Vidnesbyrd for menigheden bind 9

56/133

En større arbejdsstyrke

En større arbejdsstyrke.

Hvad en hærstyrke duer til beror fornemmelig på dygtigheden af den enkelte soldat i geleddet. den kloge general giver sine underordnede instrukser om at indøve hver enkelt soldat til aktiv deltagelse. Han prøver ved tilbørlig eksercits at få alle til at yde sit bedste. Skulle han stole på officererne alene, kunne han aldrig vente at føre et felttog til ende med sejr. Han gør regning på loyal og trofast tjeneste af hver eneste mand i hæren. Ansvaret hviler for en væsentlig del på mændene i geleddet. VM9 116.1

Således er det også i Prins Immanuels hær. Vor anfører, som aldrig har tabt et slag, venter, at hver den, som har stillet sig under hans banner, skal yde ham villig og trofast tjeneste. I den afsluttende strid, som nu føres mellem lysets hærskarer og mørkets magter, venter han, at alle, lægmænd såvel som prædikanter, skal yde sin del. Enhver, der har ladet sig hverve som hans soldat, må komme til forståelse af det ansvar, som påhviler ham og stå rede til på et øjebliks varsle at yde trofast tjeneste. VM9 116.2

Menighedens åndelige tilsynsmænd bør optænke måder og veje, hvorpå alle medlemmer kan få et eller andet at gøre til fremme af Guds sag. Dette er så tit blevet forsømt. Der er ikke blevet udarbejdet og iværksat planer, hvorved alles evner kunne blive taget i aktiv tjeneste. Kun få fatter, hvor meget der er tabt derved. VM9 116.3

Som kloge anførere påhviler det lederens i Herrens værk at lægge planer til videre fremskridt på alle punkter. Under drøftelsen af arbejdsmetoder bør der særlig tages sigte på den gerning, som lægfolket kan udføre for venner og naboer. Guds værk på jorden kan aldrig blive fuldført, førend hver eneste mand eller kvinde inden for vore rækker slutter sig til værket og forener sine bestræbelser med prædikantens og menighedens embedsmænds arbejde. VM9 116.4

Der skal alvorligt, personligt arbejde til at medvirke til at frelse syndere. Vi må gå til dem med livets ord og ikke vente på, at de skal komme til os. Oh at jeg kunne tale til mænd og kvinder på en måde, som ville vække dem op til nidkær virksomhed! Der er ikke mange øjeblikke tilbage. Vi står på selve tærsklen til den evige verden. Vi har ingen tid at spilde. Hvert øjeblik er vigtigt, alt for dyrebart til at blive anvendt bare til egen vinding. Hvem vil søge Gud med alvor og få af ham kraft og nåde til at blive en trofast arbejder ude på missionsfeltet? VM9 117.1