Kujana Lufutuko Mukati Ka Nyika Ya Ma Penzi

5/11

KULYAABA

Cisyomyo ca Leza nceeci, “Muya kundiyandaula, eelyo muya kundijana, mwaakundiyandula a moyo wanu woonse.” Jelemiya 29:13. KLMNP 26.1

Moyo oonse uleelede kupegwa kuli Leza, nkaambo kunyina kusanduka kunga kwaba muli ndiswe kunga kulatucita kuti tupiluke mu mukozyano wakwe. Kuzwa ku kuzyalwa kwesu tuli bantu bazangi kuzwa kuli Leza. Muya usetekene ulatwambila ciimo cesu mbocibede, mu majwi aliboobu. “Mulifwide mukusotoka milawo a cinyonyoono.” “Mutwe woonse ulaciswa, a moyo woonse ulanetuka.” “Kunyina kupona mulimbabo.” Kakole ka Satani kalitujisi anguzu, “twatolwa mubuzike anguzu zyakwe kuli nguwe.” Ba Efeso 2:1; Isaya 1:5, 6; 2 Timoti 2:26. Leza ulayanda kutufutula a kutwaangulula. Pele eeci inga cacitika buyo kuti twasanduka ica kumaninina, a kulengulula buumi bwesu boonse, tuleelede kulipa cakumaninina kuli nguwe. KLMNP 26.2

Inkondo yakulilwana omwini mukugwisya kuliyanda njenkondo mpati iyeelede kulwanwa kwiinda inkondo zyoonse. Kulipa omwini, a kulisungula mu nguzu zya Leza zyoonse, nkuyumu shita twalwana camoza, pesi muntu ulelede kulipa kuli Leza cakumaninina katana lengulul wa mu bululami kuti asetekane. KLMNP 26.3

Bulelo bwa Leza tabuli, mbuli Satani mbwabubika kuti buboneke, bwakusungilizya akulipa mu mudima, akuti bwa kayakwa a matalikilo aatali mayumu, aatajisi kuyeeya kubotu. Bulelo bwa Leza bwiita kuyeeya akuhibya muntu ncayanda kusala akumupa nguzu zya kulisalila. “Amuboole lino tukanazyane antoomwe,” ooku nko kutamba kwa Mulengi kubantu bakwe mbaakalenga. Isaya 1:18 Leza tasinikizyi luyando lwa bantu bakwe, takonzyi kutambula kulemekwa kutazwi ku moyo cakulipa mu luyando amu busongo. Kukomba kwa kusungilizyigwa kuya kusinkila ku komena kwa mu mizeezo naakuba ku komena kwa ciimo; kuya kucita muntu kuti acite nzila zya Leza mbuli muncini, kakwiina luyando, ooyu tauli ngo muzeezo wa Mulengi. Ulayanda kuti muntu, ngwaakalenga anguzu zyakwe zilenga, a kasike mu kukomena kupati. Wakabika kumbele lyesu cileleko cisumpukide ncayanda kuti atupe kwiinda muluse lwakwe. Ulatutamba kuti tulipe lwesu tobeni kuli nguwe, kuti abike luyando lwakwe muli ndiswe. Cili kulindiswe kuti tusale na inga tulaanguluka kuzwa mu buzike bwa cinyonyoono, kuswaangana antoomwe a lwanguluko lumweka mweka lwabana ba Leza. KLMNP 26.4

Mu kulipa lwesu tobeni kuli Leza, tuleelede kusiya zyoonse zintu zinga zyatwandaanya kuzwa kuli nguwe. Mufutuli mbwaamba mboobu “oonse nababuti utasiyi nkwajisi, takabi siciiya wangu.” Luka 14:33. Kufumbwa cintu cinga cilagusya moyo kuzwa kuli Leza cileelede cisowegwe. Buvubi ngo leza wa banji banji. Kuyanda mali, kuyanda buvubi, ninketani ya ngolide ibaanga kuli Satani. Impuwo a kulemekwa kwa mu nyika kula kombwa a bamwi bantu. Buumi bwa kupona kuubauba a kwaanguluka kuzwa ku milimo miyumu ngu leza wabamwi awalo. Pesi makamu aaya abuzike aleelede amane. Tatukonzyi kuti lumwi lubazu tube ba Leza lumwi tube ba nyika. Tatukonzyi kuba bana ba Leza cita twamaninina ceelede. KLMNP 27.1

Nkobali baamba kuti basebenzela Leza, pesi basyoma nguzu zyabo kuti ba muteelele babambe mulawo wakwe, a kuba a ciimo ciluleme, a kujana lufutuko. Myoyo yabo taiyeeyi kapati a luyando lwa Klistu, pesi bayanda kucita milimo ya buumi bwa bu Klistu kuti bakanjile mujulu. Kukondwa kuli boobo nkwa buyo. Klistu nakala mu moyo, buumi buyakuvula, luyando, a kukomana kwa kuswaangana a nguwe, kuya kujatilila kuli nguwe, mu kuyeeyanguwe,kuliyandakuyakulubwa. Luyando kuli Klistu uyakuba ngo mwiinzo wa nguzu akucita kuti tubeleke mulimo wakwe. Aabo bateelela kusungilizya kwa nguzu zya Leza, aabo bamvwa luyando lwa Leza kalwiita, tababuzyi kuti nkupa kushoonto kuli buti nkondeelede kupa kuli Leza kuti anditambule? Tababuzyi kupa kushoonto, pele balo bayandisya buyo kusika aciimo cimaninide ica kuyanda mufutuli wesu. Mukuyandisya kwabo kupati balapa zyoonse akubika luyando ilweelene acintu ncobayanda kujana. Ibu Klistu kakwiina luyando luzwa aansi amoyo mbuli loolu,nkukanana kutakwe mpindu, ncabuyo, ncintu cifwide alimwi nkulipenzya kupati. KLMNP 27.2

Sena muyeeya kuti muyasilo mupati ikupa zyoonse kuli Klistu? Amulibuzye mubuzyo nobeni, Sena Klistu wakandipa nzi ? Mwanaa Leza wakapa zyoonse, buumi, luyando, a kupenga a kaambo kalufutuko lwesu. Sena inga cilaba kuti swebo, to bantu no tuteelede luyando lupati luli boobu, tukasye myoyo yesu kuya kuli nguwe? Mu ziindi zyoonse zya kupona kwesu twali batambuli bazileleko zyaluse, akaambo kali boobu tatukonzyi kuyeeya kapati a bulamfu bwa kutazy iba a mapenzi motwakafutulwa. Sena inga tulalanga alinguwe wakayaswa zinyonyoono zyesu, eelyo akutolelela mu kubisya nokuba kuti twalanga ku luyando lwakwe a muyasilo wakwe? Mukutondeezya kulitolaansi amu kusampaulwa mwakainda Mwami wabulemu, sena inga tulatongauka nkaambo kakuti inga tula njila mu buumi kwiinda mukati mu kulwana a kulitola ansi kwa kutaliyanda? KLMNP 27.3

Kulomba kwa moyo ulisumpula kuliboobu, “Nkaambonzi ncengunkila mu kuusa a kulitola ansi nketana hiba cakasimpe kuti ndatambulwa kuli Leza?” Ndimutondeezya kuli Klistu. Wakanyina katombe, kwiinda awa alimwi, wakali Mwami mupati mu julu; pesi akaambo ka bantu wakaba mubishi wa mukowa. “Wakabalilwa akati ka babisyi, wakabweza cinyonyoono cabanji banji, wakaiminina babisyi.” Isaya 53:12. KLMNP 28.1

Sena ncinzi ncotupa, notupa koonse? Moyo ubijide acinyonyoono, kuti Jesu ausalazye, kuusalazya abulowa bwakwe, a kufutula a luyando lwakwe lutamani. Pesi bantu bayeeya kuti nkuyumu kuzisiya zyoonse! Ndausa kuciteelela ka cikananwa, ndausa kucilemba. KLMNP 28.2

Leza tatulombi kuti tusiye cintu citukomanisya. Muzintu zyoonse nzya cita, ulijisi kuyeeya kwa bana bakwe. Sena aabo bata kasala Klistu ingabalayeeya kuti ulijisi cintu cibotu ncanga ulabapa kwiinda ncobanga bala lijanina beni. Muntu ubika cilijazyo a bubyaabi bupati ku buumi bwakwe nayeeya kubeleka kwandeene a nguzu zya Leza. Kunyina ku komana kunga kwa janwa mu nzila nzya kakasya walo uuzyi, akuyeeya bubotu bwa zintu zyakwe nzya kalenga. Inzila yakubisya ninzila yakuusa a lufu. KLMNP 28.3

Nkulubizya kwaamba kuti Leza ulakomana nabona bana bakwe kabapenga. Julu lyoonse lilakomana kubona muntu ka komana. Taata wesu uli kujulu tajali inzila zijisi kukomanya kuzintu zyakwe zyoonse nzyaa kalenga. Kulombwa kubotu kulaitwa kuli ndiswe kuti tucije zintu zinga zila tuletela ikupenga a kuusa, zinga zilajala mulyango wa kujulu akukomana kwesu. Mufutuli wa nyika ulabatambula bantu mbuli mbo babede, akuyanda kwabo, akutalulama kwabo, alimwi takabasanzyi buyo kuzwa kucinyonyoono kulike akubapa lufutuko, ikwiindila mubulowa bwakwe, pele uya kuzuzya kuyanda kwa moyo wabaabo boonse bazumina kubweza jokwe lyakwe; akubweza mukuli wakwe. Nduyando lwakwe mwini lupa kuumuna a kulyookezya kuli boonse baboola kuli nguwe kuyanda nsima ya buumi. Ulatulomba kuti tucite buyo milimo iya kusololela malyatilo eesu kututola kuli kukomana ooko batateeleli nkobatakonzyi kusika. Buumi bwa kasimpe bwa ku komana kwa moza nkuba a Jesu, olu ndusyomo lwa bulemu. KLMNP 28.4

Banji banji balabuzya, “Sena inga ndalisungula buti kuli Leza?” Mulayanda kulipa kuli nguwe, pesi muli bateteete nguzu zya kucita kubotu taziwo, mucili mu buzike bwa kwezeezya mulakomwa a zilengwa zya buumi bwanu bwa cinyonyoono. Zisyomyo abukanze bwanu zili mbuli intambo zya musenga. Tamukonzyi kujata mizeezo yanu, a kuyeeya kwanu, kuyandakwanu. Luzyibo lwazisyomyo zyanu zya kubeja nzisyomyo zitali kasimpe ziteteesya lusyomyo lwanu mu kusalala kwanu, a kumuyeezya kuti, Leza takonzyi kumutambula, pesi mutamaninwi lusyomo. Nco mweelede kuteelela ninguzu zya kasimpe zyakusalala. Eezi nzenguzu zilela mukupona kwa muntu, nguzu zyakusala, no ziba zyakukosola. Zintu zyoonse zisyoma a mulimo wanguzu ululeme. Leza wakapa nguzu zya kusala ku bantu, nzizyabo kuti bazibelesye. Tokonzyi kusandula moyo wako, tokonzyi kupa milimo ya moyo wako kuli Leza, pesi ulakonzya kusala kuti umukombe. Ulakonzya kumupa luyando lwako, eelyo uyakubeleka muli nduwe luyando a kucita mbuli kuyanda kwakwe. Eelyo ciimo cako coonse ciyakubikwa mukubeleka ca nguzu zya Moza wa Klistu, luyando lwako luyakubikwa alinguwe, Mizeezo yako iya kuswaangana a mizeezo yakwe. KLMNP 28.5

Kuyanda kwa bubotu a bululami nkubotu mbuli mbokubede, pesi kuti waleka mpoona aawa, kunyina nco ziyakucita. Banji banji baya kusweeka kabajisi kusyoma a kuyanda kuba ba klistu. Tabasiki mu nzila yakupa luyando lwabo abuumi bwabo kuli Leza. Tabasali kuba baklistu. KLMNP 29.1

Mukuyanda kwa kusala kululeme, kusanduka kupati kulaba mu buumi bwabo. A kupa luyando lwabo kuli Klistu, wali swaanganya lwako ku nguzu zilaatala a zisi a nguzu zyoonse. Uya kutambula nguzu zizwa kujulu ku kuyumya, aboobo mukulipa lyoonse kuli Leza uya ku kugwasya kuti upone a buumi bupya, a buumi bwa lusyomo. KLMNP 29.2