Vidnesbyrd for menigheden bind 9

55/133

Virksomhed blandt de bedrestillede

Virksomhed blandt de bedrestillede.

Kristi tjener bør virke blandt de rige i vore byer såvel blandt de fattige og de mindre bemidlede. Der findes mange velstående mænd, som er modtagelige for indtryk fra evangeliets sandheder og som, hvis de fik at høre, at bibelen og bibelen alene, er den kristnes regel for tro og lære, påvirket af Guds Ånd ville støtte evangeliets sag. De ville vise, at de har en levende tro på Guds ord og anvende sine midler til at berede Herrens vej, til at bane på en øde mark en jævn vej for vor Gud. VM9 113.3

I årevis har vi søgt at finde løsningen på spørgsmålet om, hvorledes vi skal tilvejebringe midler nok til at underholde de misssionstationer, som Herren har hjulpet os at grundlægge. Vi har evangeliets tydelige ord for os; og missionerne både hjemme og i udlandet trænger hjælp. Udsigterne såvel som forsynets åbenbarelser maner os indstændig til at fuldføre det arbejde, som forligger og det snart. Herren ønsker, at mænd med penge skal komme til sandhedens erkendelse og hjælpe til med at føre andre til troen. Det er hans vilje, at de, som kunne hjælpe arbejdet fremad, skal få anledning til at lære sandheden at kende, blive omvendte og påvirkede til at anvende den dem betroede kapital i Herrens tjeneste. Gud vil, at de skal anvende de midler, han har lånt dem, i det godes tjeneste, i den gerning at bane vej for evangeliets forkyndelse for alle stæder nær og fjern. VM9 114.1

Vil ikke himmelen blive skattet af de verdsligsindede? Jovist; der vil de finde hvile, fred og ro og befrielse fra al dårskab, al ærgerrighed, al egennytte. Bed dem indtrængende om at søge den fred og lykke og glæde, som Kristus så gerne vil skænke dem, jage efter den kosteligeste gave, som dødelige mennesker kan eje: Kristi retfærdigheds pletfrie klædebon. Kristus tilbyder dem et liv, der kan måles med Guds liv og en “evig fylde af herlighed i overmål på overmål”. Ville de bare tage imod Kristus, så ville de komme i besiddelse af en ære, som verden hverken kan give eller tage fra dem, som holder Guds bud. VM9 114.2

Vor medynksfulde Forløser byder sine tjenere at gå ud og samle rige og fattige til Guds nadver. Gå ud på vejene og ved gærderne og ved jeres alvor og udholdenhed nød dem til at komme ind. Lad evangeliets forkyndere gøre sig flid for at vinde disse verdslige pengemænd og føre dem ind til det sandhedens festmåltid, som Jesus har beredt for dem. Han, som gav sit dyrebare liv hen i døden for dem, siger: “Før dem ind og sæt dem ved mit bord og jeg skal opvarte dem.” VM9 115.1

I Kristi tjenere bør søge at blive kendt med denne klasse. Gå dem ikke forbi i den tanke, at de er umulige. Benyt al den overtalelses evne, I ejer og som en frugt af jeres trofaste bestræbelser vil I få se mænd og kvinder i Guds rige kronet som sejrvindere og syngende sejrens lovsange. “De skal gå med mig i hvide klæder,” siger han, som er den første og den sidste; “thi de er det værd.” Åb 3,4. VM9 115.2

Der er gjort alt for lidt for at vinde mænd, som beklæder ansvarsfulde stillinger i verden. Mange af dem besidder stor dygtighed. De har midler og øver en vidtrækkende indflydelse. Dette er dyrebare gaver, som Herren har betroet dem og han vil, at de skal forøges og anvendes til bedste for andre. VM9 115.3

Virk for at redde de rige. Bed dem om at give Herren de skatte igen, han har sat dem til at forvalte over, så at der i New York og andre store byer må blive oprettet indflydelsesrige centrer, hvorfra bibelske sandheder i al deres enkelhed kan finde vej ud til folket. Overtal mænd til at samle sig skatte i himmelen ved at give Herren sit gods igen og sætte hans tjenere i stand til at gøre godt, hans navn til ære. VM9 115.4