Kujana Lufutuko Mukati Ka Nyika Ya Ma Penzi

9/11

MULIMO A BUUMI

Leza ngo mwiinzo wa buumi a kusalala aku komana ku zintu zyaka lengwa zyoonse. Mbuli mitunga zuba izwa ku zuba, mbuli tulonga twa meenda tu zwa ku mwiinzo upona, zileleko zila kunkulika zizwa kuli nguwe kuya ku zilengwa zyoonse. Koonse koonse buumi bwa Leza nko bubede mu myoyo ya bantu, buya kuunka kuli bamwi mu luyando, a mucileleko. KLMNP 47.1

Ku komana kwa Mufutuli wesu kwakali kwa ku futula bantu bakawa. A kaambo kaako buumi bwakwe kunyina ncho bwaali kwaamba kuli nguwe, waka ciyumuna ci ciingano, a kusulaika kuusa. Bangele balasebenza lyoonse, ku komanisya bamwi. Ooku nku komana kwabo. Eeco myoyo iliyanda nciilanga kuti mulimo waku litolaansi, ku kambauka kuli baabo bapenga balaa ziimo zilaansi a mikowa ilaansi, mulimo wa bangele babotu banyina ka tombe. Moza wa Klistu wa kuli sungula wa luyando moza uunka mujulu lyoonse, nku komana kupati kwa julu. Ooyu ngo moza bacilili ba Klistu ngo baya kutambula, ngo mulimo ngo baya kusebenza. KLMNP 47.2

Luyando lwa Klistu lwa njila mu moyo, luli mbuli cinunkilizyo cita konzyeki kusisa. Mulimo walo usetekene uya kuteelelwa kuli boonse mbo tuya kuswaangana. Moza wa Klistu mu moyo uli mbuli mwiinzo wa meenda uli musokwe (munkanda) uyenda ku tontozya bantu boonse kucita baabo bali afwaafi akufwa, kuti bayandisisye kunywa meenda a buumi. KLMNP 47.3

Luyando kuli Jesu luya ku tondeezegwa mu kuyanda a kusebenza mbuli mbwaa kasebenza walo, kuleleka a kusumpula muntu. Ciya kubika luyando, alweengelelo, a nkumbu ku zilengwa zibambwa a Taata uli kujulu. KLMNP 47.4

Buumi bwa Klistu mu nyika teebwali buumi buteteete kuli nguwe, wa kasebenza a kuzumanana canguzu, ka kunyina a kukatala kuti a futule muntu. Kuzwa ku cimpati ca n gombe kuya kusikila ku Kalivali wakali kweenda munzila ya kuli cesya, taka yanda kuti a leke milimo miyumu, nyendo ziyumu, kutondeezya lweengelelo a mulimo. Wakati, “Mwanaa muntu tanaa kalonda kubelekel wa, pesi waka londa kubeleka, a kupa buumi bwakwe kunununa banji banji.” Mateyo 20:28. Ooyu wakali ngomulimo mupati mu buumi bwakwe. Eelyo zintu zimwi zya kali kucilila. Kucita luyando lwa Leza a ku manizya mulimo cakali ncecakulya cakwe alimwi a kali nga meenda aakwe. Kuli yanda kwa kuli komanisya teekwa kaliwo mu mulimo wakwe. KLMNP 47.5

Aboobo aabo ba kabweza luse lwa Klistu baya kuli bambila kucita a | kulyaaba. kuti abalo bamwi mbaakafwida baka tambule cipego ca ku julu. KLMNP 48.1

Baya kucita koonse nko bakonzya kucita nyika njo bakala kuti ibote. Ooyu moza nku komena kwa kasimpe ku muntu wa sanduka. Kunyina inzila iimbi muntu njanga wa boola kuli Klistu. kwiinda kuti abe a luyando mu moyo wakwe lwa ku tondeezya bamwi kuti mbweenzinyina bubotu buli buti mbwaajana muli Jesu, kufutula a kasimpe ka setekene taka kaumuni mu moyo wakwe. Kuti katusamide bululami bwa Klistu. katuzwide ku komana kwa Moza wakwe, tatu ka konzyi ku kujata kuumuna kwesu. Kuti katuli twa kateelela alimwi katuli twa kabona kuti Mwami mubotu, tuya kuba acimwi cintu cakwaamba Mbuli Filipo naa ka mujana Mufutuli, tuya kutamba bamwi kuli nguwe. Tuya kuba tondeezya bubotu bwa Klistu, azintu zya nyika zita bonwi iziya ku boola. Kuya kuba luyando mu nzila ya kucilila Jesu. Kuya kuba luyando kuli baabo bali munsi lyesu kuti ba bone “Kabelele wa Leza. utola cinyonyoono ca nyika.” KLMNP 48.2

Mulimo wa kuleleka bamwi uya kupilusya zileleko kuli ndiswe. Ooyu wa kali muzeezo wa Leza mukutupa lubazu lwa kucita mu muzeezo wa ku nununwa. Bantu wakabapa ciindi cakuti babe batoli ba ciimo cisetekene, mukupa zileleko kuli bamwi beenzinyina. Ooku nku lemekwa kupati. nku komana kupati, alimwi Leza ula konzya ku kupa ku bantu. Aabo bagwasya mu milimo ya luyando baletwa munsi a Mulengi wabo. KLMNP 48.3

Leza ambweni naa kaupa mulumbe. a mulimo oonse wa kuyanda ku kambauka ku bangele ba kujulu. Wakali ku konzya kucita umbi muzeezo ku manizya mbaakani yakwe. Pesi mu luyando lwakwe lubotu wakasala kuti atucite kuti tubebasebenzi anguwe, a Klistu a bangele, kuti tutole zileleko, a ku komana, a kubeleka kwa moza ku janwa muciimo ca moyo wa kuta liyanda. KLMNP 48.4

Twakaletwa mu luse a Klistu kwiinda mu mulimo wakwe wa mapenzi. Mulimo oonse wa kulisungula a kaambo ka bubotu bwa bamwi kuyu mya moza wa lweengelelo mu moyo wa muntu uupa, a ku muleta munsi munsi a Munununi wa nyika, walo “waka vubide, pesi a kaambo kanu wakaba mucete, kuti kwiinda mu bucete bwakwe mukabe bavubi.” Muku vuzya buyo muzeezo usetekene mu kulengwa kwesu, kuli buumi cibe cileleko kuli ndiswe. KLMNP 48.5

Naakuti mwa sebenza mbu bona Klistu mbwa kayeeya kuti bacilili bakwe baya kusebenza, a ku mujanina bantu, muya kuyanda kuyiigwa kupati a luzyibo lwa zintu zisetekene, alimwi mukafwe nzala anyota ya bululami. Muya ku mulomba Leza, lusyomo lwanu luya kuyumizigwa, moza wanu uya kunywa meenda mabotu ku cikala (mukalo) wa lufutuko. Muku koma mizeezo mibyaabi a masunko kuya ku mutola mu Bbaibbele a mukapaila. Muya ku komena mu luse a luzyibo lwa Klistu muya ku komena mu buumi bubotu. KLMNP 48.6

Moza wa ku tali yanda wa kubelekela bamwi upa kusima, alimwi a luyando luli mbuli lwa Klistu mu ciimo, kuleta luumuno akwaanguluka, a ku komana kuli yooyo ulujisi. Kupona kuya kulampa kunyina cilawo ca kuli yanda. Aabo basebenzya luse lwa bu Klistu baya ku komena, baya kuyuma ku musebenzela Leza. Baya kujana kuyiigwa kululeme kwa moza, kuyuma, aku komena mu kupaila. Moza wa Leza, uyendeenda atala a moza wabo, uleta kuswaangana ku setekene ku muntu mukwiingula kwiitwa kululeme. Aabo basebenzela bamwi, basebenzela lufutuko lwabo. KLMNP 49.1

Inzila ilike ya ku komena mu luse, nkucita mulimo lyoonse Klistu ngwa ka tupa, ku sebenza, kusikila ku mamanino a nguzu zyesu, mu kugwasya a ku leleka baabo ba yanda ku gwasigwa nkotunga tula bapa. Nguzu ziboola a ku sebenza, ku sebenza nce ciimo ca kupona. Aabo basola kujana buumi bwa bu Klistu a kutambula zileleko zizyila mu luse, ka banyina ncobacitila Klistu, basola kupona akulya ka kunyina kusebenza. Mukati mu moza a mu nyika buyo, lyoonse ooku kutolaansi alimwi a mu kubola. Muntu uta yandi ku sebenzya mabambo aakwe kufwambaana uya kubula nguzu. A boobo muklistu uta kasebenzyi nguzu nzya kapegwa a Leza, takaalilwi buyo ku komena muli Klistu, pesi uya ku sowekelwa nguzu nzya kajisi. KLMNP 49.2

Inkamu ya Klistu mulumbe wa Leza wa lufutuko lwa bantu. Mulimo wayo nku tola mulumbe kunyika yoonse. Mulimo ula a tala aba Klistu. Omwe omwe, usebenzya cipego ciindi cakwe umanizya mulimo wa Mufutuli. Luyando lwa Klistu, ilwa kazubulululwa kuli ndiswe, lutucita kuti tube a mulandu kuli baabo boonse batamuzyi. Leza wa katupa kusalala, takuli kwesu tulike pe pele atukupe akuli bamwi. KLMNP 49.3

Kuti bacilili ba Klistu nibali kusebenza kapati, nokwali zyuulu zyuulu zya bantu ooko kuli omwe sunu, ukanana mulumbe mu manyika abatakondwi. Boonse batali kunga balakonzya kusebenza, noba sola inzila zyabo beni, ku bweza mulimo kwiindila muzileleko zyabo, a mu kupaila kwabo. Nokwaba mulimo mupati mubotu wa bantu mu masi a ba Klistu. KLMNP 49.4

Tuleelede kuunka ku manyika a batakondwi, tusiye minzi, kuti kakuli mulimo wesu, mpu bede, kuti tusebenzele Klistu. Tula konzya ku kucita ooku a munzi, a mu nkamu, a kuli baabo mbo tuswaangana limwi, a mbo tusebenza limwi. KLMNP 49.5

Lubazu lupati lwa buumi bwa Mufutuli mu nyika kwa kali kwa kushomeka mu mulimo wa kubeza mapulanga mu Nazaleta, Bangele basebenza baka mugwasya Mwami mu kupona kwakwe naakali kweenda a basicisi a basyi mulimo, tanaa kahibidwe alimwi taakwe nobaka mulemeka. Wakali ku syomeka lyoonse mu mulimo wakwe anaakacili kubeleka ku mulimo wakwe wa mapulanga mbubona mbuli naa kali kuponya baciswa a naakali kweenda mu lwizyi lwa Galileya lwa ka jisi mayuwe. Aboobo, mukati mu milimo ya kulitolaansi, a muziimo zya kupona zilaansi, tuleelede tweende tusebenze a Jesu. KLMNP 49.6

Mupositoli uwamba kuti, “Muntu woonse, koonse nkwaya kwiitwa a kale a Leza.” Ba 1 Kolinto 7:24. Muntu simpindu inga wacita impindu yakwe munzila mbotu ikonzya ku lumbaizya Mwami wakwe nkaambo ka lusyomo lwakwe. Kuti kali mucilili wini wini wa Klistu, uya kutola kukondwa kwakwe mu zintu zyoonse nzya cita, a kuzubulula moza wa Klistu ku bantu. Mulimo wakwe inga ulaba mubotu alimwi a kusyomeka ku tondeezya yooyo walo waka sebenza mukupona kulaansi a kati a malundu a Galiile. Oonse ulyulika izina lya Klistu uleelede kusebenza kuti bamwi babona milimo yakwe mibotu, basololelwe mu kulu mbaizya Mulengi Munununi wabo. KLMNP 50.1

Banji banji balifwida luse lwabo beni kuti batali sunguli mukupa zipego zyabo mukusebenzela Klistu, nkaambo kakuti bamwi bali jisi busongo bunjaanji a nguzu zya kuba kumbele muzintu zinji. Muzeezo wakuti balike aabo balaa cipego cipati mba balombwa kuti balyaabe mu kusebenzela Leza, waka komena kapati ku bantu. Banji banji ba kayeeya kuti zipego (matalenta) zipegwa buyo ku bantu ba yandika, kuleka bamwi, batakayitwa kuti bazoosebenze mu mulimo, namuba mu bulumbu. Pesi mu mu kozyano tacaambi boobo. Mwami wa n ganda naa kaita batwanga bakwe, wakapa kuli omwe aumwi mulimo wakwe. KLMNP 50.2

A moza mubotu wa luyando tula konzya kucita milimo mibotu ya lubomba “mbuli ku Mwami.” Ba Kolose 3:23. Kuti luyando lwa Leza kaluli mu moyo, luya kutondeezegwa mu buumi. Mafuta mabotu a Klistu aya kutuzinguluka, eelyo mulimo wesu uya kusumpuka alimwi uya kulelekwa. KLMNP 50.3

Ta mweelede kulindila ziindi zibotu nakuba kulangila nguzu zipati kamutana unka kuya kusebenzela Leza. Tamweelede kuba a muzeezo wa kwaamba kuti nyika iya kuyeeya buti andinywe. Kuti buumi bwanu bwa mazuba oonse kakuli kulumbaizya kwa kusalala a ku lemeka kwa lusyomo lwanu, bamwi baya ku kondwa kuti muyanda kuba gwasya, milimo yanu taikabi yabuyo. KLMNP 50.4

Muntu ulitolaansi kwiinda alimwi mucete kwiinda wa basiciiya ba Jesu ula konzya kuba cileleko kuli bamwi. Inga tabakwe kuzyiba kuti bacita cimwi cintu cibotu, pesi a buumi bwabo bwaansi bala konzya kutalika kuleleka bamwi kuya bu komena a kulampa, eelyo aabo balelekwa tabakazyibi cita kuya kusikila ku buzuba bwa bulumbu. Taba konzyi kuteelela nakuba kuzyiba kuti bacita cimwi cintu cipati. Taba lombwi kuti bali katazye beni kuti babe a kuyanda kwa ku koma. Ncoba cita cilike nkuya kumbele kabotu kabotu mu buumuzi, kucita mulimo Leza ngwa kabapa, eelyo buumi bwabo tabukabi bwa buyo. Myoza yabo inoya bukomena kwiinda mu mukozyano wa Klistu, mbasebenzi antoomwe a Leza mu buumi oobu, aboobo ba lwanina mulimo uusumpukide a ku komana ku nyina mudima kwa buumi bu boola. mbubona mbuli mbocili kasimpe kapati mu cipya, “Mba baabo ba kambauka lwandime,” Mufutuli wesu, muli nguwe kusyoma kwesu mokubede. Johani 5:39. Inhya, Bbaibbele lyoonse lyaamba Jesu. Kuzwa kubbuku lya ku taanguna lya malengelo, “kwaka nyina cakalengwa kunze kwakwe nca taka lenga,” Johani 1:3 mu cisyomyo ca kujala wakati, “Kolanga ndaboola cakufwaambana,” tulabala milimo yakwe a kuteelela ijwi lyakwe. Naa koyanda kuzyibilana a Mufutuli, koyiiya Mangwalo a Setekene. KLMNP 50.5

Moyo woonse uzule a majwi a Leza. Majwi a Leza meenda apona, a zima inyota yanu impati. Majwi a Leza ncinkwa (insima) cizwa kujulu, Jesu wamba kuti “Cita mwa lya mubili wa Mwana a muntu a kunywa bulowo bwakwe, kunyina buumi muli ndinywe.” Alimwi ula lisandulula lwakwe mwini a kwaamba kuti, “Majwi nge nkanana kuli ndinywe, moza, alimwi mbuumi.” Johani 6:53,63. Zintu nzyo tulya a kunywa nzezi bumba mibili yesu, mu kupona kwa buyo, pesi mu kupona kwa moza ooku nko tuyeeya kuya kutupa ciimo a nguzu mu kupona kwesu kwa moza. KLMNP 54.1

Ciiyo ca kunununwa nce ciiyo bangele nco bayandisisya kulanga. Kuya kuba nko kwiiya kwa bayakunununwa alimwi luya kuba lwiimbo lwabo mu myaka yoonse itamani. Sena taceelede kubikilwa kapati muzeezo a kwiiyigwa kubotu ecino ciindi? Luse lubotu a luyando lwa Jesu, muyasilo wakacitwa akaambo kesu, ziita kuli tondeezya kupati kuyumu. Tuleelede tupone mu ciimo ca Mufutuli wesu Mwiminini. Tuleelede kuyeeya kuyeeya kapati amul imo wakwe mubotu walo waka boola kuzofutula bantu bakwe kuzwa mu zinyonyoono zyabo. No tuyeeya zintu zya mujulu, lusyomo a luyando lwesu zinoya kukomena kapati, a kupaila kwesu kuya kutambulwa kuli Leza kwiinda, nkaambo kuya kuvwelengana a lusyomo alimwi a luyando, Luya kuyuma alimwi luya ku kasaala. Luya kusyoma bunene muli Jesu, a limwi luya kupona mazuba oonse mu nguzu zyakwe kuba futula boonse ba boola kwiinda muli nguwe kuya kuli Leza. KLMNP 54.2

No tuyeeya a kulondoka kwa Mufutuli, tuya kuyanda kuti tusanduke ca kumaninina, a kulengululwa mu mukozyano wa kusalala kwakwe. Moza uya kufwa nzala anyota kuti ube mbuli nguwe ngotukomba. Mizeezo yesu yakala muli Klistu lyoonse, eelyo tuya ku mukanana lyoonse kuli bamwi a ku mu tondeezya ku nyika. KLMNP 54.3

Bbaibbele teelya lembelwa siciiya alike pe, munzila imwi, lyaka lembelwa buyo bantu bali buyo. Masimpe mapati a lufutuko a lateelelwa kabotu mbu bona mbuli ciindi izuba nolili ku mazuba, ku nyina baya ku lubizya alimwi kunyina baya kusowekelwa nzila zyabo cita aabo balike bacilila nzila zyabo mu cilawo caku cilila nzila ya Leza iluleme. KLMNP 54.4

Tatweelede kubweza mizeezo ya muntu uli oonse a kuyeeyakuti oobu mangwalo mbaamba pele amulibalile majwi a Leza nobeni. Ikuti twalekela bamwi kutu yeeyela, inga twaba bantu balemene mu mizeezo, akukakilwa kuli yeeyela. Manguzu mabotu aamizeezo mukuyeeya, alakonzya kuceya kapati akaambo ka kubula kusoleka kubelesya mizeezo, ilakakilwa kuhiba cintu ncumwayelede kuhiba bupanduluzi bwa majwi aa Leza. KLMNP 54.5

Kunyina ciinda cinga cayumya muzeezo kwiinda kubala Mangwalo. Kunyina limbi bbuku libotu kuyisya mizeezo, a kupa nguzu zya kusebenza mu mubili woonse, a ku gwasya kapati kwiinda kasimpe kamu Bbaibbele. Naa kuti Bbaibbele lyayigwa mbuli mbo lyeelede kwiyigwa, bantu noba lijisi muzeezo mupati, a bubotu bwa ciimo, anguzu ziyumu zya mizeezo izyandamene itaboneki mu mazuba aano. KLMNP 55.1

Pesi kuli kugwasyigwa ku syoonto buyo kujanwa mukubala Mangwalo ca kufwambaana naa mukubinda. Omwe ulakonzya walibala Bbaibbele lyoonse, pesi kata boni bubotu bwalyo nokuba kuteelela mbo lyaamba. Kabeela komwe kaleelede kayigwa limwi toonse tubazu tusyoonto tuteelelwe mu muzeezo eelyo kuswaangana kwako a lufutuko kula bonwa, alimwi kula gwasya kwiinda zibalo zinji zinji zinyina kuteelelwa kubotu kujanwa alimwi kunyina kuyigwa kubotu kujanwa. A mukale ama Baibele aanu. A mwaabale ma Bbaibbele aanu no mujisi ciindi, mubike zibalo, a limwi kamuziyeeya, a ku zibika mu muzeezo kuziyobola. KLMNP 55.2

Ta tuka bujani busongo ka kunyina kuteelela kululeme a kupaila mu kwiiya. Zimwi zibalo zya Mangwalo nzyubauba cakuti tokonzyi kuzilubizya; pesi nkozili zibalo ziyumu kuteelela, pele kuli zibalo zimwi zijisi bupanduluzi butalede aatala, izitali zyakuti mbowalangila buyo wahiba caambwa pe. Mangwalo a kozyanisigwe a Mangwalo. Kuleelede kube kuyandaula a kupaila kubonwe. Eelyo kuya kujanwa ku yigwa kubotu. Mbuli simigodi mbwa jana lubulo lusisidwe kunsi a nyika, awalo ooyo uyiiya Bbaibbele lya Leza caku zumanana mbuli lubono lusisidwe, uya ku kajana kasimpe kapati kasisidwe, kasisidwe kuli baabo bayamba ku kayandaula. Majwi a moza, a yeeyegwa mu moyo, aya kuba mbuli tulonga tukunka kuzwa ku mwiinzo wa buumi. KLMNP 55.3

Bbaibbele talyelede kuyigwa ka kunyina a kupaila. Katu tana lijalula tuleelede kulomba, kumunikilwa kwa Moza Usetekene, kuya kupegwa. Nasaniyeli naa kaboola kuli Jesu, Mufutuli wakati, “Amulange muna Israeli wa kasimpe, muli nguwe kunyina cibi!” Nasaniyeli wakati “Wandi zyibila kuli?” Jesu wakaingula, “Filipo katana kwiita, nookakede munsi a cisamu ca mukuyu, Ndaka kubona.” Johani 1:47, 48. Jesu uya kutu bona muzilawo zisisidwe zya kupaila naa kuti tu kamuyandule kuti tuzyibe kuti kasimpe ninzi. Bangele bazwa kunyika yakusalala baya kuba abaabo ba jisi banyina nguzu. balo bakomwa a masunko, moyo wa Leza wa luyando lupati nou bayanda, kuuli bambide kubapa kwiinda ncobakonzya kulomba alimwi akwiinda nco bakonzya kuyeeya. pesi kabapaila ashoonto buyo alimwi kabajisi lusyomo alwalo lusyoonto? Bangele bala yanda ku komba kumpela lya Leza, bala yanda kuba munsi lyakwe. Kuswaangana a Leza nko ku komana kwabo kupati, pesi bana ba munyika balo bayanda kugwasigwa kupati kuzwa kuli Leza, bayeeya kuti bali zulide nobata jisi kusalala kwa Moza wakwe, a kuswaangana kwa busyu bwakwe. KLMNP 55.4

Musinze wa Satani ula bavumba balengaana kupaila. Kuvwiya kwa cinyonyoono ca sinkondonyina kuba sololela kuti babisye; koonse ooku kula letwa akaambo ka kuti ziindi Leza nzya bapa mu kupaila ku setekene tabazisebenzyi. Nkaambo nzi bana ba Leza basankwa a basimbi nco balengaana kupaila, ka kuli kupaila nce cijuzyo ca lusyomo kujalula n’ganda ya kujulu yaciyobwedo, ooko kuyobwedwe luse anguzu zya Mwami? Kuti katu tapaili lyoonse a kulinda, tuli mucilijazyo cakuzwa munzila iluleme. Mubyaabi lyoonse ula yanda ku tusinkila inzila iya ku cuuno ca luse, kuti a kupaila kwa kuli tolaansi a lusyomo tulajana luse a nguzu zya ku zunda masunko. KLMNP 58.1

Nkozili ziindi nzyo tulangila kuti Leza ula kuteelela kupaila kwesu a ku kwiingula. Cintu ca kutaanguna nca kuti tulimvwe kuti tula yanda ku gwasyigwa kuzwa kuli nguwe. Wakasyomya, “Nja ku mupa meenda ooyo ufwide nyota, alimwi a mvula atala a nyika nja kutumina.” Isaya 44:3. Aabo bafwa nzala a nyota a kaambo ka bululami, bayanda Leza, babe a lusyomo kuti baya ku kujana. Moyo a ulibambile kuyisya kwa Moza, nkaambo kuti ka utalibambide zileleko zya Leza inga tazikonzyi kunjila. KLMNP 58.2

Kuyanda kwesu kupati nko ku penzya moyo, pesi Leza uleelede tumuyeeye kuti a tucitile zintu eezi. Uwamba kuti, “A mulombe, ciya kupegwa kuli ndinywe.” “Walo watakakasya Mwanaakwe kutufwida, pesi waka muzumizya kuti atufwide, Sena inga takwe kutupa buti zintu zyoonse?” Mateyo 7:7; Ba Roma 8:22. KLMNP 58.3

Naa kuti twasisa cinyonyoono mu myoyo yesu, twa jatilila ku cinyonyoono cisisidwe, Leza taka tuteeleli, pesi kupaila kwa muntu upengede, uuside lyoonse kula tambulwa. Naa kulubizya koonse kwalula mikwa, inga twa syoma kuti Leza uya kwiingula kupaila kwesu. Kululama kwesu takukatutoli mu kuyanda kwa Leza nkuyanda kwa Jesu kuya kutulutula, bulowa bwakwe buya kutusalazya; pesi tuli jisi mulimo wa kucita kuti tujane kutambulwa. KLMNP 58.4

A cimwi cintu ca kupaila kubotu ndu syomo. “Oonse uboola kuli Leza uleelede kuti akondwe kuti ngu Leza, kuti walo mulumbuli wabaabo bamuyandaula ca bunkutwe.” Ba Hebulayo 11:6. Jesu wakati kuli basiciiya bakwe, “Zyoonse zintu nzyo muyanda, nomupaila, a mukondwe kuti mulazitambula, alimwi muya kuzijana.” Maako 11:24. Sena tula kutola mbuli ijwi lyakwe? KLMNP 58.5

Kusinizya nku pati alimwi takwee lekedwe, Walo waka kusyomya ulisyomekede. Eeco ciindi nco tuta zitambuli zintu nzyo twalomba, ku ciindi nci cona nco twazilomba, tuleelede kuti katujisi lusyomo kuti Mwami walo wakuteelela, alimwi uya ku kwiingula kupaila kwesu. Kanji kanji tula lubizya a kulomba zintu zita konzyi kutugwasya, walo Taata wesu uli kujulu ula kwiingula kupaila kwesu akutupa zintu zipati, nzyo tukonzya kuyanda naa kuti twa tondeezegwa mucibonisyo kuti tuzibone mbuli mbozibede. Kupaila kwesu nokulangika mbuli kuti takwiingulwi, tuleelede kuti tujatilile ku cisyomyo; nkaambo ciindi ca kwiingula ciya ku boola eelyo tuya kutambula zileleko nzyo tuyanda bunene. Pesi kuti tuyeeya kuti kupaila kuya kwiingulwa munzila njo tuyeeya akaambo ka cintu nco tuyanda, nkulubizya bunene. Leza uli cenjede kapati takonzyi kulubizya, alimwi takonzyi ku kasya cintu cibotu kuli baabo beenda cakululama. Aboobo utayoowi ku mu syoma, nakuba kuti toingulwi kufwambaana mukupaila kwako. Kosyoma a cisyomyo cakwe cisinizizye, “Lomba, ciya kupegwa kuli nduwe.” Mateyo 7:7. KLMNP 59.1

Naa kuti twalyeena mu ku donaika a mukuyoowa kwesu, alimwi akusoleka kubamba zintu nzyo tuta konzyi kubona kabotu, katuta na baa lusyomo, kwaalilwa kuya kuvula. Pesi naa kuti twa boola kuli Leza, katu teelede buteteete a kutali syoma, mbuli mbotubede, a limwi a mukulemeka, katusyoma lusyomo kuti luya kutuzibya kuyanda kwesu kuli yooyo ula busongo bupati, ubona zintu zyoonse mu malengelo, ulela zintu zyoonse a nguzu zyakwe ajwi lyakwe, ula konzya alimwi uya ku kuteelela kulila kwesu, eelyo uya kutuma mumuni kuti kusalale mu myoyo yesu. Kwiinda mukupaila lyoonse tuletwa munsi munsi a muzeezo wayooyo utamani. Inga tatukwe kuba a cibonisyo cikankamanisya ciindi busyu bwa Munununi wesu nobuli atala lyesu mukati munkumbu a muluyando; pesi eeci mbo cibede. Tatukonzyi kukuteelela kujata kwakwe pesi janza lyakwe lili atala lyesu mukati muluyando amu luse lupati. KLMNP 59.2

Notuboola kulomba luse a zileleko kuli Leza, tuleelede kuti tube a moza wa luyando a kulekelela mu myoyo yesu. Sena inga tulapaila buti, Tulekelele milandu yesu, mbuli mbo tubalekelela bala milandu kuli ndiswe.” Pesi nokuba boobo katu komana mu moza wa kutalekelela? Mateyo 6:12. Kuti katulangila kuti kupaila kwesu kuteelelwe, tuleelede kuti tulekelele bamwi munzila njiyona, mbuli mbo tusyoma kuti tula lekelelwa. KLMNP 59.3

Kuzumanana mu kupaila kwakabikwa kuti njenzila muntu njanga kulilekelela kwakwe kulatambulwa. Tuleelede tupaile lyoonse kuti tukomene mu lusyomo a mu kupona, tuleelede kuti “tube mukupaila lyoonse.” tuzumanane mukupaila. a kulindila mukulumba.” Ba Looma 12:12; Bakolose 4:2. Pita waka baambila bakondwa kuti “amucenjele, a kulinda mukupaila.” 1 Pita 4:7. Paulu ulakanana, “Muzintu zyoonse zicitwa a kupaila a kulomba mu kulumba kulomba kwanu a ku zyibwe kuli Leza.” Ba Filipo 4:6. “Pesi nywebo, nomuyandwa,” ulaamba Judi, “Kupaila mu Moza Usetekene, a mulibike lwanu nobeni muluyando lwa Leza.” Judi 1:20, 21. Kupaila lyoonse ncitondeezyo cakuti muntu ujisi cilongwe citatyokede a Leza lyoonse,eeci cipa kuti buumi buzwa kuli Leza bunjile mu buumi bwesu; eelyo kuzwa mu buumi bwesu, kusalala a kusetekana kuunke kuli Leza alimwi. KLMNP 60.1

Cilayandika kapati kuzumanana mukupaila, kutabi cimukasya. Amusole mbuli mbo mukonzya kuti lyoonse muswaangane a Jesu a myoza yanu. Ziindi zyoonse a muyandaule ciindi ca kupaila. Aabo bayandaula kuswaangana a Leza cakusinizya, baya kubonwa mu miswaangano yabo ya kupaila. banosyomekede kucita mulimo wabo, a kulemeka alimwi a kuyandisisya baya kusola kuti batebule mbuli mbo bakonzya. Ziindi zyoonse baya kusola kulibika lwabo beni nko bakonzya kujana kusalala kuzwa kujulu. KLMNP 60.2

Tuleelede kupaila lyoonse mu mikwashi yesu, eelyo kwiinda zyoonse tuta kuyambaalili kupaila kwaku mabali. nkaambo oobu mbo buumi bwa muntu. Nkuyumu ku muntu kuti akomene mu kasimpe kuti kali mubaya mukupaila. Kupaila kwa mu maanda eesu. alimwi a kupaila kwa mu bunji takuzulide. Mukupaila kwa ku mbali mukuusa muntu alibike kumbele a liso lya Leza lilanga. Kupaila kwa kumbali kweelede ku teelelwa buyo kuli yooyo upaila alimwi a Leza. Kunyina muntu uumbi uyelede kuyanda kuteelela kupaila ooku. Mu kupaila kwaku mabali muntu ulaangulukide kuzwa ku zintu zyoonse zikomanisya. mu buumuzi alimwi mukasimpe kuyakusika kuli Leza. Bubotu a kukala kuya kuba nko kwiiyisya kuzwa kuli yooyo walo ubona zisisidwe, ula kutwi ku konzya kuteelela kupaila kuzwa mu moyo. A kuumuna, a lusyomo lubauba, muntu ula konzya kuswaangana a Leza, a kuli bungikila kusalala kusetekene, a kujana nguzu zya ku zunda Satani. Leza ni n’ ganda yesu yanguzu. A mupaile mu maanda nyolike; kamutanaunka mu milimo yanu ya buzuba, myoyo yanu ailange kuli Leza. Mukupaila kuli boobu Enoki wa keenda a Leza. Ooku kupaila kwaku mabali kulasika ku cuuno ca luse mbuli insende zibotu. Satani takamukomi walo ooyo ula moyo uli muli Leza. KLMNP 60.3

Kunyina ciindi nociba cilawo ateelede kupaila kuli Leza. Kunyina cinga catukasya kuti tusumpule myoyo yesu mukati mu moza mu kupaila kwaku lemeka. Mukati mu migwagwa minjaanji, a mukati mumpindu zimwi, inga twatumina kupaila kwesu kuli Leza, a kulomba kusololelwa kusete kene, mbuli Nehemiya mbwaa kacita nakalomba ku Mwami Atakasesi. busena bwakuswaangana a Leza kumbali mu kupaila inga bwa janwa koonse nko tubede. Moyo wesu lyoonse uleelede ka ujalukide, kuti kulomba kwesu kuunka kuli Jesu ku boole ku kale mbuli mweenzu wa kujulu mu myoyo yesu. KLMNP 61.1

Nokuba kuti kwaba cimwi cintu citupenzya, noluba luwo lunyongene lutuzingulukide, tatweelede kuti tuyoye ndulo, pesi tupone aluwo lusalala lwa kujulu. Tula konzya kusinkila kuyeeya kubyaabi a mizeezo mibyaabi a kubika buumi bwesu ku busyu bwa Leza mu kupaila kwa kasimpe. Aabo bala a myoyo ijukide kutambula kugwasyigwa a zileleko zizwa kuli Leza baya kweenda muluwo lubotu lusetekene kwiinda lwa munyika, eelyo baya kuswaangana lyoonse a julu. KLMNP 61.2

Tuleelede tumuzyibe Jesu kwiinda, a kuba a kuteelela kuzintu zilaabuumi butamani. Bubotu bwa kusetekana nku vuzya myoyo ya bana ba Leza, kucita kuti eeci kucitike tuleelede kuti tuyandaule bululami bwa zintu zya mu julu. KLMNP 61.3

Buumi a bubikwe atala, a mujulu, ikuti Leza atupe muya wa kujulu. Tulelede kuswena munsi a Leza kuti mu masunko atayeeyegwi mizeezo yesu ipiluke kuli nguwe lyoonse mbuli malubaluba mbwaa piluka ku zuba. KLMNP 61.4

A mubike kuyanda kwanu, a kukomana akuusa, a kulibamba, a kuyoowa kwanu kumbele lya Leza. Tamukonzyi kumupa mukuli, alimwi tamukonzyi kumukatazya. Walo ukonzya kubala masusu amitwe yanu ula kuyanda kulomba kwa bana bakwe. “Mwami ngu siluse lupati, alimwi ula lweengelelo.” Jakobo 5:11. Moyo wakwe wa luyando lyoonse ula jatwa a kuusa kwesu, alimwi a kwaamba kuusa kwesu. A mutole kuli nguwe coonse eeco cipenzya muzeezo. Kunyina cimwaalila kubweza, nkaambo walo nguu jisi manyika oonse, nguu lela zintu zyoonse. Kunyina ncatakonzyi kubona nociceya cikanana a kuumuna kwesu. Kunyina bbuku mu kupona kwesu ndya takonzyi kubala; kunyina mapenzi naaceya buti nga takonzyi kuhiba. Kunyina mapenzi anga alasika kubana bakwe nobaceya ngatakonzyi kubamba, kunyina kuyanda ku penzya ku bantu bakwe, kunyina kukomana, kunyina kupaila kupailwa, Taata wesu uli kujulu nkwataboni, ankwata komanini. “Ula ponya boonse balaa Myoyo ityokede, ula bapa kupona muzilonda zyabo.” Intembauzyo 147:3. Kuswaangana a Leza amuntu omwe omwe nkupati bunene mbuli kuti Leza unyina uumbi muntu uupona munyika ngwa elede kuyanda, kunyina umbi ngwaakapeda mwana akwe simuzyalwa alike. KLMNP 61.5

Jesu wakati “Muya kulomba muzina lyangu: alimwi nse ambi kuli ndinywe kuti. Nja kulomba kuli Taata akaambo kanu: nkaambo Taata walo ula muyanda.” “Ndaka musala nywebo, kuti coonse ncomuya kulomba kuli Taata muzyina lyangu, uya kucipa kuli ndinywe.” Johani 16:26, 27; 15:16. Pesi kupaila muzina lya Jesu ncintu kwiinda ku lyaamba izina kumatalikilo akupaila, alimwi akumasimpilo. Nkupaila mu muzeezo a mu moza wa Jesu. notu shoma zisyomyo zyakwe nzyakasyomezya, a kusyoma luse lwakwe, a kubeleka milimo yakwe. KLMNP 62.1

Leza taambi kuti umwi umwi wesu abe muntu upona alike, nokuba kuti azwe munyika, kuti tulibike lwesu tobeni mu milimo ya kupaila nokuba ku komba. Buumi buleelede bube mbuli buumi bwa Klistu, a kati a malundu a akati ka bantu. Ooyo upaila buyo lyoonse kakunyina nca cita ula fwambaana kuleka, kupaila kwakwe kuyoobula mpindu. Bantu nobali zwisya kuzwa mukupona a bamwi kuzwa kulaale a milimo ya buklistu ya kubweza ci ciingano, baleka kusebenzela Mwami cakulemeka, walo wakababelekela ca kumaninina, kufwambaana bala sowekelwa manguzu abulemu bwa kupaila. KLMNP 62.2

Mipailo yabo yaba yabo, iyakuliyanda taba pailili bamwi alimwi taba cipailili kuti basumpule bulelo bwa Klistu, a kulomba nguzu zya kuba gwasya mukusebenza. KLMNP 62.3

Ziindi zinji zinji tula sowekelwa bunene notuyambaalila ziindi zya kuswaangana antoomwe kuti tupane camba alimwi tuyumizyanye kuli umwi aumwi mu mulimo wa Leza. Kasimpe mu majwi aa Leza kayambalilwa, kanyina kutubukulusya, twasowa bulemu abupati bwako mu mizeezo yesu. Myoyo yesu taiciyumizigwi a kuyisya kwa kasimpe kakwe kasetekene, kufwambaana twazwa mu moza. Mukupona kwesu mbuli ba Klistu tula sowekelwa kanji kanji nkaambo ka kubula nkumbu kuli umwi a umwi. Ooyo uli yanda lwakwe mwini taciti mulimo Leza ngwa ka mupa kuti acite. Kubeleka kubotu mukupona kwesu kwa mazuba oonse kuleta luyando muli ndiswe kuti tuyandane abamwi, alimwi ku tucita kuti tukomene alimwi tube anguzu mu mulimo wa Leza. KLMNP 62.4

Naakuti baklistu baswaangana antoomwe, a kukanana kuli umwi a umwi a luyando lwa Leza, alimwi a masimpe mabotu a lufutuko, myoyo yabo niyali kunga yaba mipya, alimwi nibali kuyumizyanya. Mazuba oonse tulakonzya kwiiya Taata wesu uli kujulu, kuti tujane ziiyo zipya zya luse lwakwe; eelyo tuya kuyandisisya kukanana luyando lwakwe; eelyo twacita boobu, myoyo yesu iya kukasaala alimwi ikabe a camba. Naakuti twayeeya bunene alimwi twakanana kapati a Jesu, kwiinda mbotunga twaliyeeya lwesu tobeni, tuya kuba munsi lyakwe kwiinda lyoonse. KLMNP 62.5

Naakuti lyoonse twayeeya Leza alike ziindi zyoonse nzyo tujisi kugwasyigwa kwakwe, tuleelede kuti lyoonse tumubike mu mizeezo yesu, tukomane kumukanana a kumulumbaizya. Tukanana zintu zinyina mpindu zintu zyanyika nkaambo kakuti tula zikomanina. Tukanana abeenzuma nkaambo kakuti tula bayanda, ku komana kwesu a kuusa kwesu kuli angidwe muli mbabo. Pesi tulijisi kaambo kapati kakuti tuyande Leza kwiinda mbotunga tulayanda beenzuma; kuyanda Leza cibe cintu cakutaanguna mu mizeezo yesu lyoonse notupona munyika, kukanana a bubotu bwakwe a kwaamba nguzu zyakwe. Zipego zibotu nzya katupa teezya kapegwa kuti zitole mizeezo yesu a luyando kuti tubule ancotupa kuli Leza; zya kapegwa kuli ndiswe kuti lyoonse kazituyeeyezya nguwe, a kutuswaanganya antambo zya luyando a ku komana kwa Taata wesu uli kujulu. Tuyeeyesya kapati zintu zya munyika ilaansi. Atusumpule meso eesu ku mulyango wa cikombelo cili mujulu, kwalo ooko kusalala kwa bulemu bwa Leza nko busalala mubusyu bwa Klistu, “Walo ula konzya kuba futula ca ku manina aabo ba boola kuli Leza kwiinda muli nguwe.” Ba Hebulayo 7:25. KLMNP 63.1

Tuleelede tulumbaizye Leza kwiinda “a kaambo ka bubotu bwakwe, a milimo yakwe ila kankamanisya nja citila bana bakwe.” Kupaila kwesu kwa lyoonse kutabi buyo kwa kulomba alimwi a kutambula kulike. Tutani kuyeeyi buyo zintu nzyo tuyanda lyoonse, cakuti twaluba a bulumbu mbotu jana. Tatupaili kapati alimwi akulumba koonse nkwa muziindi. Tuli batambuli ba luse lwa Leza, pesi nku lumba kusyoonto kuli buti nkotupa, alimwi akulumbaizya kusyoonto kuli buti nko tumulumbaizya a zeezyo nzya tucitila. KLMNP 63.2

Kaindi Mwami wakabaambila bana Israeli, noba kaswangana antoomwe ku mukomba, “Muya kulya kumbele a Mwami Leza wanu, muya ku komana mu zintu zyoonse nzyomuya kusebenza, nywebo a batwanga banu, mwa kalelekwa a Mwami Leza wanu.” Ditolonomi 12:7. KLMNP 63.3

Coonse cicitwa a kaambo ka bulemu bwa Leza cileelede cicitwe a ku komana, a nyimbo zya kulumbaizya a kulumba, ka ku nyina a kuusa a kwaanga minkusa. KLMNP 63.4

Leza wesu ngu siluse, ngu Taata ula lweengelelo. Mulimo wakwe utalangwi mbuli kuti ncintu cuusisya moyo, alimwi cipenzya. Kuleelede kube ku komana ku komba Mwami a kuba alubazu mu mulimo wakwe. Leza taka baleki, bana bakwe, balo ba ka pegwa a lufutuko lupati, walo waka sebenza cabwaalumi akutondezya nguzu kakwiina kuleka kaindi nokaba kashoonto, wakali tondeezya kuti Mwami simulimo. Mweenzinyina wabo mubotu; noba mukomba, walo ula ambabo, kuti abaleleke a ku bakomanisya, kuzuzya myoyo yabo a ku komana alimwi a luyando. Mwami ula yanda kuti bana bakwe bakomane mu mulimo wakwe, a kuti bajane ku komana kupati kwiinda kuti bajane mapenzi mu mulimo wakwe. Ula yanda kuti aabo ba boola ku mukomba bajane mizeezo mibotu ya kubamba kwakwe a luyando lwakwe, kuti bakomane mu milimo yabo ya mukupona kwabo koonse, kuti babe a luse lwa kubeleka cakulemeka alimwi akusyomeka muzintu zyoonse. KLMNP 63.5

A tubungane ku ciingano walo Klistu wakabambulwa abe ngo mulimo wesu wa kuyeeya muku kanana kwesu a kuliteelela kwesu kupati. Tuleelede kuti tubike zileleko zyoonse nzyo tutambula mu mizeezo yesu, eelyo twayeeya luyando lwakwe lupati, tuleelede kuti tusyome muzintu zyoonse ku maanza a ka ga gailwa a ciingano a kaambo kesu. KLMNP 64.1

Muntu inga wasika munsi munsi a julu a kaambo ka kulumbaizya. Leza ula kombwa a nyimbo mukati mu julu, notupa kulumba kwesu tula kozyanisya mbu bona mbuli bucita bangele ba kujulu. “Oonse muna buti ukomba alumbaizye Leza.” Intembauzyo 50:23. A kulemeka atu boole kumbele lya Mulengi wesu a “kulumba, a jwi lya kuzumina.” Isaya 51:3. KLMNP 64.2