Vidnesbyrd for menigheden bind 9

58/133

En interessant tjeneste

En interessant tjeneste.

Alle, som står i samfund med Gud, vil finde en overflod af arbejde at udføre for ham. De, som går ud på feltet i Mesterens ånd og søger at oplyse menneskene om sandheden, vil finde at det ikke er en kedelig, ubehagelig trælletjeneste at føre sjæle til Kristus. De er blevet kaldet til at være Guds husholdere og de vil komme i besiddelse af større og større kraft, efter hver som de giver sig hen til Guds tjeneste. Det at oplade skriften for andre er et interessant og glædeligt arbejde. VM9 118.2

Unge mænd og kvinder burde oplæres til at udføre missionsarbejde på sit hjemsted og på ukendte egne. Alle burde sætte sig for, at de vil tilegne sig fornøden kundskab om Guds værk for denne tid og derpå forberede sig for den gerning, de er bedst skikket til at udføre. VM9 118.3

Mange af de unge mænd, som har fået den rette slags uddannelse hjemme, bør gives en videre uddannelse i missionsarbejde og derpå opmuntres til ved trofast arbejde og vel planlagte metoder at forkynde sandheden på nye felter. Ingen erfaring vil gavne dem så meget som samarbejde med vore prædikanter og andre erfarne arbejdere i virksomheden i de store byer. Under Åndens vejledning og deres ældre medarbejderes bønner vil de i sine bestræbelser kunne udføre meget godt arbejde. I samarbejdet med de ældre arbejdere og under anvendelsen af sine unge kræfter på tilbørlig vis vil de have de hellige Engles bistand; og som Guds medarbejdere er det deres forret at synge og bede og tro og virke med frejdighed og mod. Den sikkerhed og tillid, som forvisningen om de himmelske engles nærværelse udruster dem og deres arbejdsfæller med, giver dem frimodighed til at bede og takke Gud og følge den sande lære i al dens enfoldighed. VM9 119.1

Vi burde ikke nøle længere med iværksættelsen af denne gode plan til uddannelse af vore menighedsmedlemmer. Brødre og søstre, som har hengivet sig helt til Gud og som fatter værkets hellighed og betydning, burde ansættes ved virksomheden i de store byer. Ansæt ikke sådanne, som er uskikket dertil i disse henseender. Der behøves mænd, som vil fremme korsets evangelium, som vil blive stående på sin post under modgang og savn, som vil lægge for dagen den iver og beslutsomhed og tro, som er så uundværlig på missionsfeltet. Og til sådanne, som ikke tager virksom del i arbejdet, vil jeg sige: Hindre ikke dem, som er villige til at arbejde, vær dem heller til opmuntring og støt dem. VM9 119.2

Denne uddannelses gerning burde være forbundet med en alvorlig søgen om at få Helligåndens velsignelse. Gør dette klart for dem, som villig træder ind i Mesterens tjeneste. Menneskene lægger nøje mærke til vor opførsel. Enhver handling bliver genstand for kritik og omtale. Vi bør flittig tilegne os de kristelige dyder, så at de, som bekender sit til at tro sandheden, kan forkynde den for andre, som den er i Jesus og selv vise sig at være mønster, som vore fjender ikke med rette kan sige noget ondt om. Gud forlanger større fromhed, større hellighed og renhed i vor vandel, så vort levned kan svare til de ophøjede og forædlende sandheder, vi bekender os til at tro. De, som virker for Kristus, burde leve således, at de vantro, når de ser deres gudfrygtige vandel og hører deres forsigtige tale, må blive indtaget i den tro, der kan frembringe sådanne resultater. VM9 119.3