Kujana Lufutuko Mukati Ka Nyika Ya Ma Penzi

8/11

KUKOMENA MULI KLISTU

Kusanduka kwa moyo kutucita kuti tube bana ba Leza mu Bbaibbele kwaambwa kuti nkuzyalwa. Alimwi, kula kozyanisigwa mbuli imbuto yakasyangwa a sikumiza. Munzila iliboobu aabo basanduka kuya kuli Klistu bali, mbuli “bana bazyalwa lino,” ku “Komena” muciimo akusima mbuli baalumi abama kaintu muli Jesu Klistu. 1 Pita 2:2; Ba Efeso 4:15. Nakuba kuba mbuli imbuto mbotu zyakasyangwa mu muunda, kuti zikomene zizyale micelo. Ayizaya uwamba kuti baya “kwiitwa kuti masamu a bululami, kusyanga kwa Mwami, kuti alumbaizigwe.” Isaya 61:3. Aboobo kulanga mubuumi bwa zintu zyakalengwa munyika, kulajanwa kulailila, kuti kutugwasye kuteelela maseseke a kasimpe ku buumi bwa moza. KLMNP 41

Busongo boonse bwa muntu a luzyibo loonse tazikonzyi kupa kupona nakuba kucintu ciniini cakalengwa. Kwiinda mulike mubuumi Leza mwini mbwaakapa, kuti nociba cisamu, naba munyama kuti zipone. Aboobo nkwiinda mulike mubuumi buzwa kuli Leza mbobucita kuti buumi bwa moza buzyalwe mu myoyo ya bantu. Cita muntu “wazyalwa kuzwa kujulu,” takwe kuba mutoli wabuumi Klistu mbwaaka boolela kupa. Johani 3:3. KLMNP 41.1

Mbubona mbuli buumi mbobubede, a kukomena mbokubede. Ngu Leza ucita kuti malubaluba avunguluke a micelo izyalwe. Nguzu zyakwe nzezicita imbuto kuti ikomene, “kutaanguna kutalika munsonje, eelyo kwazwa bbaba, eelyo popwe lyoonse lyakomena.” Maako 4:28. Mushinshimi Hosiya uwamba boobu kuli Israeli, uya kukomena mbuli dubaluba.” “Baya kukomena mbuli mapopwe, alimwi bakakomene mbuli misaansa.” Hosiya 14:5,7. Jesu ula twaambila kuti, “a muyeeye malubaluba mbwa komena.” Luka 12:27. Zishango a malubaluba tazikomeni mbuli kuyanda kwazyo, noziba nguzu zyazyo, pesi zilatambula ooko nku kona Leza nkwa kazipa kuti zicite buumi bwazyo. Mwana takonzyi kuli komezya mwini mu, nguzu zyakwe, nokuba mu kuyanda kwakwe. Kunyina nconga wa cita mu nguzu zyako omwini, na kuba kuyanda kwako kuti ujane ku komena kwa moza. Cishango a mwana zyoonse zila komena a kaambo ka zintu zituzingulukide, nze zitupa buumi bwazyo, luwo a zuba, a kulya zyoonse zintu eezi nzibotu ku munyama ku cisyango mbubona obu a Klistu mbabede kuli baabo basyoma muli nguwe. Walo nku kusalala kwabo kutamani,’’”ndizuba lyabo alimwi nintobo yabo.” Isaya 60:19: Intembauzyo 84:11. Uya kuba mbuli mume ku bana Israeli.” “Uya kuboola ansi mbuli mvula atala abwizu bwaa jugwa.” Hosiya 14:5; Intembauzyo 72:6. Walo meenda a buumi, insima ya Leza. izwa kujulu, kupa buumi ku nyika.” Johane 6:33. KLMNP 41.2

Mucipego ca Mwana aakwe citeelekwi, Leza wa kaizinguluka nyika yoonse a luzyalo lwakwe mbubona mbuli luwo mbolu zingulukide nyika. Boonse balisalila kuyoya luzyalo olu lupa buumi baya kupona akuba balombwana a bakaintu basimide muli Klistu Jesu. KLMNP 42.1

Mbubona dubaluba mbuli mbolilanga ku Zuba kutegwa lyeebeke nkaambo ka mitunga zuba, aswebo atu cengulukile ku Zuba lya Bululami ikuti kusalala kuzwa kujulu kutumwekele akuti ciimo cesu cikomene mu mukozyano wa Klistu. KLMNP 42.2

Jesu uyiisya cintu ncoona eeci naamba kuti, “A mukale muli ndime, Ambebo muli ndinywe. Mbuli mutabi mbu takonzyi ku zyala micelo lwawo wini, cita wa jatilila kucisiko; kunyina nco munga mwacita ny webo, cita mwakala muli ndime. Kunze lyangu kunyina nco munga mwacita.” Johane 15:4, 5. Musyoma muli Klistu, kuti mupone buumi busetekene, mbuli mutabi ukomena a cisiko a kuzyala micelo. Kuti mwazwa kuli nguwe tamukabi a buumi. Munyina nguzu zya kuzunda masunko no kuba kukomena mu luse a mukusetekana. A mukale muli nguwe, kuti mukomene. Kuti mwajana buumi bwanu kuzwa kuli nguwe, tamu kanetuki, muya kuzyala micelo. Muya kuba mbuli musamu usyangidwe munsi a mulonga. KLMNP 42.3

Bamwi ba jisi muzeezo wa kuti ba cite lubazu lwa mulimo balike. Ba ka syoma muli Klistu kulekelelwa cinyonyoono, pesi lino basyoma nguzu zyabo beni kuti bapone kabotu. Pesi boonse bali boobo baya kwaalilwa. Jesu wamba kuti, “Kunze kwangu ku nyina nco muya kucita.” Ku komena kwesu mu luse, ku komana kwesu, bu similimo bwesu, zyoonse zilede mu luyanzano lwesu a Klistu. Nku swaangana anguwe, mazuba oonse, a ziindi zyoonse, a ku kala muli nguwe, kuya ku tucita kuti tukomene mu luse. Tali mulengi buyo pesi mu manizyi wa lusyomo lwesu. Klistu ngwa kutaanguna, ngwa masimpilo, alimwi ngwa lyoonse. Ulaa ndiswe, takuli ku matalikilo a ku masimpilo kwa mulimo wesu kulike, pesi mu malyatilo aanzila yoonse. Davida wamba kuti, “Mwami ndi mubika kumbele lyangu lyoonse, nkaambo uli ku kuboko kwangu kwa lulyo, nseka zwisyigwi pe.” Intembauzyo 16:8. KLMNP 42.4

Sena mulalibuzya, “Nja kukala buti muli Klistu?” Munzila nji yona njoo ka mutambula kutaanguna. “Nkaambo kaako mbuli mbo mwaka mutambula Jesu Klistu Mwami, amweende muli nguwe.” “Ululeme uya kupona a lusyomo.” Ba Kolose 2:6; Be Hebulayo 10:38. Mwaka lipa lwanu nobeni kuli Leza, kuba bakwe ba setekene, ku musebenzela a ku muteelela, alimwi Klistu mwaka mutambula mbuli Mufutuli wanu. Tee mwakali ku konzya kuli salazya nobeni kuzwa mu cinyonyoono, no kuba kusandula myoyo yanu, pesi mu kulipa lwanu kuli Leza, mwaka kondwa kuti walo a kaambo ka Klistu waka zicita zintu zyoonse kuli ndinywe. A lusyomo mwakaba bokwa Klistu, a lusyomo muya ku komena muli nguwe, mukupa a muku bweza. Muleelede kupa koonse, myoyo yanu, nguzu zyanu, a kusebenza kwanu, mulipe lwanu kuli nguwe a kuteelela milawo yakwe, alimwi mu bweze koonse, Klistu, uli muzileleko zyoonse, kukala mu myoyo yanu, a be nguzu zyanu, abe bululami bwanu, abe mugwasyi wanu utamani, a ku mupa nguzu zya kuteelela. KLMNP 42.5

Kolyaaba lwako kuli Leza cifumofumo, ooyo ube mulimo wako wa ku taanguna. Kupaila kwako akube, “Ko nditola, O Mwami, ndibe wako. Ndabika mizeezo yangu ku matende aako. Kondi sebenzya mazuba oonse mu mulimo wako. Ko kala andime, mulimo wangu aube muli nduwe.” Ooyu mulimo ngwa mazuba oonse. Cifumofumo comwe comwe ulyaabe lwako kuli Leza buzuba oobo. Upe mizeezo yako yoonse kuli nguwe, kuti icite kwendelana aluyando lwakwe. Buzaba a buzuba ko mupa leza buumi bwako, munzila eyi buumi bwako bunooya bukomena mu mukozyano wa Klistu. KLMNP 43.1

Buumi buli muli Klistu mbuumi bwa ku lyookezya. Tulakonzya twaswangana mapenzi manji manji amunyika amasunko ayindene yindene, pesi tuleelede tube akusyoma kwa muluumuno kwa kasimpe. Lusyomo lwanu taluli muli ndinywe, luli muli Klistu. Buteteete bwanu buli swaangene anguzu zyakwe, kutazyiba kwanu kuli mu busongo bw akwe, kubula nguzu kwanu kuli mu nguzu zyakwe zitamani. Aboobo ta mweelede kulisyoma lwanu, mutauleki muzeezo ube ulike pe, mulange kuli Klistu. Muzeezo ube mu luyando lwakwe, ube mu bubotu, ube mu kulondoka, kwa ciimo cakwe. Klistu mu kuli tolaansi kwakwe, Klistu mu kusalala a mu kusetekana kwakwe, Klistu mu luyando lwakwe lutamani, eeci acibe nce ciiyo mu buumi bwa (muntu.). Mu ku muyanda, a mu ku mwiiya, koonse ooku ku syoma ali nguwe caku maninina, mweelede mu sandulwe mube mu mukozyano wakwe. KLMNP 43.2

Jesu wamba kuti, “Amu kale muli ndime.” Aaya majwi apa muzeezo wa ku lyookezya, muzeezo uta pilauki, muzeezo wa kasimpe. Alimwi ula tamba, “A mu boole kuli ndime, Nja kumupa ku lyookezya,—Mateyo 11:28, 29. Majwi a mwiimbi alaamba muzeezo nguwena: “A mu lyookezye mu Mwami, mu mu lindile ca busicamba.” Ayizaya ulapa kusinizya, “Mukuumuna a mu kusyoma nguzu zyanu moziya kuba.” Intembauzyo 37:7; Isaaya 30:15. Ku lyookezya ooku taku janwa mu butolo, nkaambo mu kutamba kwa Mufutuli cisyomyo ca ku lyookezya cili swaangene a kwiitwa kwa kusebenza. “A mubweze jokwe lyangu, muya kujana ku lyookezya.” Mateyo 11:29. Moyo ulyookezya ca ku maninina muli Klistu uya kusyomeka alimwi uya kuba anguzu mu kubelekela Klistu. KLMNP 43.3

Moyo uuliyanda, ulizangide kuli Klistu, walo uuli nga matalikilo anguzu a buumi. Alimwi ngo mulimo wa Satani kugwisya muzeezo kuzwa ku Mufutuli, kutegwa a sinkile ku swaangana a ku kanana kwa moza a Klistu. Kulikomanisya kwa munyika, ikulibilika kwa buumi, buyumu bwabukale mu nyika: ku makatazyo aabuumi a mause ku tumpenda twabamwi, antela twako ku kugama. Uta soweki mu twaambo otu. Banji banji balaa mizeezo iya kuyanda kupona muli Leza, lyoonse ula basololela kuti kabayeeya mumilandu a mu buteteete bwabo, kutegwa abandaanye kuzwa kuli Klistu, mukucita boobu ula syoma kuti uya ku koma. Tutalisyomi lwesu tobeni antela kulibilika a kuyoowa na tuya kufutulwa. Zyoonse eezi zizwisya moza kuzwa ku mwiinzo wa nguzu zyesu. Kopa moza kuli Leza kuti aubambe, usyome muli nguwe. Ukanane alimwi uyeeye Jesu. Bundime abusiswe muli nguwe. Kosiya ku donaika koonse; ko zwisya kuyoowa kwako. U wambe a mu positoli Paulu kuti, “Ndapona; pesi nseli Ndime, ngu Klistu upona muli ndime; buumi mbwe mpona lino mu mubili ndapona a lusyomo lwa Mwanaa Leza, waka ndi yanda, waka lipa lwakwe mwini a kaambo kangu.” Ba Galatiya2:20. A mu lyookezye muli Leza. Ulaanguzu zya kubamba ceeco coonse nco mwa bika kuli nguwe. Kuti mwali bika mu maanza aakwe, uya ku mucita kuti mube bakomi kwiinda muli nguwe waka muyanda. KLMNP 44.1

Klistu naa kabweza ciimo ca muntu, waka bwaangilila buntu kuli ngu we Mwini a ntambo ya luyando ita kakosolwi no ziba nguzu zilibuti cita ikwiinda mukusala kwakwe muntu mwini. Satani lyoonse una kubika zintu kumbele lyesu ziya kutucita kuti tukosole intambo eeyi, kusala kulyandaanya lwesu tobeni kuzwa kuli Klistu. Aawa tuleelede kula ngisisya, a kulwana, a kupaila, kuti kubule citiitutole kuti tusale uumbi mwami, nkaambo lyoonse tulaangulukide kucita boobu. Pesi meso eesu a twaabike ali Klistu, walo uya kutubamba. Kuti katulanga kuli Jesu lyoonse, inga twaba akuliiba akufutuka. Kunyina cingacatugwisya kuzwa mu maanza aakwe. Kwiindila mukulanga kulinguwe lyoonse, inga “tulasandulwa mu mukozyano nguwena kuzwa ku bulemu akuya ku bulemu, ikwiinda mu Moza wa Mwami.” Ba 2 Kolinto 3:18. KLMNP 44.2

Munzila njiyona eeyi basiciiya ba kutaanguna bakajana mukozyano wa mufutuli uyandika. Basiciiya aabo noba kateelela majwi a Jesu, bakali teelela kuti bala mu yanda. Ba kayeeya, baka jana, baka mucilila. Bakali anguwe mu n’ganda, ciindi cakulya, a mu nkanda, a mu muunda. Bakali anguwe mbuli basiciiya bala mwiiyi wabo mazuba oonse bakali kwiiya ziiyo zizwa kuli nguwe zisetekene zya kasimpe. Bakali kula ngika mbuli batwanga kuli nguwe, kuti bayiiye mulimo wabo. Aabo basiciiya bakali bantu “mbuli ndiswe mu kuyeeya koonse.” Jakobo 5:17. Bakali jisi ciindi ca kulwana a cinyonyoono mbuli ndiswe. Bakali ku luyanda luse mbu bona buyo, kuti ba pone buumi busetekene. KLMNP 44.3

Awalo Johani, siciiya uyandika, walo wabee wacimaninizya kucikozya ciimo cili mbuli ca Mufutuli tanaa ka cijana buyo ciimo cibotu. Tanaa kali muyumu buyo alimwi a kuba akuyandisisya kwa ku lemekwa kulike, pesi wakala anguzu, alimwi wakali muzili jazyo zinjaanji. Pesi mbuli mbo caka tondeezegwa ciimo ca Usetekene kuli nguwe, waka bubona bubi bwakwe, waka tolwaansi a luzyibo olu. Nguzu busicamba, buteteete, bupati a kulitolaansi, waka zijana mu buumi bwa mazuba oonse bwa Mwanaa Leza, bwaka vuzya moza wakwe a ku kankamana a luyando. Mazuba a mazuba moyo wakwe lyoonse wakali kuli Klistu, kuya kusikila ciindi kuliyanda kwakazimaana kwiinda mukuyanda Mwami wakwe. Zili jazyo a kuyanda kunyema kwaka pegwa ku nguzu zya Jesu zibamba. Kuyiigwa kwa Moza Usetekene kwa lyoonse kwaka lengulula moyo wakwe. Eezi nze nguzu zya luyando lwa Klistu zya kuswaangana a Jesu. Kuti Klistu wakala mu moyo, ciimo coonse cilasanduka. Moza wa Klistu, luyando lwakwe, luteteesya moyo, lulela moza, a kubusya mizeezo a luyando kuli Leza a julu. KLMNP 45.1

Klistu naa kaunka ku julu muzeezo wa busyu bwakwe waka cili a basiciiya bakwe. Bwa kali busyu bwakwe mwini, bwa kazwide luyando a kusalala. Jesu, Mufutuli, iwakeenda, akukanana, akupaila ambabo, iwa kakanana lusyomo a kukomana ku myoyo yabo, lyoonse mulumbe wa busicamba wakali mu mulomo wakwe, naa katolwa kuzwa kuli mbabo kuya kujulu, ku kanana kwa jwi lyakwe kwaka boola kuli mbabo bangele nobaka mutambula. “A mulange ndaandinywe lyoonse, kuya kusikila ku mamanino anyika.” Mateyo 28:20. Wa kaunka kujulu mu ciimo ca muntu. Bakali zyi kuti wakali kumpela a cuuno ca Leza, ucili mweenzinyina, ucili Mufutuli wabo, alimwi inkumbu zyakwe ta zina sanduka, waka cili jisi kupenga kwa muntu. Wakali kuli tondeezya kumbele lya Leza bulumbu bwa bulowa bwakwe bubotu, a kutondeezya maanza a matende a zilonda (zicisa), kuyeezya muulo ngwaa kalumbula kuli baabo mbaa ka nununa. Bakali zyi kuti waya kujulu kuya ku babambila zilawo, uya kuboola alimwi, a ka batole lwakwe mwini. KLMNP 45.2

Noba kaswaangana antoomwe, naa kabasiya, bakali kuyandisisya kutondeezya kulomba kwabo kuli Usyi mu zina lya Jesu. Mu muswaangano baka paila a kuyoowa, a kwiindulula cisyomyo. “Coonse cina buti nco muya kulomba kuli Taata mu zina lyangu, uya kumupa. Kuti ka ku nyina nco mwakalombede mu zina lyangu: A mu lombe, muya kucitambula kutegwa ku komana kwanu ku kavule.” Johani 16:23,24. Baka tandabika janza lya lusyomo kwiinda, a ku komana kupati. “Ngu Klistu wakafwa, inhya, wakazikwa alimwi, lino uli kukuboko kwalulyo kwa Leza, walo utwiiminina.” Ba Roma 8:34. Mulalilo mupati waka baleta kubusyu bwa Mukomanisyi, walo Klistu ngwa kaamba kuti, “uya kuba muli ndinywe.” Alimwi wakaamba kuti. “Kuliluleme kuli ndinywe kuti ngunke; nkaambo kuti nseunki, Mukomanisyi taka booli kuli ndinywe; pesi kuti ndaunka, Nja ku muntuma kuli ndinywe.” Johani 14:16,17. Kuzwa ceeco ciindi kwiinda mu Moza, Klistu wakatalika ku kala mu myoyo ya bana bakwe. Kuswaangana kwabo anguwe kwakali munsi munsi kwiinda naakali aambabo. Kusalala, luyando, a nguzu zya ku kala muli mbabo Klistu waka zitondeezya kuli mbabo, ichakuti bantu, baka babona, “baka kankamana, baka baziba, kuti bakali a Jesu.” Ncito 4:13. KLMNP 46.1

Coonse eeco Klistu ncaakali kuyanda kuli basiciiya bakwe, ula yanda kuti cibe ku bana bakwe mazuba aano; nkaambo mu kupaila kwa masimpilo, ankamu nsyoonto ya basiciiya ya kamuzingulukide, wakati, “Nse pailili baaba balike pe, pesi nda pailila abaabo baya ku kondwa kuli ndime akaambo kaku ka mbauka kwabo.” Johani 17:20. KLMNP 46.2

Jesu waka tupailila, waka lomba kuti tube muntu omwe anguwe, mbubona walo mbali umwi a Usyi. Nku swaangana kubotu kuli buti kuli boobo! Mulutuli waka lyaamba kuti, “Mwana ku nyina ncanga wacita alike:” “Taata uu kala muli ndime, ngu cita mulimo.” Johani 5:19; 14:10. Kuti Klistu ka kala mu myoyo yesu, uya kusebenza muli ndiswe “a kuyanda alimwi a ku cita luyando lwakwe lubotu.” Ba Filipo2:13. Tuyakusebenza mbuli mbwa kasebenza, tuya kutondeezya moza nguwona buyo. Mukati muku muyanda a ku kala muli nguwe tuya “ku komena muli nguwe mu zintu zyoonse, walo Klistu mutwe.” Ba Efeso 4:15. KLMNP 46.3