa ekout sa manter la, me dir, “Zezi finn mor pou mo gagn lavi. Li kontan mwa e li pa oule ki mo mor. Mo Papa dan lesiel ena kompasion; e mem si mo finn abiz so lamour, mem si mo finn dedegn so bann benediksion, mo pou leve e al kot mo Papa e dir, ‘Papa, mo finn fer pese kont lesiel e kont twa; mo nepli dign ki to apel mwa to garson; tret mwa kouma enn to bann travayer.’” Sa parabol la dir twa ki kalite lakey enn dimoun ki finn kit lakaz ale resevwar: “Me letan li ti ankor bien lwin so papa trouv li pe vini. So leker fermal. Li galoupe, li ser so garson dan so lebra e li anbras li.” Lik15: 18-20. SZ 25.1

Mem sa parabol la, osi dou ek tousan ki li ete, pa resi eksprim totalman kompasion Bondie Papa dan lesiel. LeSegner deklare atraver so profet: “Mo finn kontan twa avek enn lamour ki dire pou touzour; sa ve dir mo finn kontan twa ar enn bonte admirab.” Zeremi 31: 3. Alor ki peser la enkor lwin ar lakaz Papa la, e li pe dilapid so bann fon dan enn pei etranze, leker Papa la pe soufer pou li: e par sak dezir ki zanfan la gagne dan so lam pou retourn ar Bondie, Lespri Sin pe invit li, pe sipliye li, e pe atir li pou li revini. SZ 25.2

Devan sa bann promes Lekritir la, eski to kapav kontign ena dout? Eski to kapav krwar ki kan enn pov peser pe soupire pou retourne, soupire pou abandonn so pese, LeSegner severman gard li enn distans pou anpes li vinn tom dan so lipie an repantans? Sas sa bann lide la! Nanye pa kapav bles to lam plis ki enn konsepsion koumsa lor Bondie Papa. Li air pese la, me li kontan peser la. Atraver Zezi-Kris Li finn donn Limem pouki tou dimoun ki anvi, gagn lesali, e viv enn lavi eternelman sin dan rwayom laglwar. Ki langaz pli for oubien pli dou ti kapav servi, ki seki Li finn servi, pou eksprim so lamour pou nou? “Eski enn mama kapav bliye so zanfan ki pe bwar dile ar li, pouki li arive pena kompasion pou so zanfan ki finn sorti dan so zantray? Wi banla kapav bliye, selman mwa mo pa pou bliye twa.” Izai 49: 15 . SZ 25.3

Lev latet, zot ki pe doute e pe gagn trambleman; parski Zezi vivan e li intersed pou nou. Remersie Bondie parski Li finn donn so Garson gratis, e priye ki Li pa finn mor pou nanye. Lespri invit twa zordi. Ar tou to leker vinn ver Zezi pou reklam so lagras. SZ 25.4

Rapel ki sa bann promes ki to finn lir la, eksprim enn lamour ek enn pitie ki pa kapav dekrir. Lamour Infini apros so gran leker ver bann peser dan enn kompasion san limit. “Dan Lekris nou gagn delivrans par so disan, dan Lekris nou bann fot finn pardone.” Efezien 1: 7. Wi, nek krwar ki Bondie zot sekour. Li oule retabli so zimaz moral dan limanite. Kan zot apros Li dan konfesion ek repantans, Li pou apros zot avek mizerikord ek pardon. SZ 25.5