Kujana Lufutuko Mukati Ka Nyika Ya Ma Penzi

10/11

KUDONAIKA MBOKUCITWA

Banji banji, kapati aabo ba cili bapya mu buumi bwa bu Klistu, ziindi zinji zinji balijisi muzeezo wa kudonaika kuti kunyina Leza. Nkozili zintu zinji zinji mu Bbaibbele nzyoba takonzyi kusandulula, alimwi a nzyoba takonzyi kuteelela, Satani ula bika mizeezo eeyi mu lusyomo lwabo kuba zungaanya mu mangwalo mbuli kuti nkuzubulula kuzwa kuli Leza. Balabuzya “Sena inga nja kuyiziba buti nzila iluleme? Kuti Bbabbele kalili ndi jwi lya Leza ncobeni, Sena inga ndaa nguluka buti kuzwa ku kudonaika a ku mapenzi. KLMNP 65.1

Leza tatubuzyi kuti tushome, ka kunyina a kutupa icihibyo cipati eeco cakuyumya lusyomo lwesu. Kupona kwakwe, ciimo cakwe, kusinizya kwa jwi lyakwe, zyoonse zili bikidwe a ku lumbaizya kuli bonya mukuyeeya kwesu, ooku kulumbaizya nkupati kapati. Pesi nokuba boobo Leza taaka zizwisya nguzu zya kudonaika. Lusyomo lwesu luleelede kuti lukale a kasimpe, kutali kulitondeezya buyo. Aabo bayanda kudonaika baya kujana ciindi, abalo aabo bayanda kuzyiba kasimpe, baya kujana zintu zinji zinji zya kubika lusyomo lwabo. KLMNP 65.2

Nkuyumu ku mizeezo itasetekene kuteelela kapati a ciimo naiba milimo ya yooyo Usetekene. Ku muzeezo ucenjede uyandaula, muzeezo uyiide abusongo kapati, cilihihilwe kuti zintu zisetekene maseseke. “Sena tamukonzyi ku mu jana Leza kuti mwamuyandaula? Sena tamukonzyi kumujana walo Singuzu mulondoke? Nkulaale kuli mbuli kujulu kulampa, sena inga mwacita buti? Kulamfu kuyaansi mbuli bulamfu bwa gehena; inga mwazyiba anzi?” Jobu 11:7, 8. KLMNP 65.3

Mupositoli Paulu wamba kuti, “O bulamfu bwa lubono lwa busongo a luzyibo lwa Leza! Nkuyumu buti kujana kubeteka kwakwe, a kujana nzila zyakwe zyakainda!” Ba Roma 11:33. Pesi nakuba kuti “makumbi a musinze zya muzinguluka,” “bululami a kubeteka nga matalikilo a cuuno cakwe.” Intembauzyo 97:2. Tula konzya kuteelela kulela kwakwe kuli ndiswe, a nguzu zimupa kuti atumvwisisye akutubelekela, kuti tuteelele luyando a luse lwakwe lutamani ku nguzu zitamani. Tulakonzya ku teelela muzeezo wakwe kuti tuzyibe bubotu bwakwe kuli ndiswe; kwiinda kooku tuleelede kuti tusyome janza lyakwe lilaa nguzu, a moyo uzwide luyando. KLMNP 65.4

Ijwi lya Leza, mbuli ciimo ca Mulembi walyo cisetekene, ku tondeezya maseseke ata konzyeki kumvwika ku bantu batasetekene. Ku njila kwa cinyonyoono munyika, a ciimo ca muntu Klistu nca katola, a kulengululwa, a bubuke. a ziiyo zinji zinji zikananwa mu Bbaibbele maseseke atamvwiki ku muzeezo wa muntu, takonzyi a kuziteelela. Pesi tatweelede kudonaika ijwi lya Leza a kaambo kakuti tatukonzyi kuteelela maseseke a bulelo bwakwe. Muzintu zya munyika zyoonse zyakalengwa lyoonse tuli zingulukidwe a maseseke ngotutakonzyi kuteelela. Zintu zisyoonto zipona zyakalengwa zitondeezya muzeezo mupat i bantu ba syaabusongo bamuny ika ngobatakonzyi kuteelela nokuba kupandululula. Koonse koonse nkozili zintu zikankamanisya zituzingulukide nzyo tuta konzyi kuteelela. Sena tuleelede ku kankamana kuti mbo twajana maseseke ngotu takonzyi kuteelela? Kuyuma kuli mubuteteete a kuceya kwa muzeezo wa muntu. Leza wakatupa mu mangwalo zitondeezyo zizulide kutu tondeezya ziimo zya zintu zyoonse, eelyo tatweelede kudonaika a Jwi a kaambo ka kuti tatukonzyi kwateelela oonse maseseke a bulelo bwakwe. KLMNP 65.5

Mupositoli Pita wamba kuti mu Mangwalo nkozili “zintu ziyumu kuteelela, aabo batayide batali bayumu balazwa kuzwa ku kasimpe—baya mucilijazyo.” 2 Pita 3:16. Kutateelelwa kwa Bbaibbele kwanka kukazigwa a bantu batakondwi kuti kunyina Leza kabakazya Bbaibbele; pesi kunze kwa kooku, babika citondeezyo ciyumu ca kusetekana kwa Moza walyo. Kuti nilya tali ku kanana a Leza, kali kanana buyo zintu nzyotukonzya ku teelela; eelyo bupati a kusumpuka kwakwe nikwali kunga kwa teelelwa a mizeezo ifwa, eelyo Bbaibbele nilya takaba a zintu ziyumu kuteelela zya nguzu zya kwe zisetekene. Bupati bwakwe a maseseke a makani ali mukati, aleelede kuti abike lusyomo mu Bbaibbele kuti ndi Jwi lya Leza. KLMNP 66.1

Bbaibbele lila vungululula kasimpe akukatondeezya munzilangubauba alimwi akupa bupanduluzi buyanda moyo wamuntu ulilila kusalala, eecho ci kankamanisya akuletela kuyeyeesya kumizeezo yabaabo bayiide, alimwi ligwasyamizeezo itayide kubonainzilayalufutuko. Pelekumasimpeoonse aaya maubauba kulede ziiyo zisumpukide, zitasikwi, zitamani ooko nguzu zya muntu nko zitakonzyi kumvwa, tukonzya buyo kuzitambula nkaambo Leza wakazipa kuli ndiswe. Aboobo muzeezo wa kunununwa uli jalukide kuli ndiswe, kuti muntu oonse abone malyatilo nga titole mu kusanduka kuya kuli Leza, a lusyomo muli Jesu Klistu Mwami, wesu, kuti tufutulwe munzila ya Leza yaka salwa; pesi kunsi a masimpe oonse aaya,akonzyeka kuteelelwa, nkwaali maseseke a koma muzeezo, pesi acita muyandauli wa kasimpe kuba a kulemeka a lusyomo. Nayandaula bunene kasimpe mu Bbaibbele, a kukondwa kuya bukomena a kwaamba kuti Baibele ndi Jwi lya Leza upona, bantu boonse balavuntama kumbele a bulemu bwa kuzubulula Uusetekene. KLMNP 66.2

Ikuzumina kuti tatukonzyi kuteelela tusimpe twa Bbaibbele tuleelede kuzumina buyo kuti mizeezo isimpa taikonzyi kuteelela muzeezo utasimpi usumpukide; kuti muntu a luzyibo lwakwe lushoonto, takonzyi kuteelela muzeezo wayooyo Uzyi zyoonse. KLMNP 67.1

Nkaambo ka kuti tabakonzyi kuteelela maseseke oonse aaba bata kondwi kuti kuli Leza alimwi ba nyina lusyomo bala likaka Ijwi lya Leza; tabali boonse bakondwa Bbaibbele baangulukide kuzwa ku muzeezo nguwena ooyu. Mupositoli uwamba kuti, “Amucenjele, nobakwesu, kuti kutabi moyo mubyaabi muli ndinywe wa kuta kondwa, kuti umwandaanye kuzwa kuli Leza upona.” Ba Hebulayo 3:12. Ncibotu kapati kwiiya ziiyo zya Bbaibbele, a kwiiya zintu zya Leza zisumpukide.” Mbuli mbo zizubululwa mu Mangwalo. Ba 1 Kolinto 2:10. Zintu “zisisidwe nzya Mwami Leza wesu,” “zintu zitasisidwe nzizyesu.” Ditolonomi 29:29. Pesu mulimo wa Satani kusandula muzeezo uyandaula luhibo. Kuli sumpula kumwi kulavwelanisigwa amakani a kasimpe kamu Bbaibbele, icakuti bantu balimvwa kutakalikana aku komwa kuti ka bata konzyi kusandulula tubazu toonse twa mu Mangwalo mu kuyanda kwabo. Nkuli tolaansi kupati bunene kuli mbabo naakuti bazumina a kwaamba kuti taba konzyi kwaatelela majwi Amoza. Tabazumini kulindila kuti Leza limwi a bone kuti Kaleelede kuzubulula kasimpe kuli mbabo. Bayeeya kuti busongo bwabo kakunyina kugwasyigwa Amoza inga bula bagwasya kuteelela Mangwalo, ikuti baalilwa kukuteelela, kufwambaana balazikaka nguzu zya Mangwalo. Kuli kasimpe kuti kwiyisya amalayilile amwi aayo ahihilwe ayo aambwa kuti akagwisigwa mu Bbaibbele taajisi matalikilo mukuyisya kwawo, alimwi ncabwini kuti alakazyana akuyanda kwa Moza. Zintu zyoonse eezi ziletela kudonaika a mapenzi ku mizeezo ya banji banji. A boobo tabali teeleli Ijwi lya Leza, nkaambo muntu wakaa nyonganya majwi mumizeezo yakwe. KLMNP 67.2

Naa kuti nikwali ku konzyeka kuti ibantu kabasika aciimo cakumumvwisisisya Leza amilimo yakwe yoonse, eelyo akusika a ciimo eeci nikwa nyina kumbi kwiiya kwa kasimpe kuya kumbele, nikwa nyina ku komena mu luzyibo, nikwa nyina ku komena kwa muzeezo nauba moyo kuya kumpela. Leza natali Leza usumpukide; eelyo bantu, mukujana luzyibo lumaninide noba tali kuya kumbele. A tumulumbe Leza nkaambo tana kacicita kuti cibe boobu. Leza tasimpi, muli nguwe “mo muli lubono lwa busongo a luzyibo.” Ba Kolose 2:3. Kuya kuba kutamani a kutamani bantu kabayandaula a kwiiya, pesi tabaka bujani busongo boonse bwa lubono lwakwe, a bubotu bwakwe, anguzu zyakwe. KLMNP 67.3

Leza ula yanda kuti a mu buumi oobu mbotupona kuti kasimpe kamajwi aakwe kaka hunguluka ku bantu bakwe. Kuli nzila yomwe buyo ya kujana luzyibo. Tula konzya kuteelela Ijwi lya Leza kwiinda mukuyiisya kwa Moza wakapa Ijwi lya Leza. “Kunyina muntu uzizyi zintu zya Leza, ulike Moza wa Leza;” “nkaambo Moza ula ziya ndaula zintu zyoonse, inhya. zintu zya Leza nzipati.” Ba 1 Kolinto 2:10, 11. Cisyomyo ca Mufutuli kuba cilili bakwe cakali cakuti, “Walo ooyo, Moza wa kasimpe, waboola. uya kumusololela mu kasimpe koonse. Nkaambo uya kutambula kuzwa kuli ndime, eelyo uya kuzitondeezya kuli ndinywe.” Johani 16:13, 14. Leza ulayanda kuti muntu asebenzye nguzu zyakwe zya kuyeeya, a kwiiya Bbaibbele kuya kuba yumya kusumpula muzeezo nkaambo kunyina limbi bbuku linga lya kucita. Pesi tuleelede kuti tucenjele a muzeezo wa kuli sumpula, eeco nciiyo kubuteteete a kubula nguzu kwa muntu. KLMNP 67.4

Kuti notwa tali kuzibinganya Mangwalo manji manji mukuteelela kwesu, icakuti majwi maubauba aakasimpe twaalilwa kwaateelela, notwalijisi lusyomo lubauba mbuli lwa mwana, notwalilibambilide kwiiya, a kulomba ku gwasyigwa kwa Moza Usetekene. Muzeezo wa nguzu a busongo bwa Leza, a kubula nguzu kwesu kuti tuteelele bupati bwakwe kuleelede kuti kutupe kulyeeta aansi, tulelede kuti twiiye Ijwi lyakwe, kuti tunjile mu bulelo bwakwe a kuyoowa kusetekene. Twali bala Baibele kuyeeya kuleelede kulitole aansi ku nguzu zisumpukide kuli nkuko, moyo a muzeezo ileelede ivuntame kuli Leza mupati. KLMNP 68.1

Nkozili zintu ziyumu, Leza uya kuzyubyaubya a zisalazye kuli baabo bayandaula kuti baziteelele. Pesi kunze a kutasololelwa a Moza Usetekene, lyoonse tatukateeleli Mangwalo. Nkokuli kubala kunji junji, kwa Baibele kutagwasyi, ziindi zinji zinji ncili jazyo buyo. Ijwi lya Leza noli jalulwa ka kunyina a kulemeka alimwi a kupaila, mizeezo a luyando taluli ali Leza, nakuba kuti taluswaangene a luyando lwakwe, muzeezo ulizwide kudonaika, mukwiiya kwa Baibele koonse, kuli ku kondwa kwa kuti kunyina Leza. Mubyaabi ula ijata mizeezo, a kubika kulai lila kutali kasimpe. Bantu noba talibali ijwi lya Leza alimwi a kuyandaula kuti baswaangane a Leza, nokuba kuti bayiide buti, bala konzya kulubizya muku teelela kwabo kwa Mangwalo, takuli kubotu kuti basyome kupandulula kwabo. Aabo babala Mangwalo kuti bajane kulubizya, tabajisi kubona kwa moza. A cibonisyo citaluleme baya ku bona zintu zileta kudonaika a kutakondwa kunji kunji mu zintu zyubauba zisalala. KLMNP 68.2

Nokuba kuti baasulaika masimpe, cintu cini cini cileta kudonaika a kutashoma, mu nzila zinji zinji, nduyando lwa cinyonyoono. Kuyisya a kukasya kwa Jwi lya Leza takutambulwi ku muntu ulisumpula, a ku moyo uyanda cinyonyoono, aabo batayandi kuteelela kulailila ba zumbauzya bulemu amanguzu a majwi. Kuti katuyanda kuti tusike mu kasimpe, tuleelede kuti tube a luyando lupati lwa kuzyiba kasimpe, a kuzumina kwa moyo ku kateelela kasimpe. Boonse banjila munzila eeyi mu kwiiya Bbaibbele, baya kujana lusyomo lupati kuti ndijwi lya Leza, baya kujana kuteelela kwa kasimpe kwa jwi a kasimpe kaya kubacita kuti basongwaale kuya kulufutuko. KLMNP 68.3

Klistu wakaati, “Naakuti muntu oonse uzumina kucita luyando lwawo, uya ku kuzyiba kwiyisya.” Johani 7:17. Mucilawo ca kubuzya a ku kasya zeezyo nzyo mutateeleli, a mucenjele ku mumuni ooyu ngo mujisi usalazya muli ndinywe, muya kutambula kusalalakupati kwiinda. A luse lwa Klistu, a musebenze milimo yoonse eeyo ya kasala zigwa kuli ndinywe, eelyo muya kucitwa kuti muteelele a kucita yeeyo njo mudonaika. KLMNP 69.1

Kuli citondeezyo cili bonya kuli boonse, kuli baabo bayiide bunene, a kuli baabo batayiide bunene, nkocili citondeezyo ca luhibo. Leza ula tutamba kuti tuhibe tobeni a kusinizya kwa Jwi lyakwe, a kasimpe ka zisyomyo zyakwe. Ula twaambila kuti “amusole alimwi mubone kuti Leza mubotu.” Intembauzyo 34:8. Mucilawo ca kusyoma ijwi lyaumwi tuleelede kuti tusole lwesu. Walo wamba kuti, “A mulombe, muya ku citambula.” Johani 16:24. Zisyomyo zyakwe ziya kuzuzyika. Takwe ciindi ncozya takacitika; alimwi tazikaalilwi. Motuyabuswenena munsi kuli Jesu, a ku komana mu luyando lwakwe, ku donaika a musinze wesu uya ku mana mu kusalala kwa busyu bwakwe. KLMNP 69.2

Mupositoli Paulu uwamba kuti Leza “waka twaangulula kuzwa mu nguzu zya musinze, waka tubika mu bulelo bwa Mwanaakwe.” Ba Kolose 1:13. Oonse wa kainda ku zwa kulufu kuya ku buumi “ula konzya kuba kucaando cakwe kwaamba kuti Leza uli kasimpe.” Johani 3:33. Ula konzya kupa bumboni, “Nda kali kuyanda ku gwasyigwa, Ndaka kujana muli Jesu. Kuyada koonse kwaka pegwa, kufwa nzala kwa buumi bwangu kwaka kutausigwa, lino Bbaibbele kuli ndime ncizubuluzyo ca Jesu Klistu. Sena mulabuzya kuti nkaambo nzi nce nko ndelwa muli Jesu? Nkaambo Mufutuli Usetekene kuli ndime. Nkaambo nzi nce nkondwa Bbaibbele? Nkaambo ndajana kuti ndijwi lya Leza ku buumi bwangu.” Inga twaba bakamboni lwesu tobeni kwaamba kuti, Baibele lili kasimpe, a kuti Klistu Mwana a Leza. Tulizyi kuti tatucilili a kucenjela a kuyeeya makani a tali kasimpe. KLMNP 69.3

Pita ula baambila banyina kuti ba “komene mu luse a luzyibo lwa Jesu Klistu Mufutuli.” 2 Pita 3:18. Bantu ba Leza noba komena mu luse, lyoonse baya kujana kuteelela kusalala kwa Jwi lyakwe. Baya kujana kusalala kupya a bubotu bwa tusimpe twakwe tusesekedwe. Ooku kwa kali kasimpe munkamu ku misela yakainda, kuya kuba mbubo kuya kusikila kumamanino. “Nzila ya baluleme ili mbuli kusalala kwaku bucedo, kuya kungwengwemuka mane kusikila bwaca.” Tusimpi 4:18. KLMNP 69.4

A lusyomo tula konzya kulangila cimwi cintu a kujata cisyomyo ca Leza ca kukomezya muzeezo, nguzu zya muntu ziswaangane a nguzu zisetekene. alimwi nguzu zya muntu omwe omwe ziletwe mu kuswaangana kululeme a Mwiinzo wa kusalala. Tuleelede kuti tukomane nkaambo zyoonse zya tuzundide ziya kusandululwa; oomo mizeezo yesu isimpa moya kali kujana mapenzi a kuta lulama, tuya kubona kuswaangaga kulondokede kubotu. “Lino tula langa mu cimbonembone cisiya, pesi busyu a busyu Nja kuzyiba, mbubona mbuli mbwezyizyilwe.” Ba 1 Kolinto 13:12. KLMNP 70.1