Kujana Lufutuko Mukati Ka Nyika Ya Ma Penzi

11/11

KUKOMANA MU MWAMI

Bana ba Leza balaitwa kuti babe zitondeezyo zya Klistu, ku tondeezya bubotu a luse lwa Mwami. Jesu mbuli mbwaaka tuzubulwida ciimo ca Usyi, a swebo tuleelede ku muzubulula Klistu ku nyika itazyi luse lwakwe, a luyando lubotu. “Mbuli mbo kandituma munyika,” wakaamba Jesu, “Ambebo nda kabatuma mu nyika.” “Mebo nja kuba muli mbabo, webo uya kuba muli ndime, ikuti nyika ikazyibe kuti nduwe wakandituma.” Johani 17:18, 23. Mupositoli Paulu wakati kuli basiciiya ba Jesu, “Mwatondeezyegwa nywebo kuti mukabe in’gwadi ya Klistu,” izyizyilwe iya kubalwa bantu boonse.” Ba 2 Kolinto 3:3, 2. Mu mwana wakwe omwe, omwe, Jesu ula tuma in’gwadi mu nyika. Kuti koli mucilili wa migwagwa, ooko nko kala. Jesu, upona muli ndinywe, ula yanda ku kanana ku myoyo yabaabo bata zyibilide anguwe. Antela tabali bali Bbaibbele, nakuba kuti antela tabaliteelela, ijwi likanana kuli mbabo kwiindila mu mapepa alyo, taba luboni luyando lwa Leza luli mu milimo yakwe. Pesi kuti kamuli bayiminini ba kasimpe ba Jesu, inga antela kwiinda muli ndinywe inga bala buteelela bubotu bwakwe, eelyo batolwe ku luyando ba musebenzele. KLMNP 71.1

Ba Klistu balibikidwe kuti mbantu bajisi kusalala munzila iya kujulu. Baleelede kuti batondeezye mumuni ku nyika ngo bajana kuli Klistu. Buumi bwabo a ciimo cabo zileelede kuti zibe zibotu ikuti a kaambo kanzizyo bantu bajane muzeezo akuhiba Klistu a mulimo wakwe. KLMNP 71.2

Naa kuti twa mutondeezya Klistu, tuya kucita kuti mulimo wakwe ubote mbuli mbouyelede kuti ube. Ba Klistu batondeezya kulema amesho akuusa akutakomana, alimwi kaba tongauka, bapa citondeezyo ca Leza, cakubeja alimwi a buumi bwa bu Klistu bwa kubeja. Bapa muzeezo wakuti Leza takomani nabona bana bakwe kabakomana, mukucita boobu bapa bukamboni bwa kubeja kuli Taata wesu uli kujulu. KLMNP 71.3

Satani ula komana na sololela bana ba Leza mu kutakondwa a kubula lusyomo. Ula komana nabona kuti zimwi ziindi tatumusyomi Leza, notudonaika akuyanda kwakwe alimwi anguzu zyakwe kutufutula. Ula yanda kuti tuli teelele kuti Mwami uya kutucisa a kubamba kwakwe. Mulimo wa Satani kuti atondeezye Mwami kuti muntu unyina inkumbu a luse. Satani ula sola kwaamba kasimpe munzila italuleme ku kanana a Mwami. Ula yeeya a mizeezo ya kubeja ikanana ali Leza, mucilawo ca kuti tupone mu kasimpe ka kanana a Taata wesu uli ku julu, ziindi zinji zinji tula jana kuti twacilila mizeezo mibyaabi itondeezya Satani, eelyo twaanka kuta mulemeka a kuta musyoma Leza alimwi a ku mu tongaukila. Satani lyoonse ula yanda kuti buumi bwa ku kondwa bube buumi bwa kuusa lyoonse. Ula yanda kuti bulibonye mbuli kuti mulimo muyumu ukatazya; eelyo mu Klistu natondeezya buumi bwakwe munzila ya kutashoma, walo, mu kutakondwa kwakwe, uyungizya kubeja kwa Satani. KLMNP 71.4

Banji banji, bapona munzila yabu Klistu, babika kapati mizeezo mukulubizya kwabo a mukwaalilwa kwabo a mu kutyompokelwa kwabo, myoyo yabo ilizwide kuusa a kutyompokelwa. Nindakali ku Yulopu, mucizyi wakali kucita boobu, wakali mu mapenzi mapati, waka lemba in’ gwadi kuli ndime, kalomba ijwi ilipa camba. Masiku aayo nindakamana kubala in’ gwadi. Nda Kabona cilengaano eelyo ndakali mu muunda, walo ooyo wakali kube ngulaa muunda wakandisololela mu tuzila zila twawo toonse. Ndakali kucela malubaluba, kununkilila kwawo kwa kandikomanisya bunene, eelyo ooyo mucizyi, wakali kweenda munsi lyangu wakandipa kuti ndilange kuli nguwe, nkaambo walo wakali kweenda kwakali mamvwa eelyo waka nditondeezya mamvwa a kali mu nzila yakwe. Wakali kulila alimwi wakali uside. Tanaa kali kweenda mu nzila iluleme, a kucilila musololi, pesi wakali kweenda mu zintu ziyasa zyaala mamvwa. “Mawe,” Wakalila, sena tacuusisyi kuti ooyu muunda, mubotu wajayigwa a mamvwa. Elyo musololi wakati, “Aleke mamvwa alike, nkaambo ala kuyasa. Kocela buyo malubaluba ayindene indene.” KLMNP 72.1

Sena kunyina nimwa kajisi mabala amweka mweka mu buumi bwanu? Sena kunyina nimwa kajisi ziindi zibotu myoyo yanu noya kazula a kukomana ku kwiingula kwa Moza wa Leza? No mulanga muciindi cakupona kwanu, Sena kunyina ziindi zikomanisya nzyo mu jana? Sena zisyomyo zya Leza, tazili mbuli ku nunkilila kwa malubaluba a komena munsi a nzila yanu mu mabazu oonse? Sena tamukonzyi kuti muleke bubotu bwawo a kununkilila kwawo a zuzye myoyo yanu a ku komana? KLMNP 72.2

Zintu ziyasa a mamvwa aya ku muyasa buyo, naa kuti mwazibungika zintu eezi, eelyo mwazitondeezya kuli bamwi, sena tamuli, bambi lwanu kunze a kutondeezya bubotu bwa Leza lwanu nobeni kutondeezya bali munsi lyanu beenda mu nzila ya buumi? KLMNP 72.3

Tacili cibotu kukala antoomwe ku kanana a zintu zya buumi bwa kayinda zibyaabi, nzi nyonyoono, akutyompokelwa nkomujana,tatwelede kuzikanana a kuzililauka kusikila limwi twa tyompokelwa. Muntu utyompokedwe uzwide musinze, tajisi kusalala kwa Leza mu. buumi bwakwe, alimwi usinkila nzila ya bamwi. KLMNP 72.4

A tumulumbe Leza a kaambo ka cifwanikisyo cibotu nca katutondeezya. Atu kubunganye kusinizya kulelekedwe kwa luyando lwakwe, kuti tulange kuli ndulo lyoonse! Mwana a Leza nakasiya cuuno ca Usyi, kajisi a kusetekana kwakwe kuku samika buntu, kuti afutule muntu kuzwa ku nguzu zya Satani, ku zunda kwakwe a kaambo kesu, a kujalwida bantu ijulu, kula zubululwa mucibonisyo ca muntu a ng’anda ya Leza oomo mu sisidwe bulemu bwakwe, mukowa wakawa wa kanununwa kuzwa mu mulindi wa cinyonyoono, kutweeta alimwi mu kuswaangana a Leza Mupati, Leza wa kapa ku setekana ku Mwanaakwe kwiinda mu lusyomo, kasamide a bululami, alimwi waka musumpula mu cuuno, eeyi nje mifwanikiso Leza nja yanda kuti twitondeezye. KLMNP 72.5

Notulangika aabe tula donaika a luyando lwakwe, alimwi a kutasyoma zisyomyo zya Leza, tatu mulemeki alimwi tunyemya Moza wakwe Usetekene. Sena inga mukaintu ula liteelela buti kuti bana bakwe lyoonse kaba tongauka, mbuli kuti tabaleli kabotu, pesi kali walo wali kusola a nguzu zyakwe kuba komanisya? Ambweni inga kaba donaika a luyando lwakwe, ooku koonse inga kwacita kuti moyo wakwe ucise. Sena inga muzyali omwe omwe ula liteelela buti kuti bana bakwe kaba mupenzya boobu? sena inga Taata wesu uli kujulu ula tulanga buti kuti katu tasyomi luyando lwakwe, lwaka mucita kuti ape Mwanaakwe uzyedwe alike kuti swebo tujane buumi? Mupositoli waalemba, “Walo ooyo wata kakasya Mwana aakwe, pesi waka mupa kuli ndiswe toonse, sena inga takwe kutupa buti zintu zyoonse kwiinda muli nguwe?” Ba Roma 8:32. Pesi mba ngaye, a milimo yabo, ikuti kakutali mu jwi, baamba kuti, “Mwami tacizyi eeci ncaamba kuli ndime.” KLMNP 73.1

Zyoonse eezi zicisa buumi bwanu, nkaambo kufumbwa ijwi lya ku donaika ndyo mwaamba mutamba masunko a Satani, alimwi ciyumya muzeezo wa ku donaika muli ndinywe, eelyo kumamanino eeci cinyemya bangele basebenza. Satani na musunka, mutayoowi ijwi lya ku donaika, Naa kuti mwa muzumizya kuti a bike mizeezo yakwe, mizeezo yanu iya kubula lusyomo alimwi iyakuba ya kuzanga. Naa kuti kamukanana ku donaika koonse nkomujisi takucisi ndinywe nyolike pe, pele iyakuba inseke iya kumena ikazyale micelo mu buumi bwa bamwi, eelyo kuya kuba kuyumu kusinkila moza wakuzanga kwanu. Lwanu nobeni ndiza inga mwa konzya kusupuka kuzwa ku kakole ka Satani, pele bamwi, bakanyongana a kwiyisya kwanu, inga tabakonzyi kuzwa kububi bwa kuzumbauzya nku mwakabayiisya. Aboobo ciyandika kapati buti kuti tukanana buyo zintu eezyo ziya kupa nguzu zya moza a buumi bwa moza! KLMNP 73.2

Bangele balalindila kuti bateelele kuti mupa mulumbe uli buti ku nyika kujatikizya a Uso wanu uli kujulu. Ku kanana kwanu akube kwa yooyo, uponena ku mwiiminina kumbele lya Usyi. Mwa jana mweenzinyoko mupya. amube bakulumbaizya Leza mu milimo yanu a mu myoyo yanu. Eelyo ooku kuya kucita kuti kutole mizeezo yakwe kuli Jesu. KLMNP 73.3

Boonse balijisi masunko; bali jisi kuusa kuyumu ku bweza; a masunko mayumu kuzunda. Mutaambi mapenzi aanu ku beenzinyoko, pele amutole zintu zyoonse kuli Leza mumupailo. A mucite kuti ube mulawo wakuti tamukabi nomuyoo wamba ijwi lya ku donaika lyomwe naliba lya ku tyompokezya. Mulakonzya kubeleka mulimo mupati kwiindila mu kusalazizya buumi bwa bamwi a kuyumya milimo yabo, a majwi a lusyomo a ku komana kusetekene. KLMNP 74.1

Nkobali bantu banji banji ba jisi maanu bapenzegwa a masunko, balafwaafwi a kunetuka mukulwana kuyanda kwamubili anguzu zya cinyonyoono. Bali boobu muta batyompokezyi mukusola kwabo kuyumu. A mubakomanisye a majwi a lusyomo aya kubagwasya mu nzila zyabo. Mukucita kooku kusalala kwa Klistu mula kupa kuli bamwi. “Kunyina naba omwe akati kesu uliponena lwakwe mwini.” Ba Roma 14:7. Kwiindila mu bukale mu kutahiba mu buumi, banji banji inga bapegwa camba alimwi a nguzu, nakuba kuti cimwi ciindi inga batyompokelwa a kaambo ka milimo yesu, akuzanga kuzwa kuli Klistu alimwi a kuzwa ku kasimpe. KLMNP 74.2

Nkobali banji banji bajisi muzeezo ulubide a buumi bwa Klistu, a ciimo cakwe, Bayeeya kuti taakali kumvwa kuumpa kwa zuba, a kuti wakali muyumu, alimwi wa kanyina ku komana. Munzila zinji zinji kupona kwa bu Klistu kula tondeezegwa mu kuusa kuli boobu kwakubula kukomana. KLMNP 74.3

Muziindi zinji zinji balaamba kuti Jesu wakalila, pesi kunyina nakazyibwa kuti wakali kukomana. Mufutuli wesu mukasimpe wakali muntu wakuusa, wakali zyibilide a kuusa, nkaambo waka jalula moyo wakwe ku mapenzi a bantu. Nakuba kuti buumi bwakwe bwakali bwa kulinyansya ka bujisi moza uzyibide kucisa alimwi a kubamba, moza wakwe teewa kaciswa. Busyu bwakwe teebwa kajisi bukali, kuusa, alimwi a kunyonokela, pesi lyoonse bwakali jisi luumuno lubotu lwa mu moyo. Moyo wakwe wakali mwiinzo wa buumi, koonse koonse nkwa kaunka, wakali jisi kulyookezya kwa mu moza a kulyookezya, a ku komana a kusekelela. KLMNP 74.4

Mufutuli wesu wakali maninide alimwi wakali sinizizye mu mulimo wakwe, pesi takwe naa katondeezya kucimwa. Buumi bwa baabo ba mucilila buya kuba bwakasimpe; baya kuba a muzeezo mupati wa.kuhiba kulibamba lwabo. Kuliyanda kufwambaana kuya kuzwa, moza wakuliyanda uya kumana; moza wa kufubazizya mukuseka uyakumana; pesi bulelo bwa Jesu bupa kuumuna mbuli mulonga. Tabu mani kusalala kwa ku komana, bulelo bwa Jesu tabumani ku komana nakuba ku nyemya busyu busekaseka. Klistu tanaa kaboolela kusebenzelwa, pele waka boolela kusebenza. luyando lwakwe nolulela mu moyo, tuya ku cilila milimo yakwe. KLMNP 74.5

Naa kuti twaba a mizeezo mipati ya kutalekelela bamwi mu mizeezo yabo italuleme, tuya kujana kuti nciyumu kubayanda mbuli Klistu mbwaaka tuyanda, pesi naakuti mizeezo yesu yakala muluyando a luse lukankamanisya lwa Klistu ndwaa kapa kuli ndiswe, moza nguwena uya kuunka kuli bamwi. KLMNP 75.1

Tuleelede kuti tuyandane kuli umwi aumwi a kulemekana, tutabi a milandu alimwi ku kutalulama nkotubona. Buntu a kuta lisyoma kweelede kuti tukusole ku kubika muli ndiswe, a luse lula lweengelelo ku milandu ya bamwi. Ooku kuya kuzwisya kuliyanda koonse, ku katucite kuti tube a myoyo iyanda ila lweengelelo. KLMNP 75.2

Mwiimbi uwamba kuti “Shoma mu Mwami, ucite zibotu, eelyo noya kupona mu nyika, mukasimpe uya kusaninwa.” Intembauzyo 37:3. “Shoma mu Mwami.” Buzuba bomwe bomwe buli jisi milimo yabo, buli jisi kubamba kwabo a mapenzi aabo, eelyo twa swaangana antoomwe, tuyandisisya buti ku kanana kuyuminwa kwesu a mapenzi eesu. Banji banji balaatamba mapenzi, a kuyoowa kunji kunji kulaboola cakuti akaambo ka mizeezo kulema, muntu ulabona kupenzegwa akutakomana, icakuti imuntu utakwe ncazi, inga wayeeya kuti tatujisi mufutuli ulaa luse, walo ulibambilide kuteelela kulomba kwesu koonse, a kuba mugwasyi wa lyoonse mu ziindi, zya kuyanda. KLMNP 75.3

Bamwi lyooonse balayoowa, alimwi balilomba mapenzi. Ma zuba oonse bali zingulukidwe caando ca luyando lwa Leza, mazuba oonse bala komana a kugwasyigwa kuzwa kuli nguwe, pesi nakuba boobo taba ziboni zileleko zyoonse eezi. Mizeezo yabo lyoonse baibika ku zintu zitazuminani a zileleko zya Leza. Eeco cintu nco bayeeya kuti inga ca boola, naaba amwi mapenzi aliwo, nakuba kuti masyoonto pesi asinka meso aabo kuti bataboni zintu zibaletela kukomana. Mapenzi ngobajana, mucilawo cakuti abaatole kuli Leza, walo mwiinzo waku gwasya, alo aba cita kuti abandaanye kuzwa kuli nguwe, akaambo ka kuyeeya mapenzi alimwi aku tongauka. KLMNP 75.4

Sena tuleelede kuti tube bantu batakondwi bali boobu? Nkaambonzi nco tweelede kuba bantu batalumbi alimwi banyina lusyomo? Jesu Mweenzuma; ijulu lyoonse lilakomana ikuziba buumi abukale bwesu. Tutazumizyi mapenzi a makatazyo a buumi bwesu bwa mazuba oonse kuti bupenzye mizeezo a busyu. Naa kuti twa lekela mizeezo yesu kuyeesya zintu eezi, lyoonse tuno jisi zintu zitupenzya kutucisa akutunyemya. Tuta uzumizyi muzeezo mubyaabi kuti utupenzye, utuletela buyo kukoka aku penzya mubili. alimwi tautu gwasyi kulwana mapenzi. KLMNP 75.5

Cimwi ciindi inga wajana mapenzi mu makwebo, muzeezo wako uya bwaalilwa. eelyo cimwi ciindi ambweni kuswekelwa mu makwebo kwa kuyoosya, pesi uta tyompokelwi, kobika kubambwa kwako ali Leza, ukale muli nguwe a ku komana a kuumuna. Kopailila kuti busongo bwakwe bu kugwasye mu milimo yako a kwanguluka, kuti uleke kusweekelwa alimwi ubule mapenzi. Kocita mbuli mbo konzya kulubazu lwako kuti ulete bulumbu bubotu. Jesu wakasyomya kugwasya kwakwe, pesi takwandeene kuzwa ku milimo yesu. Notusyoma ku Mugwasyi wesu, twa cita koonse nkotukonzya, atutambule bulumbu caku komana. KLMNP 76.1

Taluli luyando lwa Leza kuti bantu bakwe mizeezo yabo yoonse ilemenwe mukuyeeya kuti balakala buti. Pesi Mwami wesu tatu cengi pe. Taambi kuti kuli ndiswe, “Mutayoowi, kunyina mapenzi munzila yanu.” Ulizyi kuti kuli masunko a amapenzi, a boobo ula twaambila kabotu kabotu. Tayandi kuti a bagwisye bantu bakwe mu nyika ya cinyonyoono, pesi uba tondeezya buyo kuciyubilo citaalilwi. Kupailila basiciiya bakwe kwakali kwa kuti, “Nda paila kuti utaba gwisyi mu nyika, pele uba bambe kuzwa ku cinyonyoono.” “Mu nyika,” wakati, “muya kuba a mapenzi, pesi amube a camba cibotu, Nda kayizunda nyika.” Johani 17:15; 16:33. KLMNP 76.2

Mu kukambauka kwakwe kwa acilundu Klistu waka bayiisya basiciiya bakwe ziiyo zibotu zya kusyoma muli Leza. Eezi ziiyo zya kabikwa kuti ziyumye bana ba Leza kwiinda mu misela yoonse; alimwi zya kasika mu ciindi cesu kazijisi kuyisya a ku komana. Mufutuli wakaba tondeezya bacilili bakwe bayuni ba mujulu mbuli mbo bakali kwiimba nyimbo zyabo zya kulumbaizya, kabanyina a kukatazigwa a mizeezo ya kuti inga kulya bala kujana kuli, nkaambo “bakalizyi kuti tabasyangi, alimwi taba tebuli.” Pesi Usyi mupati ulabapa kulya. Mufutuli ula buzya, Sena nywebo tamuli abulemu kwiinda bayumi?” Mateyo 6:26. Mupi mupati wa muntu a munyama ujalula janza lyakwe ulapa zintu zyoonse ku zilengwe zyakwe. Bayuni ba mujulu abalo ula babamba. Tabalosezyi kuti kabaula pele ulabapa kuti balye aku babambila nzyo bayanda. Baleelede kuti babungike kulya nkwa bamwayila. Baleelede kuti basanine bana babo. Balaunka mu milimo yabo kabaya bwiimba, nkaambo “Uso wanu uli kujulu ulaba sanina. Sena “nywebo tamujisi mizeezo, yakuyeeya, bantu ba moza bapaila, bayandika kwiinda bayuni ba muluwo? Sena Mulengi wa buumi bwesu, Mubambi wa kupona kwesu, takatupi kuyanda kwesu, kuti twa musyoma buyo? KLMNP 76.3

Klistu waka batondeezya basiciiya bakwe malubaluba a musokwe, ala komena bunene, ala mweka mweka mu kusalala nkwakapa Taata uli kujulu, ncaakabika kuti ncitondeezyo ca luyando ku muntu. Wakati, “A muyeeye malubaluba a musokwe, mbwa komena.” Bubotu a kuubauba kwa malubaluba aaya bwiinda impuwo ya Solomoni. Kusama kwa muntu u cenjede nakuba kuti nkubotu buti taku keezyanisigwi a luse lwa lyoonse a mitunga zuba mibotu ya malubaluba a Leza ngaa kalenga. Jesu ulalomba, “Naa kuti Leza ka konzya kubamba kezu ka musokwe, aako ka konzya kupona sunu, eelyo cifumo kapya, sena inga nywebo taka mubambi kwiinda, Mawe, nywebo noba silusyomo lusyoonto?” Mateyo 6:28, 30. Naa kuti Leza, mulengi usetekene, kapa ku malubaluba mabala awo alo afwa buzuba bomwe, sena inga uya kubabamba buti aabo bakalengwa mu mukozyano wakwe? Eeci ciiyo ca Klistu nkulaya ku muzeezo uyandisisya, mapenzi a ku donaika, a moyo unyina lusyomo. KLMNP 76.4

Mwami ulayanda kuti bana bakwe basankwa a basimbi kaba komana, kaba jisi kuumuna, a kuteelela. Jesu uwamba kuti, “Ndapa kuumana kwangu kuli ndinywe! Nsepi mbuli bupa nyika, kuli ndinywe: Myoyo yanu ita katazigwi, alimwi itayoowi.” Eezi zintu nzinda kanana kuli ndinywe, ndakanana kuti ku komana kwangu kube muli ndinywe, alimwi akuti ku komana kwanu kuvule.” Johani 14:27; 15:11. KLMNP 77.1

Ku komana kuzwa mu kulimvwa kwa kuliyanda, kuli munzila yaku beleka, kula fwambaana kunjilwa akujana mapenzi, alimwi nkwakaindi kashoonto buyo, eelyo buumi ndilyona bulalendelelwa a kuusa, pesi nko kuli ku komana a kulyookezya mu kukomba Leza, Mu Klistu tanaa kasigwa kuti a yende mu nzila yalufu, tasiidwe mu kuusa a kutyompokelwa kwa buyo. Kuti katutajisi ku komana mu buumi oobu, inga twa komana kulangila buumi bu boola. KLMNP 77.2

Pesi a mu nyika muno inga ba Klistu baba a ku komana kwa ku swaangana a Klistu, bala konzya kuba a kusalala kwa luyando lwakwe, a ku komana kwa busyu bwakwe kwa lyoonse. Intaamu yomwe yomwe njo utlyata mu buumi ituleta munsi munsi a Jesu, inga ilatupa muzeezo mupati wa luyando lwakwe, a kutuleta ntaamu omwe munsi munsi a munzi ulelekedwe wa kuumuna. Aboobo tuta sowi lusyomo lwesu. Pesi tube a kusinizya kuyumu, kwiinda mbuli kutaanguna. “Ku ciindi cino Mwami lyoonse wali kutugwasya?” Uya kutugwasya kusikila ku mamanino. 1 Samuele 7:12. A tulange ku misemo ya ciyeeyezyo, ziyeeyezyo zituyeeyezya Mwami nkwaka tucitila kuti a tukomanisye a kutufutula kuzwa mu janza lya mujayi. Lyoonse a tube bapya mu mizeezo yesu a luse lubotu Leza ndwa katondeezya kuli ndiswe, a misozyi nja kagwisya, a kucisa nkwa kalesya, a kuyanda nkwaka gwisya, a kuyoowa nkwaka mana, a kuyanda nkwaka tupa, a zileleko nzya katupa, aboobo atuliyumye tobeni, kuli KLMNP 77.3